Tražilica


1. Ljetopisa 6. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Ljetopisa 6,1Sinovi Levijevi jesu Geršon, Kohat i Merari.
1. Ljetopisa 6,2Sinovi Kohatovi jesu Amram, Izhar, Hebron i Uziel.
1. Ljetopisa 6,3Sinovi Amramovi jesu Aron, Mojsije i Mirjama. Sinovi Aronovi jesu Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar.
1. Ljetopisa 6,4Eleazaru se rodi Finehasa, Finehasu se rodi Abišua,
1. Ljetopisa 6,5Abišuu se rodi Buki, Bukiu se rodi Uzi,
1. Ljetopisa 6,6Uziu se rodi Zerahija, Zerahiji se rodi Merajot,
1. Ljetopisa 6,7Merajotu se rodi Amarija, Amariju se rodi Ahitub,
1. Ljetopisa 6,8Ahitubu se rodi Sadok, Sadoku se rodi Ahimaasa,
1. Ljetopisa 6,9Ahimaasu se rodi Azarija, Azariji se rodi Johanan,
1. Ljetopisa 6,10Johananu se rodi Azarija. Ovaj je vršio svećeničku službu u hramu, što ga sagradi Salomon u Jerusalemu.
1. Ljetopisa 6,11I Azariji se rodi Amarija, Amariju se rodi Ahituba,
1. Ljetopisa 6,12Ahitubu se rodi Sadoka, Sadoku se rodi Šalum,
1. Ljetopisa 6,13Šalumu se rodi Hilkija, Hilkiju se rodi Azarija,
1. Ljetopisa 6,14Azariji se rodi Seraja, Seraji se rodi Josadak.
1. Ljetopisa 6,15Josadak otide, kad Gospod odvede u progonstvo Judu i Jerusalem rukom Nebukadnezarovom.
1. Ljetopisa 6,16Sinovi Levijevi jesu Geršon, Kohat i Merari,
1. Ljetopisa 6,17Ovo su imena sinovima Geršonovim: Libni i Šimej.
1. Ljetopisa 6,18Sinovi Kohatovi jesu Amram, Izhar, Hebron i Uziel.
1. Ljetopisa 6,19Sinovi Merarijevi jesu Mahli i Muši. Ovo su porodice levitske po svojim obiteljima:
1. Ljetopisa 6,20Geršonova: "Libni, sin njegov, a njegov sin Jahat, a njegov sin Zima,
1. Ljetopisa 6,21A njegov sin Joah, a njegov sin Ido, a njegov sin Zerah, a njegov sin Jeatraj.
1. Ljetopisa 6,22Sinovi Kohatovi: "Aminadab, sin njegov, a njegov sin Korah, a njegov sin Asir,
1. Ljetopisa 6,23A njegov sin Elkana, a njegov sin Ebjasaf, a njegov sin Asir,
1. Ljetopisa 6,24A njegov sin Tahat, a njegov sin Uriel, a njegov sin Uzijah, a njegov sin Šaul.
1. Ljetopisa 6,25Sinovi Elkanini: Amasa i Ahimot,
1. Ljetopisa 6,26Elkana. Sinovi Elkanini: Zofaj, sin njegov, a njegov sin Nahat,
1. Ljetopisa 6,27A njegov sin Eliab, a njegov sin Jeroham, a njegov sin Elkana.
1. Ljetopisa 6,28Sinovi Samuelovi: prvorođenac Joel i drugi Abija,
1. Ljetopisa 6,29Sinovi Merarijevi: Mahli, a njegov sin Libni, a njegov sin Šimej, a njegov sin Uza,
1. Ljetopisa 6,30A njegov sin Šimea, a njegov sin Hagija, a njegov sin Asaja.
1. Ljetopisa 6,31Ovo su oni, koje postavi David za pjevanje u hramu Gospodnjem, izakako se je bio smjestio kovčeg.
1. Ljetopisa 6,32Oni su vršili službu pred šatorom svjedočanstva kao pjevači, dok nije bio Salomon sagradio hram Gospodnji u Jerusalemu. Po svojim službenim propisima oni su vršili službu svoju.
1. Ljetopisa 6,33Ovi su, što su vršili službu, i sinovi njihovi od sinova Kohatovih Heman, hramski pjevač, sin Joela, sina Samuela,
1. Ljetopisa 6,34Sina Elkane, sina Jerohama, sina Eliela, sin Toaha,
1. Ljetopisa 6,35Sina Zufa, sina Elkane, sina Mahata, sina Amasa,
1. Ljetopisa 6,36Sina Elkane, sina Joela, sina Azarije, sina Sefanije,
1. Ljetopisa 6,37Sina Tahata, sina Asira, sina Abjasafa, sina Koraha,
1. Ljetopisa 6,38Sina Izhara, sina Kohata, sina Levija, sina Izraelova.
1. Ljetopisa 6,39Njegov brat bio je Asaf, koji je vršio službu s desne njegove, Asaf, sin Berekija, sina Šimee,
1. Ljetopisa 6,40Sina Mihaela, sina Baaseja, sina Malkije,
1. Ljetopisa 6,41Sina Etnija, sina Zerahe, sina Adaje,
1. Ljetopisa 6,42sina Etana, sina Zime, sina Šimeja,
1. Ljetopisa 6,43Sina Jahata, sina Geršoma, sina Levijeva.
1. Ljetopisa 6,44Sinovi Merarijevi Braća njihova, stajali su s lijeve strane: Etan, sin Kišija, sina Abdija, sina Maluka,
1. Ljetopisa 6,45Sina Hašabje, sina Amazije, sina Hilkije,
1. Ljetopisa 6,46Sina Amazija, sina Bania, sina Šamera,
1. Ljetopisa 6,47Sina Mahlija, sina Mušia, sina Merarija, sina Levijeva,
1. Ljetopisa 6,48Drugovi njihovi, Leviti, bili su određeni za svu službu u šatoru hrama Božjega.
1. Ljetopisa 6,49A Aron i sinovi njegovi vršili su službu na žrtveniku za žrtve paljenice i na žrtveniku kadionom, svu službu u Svetinji nad svetinjama i službu pomirenja za Izraela točno po propisima, što ih je bio dao Mojsije, sluga Božji.
1. Ljetopisa 6,50Ovo su potomci Aronovi: Eleazar, sin njegov, a njegov sin Finehas, a njegov sin Abišua,
1. Ljetopisa 6,51A njegov sin Buki, a njegov sin Uzi, a njegov sin Zerahija,
1. Ljetopisa 6,52A njegov sin Merajot, a njegov sin Amarija, a njegov sin Ahitub,
1. Ljetopisa 6,53A njegov sin Sadok, a njegov sin Ahimaas.
1. Ljetopisa 6,54Ovo su im stanovi po mjestima njihovim u području njihovu: Aronovi, porodica Kohatovaca, - na njih pade ždrijeb -
1. Ljetopisa 6,55Dobiše Hebron u zemlji Judinoj i pašnjake njegove unaokolo.
1. Ljetopisa 6,56Međe grada i sela njegova dadoše Kalebu Jefuneovu.
1. Ljetopisa 6,57Nadalje dadoše Aronovim sinovima gradove za utočište Hebron i Libnu i pašnjake njezine, Jatir i Eštemou i pašnjake njegove,
1. Ljetopisa 6,58Hilen i pašnjake njegove, Debir i pašnjake njegove,
1. Ljetopisa 6,59Ašan i pašnjake njegove i Bet-Šemeš i pašnjake njegove.
1. Ljetopisa 6,60Nadalje od plemena Benjaminova: Gebu i pašnjake njegove, Alemet i pašnjake njegove i Anatot i pašnjake njegove. Ukupni broj gradova njihovih iznosio je trinaest po porodicama njihovim.
1. Ljetopisa 6,61Kohatove porodice, koje su bile još preostale od porodica toga plemena, dobiše ždrijebom od polovine plemena Manasehova deset gradova.
1. Ljetopisa 6,62Sinovi Geršonovi dobiše po porodicama svojim od plemena Isakar, Ašer, Naftali i Manaseh u Bašanu trinaest gradova.
1. Ljetopisa 6,63Merarijevi dobiše ždrijebom po porodicama svojim od plemena Ruben, Gad i Zebulun dvanaest gradova.
1. Ljetopisa 6,64Tako dadoše sinovi Izraelovi Levitima te gradove i pašnjake njihove.
1. Ljetopisa 6,65Ždrijebom odstupiše od plemena Judejaca, Simeonovaca i Benjaminovaca te po imenu označene gradove.
1. Ljetopisa 6,66Ostatku od porodica Kohatovaca bili su odstupljeni gradovi njihova područja od plemena Efraimova.
1. Ljetopisa 6,67Njima dadoše gradove za utočište Šekem i pašnjake njegove u gori Efraimovoj, Gezer i pašnjake njegove,
1. Ljetopisa 6,68Jokmeam i pašnjake njegove, Bet-Horon i pašnjake njegove,
1. Ljetopisa 6,69Ajalon i pašnjake njegove, Gat-Rimon i pašnjake njegove.
1. Ljetopisa 6,70Od polovine plemena Manasehova: Aner i pašnjake njegove, Balaam i pašnjake njegove - za porodice preostalih Kohatovaca.
1. Ljetopisa 6,71Geršonovi sinovi dobiše od porodica polovine plemena Manasehova: Golan i Bašan i pašnjake njegove i Aštarot i pašnjake njegove.
1. Ljetopisa 6,72Od plemena Isakarova: Kedeš i pašnjake njegove, Daberat i pašnjake njegove,
1. Ljetopisa 6,73Ramot i pašnjake njegove i Anem i pašnjake njegove.
1. Ljetopisa 6,74Od plemena Ašerova: Mašal i pašnjake njegove, Abdon i pašnjake njegove,
1. Ljetopisa 6,75Hukok i pašnjake njegove, Rehob i pašnjake njegove.
1. Ljetopisa 6,76Od plemena Naftalijeva: Kedeš u Galileji i pašnjake njegove, Hamon i pašnjake njegove, Kirjatajim i pašnjake njegove.
1. Ljetopisa 6,77Merarijevi sinovi, što još preostaše, dobiše od plemena Zebulunova: Rimon i pašnjake njegove, Tabor i pašnjake njegove.
1. Ljetopisa 6,78Nadalje s onu stranu Jordana naprema Jerihu u istočnoj zemlji jordanskoj od plemena Rubenova: Bezer u pustinji i pašnjake njegove, Jahasu i pašnjake njezine,
1. Ljetopisa 6,79Kedemot i pašnjake njegove, Mefaat i pašnjake njegove.
1. Ljetopisa 6,80Od plemena Gadova: Ramot u Gileadu i pašnjake njegove, Mahanaim i pašnjake njegove
1. Ljetopisa 6,81Hešbon i pašnjake njegove, Jazer i pašnjake njegove.
1. Ljetopisa 6,1 Levijevi su sinovi bili Geršom, Kehat i Merari.
1. Ljetopisa 6,2Evo imena Geršomovih sinova: Libni i Šimej.
1. Ljetopisa 6,3Kehatovi su sinovi bili: Amram, Jishar, Hebron i Uziel.
1. Ljetopisa 6,4Merarijevi sinovi: Mahli i Muši. Ovo su rodovi Levijevaca po svojim ocima.
1. Ljetopisa 6,5Od Geršoma: sin mu Libni, njegov sin Jahat, njegov sin Zima,
1. Ljetopisa 6,6njegov sin Joah, njegov sin Ido, njegov sin Zerah, njegov sin Jeatraj.
1. Ljetopisa 6,7Kehatovi sinovi: sin mu Aminadab, njegov sin Korah, njegov sin Asir,
1. Ljetopisa 6,8njegov sin Elkana, njegov sin Ebjasaf, njegov sin Asir;
1. Ljetopisa 6,9njegov sin Tahat, njegov sin Uriel, njegov sin Uzija, njegov sin Šaul.
1. Ljetopisa 6,10Elkanini sinovi: Amasaj i Ahimot;
1. Ljetopisa 6,11njegov sin Elkana, njegov sin Sufaj, njegov sin Nahat;
1. Ljetopisa 6,12njegov sin Eliab, njegov sin Jeroham, njegov sin Elkana. Elkanini sinovi:
1. Ljetopisa 6,13Samuel, njegov prvenac, drugi Abija.
1. Ljetopisa 6,14Merarijevi sinovi: Mahli, njegov sin Libni, njegov sin Šimej, njegov sin Uza,
1. Ljetopisa 6,15njegov sin Šima, njegov sin Hagija, njegov sin Asaja.
1. Ljetopisa 6,16Ovo su oni koje je postavio David da se brinu za pjevanje u Domu Jahvinu kad je Kovčeg ondje našao svoje počivalište;
1. Ljetopisa 6,17oni koji su služili pred Prebivalištem, Šatorom sastanka, pjevajući, dok nije Salomon sagradio Dom Jahvin u Jeruzalemu i koji su obavljali službu po propisanom redoslijedu.
1. Ljetopisa 6,18Evo onih što su obavljali službu i njihovih sinova: od Kehatovih sinova: pjevač Heman, sin Joela, sina Samuela,
1. Ljetopisa 6,19sina Elkane, sina Jerohama, sina Eliela, sina Toaha,
1. Ljetopisa 6,20sina Sifa, sina Elkane, sina Mahata, sina Amasaja,
1. Ljetopisa 6,21sina Elkane, sina Joela, sina Azarje, sina Sefanije,
1. Ljetopisa 6,22sina Tahata, sina Asira, sina Abjasafa, sina Koraha,
1. Ljetopisa 6,23sina Jishara, sina Kehata, sina Levija, sina Izraelova.
1. Ljetopisa 6,24Brat mu Asaf stajao je s desne strane; Asaf je bio sin Berekje, sina Šime,
1. Ljetopisa 6,25sina Mihaela, sina Baaseja, sina Malkije,
1. Ljetopisa 6,26sina Etnija, sina Zeraha, sina Adaje,
1. Ljetopisa 6,27sina Etana, sina Zime, sina Šimeja,
1. Ljetopisa 6,28sina Jahata, sina Geršoma, sina Levijeva.
1. Ljetopisa 6,29Merarijevi sinovi, njihova braća, stajala su mu s lijeve strane: Etan, sin Kušija, sina Abdija, sina Maluka,
1. Ljetopisa 6,30sina Hašabje, sina Amasje, sina Hilkije,
1. Ljetopisa 6,31sina Amsija, sina Banija, sina Šomera,
1. Ljetopisa 6,32sina Mahlija, sina Mušija, sina Merarija, sina Levijeva.
1. Ljetopisa 6,33Njihova braća leviti bili su postavljeni za svu službu u svetom Prebivalištu, u Domu Božjem.
1. Ljetopisa 6,34Aron i njegovi sinovi prinosili su kad na žrtveniku za paljenice i na kadionom žrtveniku, obavljajući sav posao u Svetinji nad svetinjama i izvršujući obred pomirenja nad Izraelom, prema svemu što je zapovjedio Božji sluga Mojsije.
1. Ljetopisa 6,35Ovo su Aronovi sinovi: sin mu Eleazar, njegov sin Pinhas, njegov sin Abišua,
1. Ljetopisa 6,36njegov sin Buki, njegov sin Uzi, njegov sin Zerahja,
1. Ljetopisa 6,37njegov sin Merajot, njegov sin Amarja, njegov sin Ahitub,
1. Ljetopisa 6,38njegov sin Sadok, njegov sin Ahimaas.
1. Ljetopisa 6,39Ovo su im boravišta po naseljima u njihovu području: Aronovim sinovima od Kehatove obitelji - jer na njih je pao ždrijeb -
1. Ljetopisa 6,40dali su Hebron u judejskoj zemlji s pašnjacima oko njega.
1. Ljetopisa 6,41Gradsko polje i njegova sela dali su Jefuneovu sinu Kalebu.
1. Ljetopisa 6,42Dali su, dakle, Aronovim sinovima gradove-utočišta Hebron i Libnu s pašnjacima, Jatir i Eštemou s pašnjacima,
1. Ljetopisa 6,43Hilez s pašnjacima, Debir s pašnjacima,
1. Ljetopisa 6,44Ašan s pašnjacima i Bet Šemeš s pašnjacima.
1. Ljetopisa 6,45Od Benjaminova plemena: Gebu s pašnjacima, Alemet s pašnjacima i Anatot s pašnjacima; dakle trinaest gradova po njihovim rodovima.
1. Ljetopisa 6,46Ostalim Kehatovim sinovima prema plemenskim rodovima pripalo je ždrijebom deset gradova od polovine Manašeova plemena.
1. Ljetopisa 6,47Geršomovim sinovima po njihovim rodovima pripalo je od Jisakarova plemena, od Ašerova plemena, od Naftalijeva plemena i od Manašeova plemena u Bašanu trinaest gradova.
1. Ljetopisa 6,48Merarijevim sinovima po njihovim rodovima pripalo je ždrijebom od Rubenova plemena, od Gadova plemena i od Zebulunova plemena dvanaest gradova.
1. Ljetopisa 6,49Tako su Izraelovi sinovi dali levitima te gradove s pašnjacima.
1. Ljetopisa 6,50Dali su ždrijebom od plemena Judinih sinova, od plemena Šimunovih sinova i od plemena Benjaminovih sinova te gradove koje su spomenuli poimence.
1. Ljetopisa 6,51Onima koji su bili od rodova Kehatovih sinova te dobili ždrijebom gradove od Efrajimova plemena
1. Ljetopisa 6,52dali su kao gradove-utočišta Šekem s pašnjacima u Efrajimovoj gori i Gezer s pašnjacima,
1. Ljetopisa 6,53Jokmeam s pašnjacima, Bet Horon s pašnjacima,
1. Ljetopisa 6,54Ajalon s pašnjacima i Gat-Rimon s pašnjacima.
1. Ljetopisa 6,55Od polovine Manašeova plemena dali su rodovima ostalih Kehatovih sinova: Aner s pašnjacima i Bileam s pašnjacima.
1. Ljetopisa 6,56Geršomovim sinovima dali su od rodova polovine Manašeova plemena Golan u Bašanu s pašnjacima i Aštarot s pašnjacima.
1. Ljetopisa 6,57Od Jisakarova plemena Kedeš s pašnjacima, Dobrat s pašnjacima,
1. Ljetopisa 6,58Ramot s pašnjacima i Anem s pašnjacima.
1. Ljetopisa 6,59Od Ašerova plemena Mašal s pašnjacima, Abdon s pašnjacima,
1. Ljetopisa 6,60Hukok s pašnjacima i Rehob s pašnjacima.
1. Ljetopisa 6,61Od Naftalijeva plemena Kedeš u Galileji s pašnjacima, Hamon s pašnjacima i Kirjatajim s pašnjacima.
1. Ljetopisa 6,62Ostalim Merarijevim sinovima dali su od Zebulunova plemena Rimon s pašnjacima i Tabor s pašnjacima.
1. Ljetopisa 6,63S onu stranu Jordana, prema Jerihonu, na istočnoj strani Jordana, dali su im od Rubenova plemena Beser u pustinji s pašnjacima, Jahsu s pašnjacima,
1. Ljetopisa 6,64Kedemot s pašnjacima i Mefaat s pašnjacima.
1. Ljetopisa 6,65Od Gadova plemena Ramot u Gileadu s pašnjacima, Mahanajim s pašnjacima,
1. Ljetopisa 6,66Hešbon s pašnjacima i Jazer s pašnjacima.
1. Kronika 6,1Sinovi Levijevi : Geršom, ketat iMerari.
1. Kronika 6,2Evo imena sinova Geršomovih: Livni i Šimej.
1. Kronika 6,3Sinovi Ketatovi: Amram, Jicehar, Hebron i Uziel.
1. Kronika 6,4Sinovi Merarijevi:Mahli i Muši. To su obitelji Levijeve, prema očevima njihovim.
1. Kronika 6,5Geršomovi: Livni njegov sin, Jahat njegov sin, Zimma njegov sin,
1. Kronika 6,6Joah njegov sin, Iddo njegov sin, Zerah njegov sin, Jetraj njegov sin.
1. Kronika 6,7Sinovi Ketatovi: AmiNadav njegov sin, Kore njegov sin Asir njegov sin,
1. Kronika 6,8Elkana njegov sin,Ebiasaf njegov sin, Asir njegov sin,
1. Kronika 6,9Tahat njegov sin, Uriel njegov sin, Uzija njegov sin, Šaul njegov sin.
1. Kronika 6,10Sinovi Elkanaovi: Amasaj i Ahimot,
1. Kronika 6,11Elkana njegov sin, Sofaj njegov sin, Nahat njegov sin,
1. Kronika 6,12Eliab njegov sin, Samuel njegov sin.
1. Kronika 6,13Sinovi Samuelovi: prvorođeni Joel, i drugi Abija.
1. Kronika 6,14Sinovi Merarijevi: Mahli, Livni i njegov sin, Šimej njegov sin, Uza njegov sin,
1. Kronika 6,15Šimea njegov sin, Hagija njegov sin, Azajanjegov sin.
1. Kronika 6,16Evo onih Evo onih kojima David povjeri zadaću pjevanja u Kući GOSPODOVOJ, čim *kovčeg imade mjesto za počinak.
1. Kronika 6,17Oni biše sluge za pjevanje, pred *boravištem šatrom susretanja sve dok, Solomon ne bi sagradio Kuću GOSPODOVU u Jeruzalemu; oni ispunjavaše službu svoju prema pravilu svome.
1. Kronika 6,18Evo onih koji izvršavaše tu službu, kao i njihovih sinova. Između sinova Ketatita: Heman, pjevač, sin Joelov, sin Samuelov,
1. Kronika 6,19sin Elkanov, sin sin Jerohamov, sin sin Elielov, sin Toahov,
1. Kronika 6,20sin Sufov, sin Elkanov, sin Mahatov, sin Amazajev,
1. Kronika 6,21sin Elkanov, sin Joelov, sin Azarijavljev, sin Sefanijavljev,
1. Kronika 6,22sin Tahatov, sin Asirov, sin Evaziasafov, sin Korejev,
1. Kronika 6,23sin Jiseharov, sin Kehatov, sinovi Levijevi, sin Izraelov.
1. Kronika 6,24Potom, njegov brat Asaf koji stajaše njemu s desna: Asaf, sin Berekijahuov, sin Šimejavljev,
1. Kronika 6,25sin Mikaelov, sin Bazejavljev, sin Malkijavljev,
1. Kronika 6,26sin Etnijev, sin Zerahov, sin Adajavljev,
1. Kronika 6,27sin Etanov, sin Zimmaov, sin Šimejev,
1. Kronika 6,28sin Jahatov, sin Geršomov, sinovi Levijevi.
1. Kronika 6,29Sinovi Merarijevi, njihova braća, s lijeva: Etan, sin Kišijev, sin Abdijev, sin Malukov,
1. Kronika 6,30sin Hašabijavljev, sin Amasajavljev, sin Hilkijavljev,
1. Kronika 6,31sin Amsijev, sin Banijev, sin Šemerov,
1. Kronika 6,32sin Mahlijev, sin Mušijev, sin Merarijev, sin Levijev.
1. Kronika 6,33Njihova braća, *leviti, bijahu raspoređeni na svaku službu u Kući Božjoj.
1. Kronika 6,34Aaron i njegovi sinovi obavljahu dimljenje *žrtava na *oltaru holokausta i na oltaru mirisa, baviše se svime što se ticalo *presvetog mjesta, i obavljali obred odrješenja u korist Izraela, prema svemu što o tom bijaše zapovjedio Mojsije, sluga Božji.
1. Kronika 6,35Evo sinova Aaronovih: Eleazar njegov sin, Pinhas njegov sin, Abišua njegov sin,
1. Kronika 6,36Buki njegov sin, Uzi njegov sin, Zeraja njegov sin,
1. Kronika 6,37Merajot njegov sin, Amarija njegov sin, Ahitub njegov sin,
1. Kronika 6,38Sadok njegov sin, Ahimas njegov sin.
1. Kronika 6,39A evo njihovih obitavališta, prema njihovim taborištima u njihovim područjima: sinovima Aaronovim iz obitelji Kehatita jer im pripade ždrijebom na prvom mjestu
1. Kronika 6,40dade se Hebron u Zemlji Judiu s općinskim posjedima koji ih okružuju.
1. Kronika 6,41Ali gradska polja i njihova sela, on se dadoše Kalebu, sinu Jefuneovu.
1. Kronika 6,42Dade se sinovima Aaronovim kao gradove utičišta: Hebron, Livna i njihovi posjedi, Jatir, Eštoma i njihovi posjedi,
1. Kronika 6,43Hilez i njegovi posjedi, Devir i njegovi posjedi,
1. Kronika 6,44Ašan njegovi posjedi, BetŠemeš i njegovi posjedi,
1. Kronika 6,45i, na pleme Benjaminovo: Geva i njegovi posjedi, Alemet i njegovi posjedi, Anatot i njegovi posjedi. Ukupno njihovih gradova: Trinaest gradova za njihove obitelji.
1. Kronika 6,46Drugi sinovi Kehatovi, prema njihovim obiteljima, primiše ždrijebom deset gradova plemena Efraim, i plemena Dan i poluplemena Manase;
1. Kronika 6,47sinovi Geršomovi, prema njihovim obiteljima, primiše trinaest gradova plemena Isakar, plemena Ašer, plemna Neftali i plemena Manase u Bašanu;
1. Kronika 6,48sinovi Merarijevi, prema njihovim obiteljima, primiše ždrijebom dvanaest gradova plemena Ruben, plemena Gad i plemena Zabulon.
1. Kronika 6,49Sinovi Izraelovi dadoše *levitima te gradove i njihove općinske posjede.
1. Kronika 6,50Od plemena sinova Judinih, plemena sinova Simeonovih i plemena sinova Benjaminovih, oni dadoše te gradove ždrijebom označene njihovim imenima.
1. Kronika 6,51Druge obitelji sinova Kehatovih imaše područja svojih gradova u plemenu Efraim.
1. Kronika 6,52Dade im se kao gradove utočišta: Sišem i njegove posjede u planini Efraim, Gezer i njihove posjede,
1. Kronika 6,53Jokmeam i njegove općinske posjede, BetHoron i njegove općinske posjede,
1. Kronika 6,54Ajalon i njegove općinske posjede, GatRimon i njegove općinske posjede;
1. Kronika 6,55i u poluplemenu Manase: Aner i njegove općinske posjede, Bileam i njegove općinske posjede. Sve to bijaše za obitelji drugih sinova Kehatovih.
1. Kronika 6,56Sinovima Geršomovim, prema njihovim posjedima, dade se u poluplemenu Manaseovom: Golan u Bašanu s njegovim općinskim posjedima, Aštarot i njegove općinske posjede;
1. Kronika 6,57u plemenu Isakar: Kedeš i njegove općinske posjede, Daverot i njegove općinske posjede,
1. Kronika 6,58Ramot i njegove općinske posjede; Anem i njegove općinske posjede;
1. Kronika 6,59u plemenu Ašerovom: Mašal i njegove općinske posjede, Abdon i njegove općinske posjede,
1. Kronika 6,60Hukok i njegove općinske posjede, Rehob i njegove općinske posjede;
1. Kronika 6,61i u plemenu Neftali; Kedeš u Galileji i njegove općinske posjede, Hammon i njegove općinske posjede, Kirijataim i njegove općinske posjede.
1. Kronika 6,62Drugima, sinovima Merarijevim, dade se u plemenu Zabulon: Rimono i njegove općinske posjede, Tabor i njegove općinske posjede.
1. Kronika 6,63S one strane Jordana, pokraj Jerihona, na istoku Jordana, u plemenu Rubenovom: Beser, u pustinji, i njegove općinske posjede, Jahas i njegove općinske posjede,
1. Kronika 6,64Kedemot i njegove općinske posjede, Mefat i njegove općinske posjede;
1. Kronika 6,65i u plemenu Gadovom: Ramot Galadski i njegove općinske posjede, Mahanaim i njegove općinske posjede,
1. Kronika 6,66Hešbon i njegove općinske posjede, Jazer i njegove općinske posjede.
1. Dnevnika 6,1Sinovi Levijevi bijahu: Girson, Kat i Merarije.
1. Dnevnika 6,2A sinovi Katovi: Amram, Isar i Hevron i Ozilo.
1. Dnevnika 6,3A sinovi Amramovi: Aron i Mojsije, i kći Marija. A sinovi Aronovi: Nadav i Avijud i Eleazar i Itamar.
1. Dnevnika 6,4Eleazar rodi Finesa; a Fines rodi Avisuju;
1. Dnevnika 6,5A Avisuja rodi Vukija; a Vukije rodi Oziju;
1. Dnevnika 6,6A Ozija rodi Zeraju; a Zeraja rodi Merajota;
1. Dnevnika 6,7A Merajot rodi Amariju; a Amarija rodi Ahitova;
1. Dnevnika 6,8A Ahitov rodi Sadoka; a Sadok rodi Ahimasa;
1. Dnevnika 6,9A Ahimas rodi Azariju; a Azarija rodi Joanana;
1. Dnevnika 6,10A Joanan rodi Azariju, koji bi sveštenik u domu što sazida Solomun u Jerusalimu;
1. Dnevnika 6,11A Azarija rodi Amariju; a Amarija rodi Ahitova;
1. Dnevnika 6,12A Ahitov rodi Sadoka; a Sadok rodi Saluma;
1. Dnevnika 6,13A Salum rodi Helkiju; a Helkija rodi Azariju;
1. Dnevnika 6,14A Azarija rodi Seraju; a Seraja rodi Josedeka.
1. Dnevnika 6,15A Josedek otide kad Gospod preseli Judeje i Jerusalim rukom Navuhodonosorovom.
1. Dnevnika 6,16Sinovi Levijevi bijahu: Girson, Kat i Merarije.
1. Dnevnika 6,17A ovo su imena sinovima Girsonovijem: Lovenije i Simej.
1. Dnevnika 6,18A sinovi Katovi bjehu: Amram i Isar i Hevron i Ozilo.
1. Dnevnika 6,19Sinovi Merarijevi: Molija i Musija. I ovo su porodice Levitske po ocima svojim:
1. Dnevnika 6,20Girsonova: Levenije sin mu, a njegov sin Jat, a njegov sin Zima,
1. Dnevnika 6,21A njegov sin Joah, a njegov sin Ido, a njegov sin Zera, a njegov sin Jetraj.
1. Dnevnika 6,22Sinovi Katovi: Aminadav sin mu, a njegov sin Korej, a njegov sin Asir.
1. Dnevnika 6,23A njegov sin Elkana, a njegov sin Evijasaf, a njegov sin Asir,
1. Dnevnika 6,24A njegov sin Tahat, a njegov sin Urilo, a njegov sin Ozija, a njegov sin Saul.
1. Dnevnika 6,25A sinovi Elkanini: Amasaj i Ahimot,
1. Dnevnika 6,26Elkana; sinovi Elkanini: Sufija sin mu, a njegov sin Mahat;
1. Dnevnika 6,27A njegov sin Elijav, a njegov sin Jeroam, a njegov sin Elkana.
1. Dnevnika 6,28A sinovi Samuilovi: Vasnija prvenac, pa Avija.
1. Dnevnika 6,29Sinovi Merarijevi: Molija, a njegov sin Lovenije, a njegov sin Simej, a njegov sin Uza,
1. Dnevnika 6,30A njegov sin Simaja, a njegov sin Agija, a njegov sin Asaja.
1. Dnevnika 6,31A ovo su koje postavi David da pjevaju u domu Gospodnjem, kad se namjesti kovčeg,
1. Dnevnika 6,32Koji služahu pred šatorom od sastanka pjevajući, dok ne sazida Solomun dom Gospodnji u Jerusalimu, i stajahu po redu svom u službi svojoj;
1. Dnevnika 6,33Ovi su što stajahu i sinovi njihovi: od sinova Katovijeh Eman pjevač, sin Joila sina Samuila,
1. Dnevnika 6,34Sina Elkane, sina Jeroama, sina Elila, sina Toje,
1. Dnevnika 6,35Sina Sufa, sina Elkane, sina Mata, sina Amasaja,
1. Dnevnika 6,36Sina Elkane, sina Joila, sina Azarije, sina Sofonije,
1. Dnevnika 6,37Sina Tahate, sina Asira, sina Aviasafa, sina Koreja,
1. Dnevnika 6,38Sina Isara, sina Kata, sina Levija, sina Izrailjeva.
1. Dnevnika 6,39I brat mu Asaf, koji mu stajaše s desne strane; a Asaf bijaše sin Varahije, sina Simeje,
1. Dnevnika 6,40Sina Mihaila, sina Vasije, sina Malhije,
1. Dnevnika 6,41Sina Etnija, sina Zera, sina Adaje,
1. Dnevnika 6,42Sina Etana, sina Zime, sina Simeja,
1. Dnevnika 6,43Sina Jata, sina Girsona, sina Levijeva.
1. Dnevnika 6,44A sinovi Merarijevi, braća njihova, stajahu s lijeve strane: Etan sin Kisije, sina Avdija, sina Maluha,
1. Dnevnika 6,45Sina Asavije, sina Amasije, sina Helkije,
1. Dnevnika 6,46Sina Amsije, sina Vanije, sina Samira,
1. Dnevnika 6,47Sina Molije, sina Musije, sina Merarije, sina Levijeva.
1. Dnevnika 6,48A braća njihova, ostali Leviti, biše određeni na svu službu i šatoru doma Božijega.
1. Dnevnika 6,49A Aron i sinovi njegovi paljahu na oltaru za žrtve paljenice i na oltaru kadionom, vršeći sve poslove u svetinji nad svetinjama, i čineći očišćenje za Izrailja po svemu kako je zapovjedio Mojsije sluga Božji.
1. Dnevnika 6,50A ovo su sinovi Aronovi: Eleazar sin mu, a njegov sin Fines, a njegov sin Avisuja,
1. Dnevnika 6,51A njegov sin Vukije, a njegov sin Ozije, a njegov sin Zeraja,
1. Dnevnika 6,52A njegov sin Merajot, a njegov sin Amarija, a njegov sin Ahitov,
1. Dnevnika 6,53A njegov sin Sadok, a njegov sin Ahimas.
1. Dnevnika 6,54A ovo su im stanovi po gradovima njihovijem u međama njihovijem: Sinovima Aronovijem od porodice Katove dopade ždrijebom,
1. Dnevnika 6,55I dadoše im Hevron u zemlji Judinoj, i podgrađa njegova oko njega;
1. Dnevnika 6,56A polje gradsko i sela njegova dadoše Halevu sinu Jefonijinu;
1. Dnevnika 6,57Dadoše dakle sinovima Aronovijem gradove Judine: Hevron utočište, i Livnu i podgrađa njezina i Jatir i Estemoju i podgrađa njezina,
1. Dnevnika 6,58I Ilon i podgrađa njegova, Devir i podgrađa njegova,
1. Dnevnika 6,59I Asan i podgrađa njegova, i Vet-Semes i podgrađa njegova;
1. Dnevnika 6,60A od plemena Venijaminova: Gavaju i podgrađa njezina, i Alemet i podgrađa njegova i Anatot i podgrađa njegova; svega gradova njihovijeh trinaest po porodicama njihovijem.
1. Dnevnika 6,61I ostalijem sinovima Katovijem od porodice toga plemena daše ždrijebom od polovine plemena, od polovine Manasijine deset gradova.
1. Dnevnika 6,62A sinovima Girsonovijem po porodicama njihovijem trinaest gradova od plemena Isaharova i od plemena Asirova i od plemena Neftalimova i od plemena Manasijina u Vasanu.
1. Dnevnika 6,63Sinovima Merarijevim po porodicama njihovijem daše ždrijebom od plemena Ruvimova i od plemena Gadova i od plemena Zavulonova dvanaest gradova.
1. Dnevnika 6,64Tako daše sinovi Izrailjevi Levitima te gradove i podgrađa njihova.
1. Dnevnika 6,65I dade ždrijebom od plemena sinova Judinijeh i od plemena sina Simeunovijeh i od plemena sinova Venijaminovijeh te gradove, koje imenovaše poimence.
1. Dnevnika 6,66I onima koji bijahu od roda sinova Katovijeh a gradovi njihovi i međe njihove bijahu u plemenu Jefremovu,
1. Dnevnika 6,67Njima daše grad za utočište Sihem i podgrađa njegova u gori Jefremovoj, i Gezer i podgrađa njegova,
1. Dnevnika 6,68I Jokneam i podgrađa njegova, i Vet-Oron i podgrađa njegova,
1. Dnevnika 6,69I Ejalon i podgrađa njegova, i Gat-Rimon i podgrađa njegova,
1. Dnevnika 6,70I od polovine plemena Manasijina Anir i podgrađa njegova, i Vileam, i podgrađa njegova, porodicama sinova Katovijeh ostalijem.
1. Dnevnika 6,71A sinovima Girsonovijem daše od porodice polovine plemena Manasijina Golan u Vasanu i podgrađa njegova, i Asarot i podgrađa njegova;
1. Dnevnika 6,72A od plemena Isaharova Kedes i podgrađa njegova, Davrat i podgrađa njegova,
1. Dnevnika 6,73I Ramot i podgrađa njegova, i Anim i podgrađa njegova;
1. Dnevnika 6,74A od plemena Asirova Masal i podgrađa njegova, i Avdon i podgrađa njegova,
1. Dnevnika 6,75I Hukok i podgrađa njegova, i Reov i podgrađa njegova;
1. Dnevnika 6,76A od plemena Neftalimova Kedes u Galileji i podgrađa njegova, i Amon i podgrađa njegova, i Kirijatajim i podgrađa njegova.
1. Dnevnika 6,77Sinovima Merarijevim ostalijem daše od plemena Zavulonova Rimon i podgrađa njegova, Tavor i podgrađa njegova;
1. Dnevnika 6,78A preko Jordana prema Jerihonu na istočnu stranu Jordana, od plemena Ruvimova Vosor u pustinji i podgrađa njegova, i Jasu i podgrađa njezina,
1. Dnevnika 6,79I Kedimot i podgrađa njegova, i Mifat i podgrađa njegova;
1. Dnevnika 6,80I od plemena Gadova Ramot u Galileji i podgrađa njegova, i Mahanaim i podgrađa njegova,
1. Dnevnika 6,81I Esevon i podgrađa njegova, i Jazir i podgrađa njegova.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje