Tražilica


2. Ljetopisa 17. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
2. Ljetopisa 17,1Mjesto njega postade kralj njegov sin Jošafat. On se naoruža proti Izraelu.
2. Ljetopisa 17,2Ponamješta vojsku po svim tvrdim gradovima Judinim i posade po zemlji Judinoj i po gradovima Efraimovim, što ih je bio osvojio njegov otac Asa.
2. Ljetopisa 17,3I bio je Gospod s Jošafatom, jer je hodio putovima, kojima je prije bio išao njegov djed David, i nije služio baalima,
2. Ljetopisa 17,4Nego je štovao Boga svojega djeda, po njegovim zapovijedima hodio i nije činio kao sinovi Izraelovi.
2. Ljetopisa 17,5Zato dade Gospod da ojača kraljevstvo u ruci njegovoj. Sav Juda prinosio je darove Jošafatu, te je imao veliko blago i slavu.
2. Ljetopisa 17,6Jer je njemu na putu Gospodnjem porasla srčanost, odstrani on i uzvisine i aštarte u Judi.
2. Ljetopisa 17,7U trećoj godini svojega vladanja posla svoje vrhovne činovnike Ben-Haila, Obadiju, Zahariju, Netanela i Mikaju, da poučavaju u gradovima Judinim,
2. Ljetopisa 17,8I s njima Levite Šemaju, Netaniju, Zebadiju, Asahela, Šemiramota, Jonatana, Adoniju, Tobiju i Tobadoniju, Levite, i s njima svećenike Elišamu i Jorama.
2. Ljetopisa 17,9Ovi su poučavali u Judi imajući uza se knjigu zakona Gospodnjega. Obilazili su sve gradove Judine i učili narod.
2. Ljetopisa 17,10Velik strah dođe na sva kraljevstva po zemljama oko Jude, te se ne usudiše ratovati s Jošafatom.
2. Ljetopisa 17,11Filisteji su donosili Jošafatu darove i srebro kao danak. I Arapi su mu dogonili stoke po sedam tisuća i sedam stotina ovnova i po sedam tisuća i sedam stotina jaraca.
2. Ljetopisa 17,12Tako je postajao Jošafat sve jači i moćniji. Sagradi u Judi kule i gradove za spremišta.
2. Ljetopisa 17,13U gradovima Judinim imao je mnogo blago, a u Jerusalemu četu hrabrih ratnika.
2. Ljetopisa 17,14Ovo je broj njihov po obiteljima: Judi su pripadali kao tisućnici: Vojskovođa Adnah s tri stotine tisuća hrabrih ratnika,
2. Ljetopisa 17,15Uz njega vojskovođa Johanan s dvjesta i osamdeset tisuća ljudi;
2. Ljetopisa 17,16Uz njega Amasija, sin Zikrijev, koji se je bio dragovoljno posvetio Gospodu, s dvjesta tisuća hrabrih ratnika,
2. Ljetopisa 17,17Benjaminu su pripadali hrabri ratnik Eliada s dvjesta tisuća ljudi, koji su bili naoružani lukom i štitom;
2. Ljetopisa 17,18Uz njega Jehozabad sa sto i osamdeset tisuća za rat naoružanih ljudi.
2. Ljetopisa 17,19Ovi su služili kralju, osim onih, što ih je bio ponamještao kralj po tvrdim gradovima u svoj zemlji Judinoj.
2. Ljetopisa 17,1 Onda se na njegovo mjesto zakralji sin mu Jošafat; on pokaza svoju silu protiv Izraela.
2. Ljetopisa 17,2Razmjestio je vojsku po svim utvrđenim judejskim gradovima i postavio namjesnike po judejskoj zemlji i po Efrajimovim gradovima, koje bijaše zauzeo otac mu Asa.
2. Ljetopisa 17,3Jahve je bio s Jošafatom jer je hodio pravim putovima svoga oca Davida i nije tražio baala.
2. Ljetopisa 17,4Tražio je Boga svojih otaca i hodio po njegovim zapovijedima, ne čineći kao Izraelovi sinovi.
2. Ljetopisa 17,5Zato je Jahve utvrdio kraljevstvo u njegovoj ruci, pa su svi Judejci davali Jošafatu danak, tako da je stekao veliko bogatstvo i slavu.
2. Ljetopisa 17,6Njegovo se srce hrabrilo na Jahvinim putovima, pa je uklonio još i uzvišice i ašere iz Judeje.
2. Ljetopisa 17,7Treće godine kraljevanja posla knezove Ben-Hajila, Obadju, Zahariju, Netanela i Miheja da uče po judejskim gradovima.
2. Ljetopisa 17,8I s njima levite: Šemaju, Netaniju, Zebadju, Asahela, Šemiramota, Jonatana, Adoniju, Tobiju i Tob Adoniju; a s njima svećenike Elišamu i Jorama.
2. Ljetopisa 17,9Poučavali su po Judeji noseći sa sobom Knjigu Zakona Jahvina i obilazili sve judejske gradove učeći narod.
2. Ljetopisa 17,10Jahvin je strah spopao sva zemaljska kraljevstva oko Judeje, tako da nisu smjela zaratiti na Jošafata.
2. Ljetopisa 17,11Sami su mu neki Filistejci donosili darove i novčani danak, a Arapi mu dogonili sitnu stoku: po sedam tisuća i sedam stotina ovnova te sedam tisuća i sedam stotina jaraca.
2. Ljetopisa 17,12Tako je Jošafat sve više napredovao dok ne postade vrlo velik. Sazidao je u Judeji kule i gradove-skladišta.
2. Ljetopisa 17,13Imao je mnogo zaliha u judejskim gradovima, a hrabrih junaka u Jeruzalemu.
2. Ljetopisa 17,14Evo njihova popisa po obiteljima: od Judina plemena tisućnici: vojvoda Adna i s njim trista tisuća hrabrih junaka;
2. Ljetopisa 17,15do njega vojvoda Johanan i s njim dvjesta i osamdeset tisuća;
2. Ljetopisa 17,16za njim Zikrijev sin Amasja, koji se spremno stavio u Jahvinu službu, a s njim dvjesta tisuća hrabrih junaka.
2. Ljetopisa 17,17Od Benjaminova plemena: hrabri junak Eliada i s njim dvjesta tisuća ljudi naoružanih lukom i štitom;
2. Ljetopisa 17,18za njim Jehozabad i s njim sto i osamdeset tisuća pripravnih za boj.
2. Ljetopisa 17,19To su oni koji su služili kralju, ne brojeći one što ih je kralj namjestio u tvrdim gradovima po svoj Judeji.
2. Kronika 17,1Njegov sin Jozafat zavlada na njegovom mjestu. Jozafat se utvrdi protiv Izraela .
2. Kronika 17,2On postavi postrojbe u svim utvrđenim gradovima Jude i postavi vojarne u zemlji Judi i u gradovima Efraimovim koje bijaše zauzeo njegov otac Aza.
2. Kronika 17,3GOSPOD bi s Jozafatom, jer ovaj slijediše prve putove Davida, svog oca, i on ne tražiše *Baalove.
2. Kronika 17,4Već on tražiše GOSPODA, boga svog oca, on hodiše prema njegovim zapovijedima i ne postupaše on prema djelima Izraelovim .
2. Kronika 17,5GOSPOD učvrsti kraljevstvo u njegovim rukama i sva Juda donosiše ponude Jozafatu, tako da on imade mnogo bogatstva i slave.
2. Kronika 17,6njegovo *srce uznapredova putovima GOSPODOVIM toliko da on ukloni iz Izraela *visoka mjesta i svete stubove .
2. Kronika 17,7Treće godine njegove vladavine, on posla svoje dostojanstvenike: Ben-Haila, Obadijaa, Zekarijaa, Netanela i Mikajahua za dati jednu poduku gradovima Jude.
2. Kronika 17,8S njima se nalaziše *leviti Šemajahu, Netanijahu, Zebadijahu, Azahel, Šemiramot, Jehonatan, Adonijahu, Tobijahu, TobAdonijahu, koji bijahu leviti. S njima se također nalaziše svećenici Elišama i Jehoram.
2. Kronika 17,9Oni dadoše jednu poduku u Judi, imajući sa sobom knjigu Zakona GOSPODOVOG. Oni obiđoše sve Judine gradove i obučiše narod.
2. Kronika 17,10Užas nadahnut po GOSPODU bi nad svim zemljama koje bijahu uokolo Jude i nitko ne zarati protiv Jozafata.
2. Kronika 17,11Od Filistinaca, donosilo se Jozafatu milodare, srebro i poreze. Čak i Arabljani njemu donosiše stoku: 7.700 ovnova i 7.700 jaraca. :
2. Kronika 17,12Jozafat napredovaše sve više i više i on sagradi u Judi tvrđave i gradove skladišta.
2. Kronika 17,13On imaše obilne zaliha hrane u Judinim gradovima i smione bojovnike u Jeruzalemu.
2. Kronika 17,14Evo mu podjele po obiteljima: iz Jude tisućnici: zapovjednik Adna, na čelu 300.000 smionih bojovnika,
2. Kronika 17,15do njega zapovjednik Jehohanan, na čelu 280.000,
2. Kronika 17,16a do njega Amazija, sin Zikrijev, dobrovoljno obavezan spram GOSPODA, na čelu 200.000 smionih bojovnika;
2. Kronika 17,17iz benjamina, jezdan smion bojovnik, Elijada, na čelu 200.000 ljudi naoružanih lukom i štitom,
2. Kronika 17,18a do njega Jehozabad, na čelu 180.000 ljudi opremljenih za boj.
2. Kronika 17,19To bijahu oni koji služiše kralja, a da se ne računajuj oni koje kralj bijaše stavio u utvrđene gradove po svoj Judi.
2. Dnevnika 17,1Tada se zacari Josafat sin njegov na njegovo mjesto, i ukrijepi se na Izrailja.
2. Dnevnika 17,2I ponamješta vojsku po svijem tvrdijem gradovima Judinijem, i ponamješta straže po zemlji Judinoj i po gradovima Jefremovijem, koje zadobi Asa otac njegov.
2. Dnevnika 17,3I bijaše Gospod s Josafatom, jer hođaše prvijem putovima Davida oca svojega i ne tražaše Vala.
2. Dnevnika 17,4Nego Boga oca svojega tražaše i po zapovijestima njegovijem hođaše, i ne činjaše kao sinovi Izrailjevi.
2. Dnevnika 17,5Zato utvrdi Gospod carstvo u ruci njegovoj, i sav narod Judin davaše dare Josafatu, te imaše veliko blago i slavu.
2. Dnevnika 17,6I srce se njegovo oslobodi na putovima Gospodnjim, te još obori visine i lugove u Judeji.
2. Dnevnika 17,7I treće godine svoga carovanja posla knezove svoje Ven Aila i Ovadiju i Zahariju i Natanaila i Miheju da uče po gradovima Judinijem;
2. Dnevnika 17,8I s njima Levite: Semaju i Nataniju i Zevadiju i Asaila i Semiramota i Jonatana i Adoniju i Toviju i Tov-Adoniju, Levite, i s njima Elisamu i Jorama sveštenike.
2. Dnevnika 17,9I učahu po Judeji imajući pri sebi knjigu zakona Gospodnjega, i prohođahu sve gradove Judine učeći narod.
2. Dnevnika 17,10I dođe strah Gospodnji na sva carstva po zemljama oko Jude, te ne vojevaše na Josafata.
2. Dnevnika 17,11I sami Filisteji donošahu Josafatu dare i danak u novcu; i Arapi dogonjahu mu stoku, po sedam tisuća i sedam stotina ovnova i po sedam tisuća i sedam stotina jaraca.
2. Dnevnika 17,12Tako napredovaše Josafat i podiže se veoma; i sazida u Judeji kule i gradove za žitnice.
2. Dnevnika 17,13I imaše mnogo dobra po gradovima Judinijem, i vojnika, hrabrijeh junaka u Jerusalimu.
2. Dnevnika 17,14A ovo je broj njihov po domovima otaca njihovijeh; od Jude tisućnici: Adna vojvoda, s kojim bijaše tri stotine tisuća hrabrijeh junaka.
2. Dnevnika 17,15A za njim Joanam vojvoda, s kojim bijaše dvjesta osamdeset tisuća;
2. Dnevnika 17,16A za njim Amasija sin Zihrijev, koji se dragovoljno dade Gospodu, i s kim bijaše dvjesta tisuća hrabrijeh junaka.
2. Dnevnika 17,17A od Venijamina: hrabri junak Elijada, s kojim bijaše dvjesta tisuća naoružanijeh lukom i štitom;
2. Dnevnika 17,18A za njim Jozavad, s kojim bijaše sto i osamdeset tisuća naoružanijeh za boj.
2. Dnevnika 17,19Ovi služahu caru osim onijeh koje ponamješta car po tvrdijem gradovima u svoj zemlji Judinoj.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje