Tražilica


1. Ljetopisa 24. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Ljetopisa 24,1I potomci Aronovi imali su svoje redove, Sinovi Aronovi bili su Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar.
1. Ljetopisa 24,2Nadab i Abihu umriješe prije oca svojega, a ne ostaviše iza sebe sinova. Zato su imali svećeničku službu samo Eleazar i Itamar,
1. Ljetopisa 24,3I David ih razdijeli: Sadoka od potomaka Eleazarovih i Ahimeleka od potomaka Itamarovih po redu njihovu u službi njihovoj.
1. Ljetopisa 24,4A jer se je našlo, da su potomci Eleazarovi brojili više obiteljskih poglavara, negoli potomci Itamarovi, zato ih razdijeliše tako, da je na potomke Eleazarove došlo šesnaest, a na potomke Itamarove osam obiteljskih poglavara.
1. Ljetopisa 24,5A razdijeliše ih ždrijebom, i jedne i druge, jer je bilo knezova svetinje i knezova Božjih i među potomcima Eleazarovim i među potomcima Itamarovim.
1. Ljetopisa 24,6Šemaja, sin Netanelov, pisar među Levitima, popisa ih u nazočnosti kralja i knezova i svećenika Sadoka i Ahimeleka, sina Abiatarova, i obiteljskih poglavara svećenika i Levita. Po jedna obitelj bila je izabrana za Eleazara i po jedna za Itamara.
1. Ljetopisa 24,7Prvi ždrijeb pade na Jehojariba, drugi na Jedaja,
1. Ljetopisa 24,8Treći na Harima, četvrti na Seorima,
1. Ljetopisa 24,9Peti na Malkiju, šesti na Mijamina,
1. Ljetopisa 24,10Sedmi na Hakosa, osmi na Abiju,
1. Ljetopisa 24,11Deveti na Ješuu, deseti na Šekaniju,
1. Ljetopisa 24,12Jedanaesti na Elijašiba, dvanaesti na Jakima.
1. Ljetopisa 24,13Trinaesti na Hupu, četrnaesti na Ješebaba,
1. Ljetopisa 24,14Petnaesti na Bilgu, šesnaesti na Imera,
1. Ljetopisa 24,15Sedamnaesti na Hezira, osamnaesti na Hapisesa,
1. Ljetopisa 24,16Devetnaesti na Petahju, dvadeseti na Ezekiela,
1. Ljetopisa 24,17Dvadeset prvi na Jakina, dvadeset drugi na Gamula,
1. Ljetopisa 24,18Dvadeset treći na Delaju, dvadeset četvrti na Maazju.
1. Ljetopisa 24,19To je red njihov za službu njihovu, kojim bi ulazili u hram Gospodnji po odredbi izdanoj od njihova oca Arona, kako mu je bio zapovjedio Gospod, Bog Izraelov.
1. Ljetopisa 24,20A što se tiče ostalih potomaka Levijevih, to je vukao lozu od potomaka Amramovih Šubael i od potomaka Šubaelovih Jehdeja,
1. Ljetopisa 24,21Od potomaka Rehabjinih poglavar Jišija,
1. Ljetopisa 24,22Od Izharovaca Šelomot, od potomaka Šelomotovih Jahat.
1. Ljetopisa 24,23Potomci Hebronovi bili su Jerija, drugi Amarija, treći Jahaziel, četvrti Jekaman.
1. Ljetopisa 24,24Potomci Uzielovi bili su Mika, od potomaka Mikinih Šamir.
1. Ljetopisa 24,25Brat Mikin bio je Jišija; od potomaka Jišijinih Zaharija.
1. Ljetopisa 24,26Potomci Merarijevi bili su Mahli i Muši, potomci njegova sina Jaazije.
1. Ljetopisa 24,27Merarijevci od njegova sina Jaazije bili su Šoham, Zakur i Ibri.
1. Ljetopisa 24,28Od Mahlija vukao je lozu Eleazar. Ovaj nije imao sinova,
1. Ljetopisa 24,29Od Kiša vukao je lozu potomak Kišov, Jerahmeel.
1. Ljetopisa 24,30Potomci Mušijevi bili su Mahli, Eder i Jerimot. To su bili potomci Levijevi po svojim obiteljima.
1. Ljetopisa 24,31I oni baciše ždrijeb kao njihovi suplemenici, potomci Aronovi, u nazočnosti kralja Davida, Sadoka i Ahimeleka i obiteljskih poglavara svećenika i Levita, i to obiteljski poglavari kao i njihovi mladi suplemenici.
1. Ljetopisa 24,1 Aronovi su sinovi imali svoje redove. Sinovi Aronovi bili su: Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar.
1. Ljetopisa 24,2Ali su Nadab i Abihu umrli prije oca i nisu imali djece; zato su svećeničku službu vršili Eleazar i Itamar.
1. Ljetopisa 24,3David je razdijelio na redove njih i Sadoka, od Eleazarovih sinova, i Ahimeleka, od Itamarovih sinova, po njihovu redu u njihovoj službi.
1. Ljetopisa 24,4Ali se u Eleazarovih sinova našlo više muških poglavara nego u Itamarovih sinova, pa kad ih podijeliše, od Eleazarovih je sinova bilo šesnaest porodičnih poglavara, a od Itamarovih sinova samo osam porodičnih poglavara.
1. Ljetopisa 24,5Zato su ih razdijelili ždrebovima, jedne i druge, jer su posvećeni knezovi i Božji knezovi bili i od Eleazarovih sinova i od Itamarovih sinova.
1. Ljetopisa 24,6Popisao ih je Netanelov sin Šemaja, pisar od Levijeva plemena, pred kraljem, knezovima, svećenikom Sadokom, Ebjatarovim sinom Ahimelekom, pred poglavarima porodica među svećenicima i levitima, uzevši po jednu porodicu za Eleazara, a po jednu opet za Itamara.
1. Ljetopisa 24,7Prvi je ždrijeb pao na Jojariba, drugi na Jedaju,
1. Ljetopisa 24,8treći na Harima, četvrti na Seorima,
1. Ljetopisa 24,9peti na Malkiju, šesti na Mijamina,
1. Ljetopisa 24,10sedmi na Hakosa, osmi na Abiju,
1. Ljetopisa 24,11deveti na Ješuu, deseti na Šekaniju,
1. Ljetopisa 24,12jedanaesti na Elijašiba, dvanaesti na Jakima,
1. Ljetopisa 24,13trinaesti na Hupu, četrnaesti na Ješebaba,
1. Ljetopisa 24,14petnaesti na Bilgu, šesnaesti na Imera,
1. Ljetopisa 24,15sedamnaesti na Hezira, osamnaesti na Hapisesa,
1. Ljetopisa 24,16devetnaesti na Petahju, dvadeseti na Ezekiela,
1. Ljetopisa 24,17dvadeset i prvi na Jakina, dvadeset i drugi na Gamula,
1. Ljetopisa 24,18dvadeset i treći na Delaju, dvadeset i četvrti na Maazju.
1. Ljetopisa 24,19To je njihov red u službi kojim treba da idu u Jahvin Dom, po svom pravilu, primljenu od oca im Arona, kako mu je zapovjedio Jahve, Bog Izraelov.
1. Ljetopisa 24,20Od ostalih Levijevih sinova bio je od Amramovih sinova Šubael; od Šubaelovih sinova Jehdeja;
1. Ljetopisa 24,21od Rehabje, od Rehabjinih sinova poglavar Jišija;
1. Ljetopisa 24,22od Jisharovaca Šelomot; od Šelomotovih sinova Jahat.
1. Ljetopisa 24,23Od Jerijinih sinova: drugi Amarja, treći Jahaziel, četvrti Jekaman.
1. Ljetopisa 24,24Od sinova Uzielovih Mika; od Mikinih sinova Šamir;
1. Ljetopisa 24,25Mikin brat Jišija; od Jišijinih sinova Zaharija;
1. Ljetopisa 24,26Merarijevi sinovi: Mahli i Muši; sinovi Jaazije, njegova sina.
1. Ljetopisa 24,27Merarijevi sinovi po Jaaziji, njegovu sinu: Šoham, Zakur i Ibri;
1. Ljetopisa 24,28po Mahliju Eleazar, koji nije imao djece;
1. Ljetopisa 24,29po Kišu, Kišovi sinovi, Jerahmeel.
1. Ljetopisa 24,30Mušijevi sinovi: Mahli, Eder i Jerimot. To su bili levitski sinovi po svojim porodicama.
1. Ljetopisa 24,31I oni su bacali ždrebove kao njihovi rođaci, Aronovi sinovi, pred kraljem Davidom, Sadokom, Ahimelekom i porodičnim poglavarima među svećenicima i levitima, i to jednako glavar obitelji kao i njegov najmlađi brat.
1. Kronika 24,1Za sinove Aaronove, evo njihovih razreda: sinovi Aaronovi: Nadav i Abihu, Eleazar i Itamar.
1. Kronika 24,2Nadav i Abihu umriješe prije svojeg oca ne imavši sinova; svećeničke službe biše biše tada povjerene Eleazaru i Itamaru.
1. Kronika 24,3David, kao i Sadok, sinovi Eleazarov, i Ahimelek, sinovi Itamarovin njih podijeliše u razrede prema njihovoj zadaći u službi njihovoj.
1. Kronika 24,4A sinovi Eleazarovi se nađoše brojniji u ljudstvu nego sinovi Itamarovi; podijeliše ih, za sinove Eleazarove, na šesnaest glava obiteljskih, i za sinove Itamarove na osam poglavara obiteljskih.
1. Kronika 24,5Podijeli ih se kako jedne, tako i druge, ždrijebanjem, jer bijaše tu prinčeva *svetišta i prinčeva Božjih među sinovima Eleazarovim kao i sinovima Itamarovim.
1. Kronika 24,6Šemaja, sin Netanelov, zakonoznanac među *levitima, njih upisa u nazočnosti kraljevoj, prinčeva, svećenika Sadoka, Ahimelekovoj, sinova Abiatarovih i poglavara svećeničkih i levitskih: jedna obitelj bi ždrijebana za Eleazara, potom jedna druga, tok samo jedna jedina bi ždrijebana za Itamara .
1. Kronika 24,7Prvi ždrijeb bi za Jehojariba a drugi za Jedajaa;
1. Kronika 24,8treći za Harima, četvrti za Seorima,
1. Kronika 24,9peti za Malkijaa, šesti za Mijamina,
1. Kronika 24,10sedmi za Hakosa, osmi za Abijaa,
1. Kronika 24,11deveti za Ješuaa, deseti za Šekanijahua,
1. Kronika 24,12jedanaesti za Eliašiba, dvanaesti za Jakima,
1. Kronika 24,13trinaesti za Hupaa, četrnaesti za Ješebeaba,
1. Kronika 24,14petnaesti za Bilga, šesnaesti za Imera,
1. Kronika 24,15sedamnaesti za Hezira, osamnaesti za za Hapisesa,
1. Kronika 24,16devetnaesti za Petahija, dvadeseti za Jehezkela,
1. Kronika 24,17dvadeset i prvi za Jakina, dvadeset i drugi za Gamula,
1. Kronika 24,18dvadeset i treći za Delajahua, dvadeset i četvrti za Mazijahua.
1. Kronika 24,19Takva bi njihova raspodjela u službu njihovu, za ulaziti u Kuću GOSPODOVU, prema pravilu danom po njihovom ocu Aaronu, kako to njemu bijaše naložio GOSPOD, Bog Izraelov. :
1. Kronika 24,20Glede sinova Levijevih koji preostadoše: za sinove Amranove, to bijaše Šubael; za sinove Šubaelove; to bijaše Jehdejahu;
1. Kronika 24,21za Rehabijahua i za sinove Rehabijahuvljeve, to bijaše Jišija, glava;
1. Kronika 24,22za Jiceharite, to bijaše Selomot; za sinove Selomotove, to bijaše Jahat;
1. Kronika 24,23za sinove Hebronove, to bijahu Jerijahu, prvi, Amarijahu, drugi, Jahaziel, treći, Jekameam, četvrti;
1. Kronika 24,24sinovi Uzielovi: Mika; za sinove Mikavljeve, to bijaše Šamir;
1. Kronika 24,25brat Mikavljev: Jišija; za sinove Jišijavljeve, to bijaše Zekarijahu;
1. Kronika 24,26sinovi Merarijevi: Mahli i Muši, sinovi Jazijahua, njegovog sina;
1. Kronika 24,27sinovi Merarijevi za Jazijahua njegovog sina: Šoham, Zakur i Ivri;
1. Kronika 24,28za Mahlija to bijaše Eleazar koji ne imade sinova;
1. Kronika 24,29za Kiša i Kišove sinove, to bijaše, to bijaše Jerhamel;
1. Kronika 24,30sinovi Mušijevi: Mahli, Eder i Jerimot. To bijahu sinovi *levitski prema njihovim obiteljima.
1. Kronika 24,31Oni također ždrijebahu kao i njihova braća, sinovi Aaronovi, u nazočnosti kralja Davida, Sadoka, Ahimeleka i obiteljskih svećeničkih i levitskih poglavara, obitelji poglavara kao i obitelji njegovog najmlađeg brata.
1. Dnevnika 24,1A među sinovima Aronovijem ovo su redovi: sinovi Aronovi bjehu Nadav i Avijud, Eleazar i Itamar.
1. Dnevnika 24,2Ali Nadav i Avijud umriješe prije oca svojega i nemahu djece; zato biše sveštenici Eleazar i Itamar.
1. Dnevnika 24,3I razdjeli ih David: Sadoka, koji bijaše od sinova Eleazarovijeh, i Ahimeleha, koji bijaše od sinova Itamarovijeh, po redu njihovu u službi njihovoj.
1. Dnevnika 24,4I nađe se sinova Eleazarovijeh više poglavica nego sinova Itamarovijeh, kad ih razdijeliše: od sinova Eleazarovijeh bijaše poglavica po domovima otačkim šesnaest, a od sinova Itamarovijeh osam po domovima otačkim.
1. Dnevnika 24,5I biše razdijeljeni ždrijebom i jedan i drugi; jer poglavari u svetinji i poglavari pred Bogom bijahu i od sinova Eleazarovijeh i od sinova Itamarovijeh.
1. Dnevnika 24,6I popisa ih Semaja sin Natanailov pisar od plemena Levijeva pred carem i knezovima i Sadokom sveštenikom i Ahimelehom sinom Avijatarovijem i pred poglavarima porodica otačkih među sveštenicima i Levitima, jedan dom otački uzevši za Eleazara a jedan za Itamara.
1. Dnevnika 24,7I pade prvi ždrijeb na Jojariva, drugi na Jedaju,
1. Dnevnika 24,8Treći na Harima, četvrti na Seorima,
1. Dnevnika 24,9Peti na Malhiju, šesti na Mejamina,
1. Dnevnika 24,10Sedmi na Akosa, osmi na Aviju,
1. Dnevnika 24,11Deveti na Isuja, deseti na Sehaniju,
1. Dnevnika 24,12Jedanaesti na Elijasiva, dvanaesti na Jakima,
1. Dnevnika 24,13Trinaesti na Ufu, četrnaesti na Jesevava,
1. Dnevnika 24,14Petnaesti na Vilgu, šesnaesti na Imira,
1. Dnevnika 24,15Sedamnaesti na Ezira, osamnaesti na Afisisa,
1. Dnevnika 24,16Devetnaesti na Petaju, dvadeseti na Jezekila,
1. Dnevnika 24,17Dvadeset prvi na Jahina, dvadeset drugi na Gamula,
1. Dnevnika 24,18Dvadeset treći na Delaju, dvadeset četvrti na Maziju.
1. Dnevnika 24,19To je red njihov za službu njihovu, kojim idu u dom Gospodnji na posao svoj po naredbi Arona oca svojega, kako mu bješe zapovjedio Gospod Bog Izrailjev.
1. Dnevnika 24,20A od ostalijeh sinova Levijevih bijaše od sinova Amramovijeh Suvailo; od sinova Suvailovijeh Jedaja,
1. Dnevnika 24,21Od Reavije, od sinova Reavijinih poglavar Jesija;
1. Dnevnika 24,22Od sinova Isarovijeh Selomot, od sinova Selomotovijeh Jat;
1. Dnevnika 24,23A od sinova Jerijinih Amarija drugi, Jazilo treći, Jekameam četvrti;
1. Dnevnika 24,24Od sinova Uzilovijeh Miha; od sinova Mišinijeh Samir;
1. Dnevnika 24,25Brat Mišin Jesija; od sinova Jesinijih Zaharija.
1. Dnevnika 24,26Sinovi Merarijevi: Malije i Musije; od sinova Jazijinih Veno.
1. Dnevnika 24,27Sinovi Merarijevi od Jazije: Veno i Soam i Zahur i Ivrije;
1. Dnevnika 24,28Od Malija Eleazar, koji nemaše sinova;
1. Dnevnika 24,29Od Kisa, od sinova Kisovijeh: Jerameilo;
1. Dnevnika 24,30I od sinova Musijevih Malije i Eder i Jerimot. To bijahu sinovi Levitski po domovima otaca svojih.
1. Dnevnika 24,31I oni bacaše ždrijeb prema braći svojoj, sinovima Aronovijem, pred Davidom i Sadokom i Ahimelehom i poglavarima domova otačkih među sveštenicima i Levitima, od domova otačkih svaki poglavar prema bratu svojemu mlađemu.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje