Tražilica


1. Samuelova 30. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Samuelova 30,1Kad David sa svojim ljudima dođe treći dan u Siklag, bili su Amalečani upali u južnu zemlju i u Siklag, i bili su opljačkali Siklag i ognjem ga spalili.
1. Samuelova 30,2Žene i sve, što je bilo ondje, mlado i staro, bili su zarobili, a da nikoga ne ubiše. Odvedoše ih sa sobom, kad su odlazili.
1. Samuelova 30,3Kad David sa svojim ljudima dođe u grad, bio je grad pretvoren u pepeo, i njegove žene, sinovi i kćeri bili su zarobljeni i odvučeni.
1. Samuelova 30,4David i ljudi njegovi udariše plakati u sav glas, dokle već ne mogoše plakati.
1. Samuelova 30,5I obadvije žene Davidove, Ahinoama iz Jezreela i Abigaila, žena Nabalova, iz Karmela, bile su zarobljene i odvučene.
1. Samuelova 30,6David je bio na muci velikoj; jer su ljudi govorili o tom, da ga kamenuju, budući da je sav narod bio vrlo ogorčen zbog sinova i kćeri. Ali se David ohrabri u Gospodu, Bogu svojemu.
1. Samuelova 30,7David zapovjedi dakle svećeniku Abiataru, sinu Ahimelekovu: "Donesi mi oplećak!" Abiatar donese oplećak Davidu,
1. Samuelova 30,8Tada upita David Gospoda: "Imam li potjerati tu četu razbojničku, i hoću li je stignuti" On mu odgovori: "Potjeraj! Sigurno ćeš ih stignuti i ljude osloboditi."
1. Samuelova 30,9I diže se David su šest stotina ljudi, što ih je imao kod sebe, i dođoše do rijeke Besora. Tu neki, što zaostaše, stadoše.
1. Samuelova 30,10David su četiri stotine ljudi potjera dalje, a dvjesta ljudi osta, što sustaše te ne mogoše prijeći preko rijeke Besora.
1. Samuelova 30,11U polju nađoše Jednoga Egipćanina, Dovedoše ga k Davidu, dadoše mu kruha da jede i vode da pije.
1. Samuelova 30,12I dadoše mu komad smokvenjače i dva suha grozda. On pojede i dođe opet k sebi. Tri dana i tri noći nije naime bio ništa jeo i ništa pio.
1. Samuelova 30,13Tada ga upita David: "Čiji si ti i odakle si?" On odgovori: "Ja sam mladić egipatski, rob jednoga Amalečanina, Gospodar moj ostavi me, jer se ja razboljeh prije tri dana.
1. Samuelova 30,14Udarismo na južnu zemlju keretejsku i na Judinu, isto tako na južnu zemlju Kalebovu, i Siklag spalismo ognjem."
1. Samuelova 30,15David ga upita: "Hoćeš li me odvesti k toj četi razbojničkoj?" On odgovori: "Zakuni mi se Bogom, da me nećeš ni ubiti ni gospodaru mojemu izručiti, pa ću te odvesti k toj četi razbojničkoj."
1. Samuelova 30,16I kad ga je odveo, bili su se oni raširili po svoj pokrajini. Jeli su, pili su i svetkovali su zbog svoga velikog plijena, što su ga bili donijeli iz zemlje filistejske i iz zemlje Judine.
1. Samuelova 30,17David ih je tukao od popodne do naveče idućega dana, tako da nitko od njih ne uteče, osim četiri stotine sluga, što pojahaše deve i pobjegoše.
1. Samuelova 30,18Tako spasi David sve, što su bili ugrabili Amalečani. I obje žene svoje izbavi David.
1. Samuelova 30,19Ništa im se ne izgubi, ni veliko ni malo, ni sinovi ni kćeri, i ništa od plijena, što su bill sa sobom uzeli, donese David sve natrag.
1. Samuelova 30,20David dobi sve ovce i goveda. Gonili su ih pred drugim stadom i govorili su: "To je plijen Davidov!"
1. Samuelova 30,21Kad se vrati David k onima dvjesta ljudi, što su bili sustali, te ne mogoše dalje ići s Davidom, i Što ih je bio ostavio na rijeci Besoru, izađoše oni u susret Davidu i njegovim ljudima. David pristupi k ljudima i pozdravi ih.
1. Samuelova 30,22Tada progovoriše svi zli i nevaljali ljudi između onih, što su bili s Davidom, i rekoše: "Jer nijesu išli s nama, zato im ne damo ništa od plijena, što ga izbavismo, osim svakome njegovu ženu i njegovu djecu. To neka uzmu sa sobom, pa neka idu!"
1. Samuelova 30,23Ali David reče: "Ne činite tako, braćo moja, s onim, što nam je dao Gospod! On nas je sačuvao i dao nam u ruke razbojničku četu, što je bila napala na nas.
1. Samuelova 30,24Tko može u tome biti vašega mišljenja? Ne, kakav je dio onome, koji je išao u boj, takav neka je dio i onome, koji je ostao kod prtljaga! Oni treba da imaju jednak dio!"
1. Samuelova 30,25Tako ostade od onoga dana unapredak. On učini to zakonom i propisom u Izraelu do današnjega dana.
1. Samuelova 30,26Kad se je vratio David u Siklag, posla od plijena starješinama Judinim, koji su mu bili prijatelji, i poruči im: "Evo vam dar od plijena neprijatelja Gospodnjih!"
1. Samuelova 30,27Onima u Betelu, onima u Ramotu u južnoj zemlji i onima u Jeteru,
1. Samuelova 30,28Onima u Aroeru, u Sifmotu i Eštemoi,
1. Samuelova 30,29Onima u Rahalu, u gradovima kenijskim,
1. Samuelova 30,30Onima u Hormi, u Kor-Ašanu i u Ataku,
1. Samuelova 30,31Onima u Hebronu i svima mjestima, u koja je dolazio David s ljudima svojim.
1. Samuelova 30,1 Kad je David sa svojim ljudima treći dan stigao u Siklag, a to Amalečani bijahu navalili na Negeb i na Siklag; opljačkali su Siklag i ognjem ga spalili.
1. Samuelova 30,2Zarobili su žene i sve koji su bili ondje, malo i veliko. Nisu ubili nikoga, nego su samo odveli roblje i otišli svojim putem.
1. Samuelova 30,3Kad je, dakle, David sa svojim ljudima došao u grad, vidješe da je grad spaljen, a njihove žene, njihovi sinovi i njihove kćeri odvedeni u ropstvo.
1. Samuelova 30,4Tada David i ljudi koji bijahu s njim podigoše glas i plakahu dok im nije ponestalo snage za plač.
1. Samuelova 30,5I obje Davidove žene bijahu odvedene u ropstvo - Ahinoama Jizreelka i Abigajila, Nabalova žena iz Karmela.
1. Samuelova 30,6David se našao u velikoj nevolji jer su ljudi počeli govoriti da će ga kamenovati, budući da su svi bili ogorčeni, svaki zbog svojih sinova i zbog svojih kćeri. Ali se David ohrabri u Jahvi, svome Bogu.
1. Samuelova 30,7David reče svećeniku Ebjataru, Ahimelekovu sinu: "Donesi mi ovamo oplećak!" I Ebjatar donese Davidu oplećak.
1. Samuelova 30,8Tada David upita Jahvu za savjet govoreći: "Hoću li u potjeru za onim razbojnicima i hoću li ih stići?" A on mu odgovori: "Idi u potjeru jer ćeš ih zacijelo stići i zarobljenike ćeš izbaviti.
1. Samuelova 30,9I pođe David sa šest stotina ljudi koji bijahu s njim i dođoše do potoka Besora.
1. Samuelova 30,10Odavde David sa četiri stotine ljudi nastavi potjeru, a ostadoše dvije stotine ljudi što bijahu tako umorni da nisu mogli prijeći preko potoka Besora.
1. Samuelova 30,11U polju naiđoše na nekog Egipćanina. Dovedoše ga k Davidu, dadoše mu kruha da jede i vode da pije.
1. Samuelova 30,12Dadoše mu grudu smokava i dva grozda suhoga grožđa. Kad je to pojeo, vratio mu se život, jer tri dana i tri noći ne bijaše ništa jeo i ništa pio.
1. Samuelova 30,13Tada ga David upita: "Čiji si ti i odakle si?" A on odgovori: "Ja sam Egipćanin, sluga jednog Amalečanina. Moj me gospodar ostavio jer sam se razbolio prije tri dana.
1. Samuelova 30,14Bili smo provalili u Negeb Keretski i Negeb Judejski, i u Negeb Kalebov, a Siklag smo zapalili ognjem.
1. Samuelova 30,15David ga upita: "Hoćeš li me odvesti k toj razbojničkoj družbi?" A on odgovori: "Zakuni mi se Bogom da me nećeš pogubiti i da me nećeš predati u ruke mome gospodaru, pa ću te odvesti k njima!
1. Samuelova 30,16On ga, dakle, odvede, i gle, oni se bijahu razasuli po svem onom kraju, jedući, pijući i slaveći slavlje zbog svega velikog plijena što su ga oteli iz zemlje filistejske i iz zemlje Judine.
1. Samuelova 30,17I David ih poče biti i tukao ih je od zore do mraka, izvršujući na njima "herem", kleto uništenje. Nitko od njih nije izmakao, osim četiri stotine momaka, koji zajahaše na deve i pobjegoše.
1. Samuelova 30,18Tako je David izbavio sve što su bili oteli Amalečani; i obje svoje žene izbavi David.
1. Samuelova 30,19I ništa im nije nestalo, od najmanjih stvari do najvećih, od plijena sve do sinova i kćeri, sve što im bijaše oteto: sve je vratio David.
1. Samuelova 30,20Tada uzeše sve ovce i goveda, dotjeraše ih pred njega vičući: "Ovo je plijen Davidov!
1. Samuelova 30,21Kad je David došao k onim dvjema stotinama ljudi koji bijahu sustali te ne mogahu ići za Davidom i koje on bijaše ostavio kod potoka Besora, iziđoše oni u susret Davidu i četi njegovoj: približivši se Davidu i četi, pozdraviše ih.
1. Samuelova 30,22Tada progovoriše svi zlobnici i ništarije između ljudi koji su išli s Davidom i rekoše: "Budući da nisu išli s nama, ne dajmo im ništa od plijena koji smo izbavili, nego samo svakome njegovu ženu i njegovu djecu, neka ih povedu sa sobom i neka idu!
1. Samuelova 30,23Ali David reče: "Ne činite tako, braćo moja, poslije onoga što nam je dao Jahve: on nas je čuvao i predao nam u ruke razbojničku družbu koja bijaše izišla protiv nas.
1. Samuelova 30,24Ta tko će vas poslušati u tome? Jer kakav je dio onome koji ide u boj, takav je dio onome koji ostaje kod tovara. Jednak dio neka imaju svi.
1. Samuelova 30,25Tako ostade od onoga dana unapredak. David to učini uredbom i zakonom u Izraelu sve do današnjeg dana.
1. Samuelova 30,26Kad je David došao u Siklag, posla dio plijena starješinama Jude, po pojedinim njihovim gradovima, s porukom: "Evo za vas dar od plijena Jahvinih neprijatelja!
1. Samuelova 30,27Onima u Betulu, onima u Rami u Negebu i onima u Jatiru;
1. Samuelova 30,28onima u Aroeru, onima u Sifmotu i onima u Eštemoi;
1. Samuelova 30,29onima u Karmelu, onima u jerahmeelskim gradovima i onima u kenijskim gradovima;
1. Samuelova 30,30onima u Hormi, onima u Bor Ašanu i onima u Eteru;
1. Samuelova 30,31onima u Hebronu i u svim onima mjestima u koja je dolazio David sa svojim ljudima.
1. Samuelova 30,1No, trećeg dana, kad David i njegovi ljudi stigoše u Siklag, Amaleciti bijahu izveli jedan napad u Negevu i u Siklagu. Oni bijahu opustošili Siklag, i bijahu ga popalili.
1. Samuelova 30,2Oni bijahu pozatvarali žene, malo i veliko ali ne bijahu nikog ubili. Oni ih bijahu poveli sa sobom i bijahu se vratili na svoj put.
1. Samuelova 30,3Kad David i njegovi ljudi stigoše u grad, oni vidješe da ovaj bijaše popaljen i da njihove žene, njihovi sinovi i njihove kćeri bijahu odvedeni.
1. Samuelova 30,4David i njegovi pratitelji zajecaše i plakaše sve dok više nisu imali snage plakati.
1. Samuelova 30,5Dvije žene Davidove bijahu bile uhvaćene, Ahinoam Izreelova i Abigaila, žena Nabalova, iz Karmela.
1. Samuelova 30,6A David bijaše u jednoj velikoj strijepnji, jer ljudi govoriše da će ga kamenovati: svatko bijaše pun gorčine misleći na svoje sinove i na svoje kćeri. Ali David povrati smjelost, milošću GOSPODA, svojeg Boga.
1. Samuelova 30,7David reče svećeniku Abiataru, sinu Ahimelekovu: ” Donesi mi efod , molim te. “ Abiatar donese efod Davidu.
1. Samuelova 30,8David zamoli GOSPODA: ” Ako ja budem progonio tu rulju, hoću li ju stići uhvatiti? “GOSPOD njemu reče: ” Pođi ju progoniti. Ti ćeš ih dostići i izručiti svojima. “
1. Samuelova 30,9David pođe sa 600 svojih sudrugova, i oni stigoše u potok Bezor Drugi bijahu ostali.
1. Samuelova 30,10 David nastavi progon s 400 ljudi. Dvije stotine ljudi bijahu ostali na mjestu, suviše umorni za prijeći potok Bezor.
1. Samuelova 30,11Susretoše jednog Egipćanina u polju. Zaustaviše ga i dovedoše Davidu. Dadoše mu jesti kruha i piti vode.
1. Samuelova 30,12Dadoše mu jedan kolač od smokava i dva grozda suhog grožđa, čovjek povrati duh. Otprije tri dana ne bijaše ni jeo ni pio. David mu reče: ” Čiji si ti i otkud ideš ti? “
1. Samuelova 30,13On reče: ” Ja sam jedan mladi Egipćanin, rob jednog Amalecita. Moj me gospodar napustio, jer ja bijah bolestan, ima tome danas tri dana.
1. Samuelova 30,14 Mi smo načinili jedan napad u Negevu keretijenskom, protiv Jude i protiv Negeva Kalebovog i mi smo zapalili Siklag. “ David njemu reče: ” Da li ćeš me ti odvesti do te družine? “
1. Samuelova 30,15Prisegni mi Bogom da me nećeš usmrtiti i da me nećeš vratiti u ruke mojem gospodaru, i ja ću te odvesti prema toj družini. “
1. Samuelova 30,16 On dakle odvede Davida. Amaleciti bijahu rasuti posvuda širom zemlje, jedući, pijući, svetkujući s ogromnim plijenom koji bijahu uzeli u zemlji Filistinaca i u Judi.
1. Samuelova 30,17 David ih posiječe počev od zore pa sve do sutradan navečer. Nitko im ne izmače izuzev 400 mladih ljudi koji uzjahaše deve i pobjegoše.
1. Samuelova 30,18 David spasi sve što Amaleciti bijahu uzeli. On spasi posebno svoje dvije žene.
1. Samuelova 30,19Ne nedostajaše nitko među malima i velikima, niti što od plijena niti bilo što bijaše odneseno.
1. Samuelova 30,20David uze sitnu i krupnu stoku. Oni koji idoše ispred tog stada za voditi ga govoriše: ” Evo blaga Davidovog. “
1. Samuelova 30,21David stiže kod 200 ljudi koji bijahu preumorni za slijediti Davida i koje bijaše ostavio u potoku Bezor Oni iziđoše u susret Davidu i njegovoj vojsci. David se primaknu s vojskom i pozdravi ih.
1. Samuelova 30,22Tada, između ljudi koji bijahu pratili Davida, svi ništarije i svi zli digoše glas i rekoše: ” Pošto nisu došli sa mnom, mi im nećemo dati ništa od plijena koji bijasmo preuzeli, izuzev njihovih žena i njihove djece.
1. Samuelova 30,23Nek ih odvedu i nek idu! ” Ali David reče: ” Vi neće te postupiti tako, braćo moja, s ovim što nam je GOSPOD dao, on koji nas je čuvao i koji je izručio u naše ruke rulju koja nas je bila napala.
1. Samuelova 30,24I tko bi vas u tome mogao slušati? Kakav je dio onih koji siđe u boj, takav je dio onih koji ostanu pokraj prtljage: zajedno, oni će podijeliti. “
1. Samuelova 30,25Počev od tog dana to bi jednim zakonom i običajem u Izraelu, još i danas važećim.
1. Samuelova 30,26Došavši u Siklag, David posla dijelove plijena *starješinama Judinim, svojim sunarodnicima, i dade im reći: ” Evo za vas u počast jedan dio plijena uzet neprijateljima GOSPODOVIM. “
1. Samuelova 30,27On ga posla onima iz Betel, onima iz Ramota negevskog, onima iz Jatira,
1. Samuelova 30,28 onima iz Aroera, onima iz Sifemota, onima iz Eštemoa,
1. Samuelova 30,29 onima iz Rakala, onima iz gradova Jerahmelita, onima iz gradova Kenia,
1. Samuelova 30,30 onima iz Horma, onima iz Bor-Ašana, onima iz Ataka,
1. Samuelova 30,31 onima iz Hebrona , i posvuda gdje Davida i njegove ljude bijaše odnio korak njihov.
1. Samuilova 30,1I treći dan dođe David sa svojim ljudima u Siklag, a Amalici bijahu udarili na južnu stranu i na Siklag, i razvalili Siklag i ognjem ga spalili.
1. Samuilova 30,2I bjehu zarobili ženskinje koje bješe ondje, i malo i veliko; ali ne bjehu ubili nikoga, nego ih bjehu odveli i otišli svojim putem.
1. Samuilova 30,3I kad David dođe sa svojim ljudima u grad, a to grad spaljen ognjem, i žene njihove i sinovi i kćeri njihove zarobljene.
1. Samuilova 30,4I podiže David i narod koji bijaše s njim glas svoj, i plakaše dokle već ne mogoše plakati.
1. Samuilova 30,5I obje žene Davidove zarobiše se, Ahinoama iz Jezraela i Avigeja iz Karmila žena Navalova.
1. Samuilova 30,6I David bješe na muci velikoj, jer narod govoraše da ga zaspu kamenjem; jer žalostan bješe sav narod, svaki za sinovima svojim i za kćerima svojim; ali se David ohrabri u Gospodu Bogu svojem.
1. Samuilova 30,7I reče David Avijataru svešteniku sinu Ahimelehovu: uzmi oplećak za me. I uze Avijatar oplećak za Davida.
1. Samuilova 30,8I upita David Gospoda govoreći: hoću li potjerati tu četu? hoću li je stignuti? A Gospod mu reče: potjeraj, jer ćeš zacijelo stignuti i izbavićeš.
1. Samuilova 30,9I pođe David sa šest stotina ljudi što bijahu s njim, i dođoše do potoka Vosora; i ondje ostaše jedni.
1. Samuilova 30,10A David sa četiri stotine ljudi potjera dalje, a dvjesta ljudi osta, koji sustaše te ne mogoše prijeći preko potoka Vosora.
1. Samuilova 30,11I nađoše jednoga Misirca u polju, i dovedoše ga k Davidu, i dadoše mu hljeba da jede i vode da pije,
1. Samuilova 30,12I dadoše mu grudu smokava i dva grozda suha. I pojedavši oporavi se, jer tri dana i tri noći ne bješe ništa jeo niti vode pio.
1. Samuilova 30,13Tada mu reče David: čiji si ti? i odakle si? A on reče: ja sam rodom Misirac, sluga jednoga Amalika, a gospodar me ostavi, jer se razboljeh prije tri dana.
1. Samuilova 30,14Udarismo na južnu stranu Heretejsku i na Judinu i na južnu stranu Halevovu, i Siklag spalismo ognjem.
1. Samuilova 30,15A David mu reče: bi li me mogao odvesti k toj četi? A on reče: zakuni mi se Bogom da me nećeš pogubiti ni izdati u ruke mojemu gospodaru, pa ću te odvesti k toj četi.
1. Samuilova 30,16I odvede ga; i gle, oni se bijahu raširili po svoj zemlji onoj jedući i pijući i veseleći se velikim plijenom koji zaplijeniše iz zemlje Filistejske i iz zemlje Judine.
1. Samuilova 30,17I David ih bi od večera do večera drugoga dana, te niko ne uteče, osim četiri stotine mladića, koji sjedavši na kamile pobjegoše.
1. Samuilova 30,18I tako izbavi David sve što bijahu uzeli Amalici, i obje žene svoje izbavi David.
1. Samuilova 30,19I ništa ne izgubiše, ni malo ni veliko, ni sinove ni kćeri, ni što od plijena i od svega što im bijahu uzeli; sve povrati David.
1. Samuilova 30,20Također uze David i ostale sve ovce i volove, koje goneći pred svojom stokom govorahu: ovo je plijen Davidov.
1. Samuilova 30,21I kad se vrati David k onijem dvjesta ljudi koji bjehu sustali te ne mogaše ići za Davidom, i koje ostavi na potoku Vosoru, izidoše na susret Davidu i narodu koji bijaše s njim. I David pristupivši k narodu pozdravi ih.
1. Samuilova 30,22Tada progovoriše svi zli i nevaljali ljudi između onijeh koji su išli s Davidom, i rekoše: što nijesu išli s nama, zato da im ne damo od plijena koji izbavismo, nego svaki ženu svoju i sinove svoje neka uzmu, pa nek idu.
1. Samuilova 30,23Ali David reče: nemojte tako činiti, braćo moja, s onijem što nam je dao Gospod koji nas je sačuvao i dao nam u ruke četu koja bješe izašla na nas.
1. Samuilova 30,24I ko će vas poslušati u tome? jer kakav je dio onome koji ide u boj taki je i onome koji ostane kod prtljaga; jednako treba da podijele.
1. Samuilova 30,25Tako bi od toga dana unapredak, i to posta uredba i zakon u Izrailju do danas.
1. Samuilova 30,26I kad dođe David u Siklag, posla on plijena starješinama Judinijem, prijateljima svojim, govoreći: evo vam dar od plijena neprijatelja Gospodnjih;
1. Samuilova 30,27Onima u Vetilju, i onima u Ramotu na jugu, i onima u Jatiru,
1. Samuilova 30,28I onima u Aroiru, i onima u Sifmotu, i onima u Estemoji,
1. Samuilova 30,29I onima u Rahalu, i onima u gradovima Jerameilskim, i onima u gradovima Kenejskim,
1. Samuilova 30,30I onima u Ormi, i onima u Hor-Asanu, i onima u Atahu,
1. Samuilova 30,31I onima u Hevronu i po svijem mjestima u koja je dolazio David s ljudima svojim.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje