Tražilica


1. Ljetopisa 12. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Ljetopisa 12,1Ovi dođoše k Davidu u Siklag; kad je još bježao ispred Saula, sina Kišova. I oni su pripadali junacima, koji su pomagali u boju,
1. Ljetopisa 12,2Naoružani lukom, uvježbani desnom i lijevom bacati kamenje iz praćke i iz luka odapinjati strijele. Od plemena Benjaminova, između suplemenika Saulovih, bili su ovi:
1. Ljetopisa 12,3Poglavar Ahiezer i Joaš, sinovi Šemaje iz Gibee, Jeziel i Pelet, sinovi Azmavetovi, Beraka i Jehu iz Anatota,
1. Ljetopisa 12,4Išmaja iz Gibeona, junak među tridesetoricom i vođa tridesetorice, Jeremija, Jahaziel, Johanan i Jozabad iz Gederahe,
1. Ljetopisa 12,5Eluzaj, Jerimot, Bealja, Šemarja i Šefatija iz Harufa,
1. Ljetopisa 12,6Elkana, Jišija, Azarel, Joezer, Jašobam iz Koraha,
1. Ljetopisa 12,7Joela i Zebadija, sinovi Jerohamovi iz Gedora.
1. Ljetopisa 12,8I od plemena Gadova prijeđoše k Davidu u tvrđavu u pustinji hrabri ljudi, uvježbani ratnici, naoružani štitom i kopljem, kojima je lice bilo kao lavovsko, i brzi kao srne po gorama:
1. Ljetopisa 12,9Prvak je bio Ezer, drugi Obadija, treći Eliab,
1. Ljetopisa 12,10Četvrti Mišmana, peti Jeremija,
1. Ljetopisa 12,11Šesti Ataj, sedmi Eliel,
1. Ljetopisa 12,12Osmi Johanan, deveti Elzabad,
1. Ljetopisa 12,13Deseti Jeremija, jedanaesti Makbanaj.
1. Ljetopisa 12,14Ovi dođoše od sinova Gadovih. Bili su veoma hrabri ratnici. Najmanji ogledao bi se sa stotinom, najvaljaniji s tisućom.
1. Ljetopisa 12,15Ovi su bili, koji u prvom mjesecu prijeđoše preko Jordana, kad se razlio preko svih obala svojih, i natjeraše u bijeg sve stanovnike u nizinama na istok i na zapad.
1. Ljetopisa 12,16Dođoše jedanput i neki sinovi Benjaminovi i Judini k Davidu u tvrđavu.
1. Ljetopisa 12,17David izađe pred njih i reče im ovo: "Ako dolazite k meni u mirnoj namjeri, da mi pomognete, ja ću se pošteno združiti s vama. Ako li dolazite, da me izdate neprijateljima mojim, premda na rukama mojim nema nepravde, neka vidi Bog otaca naših i neka sudi!"
1. Ljetopisa 12,18Tada dođe duh na prvaka tridesetorice, na Amasaja. On povika: "Tvoji su, Davide, i s tobom, sine Jesejev! Mir, mir tebi, i mir onima, koji ti pomažu, jer tebi pomaže Bog tvoj." Tako ih primi David i postavi ih poglavarima nad četama ratnim.
1. Ljetopisa 12,19I sinovi Manasehovi prijeđoše k Davidu, kad je s Filistejima išao u boj proti Saulu, ali im nije pomogao; jer knezovi filistejski vratiše ga, izakako su se bili posvjetovali, govorili su naime među se: "On bi na račun glava naših mogao prebjeći k Saulu, gospodaru svojemu."
1. Ljetopisa 12,20Kad se je vraćao u Siklag, prijeđoše k njemu od plemena Manasehova Adnah, Jozabad, Jediael, Mihael, Jozabad, Elihu i Ziletaj, tisućnici u plemenu Manasehovu,
1. Ljetopisa 12,21Oni su pomagali Davidu proti razbojničkih četa, jer su svi bili hrabri ludi, te postadoše vođe u vojsci.
1. Ljetopisa 12,22Iz dan u dan dolazili su tako ljudi k Davidu, da stupe njemu u službu, dokle postade velika vojska kao vojska Božja.
1. Ljetopisa 12,23Ovo je broj odjeljaka naoružanih za službu ratnu, što dođoše k Davidu u Hebron, da prenesu kraljevstvo Saulovo na njega po zapovijedi Gospodnjoj:
1. Ljetopisa 12,24Od sinova Judinih, koji su nosili štit i koplje, bilo je šest tisuća i osam stotina naoružanih za službu ratnu;
1. Ljetopisa 12,25Od sinova Simeonovih sedam tisuća i što hrabrih ratnika;
1. Ljetopisa 12,26Od sinova Levijevih četiri tisuće i šest stotina
1. Ljetopisa 12,27S Jehojadom, knezom sinova Aronovih, pod kojim je stajalo tri tisuće i sedam stotina ljudi,
1. Ljetopisa 12,28I sa Sadokom, mladim junakom, čija je obitelj stavila dvadeset i dva kneza;
1. Ljetopisa 12,29Od sinova Benjaminovih, suplemenika Saulovih, tri tisuće ljudi; jer dotada većina ih se držalo uz kuću Saulovu;
1. Ljetopisa 12,30Od sinova Efraimovih dvadeset tisuća i osam stotina hrabrih, u svojim obiteljima veoma uglednih ljudi;
1. Ljetopisa 12,31Od polovine plemena Manasehova osamnaest tisuća, što su bili po imenu određeni da dođu, da učine Davida kraljem;
1. Ljetopisa 12,32Od sinova Isakarovih, koji su razumijevali prilike vremena, tako da su znali, što ima da čini Izrael, dvjesta stotnika i pod njihovim zapovjedništvom svi njihovi suplemenici.
1. Ljetopisa 12,33Od sinova Zebulunovih pedeset tisuća sposobnih za rat, potpuno za rat naoružanih ljudi, da pomognu vjerno;
1. Ljetopisa 12,34Od plemena Naftalijeva tisuća poglavara i s njima trideset i sedam tisuća ljudi sa štitom i kopljem;
1. Ljetopisa 12,35Od plemena Danova dvadeset i osam tisuća i šest stotina za boj naoružanih ljudi;
1. Ljetopisa 12,36Od plemena Ašerova četrdeset tisuća za rat sposobnih, za boj spremnih ljudi;
1. Ljetopisa 12,37Od onih s onu stranu Jordana: od plemena Rubenova, Gadova i od polovine plemena Manasehova sto i dvadeset tisuća ljudi s potpunim oružjem ratnim.
1. Ljetopisa 12,38Svi ovi ratnici dođoše, u redove uređeni, jednodušni u Hebron, da učine Davida kraljem nad svim Izraelom. I ostali svi Izraelci bili su složni da Davida učine kraljem.
1. Ljetopisa 12,39Oni ostadoše tri dana tamo kod Davida, i jeli su i pili su, jer njihovi zemljaci bili su se pobrinuli za njih.
1. Ljetopisa 12,40I zemljaci njihovi sve od Isakara, Zebuluna i Naftalija donijeli su na magarcima, devama, mazgama i volovima živežnih namirnica: brašna, smokava, suhoga grožđa, vina, ulja, volova i ovaca u izobilju, jer je bila radost u Izraelu.
1. Ljetopisa 12,1 Evo onih što dođoše k Davidu u Siklag dok se još uklanjao od Kiševa sina Šaula i bili su mu među junacima pomagači u boju;
1. Ljetopisa 12,2umjeli su rukovati lukom i desnicom i ljevicom i znali se služiti kamenjem i strijelama. Između Šaulove braće, Benjaminovaca:
1. Ljetopisa 12,3vojvoda Ahiezer i Joaš, sinovi Gibeanca Šemaje, pa Jeziel i Pelet, Azmavetovi sinovi, i Beraka i Jehu Anatoćanin;
1. Ljetopisa 12,4Gibeonac Išmaja, junak među tridesetoricom i nad tridesetoricom,
1. Ljetopisa 12,5Jeremija, Jahaziel, Johanan i Jozabad Gederoćanin;
1. Ljetopisa 12,6Eluzaj, Jerimot, Bealja, Šemarja i Šefatja Harufejac;
1. Ljetopisa 12,7Elkana, Jišija, Azarel, Joezer i Jašobam Korhinjani,
1. Ljetopisa 12,8Joel i Zebadja, sinovi Jerohama Gedorca.
1. Ljetopisa 12,9Neki su Gadovci prešli k Davidu u tvrđavu u pustinju, hrabri junaci, ratnici vješti boju, naoružani štitom i kopljem; lica im bijahu kao lavovska, a brzi bijahu kao gazele po gorama:
1. Ljetopisa 12,10vojvoda Ezer, drugi Obadja, treći Eliab;
1. Ljetopisa 12,11četvrti Mišmana, peti Jeremija,
1. Ljetopisa 12,12šesti Ataj, sedmi Eliel;
1. Ljetopisa 12,13osmi Johanan, deveti Elzabad,
1. Ljetopisa 12,14deseti Jeremija, jedanaesti Makbanaj.
1. Ljetopisa 12,15To su bile od Gadovih sinova vojne starješine, najmanji nad stotinom, a najveći nad tisućom.
1. Ljetopisa 12,16To su oni koji su prvoga mjeseca prešli preko Jordana kad se razlio preko svih svojih obala i koji su rastjerali sve stanovnike iz dubokih dolina na istok i na zapad.
1. Ljetopisa 12,17Došli su i od Benjaminovih i Judinih sinova k Davidu u tvrđavu.
1. Ljetopisa 12,18David je izašao pred njih i, progovorivši, rekao im: "Ako dolazite s mirom k meni da mi pomognete, moje će se srce ujediniti s vama; ako li ste došli da me izdate mojim neprijateljima, neka Bog naših otaca vidi i neka osudi, jer nema nepravde na mojim rukama!
1. Ljetopisa 12,19Tada duh obuze Amasaja, vojvodu nad tridesetoricom, i on reče: "Tebi, Davide! S tobom, sine Jišajev, mir! Mir s tobom, mir s onim tko ti pomaže, jer tvoj pomoćnik jest tvoj Bog!" Tako ih je David primio i postavio ih među vojvode nad četama.
1. Ljetopisa 12,20Od Manašeovih su sinova neki prešli k Davidu kad je išao s Filistejcima na Šaula u boj, ali im nije pomogao, jer su ga filistejski knezovi, dobro promislivši, otpustili govoreći: "Mogao bi prijeći k svome gospodaru Šaulu, a to bi nas stajalo glava.
1. Ljetopisa 12,21Kad se, dakle, vraćao u Siklag, prešli su k njemu od Manašeova plemena: Adna, Jozabad, Jedael, Mihael, Jozabad, Elihu i Siltaj, glavari tisućnici u Manašeovu plemenu.
1. Ljetopisa 12,22Oni su pomagali Davidu protiv razbojničkih četa jer su svi bili hrabri junaci te su postali zapovjednici u njegovoj vojsci.
1. Ljetopisa 12,23Iz dana u dan odista su dolazili k Davidu da mu pomažu, sve dok njegov tabor ne postade divovski, kao Božji tabor.
1. Ljetopisa 12,24Evo broja ljudi naoružanih za rat koji su došli k Davidu u Hebron da Šaulovo kraljevstvo prenesu na nj po Jahvinoj zapovijedi:
1. Ljetopisa 12,25Judinih sinova, koji su nosili štit i koplje, šest tisuća i osam stotina naoružanih za rat.
1. Ljetopisa 12,26Od Šimunovih sinova, hrabrih junaka za rat, sedam tisuća i sto.
1. Ljetopisa 12,27Od Levijevih sinova četiri tisuće i šest stotina.
1. Ljetopisa 12,28Tako i Jojada, poglavar Aronovim potomcima, i s njim tri tisuće i sedam stotina;
1. Ljetopisa 12,29i mladi Sadok, hrabar junak, i od njegova roda dvadeset i dva kneza.
1. Ljetopisa 12,30A od Benjaminovih sinova, Šaulove braće, tri tisuće, jer ih je dotad najveći dio još ostao vjeran Šaulovoj kući.
1. Ljetopisa 12,31Efrajimovih sinova dvadeset tisuća i osam stotina, sve hrabrih junaka, ljudi na glasu u svojim porodicama.
1. Ljetopisa 12,32Od polovine Manašeova plemena osamnaest tisuća, poimence spomenutih, da dođu da zakralje Davida.
1. Ljetopisa 12,33Od Jisakarovih sinova, koji su umjeli proniknuti svoje vrijeme i spoznati što treba da učini Izrael; njihovih poglavara dvije stotine. Sva su im njihova braća bila podložna.
1. Ljetopisa 12,34Od Zebulunovih sinova, sposobnih za rat i naoružanih za boj svakojakim bojnim oružjem, pedeset tisuća, koji su se odvažna srca vrstali u bojne redove.
1. Ljetopisa 12,35Od Naftalijeva plemena tisuću knezova i s njima trideset i sedam tisuća ljudi sa štitovima i kopljima;
1. Ljetopisa 12,36od Danova plemena dvadeset i osam tisuća i šest stotina naoružanih za boj,
1. Ljetopisa 12,37a od Ašerova plemena četrdeset tisuća sposobnih za vojsku i za boj opremljenih.
1. Ljetopisa 12,38Od onih s onu stranu Jordana, od Rubenova, od Gadova i od polovine Manašeova plemena, sto i dvadeset tisuća ljudi sa svakojakim ratnim oružjem.
1. Ljetopisa 12,39Svi ti vojnici, svrstani u bojne redove, dođoše poštena srca u Hebron da zakralje Davida nad svim Izraelom; i svi su ostali Izraelci bili jednodušni da Davida postave za kralja.
1. Ljetopisa 12,40Proveli su s Davidom tri dana, jedući i pijući. Braća sve spremiše za njih.
1. Ljetopisa 12,41Njihovi su najbliži susjedi, sve do Jisakara, Zebuluna i Naftalija, donosili hranu na magarcima, devama i mazgama, a na volovima jela: brašna, smokvenih kolača, suha grožđa, vina, ulja, krupne i sitne stoke izobila, jer je bilo veselje u Izraelu.

1. Kronika 12,1Evo onih koji dođoše k Davidu u Siklag, kad on još bijaše zadržan daleko od Saula, sina Kišova. Ubrojani među ratnike, oni sudjelovahu u boju.
1. Kronika 12,2Oni bijahu naoružani lukovima, služiše se desnom rukom, a lijevom rukom za bacati kamenje i strijeljati strijelom iz luka. Među braćom Saulovom iz Benjamina:
1. Kronika 12,3poglavar Ahiezer i Joaš, sin Šemaa Givetita; Jeziel i Pelet, sinovi Azamavetovi; Beraka i Jehu Anatotit;
1. Kronika 12,4Jišmaja Gabaonit, ratnik između Tridesetorice, i poglavar Tridesetorice;
1. Kronika 12,5Jirmeja, Jahaziel, Johanan, i Jozabad Gedaratit;
1. Kronika 12,6Eleuzaj, Jerimot, Bealija, Šemarijahu, i Šefatijahu Harafit
1. Kronika 12,7Elkana Jišijahu, Azarel, Joezer, Jašobeam, Koreiti;
1. Kronika 12,8Joela i Zebadija, sinovi Jerohama, iz Gedora.
1. Kronika 12,9Gaditi se odvojiše za otići k Davidu u sklonište u pustinji. To bijahu srčani ljudi, ljudi rata odgojeni za boj, opremljeni štitom i kopljem, hrabri kao lavovi i brzi kao gazele na planinama.
1. Kronika 12,10Ezer bijaše poglavar, Obadija drugi, Eliab treći,
1. Kronika 12,11Mišmana četvrti, Jirmeja peti,
1. Kronika 12,12Ataj šesti, Eliel sedmi,
1. Kronika 12,13Johanan osmi, Elzabad deveti,
1. Kronika 12,14Jirmejahu deseti, Makbanaj jedanaesti.
1. Kronika 12,15To bijahu, među sinovima Gadovim, poglavari vojske; najmanji između njih vrijedio je stotinu; najveći je vrijedio tisuću .
1. Kronika 12,16To bijahu oni koji bijahu prešli Jordan u prvom mjesecu, kad je prelijevao svoje obale, i koji nagnaše u bijeg sve one iz doline, na istok i na zapad.
1. Kronika 12,17Sinovi Benjaminovi i Judini dođoše do skloništa Davidova.
1. Kronika 12,18On iziđe pred njih, uputi im riječ i reče im: ” Ako je to za mir što ste vi došli k meni za pomoći mi, ja ću biti spreman svim srcem združiti se s vama; ali ako je to za pre variti me u korist mojih neprijatelja, tad u mojim rukama nema nasilja, nek Bog naših otaca to vidi i nek presudi!“
1. Kronika 12,19Tad duh okrijepi Amazaja, poglavara Tridesetorice: ” Mi smo tvoji, Davide, i s tobom, sine Jeseov! Mir, mir tebi i mir onome tko ti pomaže! Jer je tvoj Bog koji ti pomaže!“ David ih primi i postavi među poglavare postrojbe.
1. Kronika 12,20Ljudi iz Manasea se pridružiše Davidu kad on dođe s Filistincima za tući se protiv Saula ali ti ljudi mu ne mogoše pomoći, jer, savjetujući se, prinčevi Filistine otpustiše Davida govoreći: ” Po cijenu naših glava on će se pridružiti svom gospodaru Saulu !“
1. Kronika 12,21Kad David pođe za Siklag, ljudi Manaseovi se pridružiše njemu: Adnah, Jozabad, Jediael, Mikael, Jozabad, Elihu i Siletaj, poglavari tisuća u Manaseu.
1. Kronika 12,22To su oni koji pomogoše Davidu i postrojbi, jer oni bijahu svi ljudi smioni i postadoše oni poglavari vojske.
1. Kronika 12,23Naime, svaki dan ljudi dolaziše k davidu za pomoći, tako da tabor postade velik kao jedan tabor Božji .
1. Kronika 12,24Evo brojki po glavama ljudi opremljenih za vojsku, koji dođoše k Davidu u Hebron, za prenijeti njemu kraljevstvo Saulovo, prema zapovijedi GOSPODOVOJ:
1. Kronika 12,25Sinovi Judini, koji nose štit i koplje: 6.800 ljudi opremljenih za vojsku;
1. Kronika 12,26sinovi Simeonovi, ljudi srčanih za vojsku: 7.100;
1. Kronika 12,27sinovi Levijevi: 4.600,
1. Kronika 12,28i još, Jehojada, zapovjednik ljudima Aaronovim, i s njim 3.700; i još,
1. Kronika 12,29Sadok mlad smion čovjek, i 22 poglavara njegove obitelji.
1. Kronika 12,30Sinovi Benjaminovi, braća Saulova: 3.000, koji sve do tada bijahu većinom ostali u službi Saulovoj.
1. Kronika 12,31Sinovi Efraimovi: 20.800 smionih ljudi, ljudi od ugleda u svojim obiteljima.
1. Kronika 12,32Polupleme Manaseovo: 18.000 koji biše označeni po svojim imenima za doći postaviti Davida kraljem.
1. Kronika 12,33Sinovi Isakarovi, koji znaše razlikovati vrijeme da bi spoznali što je trebao činiti Izrael: 200 poglavara i sva njihova braća pod njihovim zapovjedništvom.
1. Kronika 12,34Iz Zabulona; 50.000 ljudi spremnih poći u vojni pohod sa svim svojim oružjem i boriti se čistog srca.
1. Kronika 12,35Iz Neftalija: tisuću poglavara, s 37.000 ljudi naoružanihštitovima i kopljima.
1. Kronika 12,36Od Danita: 28.600, spremnih za boj.
1. Kronika 12,37Iz Ašera: 40.000 spremnih poći u pohod.
1. Kronika 12,38Od onih s one strane Jordana, Rubenita, Gadita i poluplemena Manaseova: 120.000, sa svim bojnim oružjem.
1. Kronika 12,39Svi ovi ljudi ratnici, spremni staviti se u bojni poredak, dođoše čistog srca u Hebron za postaviti Davida kraljem nad svim Izraelom. Sav ostatak Izraela dođe također jednodušno za postaviti Davida kao kralja.
1. Kronika 12,40Oni provedoše ondje tri dana s Davidom jedući i pijući, jer njihova braća bijahu pripremila za njih hranu i piće.
1. Kronika 12,41Ljudi iz oblasti, sve do Isakara, Zabulona i Neftalija, donesoše također živeži na magarcima, devama, mulama i govedima: brašno, kolače od smokava, suho grožđe, vino, ulje, sitnu i krupnu stoku u izobilju, jer bijaše radost u Izraelu.
1. Dnevnika 12,1A ovo su koji dođoše Davidu u Siklag dok se još krijaše od Saula sina Kisova, i bijahu među junacima pomažući u ratu,
1. Dnevnika 12,2Naoružani lukom, iz desne ruke i iz lijeve gađahu kamenjem i iz luka strijelama, između braće Saulove, od plemena Venijaminova:
1. Dnevnika 12,3Poglavar Ahijezer i Joas sinovi Semaje iz Gavaje, Jezilo i Felet sinovi Azmavetovi, i Veraha i Juj iz Anatota,
1. Dnevnika 12,4I Ismaja Gavaonjanin, junak među tridesetoricom i nad tridesetoricom, i Jeremija i Jazilo i Joanan i Jozavad od Gedirota,
1. Dnevnika 12,5Eluzaj i Jerimot i Valija i Semarija i Sefatija od Arufa,
1. Dnevnika 12,6Elkana i Jesija i Azareilo i Joezer i Jasoveam Korijani,
1. Dnevnika 12,7I Joila i Zevadija sinovi Jeroamovi iz Gedora.
1. Dnevnika 12,8I od plemena Gadova prebjegoše Davidu u grad u pustinju hrabri junaci, vješti boju, naoružani štitom i kopljem, kojima lice bijaše kao lice lavovsko i bijahu brzi kao srne po gorama:
1. Dnevnika 12,9Eser prvi, Ovadija drugi, Elijav treći,
1. Dnevnika 12,10Mismana četvrti, Jeremija peti,
1. Dnevnika 12,11Ataj šesti, Elilo sedmi,
1. Dnevnika 12,12Joanan osmi, Elzaval deveti,
1. Dnevnika 12,13Jeremija deseti, Mohvanaj jedanaesti.
1. Dnevnika 12,14To bijahu između sinova Gadovijeh poglavari u vojsci, najmanji nad stotinom a najveći nad tisućom.
1. Dnevnika 12,15Oni prijeđoše preko Jordana prvoga mjeseca kad se razli preko svijeh bregova svojih, i otjeraše sve iz dolina na istok i na zapad.
1. Dnevnika 12,16A dođoše i od sinova Venijaminovijeh i Judinijeh k Davidu u grad.
1. Dnevnika 12,17I izide im David na susret, i govoreći reče im: ako mira radi idete k meni, da mi pomožete, srce će se moje združiti s vama; ako li ste došli da me izdate neprijateljima mojim, nepravde nema na meni, neka vidi Gospod otaca naših i neka sudi.
1. Dnevnika 12,18Tada duh dođe na Amasaja poglavara među vojvodama, te reče: tvoji smo, Davide, i s tobom ćemo biti, sine Jesejev; mir, mir tebi i pomagačima tvojim, jer ti pomaže Bog tvoj. Tako ih primi David, i postavi ih među poglavare nad četama.
1. Dnevnika 12,19I od sinova Manasijinih neki prebjegoše Davidu kad iđaše s Filistejima na Saula u boj, ali im ne pomogoše; jer knezovi Filistejski dogovorivši se vratiše ga govoreći: na pogibao našu prebjegnuće gospodaru svojemu Saulu.
1. Dnevnika 12,20Kad se vraćaše u Siklag, prebjegoše k njemu iz plemena Manasijina: Adna i Jozavad i Jediailo i Mihailo i Jozavad i Eliuj i Saltaj, tisućnici u plemenu Manasijinu.
1. Dnevnika 12,21I oni pomagahu Davidu protivu četi, jer hrabri junaci bjehu svi, te postaše vojvode u njegovoj vojsci.
1. Dnevnika 12,22Jer svaki dan dolažahu k Davidu u pomoć, dokle posta velika vojska kao vojska Božija.
1. Dnevnika 12,23A ovo je broj ljudi naoružanijeh za vojsku koji dođoše k Davidu u Hevron da prenesu carstvo Saulovo na nj po riječi Gospodnjoj:
1. Dnevnika 12,24Sinova Judinijeh koji nošahu štit i koplje šest tisuća i osam stotina naoružanijeh za vojsku;
1. Dnevnika 12,25Sinova Simeunovijeh hrabrijeh vojnika sedam tisuća i sto;
1. Dnevnika 12,26Sinova Levijevih četiri tisuće i šest stotina;
1. Dnevnika 12,27I Jodaj poglavar između sinova Aronovijeh i s njim tri tisuće i sedam stotina;
1. Dnevnika 12,28I Sadok mladić, hrabar junak, i od doma oca njegova dvadeset i dva kneza;
1. Dnevnika 12,29I sinova Venijaminovih, braće Saulove, tri tisuće; jer ih se mnogi još držahu doma Saulova;
1. Dnevnika 12,30I sinova Jefremovijeh dvadeset tisuća i osam stotina hrabrijeh junaka, ljudi na glasu u porodicama otaca svojih;
1. Dnevnika 12,31A od polovine plemena Manasijina osamnaest tisuća, koji biše imenovani poimence da dođu da postave Davida carem;
1. Dnevnika 12,32I sinova Isaharovijeh, koji dobro razumijevahu vremena da bi znali šta će činiti Izrailj, knezova njihovijeh dvjesta, i sva braća njihova slušahu ih;
1. Dnevnika 12,33Sinova Zavulonovijeh, koji iđahu na vojsku i naoružani bijahu za boj svakojakim oružjem, pedeset tisuća, koji se postavljahu u vrste pouzdana srca;
1. Dnevnika 12,34A od plemena Neftalimova tisuća poglavara i s njima trideset i sedam tisuća sa štitovima i kopljima;
1. Dnevnika 12,35A od plemena Danova dvadeset i osam tisuća i šest stotina naoružanijeh za boj;
1. Dnevnika 12,36A od plemena Asirova četrdeset tisuća vojnika vještijeh postaviti se za boj;
1. Dnevnika 12,37A onijeh ispreko Jordana od plemena Ruvimova i Gadova i od polovine plemena Manasijina, sto i dvadeset tisuća sa svakojakim oružjem ubojitijem.
1. Dnevnika 12,38Svi ovi vojnici u vojničkom redu dođoše cijela srca u Hevron da postave Davida carem nad svijem Izrailjem. A i ostali svi Izrailjci bijahu složni da carem postave Davida.
1. Dnevnika 12,39I bijahu ondje s Davidom tri dana jedući i pijući, jer im braća bijahu pripravila.
1. Dnevnika 12,40A i oni koji bijahu blizu njih, dori do Isahara i Zavulona i Neftalima, donošahu hljeba na magarcima i na kamilama i na mazgama i na volovima, jela, brašna, smokava i suhoga grožđa i vina i ulja, volova, ovaca izobila; jer bijaše radost u Izrailju.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje