Tražilica


1. Samuelova 27. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Samuelova 27,1David reče sebi: "Jednoga dana ipak će me ruka Saulova smaknuti. Ne preostaje mi ništa bolje, nego da pobjegnem u zemlju Filisteja, Tada će Saul odustati od toga, da me još dalje traži u svem području Izraelovu, i tako sam ja izmakao ruci njegovoj."
1. Samuelova 27,2Tako se podiže David i otide sa šest stotina ljudi, što ih je imao uza se, k Akišu, sinu Maokovu, kralju gatskomu.
1. Samuelova 27,3David se nastani kod Akiša u Gatu, on i ljudi njegovi, svaki sa svojom obitelji, David sa svoje obadvije žene, Ahinoamom od Jezreela i Abigailom, ženom Nabalovom, iz Karmela.
1. Samuelova 27,4Kad javiše Saulu, da je David utekao u Gat, nije ga dalje progonio.
1. Samuelova 27,5A David reče Akišu: "Ako sam našao milost u očima tvojim, neka mi se dadne za boravište jedan grad u zemlji, da mogu ondje stanovati. Čemu da sluga tvoj stanuje kod tebe u kraljevskom gradu?"
1. Samuelova 27,6I dade mu Akiš onoga dana Siklag. Zato Siklag pripada kraljevima Judinim do današnjega dana.
1. Samuelova 27,7I ostade David u zemlji Filisteja jednu godinu i četiri mjeseca.
1. Samuelova 27,8David je sada izlazio sa svojim ljudima. Oni su udarali na Gešureje, Girzeje i Amalečane; jer su to bili od starine stanovnici zemlje do Šura i Egipta.
1. Samuelova 27,9Kadgod bi David udario na zemlju, ne bi ostavio na životu ni ljude ni žene, uzeo bi ovce, goveda, magarce, deve i ruho, vratio bi se i došao opet k Akiš.
1. Samuelova 27,10Ako bi Akiš onda pitao: "Gdje ste ovaj put udarili" odgovorio bi David: "U južnoj zemlji Judinoj" ili "U južnoj zemlji jerahmeelskoj" ili "U južnoj zemlji kenijskoj."
1. Samuelova 27,11Ljude i žene nije David ostavljao na životu zato, da ih ne mora dovesti u Gat; jer je mislio: "Neka ne iskazuju proti nama: "Tako i tako uradio je David." Tako je postupao David za sve vrijeme, što ga je proveo u zemlji Filisteja.
1. Samuelova 27,12Akiš se je pouzdavao u Davida, jer je mislio: "Omrazio se je s narodom svojim u Izraelu. Tako će mi biti sluga zauvijek."
1. Samuelova 27,1 David reče u sebi: "Ipak ću jednoga dana poginuti od Šaulove ruke. Zato nema ništa bolje za me nego da se spasim u zemlju Filistejaca. Tada će Šaul odustati da me dalje traži po svim krajevima Izraelovim i izbavit ću se iz njegove ruke.
1. Samuelova 27,2David se dakle podiže i prijeđe, sa šest stotina ljudi koje je imao, k Akišu, sinu Maokovu, kralju Gata.
1. Samuelova 27,3David se nastani kod Akiša u Gatu, on i njegovi ljudi, svaki sa svojom obitelji, a David sa svoje dvije žene, Ahinoamom Jizreelkom i Abigajilom, Nabalovom ženom iz Karmela.
1. Samuelova 27,4Kad je Šaul doznao da je David pobjegao u Gat, nije ga više progonio.
1. Samuelova 27,5David reče Akišu: "Ako sam našao milost u tvojim očima, neka mi dadu mjesto u jednom gradu u zemlji da se nastanim u njemu. Zašto da tvoj sluga stanuje kod tebe u kraljevskom gradu?
1. Samuelova 27,6Akiš mu još istoga dana dade Siklag. Stoga Siklag pripada do današnjega dana kraljevima Jude.
1. Samuelova 27,7I osta David u filistejskoj zemlji godinu dana i četiri mjeseca.
1. Samuelova 27,8David je sa svojim ljudima izlazio da pljačka Gešurce, Girzijce i Amalečane, jer su to bili stanovnici zemlje od Telama preko Šura sve do egipatske zemlje.
1. Samuelova 27,9David je pustošio zemlju ne ostavljajući na životu ni čovjeka ni žene, otimao je ovce i goveda, magarce, deve i haljine i vraćao se da sve to donese Akišu.
1. Samuelova 27,10Akiš bi ga pitao: "Gdje ste danas pljačkali?" A David bi odgovorio da su pljačkali u Negebu Judinu ili u Negebu Jerahmeelskom ili u Negebu Kenijskom.
1. Samuelova 27,11David nije ostavljao na životu ni čovjeka ni žene da ih dovede u Gat jer mišljaše: "Mogli bi nas optužiti i reći: `Tako je David radio.`" Takav je imao običaj za sve vrijeme dok je boravio u filistejskoj zemlji.
1. Samuelova 27,12Akiš je vjerovao Davidu i govorio u sebi: "Baš se omrazio svome narodu, Izraelu! Zato će mi biti sluga dovijeka!
1. Samuelova 27,1David si reče u sebi: ” Usprkos svemu, jednog ili drugog dana, ja ću propasti od ruke Saulove. Ja nemam ništa bolje učiniti nego se spasiti u zemlju Filistinaca. Tad će Saul odreći se proganjati me po svem području Izraelovom i ja ću izmaknuti ruci njegovoj. “
1. Samuelova 27,2David se stavi na put sa 600 pratitelja i pođe kod Akiša, sina Maokovog, u Gat .
1. Samuelova 27,3David ostade kod Akiša, u Gatu, on i njegovi ljudi, svatko s obitelju svojom; David, sa svoje dvije žene Ahinoam Izreelovom i Abigailom, ženom Nabalovom, iz Karmela .
1. Samuelova 27,4Upozoriše Saula da se David bijaše sklonio u Gat i Saul ga prestade tražiti.
1. Samuelova 27,5David reče Akišu: ” Ako si mi sklon, da mi se da kakvo trgovište u polju i ja ću ondje prebivati. Zašto bi sluga tvoj prebivao uz tebe u kraljevskom gradu? “
1. Samuelova 27,6Odmah, Akiš mu dade Siklag . Zato je Siklag pripadao kraljevima Judinim sve do ovog dana.
1. Samuelova 27,7Trajanje boravka Davidovog u filistinskom polju bi jedna godina i četiri mjeseca.
1. Samuelova 27,8David se uspe sa svojim ljudima i oni napraviše napad kod Gešurita, Girzita i Amalecita, jer su to narodi koji nastanjuju zemlju oduvijek, u smjeru Šura i sve do zemlje Egipat.
1. Samuelova 27,9David pobi pučanstvo, ne ostavljajući u životu ni čovjeka ni ženu, uzimajući sitnu i krupnu stoku, magarce, deve i odjeću. Po svom povratku, on se nađe kod Akiša.
1. Samuelova 27,10 Kad Akiš govoriše: ” Gdje ste vi napravili napad danas? “ David odgovaraše: ” Protiv Negeva Judinog. “, ili: ”Negeva jerahmelitskog“, ili: ” U Negevu kenitskom “
1. Samuelova 27,11David ne pusti dovesti preživjelog u Gat ni čovjeka ni ženu, ”iz straha, govoriše on, da nas govoreći ne bi izdali. “ Tako učini David i takvo bi njegovo ponašanje sve vrijeme koje provede u polju filistinskom; *12 Akiš bijaše siguran u Davida. On si govoriše: ” David se načinio nepodnošljivim u Izraelu, i on će biti moj sluga zauvijek. “
1. Samuilova 27,1Ali David reče u srcu svojem: poginuću kadgod od ruke Saulove; nema bolje za me nego da pobjegnem u zemlju Filistejsku, te će me se Saul okaniti i neće me više tražiti po krajevima Izrailjevijem; tako ću se izbaviti iz ruku njegovijeh.
1. Samuilova 27,2Tada se podiže David i otide sa šest stotina ljudi koji bijahu s njim k Ahisu sinu Moahovu caru Gatskom.
1. Samuilova 27,3I osta David kod Ahisa u Gatu i ljudi njegovi, svaki sa svojom porodicom, David sa dvije žene svoje, Ahinoamom iz Jezraela i Avigejom iz Karmila ženom Navalovom.
1. Samuilova 27,4I kad javiše Saulu da je David utekao u Gat, presta ga tražiti.
1. Samuilova 27,5A David reče Ahisu: ako sam našao milost pred tobom, neka mi dadu mjesto u kom gradu ove zemlje, da sjedim ondje, jer zašto da sjedi sluga tvoj s tobom u carskom gradu?
1. Samuilova 27,6I dade mu Ahis onoga dana Siklag. Zato Siklag pripada carevima Judinijem do današnjega dana.
1. Samuilova 27,7I osta David u zemlji Filistejskoj godinu i četiri mjeseca.
1. Samuilova 27,8I izlažaše David sa svojim ljudima, i udaraše na Gesureje i Gerzeje i na Amalike; jer ti narodi življahu od starine u onoj zemlji od Sura pa do zemlje Misirske.
1. Samuilova 27,9I pustošaše David onu zemlju ne ostavljajući u životu ni čovjeka ni žene, i otimaše ovce i volove i magarce i kamile i ruho, i vraćajući se dolažaše k Ahisu.
1. Samuilova 27,10I Ahis pitaše: gdje ste danas udarali? A David govoraše: na južnu stranu Judinu, i na južnu stranu Jerameilsku, i na južnu stranu Kenejsku.
1. Samuilova 27,11Ali ne ostavljaše David u životu ni čovjeka ni žene da dovede u Gat govoreći: da nas ne tuže govoreći: tako je uradio David. I taki mu bijaše običaj za sve vrijeme dokle bijaše u zemlji Filistejskoj.
1. Samuilova 27,12I Ahis vjerovaše Davidu, i govoraše: baš se omrazio s narodom svojim Izrailjem; zato će mi biti sluga dovijeka.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje