Tražilica


1. Ljetopisa 7. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Ljetopisa 7,1Sinovi Isakarovi jesu Tola, Puah, Jašub i Šimron: četvorica
1. Ljetopisa 7,2Sinovi Tolini jesu Uzi, Refaja, Jeriel, Jahmaj, Jibsam i Samuel, poglavari svojih obitelji od Tole, hrabri ljudi po porodicama svojim. U vrijeme Davidovo bilo ih je na broj dvadeset i dvije tisuće i šest stotina.
1. Ljetopisa 7,3Potomci Uzijevi jesu Izrahija, od Izrahije vuku lozu Mihael, Obadija, Joel i Jišija, svega ih pet poglavara.
1. Ljetopisa 7,4Njima su pripadali po porodicama njihovim, po obiteljima njihovim za boj spremne ratničke čete: trideset i šest tisuća ljudi. Oni su naime imali mnogo žena i djece.
1. Ljetopisa 7,5Njihove braće u svim porodicama Isakarovim bili su hrabri ratnici. Bilo ih svega na broj osamdeset i sedam tisuća.
1. Ljetopisa 7,6Sinovi Benjaminovi jesu Bela, Beker i Jediael: njih trojica.
1. Ljetopisa 7,7Sinovi Belini jesu Esbon, Uzi, Uziel, Jerimot i Iri, pet obiteljskih poglavara, hrabri ratnici. Bilo ih je na broj dvadeset i dvije tisuće i trideset i četiri.
1. Ljetopisa 7,8Sinovi Bekerovi jesu Zemira, Joaš, Eliezer, Elioenaj, Omri, Jerimot, Abija, Anatot i Alemet: svi su to sinovi Bekerovi.
1. Ljetopisa 7,9Izbrojenih po porodicama svojim, po obiteljskim poglavarima, po hrabrim ratnicima bilo ih je dvadeset tisuća i dvjesta.
1. Ljetopisa 7,10Sin Jediaelovi jest Bilhan. Sinovi Bilhanovi jesu Jeuš, Benjamin, Ehud, Kenaanah, Zetan, Taršiš i Ahišahar.
1. Ljetopisa 7,11Sve su to sinovi Jediaelovi po obiteljskim poglavarima, valjani ratnici: sedamdeset tisuća i dvjesta sposobnih za ratnu službu.
1. Ljetopisa 7,12Šupim i Hupim jesu sinovi Irovi, Hušim sinovi Aherovi.
1. Ljetopisa 7,13Sinovi Naftalijevi jesu Jahaziel, Guni, Jezer i Šalum, potomci Belini,
1. Ljetopisa 7,14Sinovi Manasehovi jesu Asriel, kojega mu žena rodi; inoča njegova Sirijka rodi Makira, oca Gileadova.
1. Ljetopisa 7,15Makir oženi sinove svoje Hupima i Šupima. Sestra njegova zvala se je Maaka. Drugi se je zvao Selofhad. Selofhad je imao kćeri.
1. Ljetopisa 7,16Maaka, žena Makirova, rodi sina. Ona ga prozva Pereš, Brat njegov zvao se Šareš. Njegovi sinovi Ulam i Rakem.
1. Ljetopisa 7,17Sin Ulamov jest Bedan. To su sinovi Gileada, sina Makira, sina Manasehova.
1. Ljetopisa 7,18Sestra njegova Hamoleketa rodi Išhoda, Abiezera i Mahlahu.
1. Ljetopisa 7,19A sinovi Šemidini bili su Ahian, Šekem, Likhi i Aniam.
1. Ljetopisa 7,20Potomci Efraimovi jesu Šutelah, a njegov sin Bared, a njegov sin Tahat, a njegov sin Elada, a njegov sin Tahat,
1. Ljetopisa 7,21A njegov sin Zabad, a njegov sin Šutelah, Ezer i Elad. Ljudi is Gata, domoroci zemlje, ubiše ih, jer su bili izašli, da im ugrabe stoku.
1. Ljetopisa 7,22Njihov otac Efraim tugovao je dugo za njima, i dođoše braća njegova da ga tješe.
1. Ljetopisa 7,23Tada uđe k ženi svojoj, i ona zatrudnje i rodi sina. On ga nazva Berija, jer se to dogodi u nesreći kuće njegove.
1. Ljetopisa 7,24Kći njegova bila je Šeera. Ona sagradi Donji i Gornji Bet-Horon i Uze-Šeeru.
1. Ljetopisa 7,25Sin njegov bio je Refah, i Rešef, a njegov sin Telah, a njegov sin Tahan,
1. Ljetopisa 7,26A njegov sin Laadan, a njegov sin Amihud, a njegov sin Elišama,
1. Ljetopisa 7,27A njegov sin Nun, a njegov sin Jošua.
1. Ljetopisa 7,28Njihov nasljedni posjed i njihovi stanovi jesu: Betel i sela njegova, na istok Naaran, na zapad Gezer i sela njegova, Šekem i sela njegova do Gaze i sela njezinih.
1. Ljetopisa 7,29U rukama Manasehovaca bili su Bet-Šean i sela njegova, Taanak i sela njegova, Megido i sela njegova, Dor i sela njegova. Ovdje su stanovali sinovi Josipa, sina Izraelova.
1. Ljetopisa 7,30Sinovi Ašerovi jesu Jimna, Jišva, Jišvi, Berija i Serah, sestra njihova.
1. Ljetopisa 7,31Sinovi Berijini jesu Heber i Malkiel. Ovaj je otac Birzajitov.
1. Ljetopisa 7,32Heberu se rodi Jaflet, Šomer, Hotam i sestra njihova Šua.
1. Ljetopisa 7,33Sinovi Jafletovi jesu Pasak, Bimhal i Ašvat; to su sinovi Jafletovi.
1. Ljetopisa 7,34Sinovi Šomerovi jesu Ahi, Rohga, Huba i Aram,
1. Ljetopisa 7,35Sinovi njegova brata Helema jesu Zofah, Jimna, Šeleš i Amal.
1. Ljetopisa 7,36Sinovi Zofahovi jesu Suah, Harnefer, Šual, Beri i Jimra,
1. Ljetopisa 7,37Bezer, Hod, Šama, Šilša, Jitran i Bera.
1. Ljetopisa 7,38Sinovi Jeterovi jesu Jefune, Pispa i Ara.
1. Ljetopisa 7,39Sinovi Ulini jesu Arah, Haniel i Risja,
1. Ljetopisa 7,40Svi su ovi sinovi Ašerovi, poglavari svojih obitelji, izabrani hrabri ratnici, glavari među knezovima. Bilo ih je za vojsku na broj dvadeset i šest tisuća ljudi,
1. Ljetopisa 7,1 Jisakarovi su sinovi bili Tola i Fua, Jašub i Šimron, njih četvorica.
1. Ljetopisa 7,2Tolini sinovi: Uzi, Refaja, Jeriel, Jahmaj, Jibsam i Samuel, glavari obitelji od Tole, hrabri junaci svrstani po srodstvu; bilo ih je na broju za Davidova vremena dvadeset i dvije tisuće i šest stotina.
1. Ljetopisa 7,3Uzijevi sinovi: Jizrahja; Jizrahjini sinovi: Mihael, Obadja, Joel i Jišija, u svemu pet glavara.
1. Ljetopisa 7,4S njima je po obiteljima srodnih bilo u vojnim četama za rat trideset i šest tisuća ljudi, jer su imali mnogo žena i sinova.
1. Ljetopisa 7,5Njihove braće po svim Jisakarovim rodovima, hrabrih junaka, bilo je svega osamdeset i sedam tisuća i svi su bili popisani u plemenskim rodovnicima.
1. Ljetopisa 7,6Benjaminovi sinovi: Bela, Beker i Jediael, njih trojica.
1. Ljetopisa 7,7Belini sinovi: Esbon, Uzi, Uziel, Jerimot i Iri, pet obiteljskih glavara, hrabrih junaka; u plemenskom popisu bilo je zapisanih dvadeset dvije tisuće i trideset četiri.
1. Ljetopisa 7,8Bekerovi sinovi: Zimra, Joaš, Eliezer, Elijoenaj, Omri, Jerimot, Abija, Anatot i Alamet, svi Bekerovi sinovi.
1. Ljetopisa 7,9U plemenskom popisu po koljenima, po obiteljskim glavarima, hrabrih junaka, bilo je zapisano dvadeset tisuća i dvije stotine.
1. Ljetopisa 7,10Jediaelovi sinovi: Bilhan, Bilhanovi sinovi: Jeuš, Benjamin, Ahud, Kenaana, Zetan, Taršiš i Ahišahar.
1. Ljetopisa 7,11Svih Jediaelovih sinova po obiteljskim glavarima, hrabrih junaka, bilo je sedamnaest tisuća i dvije stotine, sve za rat sposobnih.
1. Ljetopisa 7,12Šupim i Hupim. Sinovi Irovi: Hušim; njegov sin Aher.
1. Ljetopisa 7,13Naftalijevi sinovi: Jahasiel, Guni, Jeser i Šalum. Bilhini sinovi.
1. Ljetopisa 7,14Manašeovi sinovi: Asriel, koga je rodila Manašeova inoča Aramejka; ona je rodila i Makira, Gileadova oca.
1. Ljetopisa 7,15Makir je oženio Hupima i Šupima; sestra mu se zvala Maaka; ime drugome bilo je Selofhad, a Selofhad je imao kćeri.
1. Ljetopisa 7,16Makirova žena Maaka rodila je sina, komu je nadjela ime Pereš. Bratu mu je dala ime Šareš, a njegovi su sinovi bili Ulam i Rakem.
1. Ljetopisa 7,17Ulamovi sinovi: Bedan. To su sinovi Gileada, sina Makira, Manašeova sina.
1. Ljetopisa 7,18Njegova sestra Hamoleketa rodila je Išhoda, Abiezera i Mahlu.
1. Ljetopisa 7,19Šemidini su sinovi bili: Ahjan, Šekem, Likhi i Aniam.
1. Ljetopisa 7,20Efrajimovi sinovi: Šutelah, njegov sin Bered, njegov sin Tahat, njegov sin Elada, njegov sin Tahat,
1. Ljetopisa 7,21njegov sin Zabad, njegov sin Šutelah, Ezer i Elad. Njih su ubili gatski građani, rođeni u zemlji, jer su sišli da im otmu stoku.
1. Ljetopisa 7,22Zato je njihov otac Efrajim tugovao dugo vremena, a braća su mu odlazila da ga tješe.
1. Ljetopisa 7,23Onda je ušao k svojoj ženi i ona je zatrudnjela i rodila sina, a on mu nadjenu ime Berija, jer se nesreća dogodila u njegovoj kući.
1. Ljetopisa 7,24Kći mu je bila Šeera, koja je sagradila Donji i Gornji Bet Horon i Uzen Šeeru.
1. Ljetopisa 7,25Sin mu je bio Refah i Rešef, njegov sin Telah, njegov sin Tahan,
1. Ljetopisa 7,26njegov sin Ladan, njegov sin Amihud, njegov sin Elišama,
1. Ljetopisa 7,27njegov sin Nun, njegov sin Jošua.
1. Ljetopisa 7,28Njihov posjed i njihova naselja bili su Betel i njegova sela, s istoka Naaran, sa zapada Gazer i njegova sela, Šekem i njegova sela do Gaze s njezinim selima.
1. Ljetopisa 7,29U rukama Manašeovih sinova bio je Bet Šean sa svojim selima, Tanak sa svojim selima, Megido sa svojim selima, Dor sa svojim selima. U njima su živjeli sinovi Izraelova sina Josipa.
1. Ljetopisa 7,30Ašerovi su sinovi bili: Jimna, Jišva, Jišvi i Berija, i njihova sestra Seraha.
1. Ljetopisa 7,31Berijini sinovi: Heber i Malkiel; on je bio Birzajitov otac.
1. Ljetopisa 7,32Heber postade otac Jafletu, Šomeru, Hotamu i njihovoj sestri Šui.
1. Ljetopisa 7,33Jafletovi su sinovi bili: Pasak, Bimhal i Ašvat; to su bili Jafletovi sinovi.
1. Ljetopisa 7,34A sinovi njegova brata Šomera: Rohga, Huba i Aram.
1. Ljetopisa 7,35Sinovi njegova brata Helema: Sofah, Jimna, Šeleš i Amal.
1. Ljetopisa 7,36Sofahovi sinovi: Suah, Harnefer, Šual, Beri, Jimra,
1. Ljetopisa 7,37Beser, Hod, Šama, Šilša, Jitran i Bera.
1. Ljetopisa 7,38Jeterovi sinovi: Jefune, Fispa i Ara.
1. Ljetopisa 7,39Ulini sinovi: Arah, Haniel i Risja.
1. Ljetopisa 7,40Svi su oni bili Ašerovi sinovi, obiteljski glavari, probrani hrabri junaci, glavari među knezovima; kad su bili popisani, bilo ih je dvadeset i šest tisuća ljudi u bojnim četama.
1. Kronika 7,1Za sinove Isakarove: Tola, Pua, Jašuba i Šimrona: svega četiri.
1. Kronika 7,2Sinovi Tolavljevi: Uzi, Refaja, Jeriel, Jahmaj, Jibsam i Šemuel koji bijahu poglavari obitelji za Tola smioni ljudi čije potomstvo bijaše, u vrijeme Davidovo, na broju od 22.600.
1. Kronika 7,3Sinovi Uzijevi: Jizrahja; sinovi Jizrahjavljevi: Mikael, Obadija, Joel, Jišija: svega petorica, svi poglavari.
1. Kronika 7,4Prema njihovom potomstvu po obiteljima, oni imaše na svom teretu postrojbe vojske za rat na broju od 36.000 ljudi, i imaše mnogo žena i djece.
1. Kronika 7,5Njihova braća, za sve ob itelji Isakarove, bijahu 87.000 smionih ljudi, prema ukupnom popisu.
1. Kronika 7,6Benjamin: Bela, Beker, Jediael: 3.
1. Kronika 7,7Sinovi Belavljevi: Esbon, Uzi, Uziel, Jerimot i Iri, pet poglavara obitelji, smioni ljudi, kojima popis primisivaše 22.034 potomka.
1. Kronika 7,8Sinovi Bekerovi: Zemira, Joaš, Eliezer, Elioenaj, Omri, Jeremot, Abija, Anatot i Alemet. To su sinovi Bekerovi.
1. Kronika 7,9Popis potomstva tih poglavara obitelji davaše 20.200 smionih ljudi.
1. Kronika 7,10Sin Jediaelov: Bilhan; sinovi Bilhanovi: Jeuš, Benjamin, Ehud, Kenana, Zetan, Tarsis i Ahišasar.
1. Kronika 7,11To su svi sinovi Jediaelovi, poglavari obitelji: 17.200 smionih ljudi, u vojsci, spremnih za boj.
1. Kronika 7,12Šupim i Hupim bijahu sinovi Irovi; Hušim, sin Aherov.
1. Kronika 7,13Sinovi Neftalijevi: Jahasiel, Guni, Jeser, i Šalum. Oni bijahu sinovi Bilhaevi.
1. Kronika 7,14Sinovi Manaseovi: Azriel kojeg bijaše rodila njegova suložnica Aramejka; ona porodi Makira, oca Galaada.
1. Kronika 7,15Makir uze jednu ženu za Hupim i Šupim. Ime njegove sestre bijaše Maaka. Imed drugom bijaše Selofehad, a Gelofehad imade samo kćeri.
1. Kronika 7,16Maaka, žena Makirova, porodi jednog sina kojeg nazva imenom Pereš; ime njegovom bratu bijaše Šereš, a njegovi sinovi biše Ulam i Rekem.
1. Kronika 7,17Sin Ulamov: Bedan To su sinovi Galaadovi, sina Makirova, sina Manaseova.
1. Kronika 7,18Njegova sestra Moleket porodi Išehoda, Abiezera i Mahla.
1. Kronika 7,19Sinovi Šemidovi biše Ahijan, Šekem, Likhi i Aniam.
1. Kronika 7,20Sinovi Efraimovi: Šutelah, Bered njegov sin, Tahat njegov sin, Eleada njegov sin, Tahat njegov sin,
1. Kronika 7,21Zavad njegov sin, Šutelah njegov sin, Ezer i Elead. Ljudi iz Gata, rođeni u zavičaju, njih ubiše, jer bijahu sišli uzeti stada njihova.
1. Kronika 7,22Efraim, njihov otac, bi u žalosti tijekom brojnih dana, a njegova braća dođoše ga tješiti.
1. Kronika 7,23On ode k svojoj ženi; ona zače i porodi jednog sina kojeg on nazva imenom Beria, jer ona bijaše ostala kod njega u nesreći njegovoj .
1. Kronika 7,24Njegova kćer bi Šeera, koja sagradi BetHoron, donji grad i gornji grad, i UzenŠeera.
1. Kronika 7,25Potom, Refat njegov sin, Rešef, Telah njegov sin, Tahan njegov sin,
1. Kronika 7,26Laedan njegov sin, Amihud njegov sin, Elišama njegov sin,
1. Kronika 7,27Nun njegov sin i Jozue njegov sin.
1. Kronika 7,28Njihov posjed i njihovo boravište bijahu Betel i njegovo okružje, Sišem i njegovo okružje, na istoku Naran, na zapadu Gezer i njegovo okružje, Sišem i njegovo okružje sva do Ajaa i njegovog okružja.
1. Kronika 7,29U rukama sinova Manaseovih bijahu Bet-Šean i njegovo okružje, Tanak i njegovo okružje, Megido i njegovo okružje, Dor i njegovo okružje. U tim gradovima stanovahu sinovi Josipovi, sinovi Izraelovi.
1. Kronika 7,30Sinovi Ašerovi : Jima, Jišva, Jišvi, Beria i Serah njihova sestra.
1. Kronika 7,31Sinovi Berijavljevi: Heber i Mikael koji bi ocem Birzaitu.
1. Kronika 7,32Heber porodi Jafleta, Šomera, Hotama i Šuau njihovu sestru.
1. Kronika 7,33Sinovi Jafletovi; Pazak, Bimhal i Ašvat. To su sinovi Jafletovi.
1. Kronika 7,34Sinovi njegovog brata Šemera: Roga, Jehuba i Aram.
1. Kronika 7,35Sinovi njegovog brata Helema: Sofah, Jimna, Šeleš i Amal.
1. Kronika 7,36Sinovi Sofahovi: Šuah, Harnefer, Šual, Beri, Jimra,
1. Kronika 7,37Beser, Hod, Šama, Šilša, Jitran i Beera.
1. Kronika 7,38Sinovi Jeterovi: Jefune, Pispa i Ara.
1. Kronika 7,39Sin Ulajev: Arah, Haniel i Risija.
1. Kronika 7,40Svi oni bijahu sinovi Ašerovi, poglavari obitelji, ljudi ugledni, smioni, poglavari prinčevima, a popis njihovih potomaka u vojsku, za rat, dosezao je broj od 26.000 ljudi.
1. Dnevnika 7,1A sinovi Isaharovi bijahu: Tolam i Fuja i Jasuf i Simron, četvorica.
1. Dnevnika 7,2A sinovi Tolini: Ozije i Refaja i Jerilo i Jamaj i Jefsam i Samuilo, poglavari otačkih domova svojih od Tole, hrabri ljudi u porodicama svojim; bješe ih za vremena Davidova na broj dvadeset i dvije tisuće i šest stotina.
1. Dnevnika 7,3A sinovi Ozijevi: Izraja, i sinovi Izrajini: Mihailo i Ovadija i Joilo i Jesija, skupa pet poglavara.
1. Dnevnika 7,4I s njima u porodicama njihovijem po domovima otaca njihovijeh bješe vojnika trideset i šest tisuća, jer imahu mnogo žena i sinova.
1. Dnevnika 7,5I braće njihove po svijem domovima Isaharovijem, hrabrijeh ljudi, bijaše osamdeset i sedam tisuća, svega izbrojenijeh.
1. Dnevnika 7,6Sinovi Venijaminovi: Vela i Veher i Jediailo, trojica.
1. Dnevnika 7,7A sinovi Velini: Esvon i Ozije i Ozilo i Jerimot i Irije, pet poglavara domova otačkih, hrabri ljudi; na broj ih bješe dvadeset i dvije tisuće i trideset i četiri.
1. Dnevnika 7,8A sinovi Veherovi: Zemira i Joas i Elijezer i Elioinaj i Amrije i Jerimot i Avija i Anatot i Alamet, svi sinovi Veherovi.
1. Dnevnika 7,9I izbrojenijeh po porodicama svojim, po poglavarima otačkoga doma svojega, bješe ih dvadeset tisuća i dvjesta hrabrijeh ljudi.
1. Dnevnika 7,10A sinovi Jediailovi: Valan, i sinovi Valanovi: Jeus i Venijamin i Ehud i Hanana i Zitan i Tarsis i Ahisar.
1. Dnevnika 7,11Svijeh ovijeh sinova Jediailovih po poglavarima porodica otačkih, hrabrijeh ljudi, bješe sedamdeset tisuća i dvjesta, koji iđahu na vojsku.
1. Dnevnika 7,12I Sufeji i Upeji bijahu sinovi Irovi, i Useji sinovi Ahirovi.
1. Dnevnika 7,13Sinovi Neftalimovi: Jasilo i Gunije i Jeser i Salum, sinovi Valini.
1. Dnevnika 7,14Sinovi Manasijini: Azrilo, kojega mu žena rodi; inoča njegova Sirka rodi Mahira, oca Galadova;
1. Dnevnika 7,15A Mahir se oženi od Upeja i Sufeja, a ime sestri njihovoj bješe Maha; a ime drugomu bješe Salpad; a Salpad imaše kćeri.
1. Dnevnika 7,16A Maha žena Mahirova rodi sina, kojemu nadje ime Fares, a bratu mu nadje ime Seres, a njegovi sinovi bjehu Ulam i Rakem.
1. Dnevnika 7,17I sinovi Ulamovi: Vedan. To su sinovi Galada sina Mahira sina Manasijina.
1. Dnevnika 7,18A sestra njegova Amoleketa rodi Isuda i Avijezera i Malu.
1. Dnevnika 7,19A sinovi Semidini bejahu Ahijan i Sihem i Lihija i Anijam.
1. Dnevnika 7,20A sinovi Jefremovi: Sutala, a njegov sin Vered, a njegov sin Tahat, a njegov sin Eleada, a njegov sin Tahat,
1. Dnevnika 7,21A njegov sin Zavad, a njegov sin Sutala i Eser i Elead. A njih ubiše ljudi iz Gata, rođeni u zemlji, jer siđoše da im uzmu stoku.
1. Dnevnika 7,22Zato tužaše Jefrem otac njihov dugo vreme, i dođoše braća njegova da ga tješe.
1. Dnevnika 7,23Potom leže sa ženom svojom, a ona zatrudnje i rodi sina, i on mu nadje ime Verija, jer nesreća zadesi dom njihov.
1. Dnevnika 7,24I kći mu bješe Sera, koja sazida Vet-Oron donji i gornji i Uzen-Seru.
1. Dnevnika 7,25I sin mu bješe Refa i Resef, a njegov sin bješe Tela, a njegov sin Tahan,
1. Dnevnika 7,26A njegov sin Ladan, a njegov sin Amijud, a njegov sin Elisama,
1. Dnevnika 7,27A njegov sin Non, a njegov sin Isus.
1. Dnevnika 7,28A dostojanje njihovo i naselje bješe Vetilj i sela njegova, i s istoka Naran, a sa zapada Gezer i sela njegova, i Sihem i sela njegova do Gaze i sela njezinijeh.
1. Dnevnika 7,29I pokraj sinova Manasijinih Vet-San i sela njegova, Tanah i sela njegova, Megidon i sela njegova, Dor i selova njegova; tu nastavahu sinovi Josifa sina Izrailjeva.
1. Dnevnika 7,30Sinovi Asirovi bijahu Jemna i Jesva i Jesvaj i Verija, i Sera sestra njihova.
1. Dnevnika 7,31I sinovi Verijini: Ever i Malhilo; ovaj je otac Virzavitov.
1. Dnevnika 7,32A Ever rodi Jaflita i Somira i Hotama i Suju sestru njihovu.
1. Dnevnika 7,33A sinovi Jaflitovi bijahu: Fasah i Vital i Asvat; to bijahu sinovi Jaflitovi.
1. Dnevnika 7,34A sinovi Somirovi: Ahije i Roga, Jehuva i Aram.
1. Dnevnika 7,35A sinovi Elema brata njegova: Sofa i Jemna i Selis i Amal.
1. Dnevnika 7,36Sinovi Sofini: Suja i Arnefer i Sogal i Verije i Jemra,
1. Dnevnika 7,37I Vosor i Od i Sama i Silisa i Itran i Veira.
1. Dnevnika 7,38A sinovi Jeterovi: Jefonija i Fispa i Ara.
1. Dnevnika 7,39I sinovi Ulini: Arah i Anilo i Risija.
1. Dnevnika 7,40Svi ovi bijahu sinovi Asirovi, poglavari domova otačkih, izabrani, hrabri ljudi, poglavari među knezovima. Bješe ih za vojsku na broj dvadeset i šest tisuća ljudi.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje