Tražilica


2. Kraljevima 8. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
2. Kraljevima 8,1Elišej je bio svjetovao ženi, kojoj je sina bio povratio u život: "Ustani sa svojom obitelji, otidi i skloni se negdje u tuđini, jer je Gospod pustio glad, koja će doći na zemlju za sedam godina."
2. Kraljevima 8,2Žena ustade i učini, kako joj je bio rekao čovjek Božji. Otide sa svojom obitelji i ostade sedam godina u zemlji filistejskoj.
2. Kraljevima 8,3Kad prođe sedam godina, vrati se žena iz zemlje filistejske i otide kralju, da ga moli za kuću svoju i za njive svoje.
2. Kraljevima 8,4Kralj je upravo govorio s Gehazijem, slugom čovjeka Božjega, i zamoli ga, da mu pripovijeda sva čudesna djela, što ih je bio učinio Elišej.
2. Kraljevima 8,5I kad je on pripovijedao kralju, kako je onaj oživio mrtva, dođe žena, kojoj je bio sina oživio, da moli kralja za kuću svoju i za obitelj svoju. Tada reče Gehazi: "Moj gospodar i kralju, ovo je žena i ovo je sin njezin, kojega je oživio Elišej."
2. Kraljevima 8,6Tada kralj zapita ženu, i ona mu pripovjedi sve. Nato joj kralj dade jednoga činovnika, kojemu naloži "Gledaj, da ona dobije natrag sve, što je njezino, i sav prihod od njiva od dana, kad je ostavila zemlju, do danas!"
2. Kraljevima 8,7Jednoga dana dođe Elišej u Damask, kad se je upravo bio razbolio Ben-Hadad, kralj sirijski. Javiše mu, da je čovjek Božji došao tamo.
2. Kraljevima 8,8Tada zapovjedi kralj Hazaelu "Uzmi sa sobom darove, idi u susret čovjeku Božjemu i pitaj preko njega Gospoda, hoću li ozdraviti od ove bolesti!"
2. Kraljevima 8,9Hazael ode mu u susret i uze sa sobom darove, svakojakih dragocjenosti iz Damaska, natovarenih na četrdeset deva. Kad dođe tamo, stupi pred njega i reče: "Tvoj sin Ben-Hadad, kralj sirijski, šalje me k tebi i pita, hoće li ozdraviti od ove bolesti."
2. Kraljevima 8,10Elišej mu odgovori: "Idi, reci mu: Ozdravit ćeš. Ali mi je Gospod pokazao, da će umrijeti.
2. Kraljevima 8,11Pritom se čovjek Božji zagleda nepomično preda se, pade u tešku zabunu i zaplaka.
2. Kraljevima 8,12Kad Hazael upita: "Zašto plače gospodar moj?", odgovori on: "Jer znam, da ćeš ti mnogo zla nanijeti sinovima Izraelovim. Njihove tvrde gradove palit ćeš ognjem, njihove ćeš mladiće ubijati mačem, njihovu ćeš djecu satirati i njihove trudne žene parati."
2. Kraljevima 8,13Hazael odgovori: "što je sluga tvoj, pas, da učini tako velike stvari?" Elišej reče: "Gospod mi je pokazao tebe kao kralja sirijskoga."
2. Kraljevima 8,14Potom otide od Elišeja. Kad dođe k svojemu gospodaru, upita ga ovaj: "Sto ti reče Elišej?" On odgovori: "Reče mi, da ćeš ozdraviti."
2. Kraljevima 8,15A idućega dana uze on pokrivač, zamoči ga u vodu, prostrije mu ga po licu, tako da je umro. I Hazael postade kralj mjesto njega.
2. Kraljevima 8,16U petoj godini kraljevanja Jorama, sina Ahabova, nad Izraelom, kad je Jošafat bio još kralj Judin, postade Joram, sin Jošafatov, kralj Judin.
2. Kraljevima 8,17Imao je trideset i dvije godine, kad postade kralj, i vladao je osam godina u Jerusalemu.
2. Kraljevima 8,18I hodio je putovima kraljeva Izraelovih, kao što je bila činila kuća Ahabova, jer je on imao kćer Ahabovu za ženu. Tako je činio on, što se nije dopadalo Gospodu.
2. Kraljevima 8,19Ipak Gospod ne htjede zatrti Jude radi svojega sluge Davida, jer mu je bio obećao, da će njemu i sinovima njegovim vazda davati svjetionicu.
2. Kraljevima 8,20Pod njegovim vladanjem otpadoše Edomci od Jude i postaviše sebi vlastitoga kralja.
2. Kraljevima 8,21Joram otide u Seiru sa svim svojim ratnim kolima. Kad je navalio jedne noći, razbi Edomce, koji su ga bili opkolili, zajedno sa zapovjednicima ratnih kola, i pobježe vojska kući.
2. Kraljevima 8,22Ali Edomci ostadoše nezavisni od Jude do današnjega dana. Tada u isto vrijeme otpade i Libna.
2. Kraljevima 8,23Ostala povijest Joramova i sve što je činio, stoji zapisano u knjizi povijesti kraljeva Judinih.
2. Kraljevima 8,24Kad je Joram bio počinuo kod otaca svojih, bio je pokopan kod otaca svojih u gradu Davidovu. Mjesto njega postade kralj njegov sin Ahazija.
2. Kraljevima 8,25U dvanaestoj godini kraljevanja Jorama, sina Ahabova, nad Izraelom, postade kralj Ahazije a, sin Jorama, kralja Judina.
2. Kraljevima 8,26Ahazija je imao dvadeset i dvije godine, kad postade kralj. Vladao je godinu dana u Jerusalemu. Njegova se mati zvala Atalija i bila je unuka Omrija, kralja Izraelova.
2. Kraljevima 8,27On je hodio putem kuće Ahabove i činio je, što se nije dopadalo Gospodu, kao kuća Ahabova, jer je bio postao svojak kući Ahabovoj.
2. Kraljevima 8,28On pođe s Joramom, sinom Ahabovim, u Ramot Gilead na vojsku proti Hazaelu, kralju sirijskomu. Kad pritom Sirijci raniše Jorama,
2. Kraljevima 8,29Vrati se natrag kralj Joram, da se u Jezreelu liječi od rana, što su mu ih bili zadali Sirijci kod Rame, kad je ratovao proti Hazaelu, kralju sirijskomu. Ahazija, sin Joramov, kralj Judin, dođe da posjeti u Jezreelu Jorama, sina Ahabova, jer je ovaj ležao bolestan.
2. Kraljevima 8,1 Elizej bijaše savjetovao ženi kojoj je oživio sina: "Ustani, pođi sa svojom obitelji i skloni se kao tuđinka bilo kamo, jer je Jahve pustio glad; već je došla u zemlju za sedam godina.
2. Kraljevima 8,2Žena usta i učini kako joj je rekao čovjek Božji: otišla je, ona i njena obitelj, i ostala sedam godina u zemlji filistejskoj.
2. Kraljevima 8,3Na kraju sedme godine žena se vrati iz zemlje filistejske i ode kralju da zatraži svoju kuću i njivu.
2. Kraljevima 8,4Upravo je kralj razgovarao s Gehazijem, momkom Božjega čovjeka. Govorio mu je: "Pripovijedaj mi o svim velikim djelima koja je Elizej učinio.
2. Kraljevima 8,5I kad je pripovijedao kralju o uskrisenju djeteta, eto žene kojoj je Elizej oživio sina; ona se obrati kralju radi svoje kuće i njive. A Gezahi reče: "Gospodaru kralju, evo one žene i evo njena sina koga je Elizej oživio.
2. Kraljevima 8,6Kralj upita ženu i ona mu sve pripovjedi. Tada joj kralj dade jednoga slugu, komu naredi: "Neka joj se vrati sve što je njeno i svi prihodi od njive od dana kada je ostavila zemlju do danas!
2. Kraljevima 8,7Elizej dođe u Damask. Ben-Hadad, kralj aramejski, bijaše obolio. Odmah mu javiše: "Božji čovjek došao ovamo.
2. Kraljevima 8,8Tada reče kralj Hazaelu: "Uzmi sa sobom dar pa idi pred Božjeg čovjeka. I preko njega se posavjetuj s Jahvom da bi saznao hoću li se izliječiti od ove bolesti.
2. Kraljevima 8,9Hazael ode pred Elizeja i donese mu u dar što bijaše od ponajboljeg u Damasku, sve to natovareno na četrdeset deva. Dođe on i stade preda nj i reče: "Tvoj sin Ben-Hadad, kralj aramejski, šalje me k tebi i pita hoće li ozdraviti od one bolesti.
2. Kraljevima 8,10Elizej mu odgovori: "Idi i reci mu: `Ozdravit ćeš, dakako!` Ali mi je Jahve pokazao da će umrijeti.
2. Kraljevima 8,11I čovjek Božji uprije pogled preda se, smeten, i zaplaka.
2. Kraljevima 8,12Hazael reče: "Zašto plačeš, moj gospodaru?" Elizej odgovori: "Zato što znam sva zla koja ćeš ti učiniti Izraelcima: spalit ćeš im utvrde, mačem ćeš poubijati njihove ratnike, njihovu ćeš djecu satirati, a trudne žene parati.
2. Kraljevima 8,13Hazael reče: "Ali što je tvoj sluga? Zar je pas da učini tako strašne stvari?" Elizej odgovori: "U jednoj Jahvinoj objavi vidio sam tebe kao kralja aramejskog.
2. Kraljevima 8,14Hazael ode od Elizeja i vrati se svome gospodaru, koji ga upita: "Što ti je rekao Elizej?" On odgovori: "Rekao mi je da ćeš ozdraviti.
2. Kraljevima 8,15Ali sutradan uze pokrivač, namoči ga u vodi i pokri kralja preko lica te on umrije. A na njegovo mjesto zakralji se Hazael.
2. Kraljevima 8,16Pete godine kraljevanja Jorama, sina Ahabova, u Izraelu, postade judejskim kraljem Joram, sin Jošafatov.
2. Kraljevima 8,17Bile su mu trideset i dvije godine kad se zakraljio, a kraljevao je osam godina u Jeruzalemu.
2. Kraljevima 8,18Živio je poput izraelskih kraljeva, kao i dom Ahabov, jer mu je kći Ahabova bila žena; radio je što je zlo u Jahvinim očima.
2. Kraljevima 8,19Ipak Jahve ne htjede razoriti Judeje zbog sluge svoga Davida, zato što mu obeća da će dati svjetiljku njemu i njegovim sinovima zauvijek.
2. Kraljevima 8,20U njegovo se vrijeme Edomci odmetnuše ispod judejske vlasti i postaviše sebi kralja.
2. Kraljevima 8,21Joram ode u Seir i s njim sva bojna kola. Diže se noću i pobi Edomce koji su bili opkolili njega i zapovjednike bojnih kola. Narod pobježe u svoje šatore.
2. Kraljevima 8,22Ipak su se Edomci oslobodili ispod judejske vlasti sve do danas. U isto se doba odmetnu i Libna.
2. Kraljevima 8,23Ostala povijest Jorama, sve što je učinio, zar to nije zapisano u knjizi Ljetopisa kraljeva judejskih?
2. Kraljevima 8,24Joram počinu kraj svojih otaca i bi pokopan k svojim ocima u Davidovu gradu. Njegov sin Ahazja zakralji se mjesto njega.
2. Kraljevima 8,25Dvanaeste godine Jorama, sina Ahabova, kralja Izraela, postade judejskim kraljem Ahazja, sin Joramov.
2. Kraljevima 8,26Ahazji bijahu dvadeset i dvije godine kad se zakraljio, a kraljevao je godinu dana u Jeruzalemu. Mati mu se zvala Atalija, a bila je kći izraelskog kralja Omrija.
2. Kraljevima 8,27I on je hodio putem obitelji Ahabove i činio je zlo u očima Jahvinim, kao i obitelj Ahabova, jer je s njom bio u rodu.
2. Kraljevima 8,28On je pošao s Joramom, sinom Ahabovim, u Ramot Gilead u boj protiv Hazaela, aramskog kralja.
2. Kraljevima 8,29Kralj Joram vratio se u Jizreel da se liječi od rana što mu ih zadadoše u Rami kad se borio s aramejskim kraljem Hazaelom. Joramov sin Ahazja, judejski kralj, sišao je u Jizreel da posjeti Ahabova sina Jorama jer se Joram razbolio.

2. Kraljevima 8,1Elize govoriše ženi kojoj bijaše oživio sina i reče: ” Ustani, pođi, ti i tvoja obitelj, izbjegni gdje možeš jer GOSPOD je pozvao glad, a ona dolazi na čak sedam godina. “
2. Kraljevima 8,2žena se diže i učini ono što joj Božji čovjek bijaše rekao: ona ode, ona i njena obitelj, i izbježe na sedam godina u zemlju Filistinaca .
2. Kraljevima 8,3Na kraju sedam godina, žena se vrati iz zemlje Filistinaca. Ona ode moliti u kralja glede svoje kuće i svojeg polja .
2. Kraljevima 8,4Kralj upravo govoriše Gehaziju, sluzi Božjeg čovjeka, i naloži mu: ” Ispričaj mi dakle sve velike stvari koje bijaše učinio Elize! “
2. Kraljevima 8,5Gehazi pričaše kralju kako Elize bijaše oživio mrtvog, kad točno tad žena, kojoj bijaše oživio sina, dođe moliti kralja glede svoje kuće i svojeg polja. Gehazi reče: ” Moj gospodine kralju, evo žene i evo njenog sina kojeg je Elize oživio! “
2. Kraljevima 8,6Kralj ispita ženu: ona mu načini izvješće. Kralj joj dodijeli jednog časnika, govoreći: ” Daj joj nadoknaditi sve što joj pripadaše kao i sve što je polje donijelo od dana kad je ona napustila zemlju sve do sada. “
2. Kraljevima 8,7Elize se nađe u Damasku kad BenHadad, kralj *Arama, bijaše bolestan. Rekoše kralju: ” čovjek Božji je došao sve dovde. “
2. Kraljevima 8,8Kralj reče Hazaelu : ”Uzmi sa sobom jedan poklon i pođi pronaći Božjeg čovjeka: ti ćeš zatražiti savjet u GOSPODA govoreći: Hoću li ja izići živ iz ove bolesti? “
2. Kraljevima 8,9Hazael ode pronaći Elizeja; on bijaše sa sobom uzeo jedan poklon, sve što bijaše najbolje u Damasku, tovar na 40 deva. On stiže, stade pred Elizeja i reče: ” Tvoj sin Ben-Hadad, kralj Arama, me poslao k tebi za reći: Hoću li ja živ izići iz ove bolesti? “
2. Kraljevima 8,10Elize mu odgovori: ” Idi mu reći: Sigurno ćeš ti živjeti, ali mi je GOSPOD dao vidjeti da će umrijeti. “
2. Kraljevima 8,11Potom, on sledi svoje lice, on ga sledi do krajnosti; čovjek Božji zaplaka.
2. Kraljevima 8,12Hazael reče: Zašto moj gospodar plače? Elize odgovori: Jer ja poznajem zlo koje ćeš ti nanijeti sinovima Izraelovim: ti ćeš popaliti njihove tvrđave, mačem ćeš pobiti njihove mladiće, zgazit ćeš njihovu djecu, rasparat ćeš trbuhe njihovim zatrudnjelim ženama. “
2. Kraljevima 8,13Hazael reče: ” Ali što, je li dakle tvoj sluga, taj pas, da učini toliko?“ Elize odgovor: ” GOSPOD mi je pokazao da ćeš ti biti kralj nad Aramom . “
2. Kraljevima 8,14Hazael napusti Elizeja i vrati se svom gospodaru, koji mu reče: ” što ti je rekao Elize? “ On mu odgovori: ” On mi je rekao: Ti ćeš zasigurno živjeti. “
2. Kraljevima 8,15Sutradan, Hazael uze pokrivač i, budući ga potopio u vodu, on ga stegnu na lice kraljevo koji umrije. Hazael zavlada na njegovom mjestu.
2. Kraljevima 8,16Pete godine vladavine Jorama, sina Akhabova kralja Izraela Jozafat tada bijaše kralj Jude Joram, sin Jozafata, kralja Jude, postade kralj .
2. Kraljevima 8,17On imaše 32 godine kad postade kralj, on vladaše osam godina u Jeruzalemu.
2. Kraljevima 8,18On slijediše put kralja Izraela, kao i kuća Akhabova, jer on imade za ženu jednu kćer Akhabovu . On činiše što je zlo u očima GOSPODOVIM.
2. Kraljevima 8,19Ali, GOSPOD zbog Davida, svog sluge, ne htijaše uništiti Judu jer on bijaše rekao da će dati Davidu kao i njegovim sinovima jednu svjetiljku za uvijek.
2. Kraljevima 8,20Od svog vremena, Edom se buniše protiv vlasti Jude i postavi sebi jednog kralja.
2. Kraljevima 8,21Joram pođe za Sair sa svim svojim kolima. Budući se digao noću, on potuče Edomite, koji ga okruživahu, kao i zapovjednike njihovih kola; puk pobježe prema svojim kolima.
2. Kraljevima 8,22Tako Edom ostade pobunjen protiv vlasti Jude sve do ovog dana. U ono vrijeme, Livna pobuni se i ona također.
2. Kraljevima 8,23Ostatak djela Joramovih, sve što je učinio, nije li zapisano u knjizi *Povijesti kraljeva Jude?
2. Kraljevima 8,24Joram leže sa svojim očevima i bi pokopan sa svojim očevima u *Gradu Davidovu. Njegov sin Akhazias zavlada na njegovom mjestu.
2. Kraljevima 8,25Dvanaeste godine vladavine Jorama, sina Akhabova, kralja Izraela, Akhazias, sin Jorama, kralja Jude, postade kraljem.
2. Kraljevima 8,26Joram imaše 22 godine kad postade kraljem i vladaše jednu godinu u Jeruzalemu. Ime njegove majke bijaše Atalija, kćer Omrijeva, kći kralja Izraelovog.
2. Kraljevima 8,27On slijediše put kuće Akhabove i činiše što je zlo u očima GOSPODOVIM, kao kuća Akhabova, jer bijaše se orodio s kućom Akhabovom.
2. Kraljevima 8,28On pođe s Joramom, sinom Akhabovim, tući se protiv Hazaela, kralja *Arama, u Ramot-Galadski . Ali, Aramejci raniše Jorama.
2. Kraljevima 8,29Kralj Joram vrati se vidati u Izreelu rane koje mu naniješe Aramejci u Rami dok se on tukao protiv Hazaela, kralja Arama. Tada Akhazias, sin Jorama, kralja Jude, siđe u Izreel za vidjeti Jorama, sina Akhabova, koji bijaše ranjen.
2. Carevima 8,1I govori Jelisije ženi kojoj sina povrati u život, i reče: ustani i idi s domom svojim, i skloni se gdje možeš; jer je Gospod dozvao glad koja će doći i biti na zemlji sedam godina.
2. Carevima 8,2A žena usta, i učini kako reče čovjek Božji, jer otide s domom svojim i osta u zemlji Filistejskoj sedam godina.
2. Carevima 8,3A kad prođe sedam godina, vrati se žena iz zemlje Filistejske, i otide da moli cara za kuću svoju i za njivu svoju.
2. Carevima 8,4A car govoraše s Gijezijem, momkom čovjeka Božijega, i reče: pripovjedi mi sva velika djela koja je učinio Jelisije.
2. Carevima 8,5A kad on pripovjedaše caru kako je mrtva oživio, gle, žena, kojoj je sina oživio, stade moliti cara za kuću svoju i za njivu svoju. A Gijezije reče: gospodaru moj, care, ovo je ona žena i ovo je sin njezin, kojega je Jelisije oživio.
2. Carevima 8,6Tada car zapita ženu, i ona mu pripovjedi. I car joj dade jednoga dvoranina i reče mu: povrati joj sve što je njezino i sve prihode od njiva od dana kad je ostavila zemlju dori do sada.
2. Carevima 8,7Poslije toga dođe Jelisije u Damask, a car Sirski Ven-Adad bijaše bolestan, i javiše mu govoreći: došao je čovjek Božji ovamo.
2. Carevima 8,8A car reče Azailu: uzmi sa sobom dar i idi na susret čovjeku Božijemu, i preko njega pitaj Gospoda hoću li ozdraviti od ove bolesti.
2. Carevima 8,9Tada otide Azailo na susret njemu ponesavši dar, svakojakih dobrijeh stvari iz Damaska natovarenijeh na četrdeset kamila; i došav stade pred njim i reče: sin tvoj Ven-Adad car Sirski posla me k tebi govoreći: hoću li ozdraviti od ove bolesti?
2. Carevima 8,10A Jelisije mu reče: idi, reci mu: ozdravićeš; ali mi je Gospod pokazao da će umrijeti.
2. Carevima 8,11I uprvši oči u nj gledaše dugo i zaplaka se čovjek Božji.
2. Carevima 8,12A Azailo mu reče: što plače gospodar moj? A on reče: jer znam kakvo ćeš zlo učiniti sinovima Izrailjevijem, gradove ćeš njihove paliti ognjem, i mladiće ćeš njihove sjeći mačem, i djecu ćeš njihovu razbijati i trudne žene njihove rastrzati.
2. Carevima 8,13A Azailo reče: a šta je sluga tvoj, pas, da učini tako veliku stvar? A Jelisije mu reče: pokazao mi je Gospod da ćeš ti biti car u Siriji.
2. Carevima 8,14Tada otišav od Jelisija dođe ka gospodaru svojemu; a on mu reče: što ti reče Jelisije? A on odgovori: reče mi da ćeš ozdraviti.
2. Carevima 8,15Ali sjutradan uze Azailo pokrivač i zamočivši ga u vodu prostrije mu po licu, te umrije. A na njegovo mjesto zacari se Azailo.
2. Carevima 8,16Pete godine carovanja Jorama sina Ahavova nad Izrailjem, kad Josafat bješe car Judin, poče carovati Joram sin Josafatov car Judin.
2. Carevima 8,17Imaše trideset i dvije godine kad poče carovati, i carova osam godina u Jerusalimu.
2. Carevima 8,18I hođaše putem careva Izrailjevijeh, kao što je činio dom Ahavov; jer kći Ahavova bješe mu žena, te on činjaše što je zlo pred Gospodom.
2. Carevima 8,19Ali Gospod ne htje zatrti Jude radi Davida sluge svojega, kao što mu bješe rekao da će mu dati vidjelo između sinova njegovijeh dovijeka.
2. Carevima 8,20Za njegova vremena odvrže se Edom da ne bude pod Judom, i postavi cara nad sobom.
2. Carevima 8,21Zato otide Joram u Sair i sva kola njegova s njim; i usta noću i udari na Edomce, koji ga bijahu opkolili, i na zapovijednike od kola, i pobježe narod u svoje šatore.
2. Carevima 8,22Ipak se odvrgoše Edomci da ne budu pod Judom, do današnjega dana. U isto vrijeme odmetnu se i Livna.
2. Carevima 8,23A ostala djela Joramova i sve što je činio, nije li to zapisano u dnevniku careva Judinijeh?
2. Carevima 8,24I Joram počinu kod otaca svojih, i bi pogreben kod otaca svojih u gradu Davidovu. A na njegovo se mjesto zacari sin njegov Ohozija.
2. Carevima 8,25Godine dvanaeste carovanja Jorama sina Ahavova nad Izrailjem poče carovati Ohozija sin Joramov, car Judin.
2. Carevima 8,26Imaše Ohozija dvadeset i dvije godine kad se zacari, i carova godinu dana u Jerusalimu. Materi mu bješe ime Gotolija, kći Amrija cara Izrailjeva.
2. Carevima 8,27On hođaše putem doma Ahavova, i činjaše što je zlo pred Gospodom, kao dom Ahavov, jer bješe zet domu Ahavovu.
2. Carevima 8,28Zato pođe s Joramom sinom Ahavovijem na vojsku na Azaila cara Sirskoga u Ramot Galadski; ali Sirci razbiše Jorama.
2. Carevima 8,29I vrati se car Joram da se liječi u Jezraelu od rana koje mu zadaše Sirci u Rami, kad se bijaše s Azailom carem Sirskim; a Ohozija sin Joramov car Judin otide da vidi Jorama sina Ahavova u Jezraelu, jer bijaše bolestan.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje