Tražilica


2. Ljetopisa 16. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
2. Ljetopisa 16,1U trideset šestoj godini kraljevanja Asina izađe Baaša, kralj Izraelov, proti Judi i utvrdi Ramu, da ne da nikome otići k Asi, kralju Judinu, ni od njega doći.
2. Ljetopisa 16,2Ali Asa uze srebro i zlato iz riznica hrama Gospodnjega i palače kraljevske, posla to Ben-Hadadu, kralju sirijskomu, koji je imao svoje sjedište u Damasku, i poruči:
2. Ljetopisa 16,3"Savez postoji između mene i tebe, između mojega i tvojega oca. Evo šaljem ti srebra i zlata. Pa razriješi svoj savez s Baašom, kraljem Izraelovim, da moradne otići od mene!"
2. Ljetopisa 16,4Ben-Hadad posluša kralja Asu i posla vojskovođe svoje proti gradovima Izraelovim. Oni poharaše Ijon, Dan, Abel-Maim i sva spremišta u gradovima Naftalijevim.
2. Ljetopisa 16,5Kad Baaša primi vijest o tom, presta utvrđivati Ramu i odusta od svojega rada.
2. Ljetopisa 16,6I kralj Asa podiže sve Judejce. Oni moradoše odnijeti kamenje i grede, što ih je bio Baaša upotrebljavao za utvrđivanje Rame. Stim dade utvrditi Gebu i Mispu.
2. Ljetopisa 16,7U ono vrijeme dođe vidjelac Hanani k Asi, kralju Judinu, i reče mu: "Jer si se pouzdao u kralja sirijskoga, a nijesi se oslonio na Gospoda, Boga svojega, zato se vojska kralja sirijskoga izmače iz tvojih ruku.
2. Ljetopisa 16,8Nijesu li Etiopljani i Libijci bili velika vojska s kolima i konjanicima u vrlo velikom broju? Pa jer si se oslonio na Gospoda, dade ti ih u ruke.
2. Ljetopisa 16,9Jer oči Gospodnje nadgledaju svu zemlju, da pruži svoju jaku pomoć onima, kojima srce pripada njemu nepodijeljeno. Ti si u tom radio ludo; jer od sada ćeš morati rat voditi."
2. Ljetopisa 16,10Asa se razgnjevi na vidioca i baci ga u tamnicu; jer se rasrdi na njega za to. Asa izmuči tada i ljude iz naroda.
2. Ljetopisa 16,11Povijest Asina, prijašnja i potonja, stoji zapisana u knjizi krajeva Judinih i Izraelovih.
2. Ljetopisa 16,12U trideset devetoj godini svojega vladanja razbolje se Asa od nogu. Bolest njegova bila je vrlo teška. Ali i u ovoj bolesti nije tražio pomoći u Gospoda, nego u liječnika.
2. Ljetopisa 16,13Kad je onda Asa bio počinuo kod otaca svojih i umro u četrdeset prvoj godini vladanja,
2. Ljetopisa 16,14Pokopaše ga u njegovoj grobnici koju je bio dao sebi iskopati u gradu Davidovu. Metnuše ga na postelju, koju su bili napunili mirisavih stvari i masti umjetno zgotovljenih, i u čast njegovu prirediše veoma veliku pogrebnu svečanost.
2. Ljetopisa 16,1 Trideset i šeste godine Asina kraljevanja navali izraelski kralj Baša na Judeju i stade utvrđivati Ramu da spriječi svako kretanje judejskom kralju Asi.
2. Ljetopisa 16,2Asa tada uze srebra i zlata iz riznice Doma Jahvina i kraljevskoga dvora i posla aramejskome kralju Ben-Hadadu, koji je stolovao u Damasku, i poruči mu:
2. Ljetopisa 16,3"Neka bude savez između mene i tebe i između moga i tvoga oca; evo, šaljem ti na dar srebra i zlata, hajde, raskini savez s izraelskim kraljem Bašom da bi otišao od mene.
2. Ljetopisa 16,4Ben-Hadad posluša kralja Asu i posla svoje vojskovođe na izraelske gradove te oni pokoriše Ijon, Dan, Abel Majinu i sve Naftalijeve gradove-skladišta.
2. Ljetopisa 16,5A kada to Baša dozna, presta utvrđivati Ramu i obustavi posao.
2. Ljetopisa 16,6Tada kralj Asa sazva sve Judejce i oni odnesoše kamenje i drvo kojima je Baša utvrđivao Ramu, pa time utvrdiše Gebu i Mispu.
2. Ljetopisa 16,7U to vrijeme dođe vidjelac Hanani k judejskom kralju Asi i reče mu: "Budući da si se oslonio na aramejskoga kralja, a nisi se oslonio na Jahvu, Boga svoga, vojska aramejskoga kralja izmakla ti je iz ruke.
2. Ljetopisa 16,8Nisu li Etiopljani i Libijci imali silne čete sa vrlo mnogo bojnih kola i konjanika? Pa kad si se oslonio na Jahvu, predao ti ih je u ruke.
2. Ljetopisa 16,9Jer Jahve svojim očima gleda po svoj zemlji da bi se ohrabrili oni kojima je srce iskreno prema njemu. Ludo si u tome radio, zato će se od sada dizati ratovi na te.
2. Ljetopisa 16,10Tada se Asa razgnjevi na vidioca i baci ga u tamnicu, jer se razjario na nj. U to je vrijeme Asa potlačio i neke iz naroda.
2. Ljetopisa 16,11I eto, Asina djela, od prvoga do posljednjeg, zapisana su u Knjizi o judejskim i izraelskim kraljevima.
2. Ljetopisa 16,12Razbolio se trideset i devete godine kraljevanja, od nogu, te mu se bolest veoma pogoršala, ali ni u bolesti nije tražio Jahvu nego liječnike.
2. Ljetopisa 16,13Tako Asa počinu sa svojim ocima i umrije četrdeset i prve godine svoga kraljevanja.
2. Ljetopisa 16,14Sahranili su ga u grobnici koju bijaše iskopao sebi u Davidovu gradu i položili ga na odar što ga bijaše napunio miomirisima i mastima, zgotovljenima mastilačkom vještinom, i spalili mu ih vrlo mnogo.
2. Kronika 16,1Trideset i šeste godine Azavljeve vladavine, Beša, kralj Izraelov uspe se protiv Jude i utvrdi Ramu za zapriječiti cestu kralju Jude, Azau.
2. Kronika 16,2Ovaj iscrpi sve srebro i zlato koji ostadoše u riznicama Kuće GOSPODOVE i u riznicama kuće kraljevske i posla BenHadadu, kralju *Arama, koji stolovaše u Damasku. On mu reče:
2. Kronika 16,3” Ima jedan savez između mene i tebe, između mog oca i tvog oca. Evo ja ti šaljem srebra i zlata. Idi raskini svoj savez s Bešom, kraljem Izraela, da više ne diže se protiv mene .“
2. Kronika 16,4BenHadad posluša kralja Aza, i posla protiv gradova Izraelovih zapovjednike svojih armija koji udariše Ijon, Dan, AbelMaim i sve gradove skladišta Neftalijeva.
2. Kronika 16,5Čim Beša doznade za tu novost, on prestade utvrđivati Ramu i zaustavi radove.
2. Kronika 16,6Tada kralj Aza uze sa sobom svu Judu; oni uzeše kamenje i drvo iz Rame kojim Beša utvrđivaše. Aza se njime poslužio za utvrditi Gevu i Mispu .
2. Kronika 16,7U ono vrijeme Hanani, vidovnjak, dođe potražiti kralja Jude Azaa, i reče njemu: ” Pošto si se ti oslonio na kralja Arama a nisi se oslonio na GOSPODA svojeg Boga, vojska kralja Arama se oslobodila iz tvojih ruku.
2. Kronika 16,8Nije li to tako da Nubijci i Libijci tvoriše jednu brojnu vojsku s kolima i konjanicima u ogromnom broju. I, pošto si se ti oslonio na GOSPODA, on ih je predao tebi u ruke .
2. Kronika 16,9Jer GOSPOD šeta očima svojim nad svom zemljom, za podržati one čije je *srce potpuno njegovo. U tome, ti si se ponio kao bezumnik. Zato će od sada biti ratova protiv tebe.
2. Kronika 16,10Aza se razljuti protiv vidovnjaka i dade ga staviti u zatvor, jer on bijaše u srdžbi protiv njega zbog toga. Aza potlači jedna dio naroda u ono vrijeme.
2. Kronika 16,11Evo, sva su djela Azavljeva, od prvih do posljednjih, zapisana u knjizi kraljeva Jude i Izraela.
2. Kronika 16,12Aza oboli 39. godine svoje vladavine; on imaše ozbiljnu bolest nogu. I čak i u svojoj bolesti on se ne uteče GOSPODU, no vračevima.
2. Kronika 16,13Aza leže sa svojim očevima i umrije u četrdeset i prvoj godini svoje vladavine.
2. Kronika 16,14Ukopaše ga u grobnici kojui si je on izdubio, u *gradu Davidovu. Položiše ga na jedan ležaj pun mirisnih tvari i različitih posebnih proizvoda za balzamiranje, i zapali se za njega jedna veoma velika vatra.
2. Dnevnika 16,1Godine trideset šeste carovanja Asina izide Vasa car Izrailjev na Judu, i stade zidati Ramu da ne da nikomu otići k Asi caru Judinu ni od njega doći.
2. Dnevnika 16,2Tada uze Asa srebro i zlato iz riznica doma Gospodnjega i doma careva, i posla Ven-Adadu caru Sirskomu, koji življaše u Damasku, i poruči:
2. Dnevnika 16,3Vjera je između mene i tebe, između oca mojega i oca tvojega, evo šaljem ti srebra i zlata, hajde pokvari vjeru koju imaš sa Vasom carem Izrailjevijem, eda bi otišao od mene.
2. Dnevnika 16,4I posluša Ven-Adad cara Asu, i posla vojvode svoje na gradove Izrailjeve, i osvojiše Ijon i Dan i Avel-Majim i sve gradove Neftalimove u kojima bijahu žitnice.
2. Dnevnika 16,5A kad Vasa to ču, presta zidati Ramu i ostavi djelo svoje.
2. Dnevnika 16,6Tada car Asa uze sav narod Judin, te odnesoše kamenje iz Rame i drvo, čim zidaše Vasa, i od njega sazida Gavaju i Mispu.
2. Dnevnika 16,7A u to vrijeme dođe Ananije vidjelac k Asi caru Judinu i reče mu: što si se pouzdao u cara Sirskoga a nijesi se pouzdao u Gospoda Boga svojega, zato se vojska cara Sirskoga izmače iz tvojih ruku.
2. Dnevnika 16,8Nijesu li Etiopljani i Luveji imali velike vojske s vrlo mnogo kola i konjika? pa kad si se pouzdao u Gospoda, dade ti ih u ruke.
2. Dnevnika 16,9Jer oči Gospodnje gledaju po svoj zemlji da bi pokazivao silu svoju prema onima kojima je srce cijelo prema njemu. Ludo si u tom radio; zato će otsele biti ratovi na te.
2. Dnevnika 16,10Tada se Asa razgnjevi na proroka, i vrže ga u tamnicu, jer se rasrdi na nj za to; i potlači Asa neke iz naroda u to vrijeme.
2. Dnevnika 16,11Ali gle djela Asina, prva i pošljednja, eno zapisana su u knjizi o carevima Judinijem i Izrailjevijem.
2. Dnevnika 16,12I razbolje se Asa trideset devete godine carovanja svojega od nogu, i bolest njegova bi vrlo teška, ali ni u bolesti svojoj ne traži Gospoda nego ljekare.
2. Dnevnika 16,13I tako počinu Asa kod otaca svojih, i umrije četrdeset prve godine carovanja svojega.
2. Dnevnika 16,14I pogreboše ga u grobu njegovu, koji iskopa sebi u gradu Davidovu, i metnuše ga na postelju koju bješe napunio mirisavijeh stvari i masti zgotovljenijeh vještinom apotekarskom, i spališe mu ih vrlo mnogo.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje