Tražilica


2. Ljetopisa 3. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
2. Ljetopisa 3,1Nato poče Salomon graditi hram Gospodnji u Jerusalemu na brdu Moriju, koje je već bilo izabrano od njegova oca Davida, na mjestu, koje je bio za to odredio David, na gumnu Jebusejina Ornana.
2. Ljetopisa 3,2Drugoga dana drugoga mjeseca u četvrtoj godini vladanja svojega poče on graditi.
2. Ljetopisa 3,3Ove mjere postavi Salomon za temelj kod gradnje hrama Božjega: "dužina je bila šezdeset lakata po staroj mjeri, i širina dvadeset lakata.
2. Ljetopisa 3,4Trijem pred širinom glavnoga prostora hrama bio je dvadeset lakata dug i sto i dvadeset lakata visok, Dade ga u unutrašnjosti prevući čistim zlatom.
2. Ljetopisa 3,5Veliki prostor obloži daskama čempresovim, prevuče ga čistim zlatom i ozgo napravi palme i cvjetne lance.
2. Ljetopisa 3,6I obloži hram, da ga nakiti, kamenjem dragim. Zlato je bilo zlato iz Parvaima.
2. Ljetopisa 3,7Tako prevuče zlatom hram, grede, pragove, zidove i vrata, i dade na zidovima urezati kerubine.
2. Ljetopisa 3,8Tada dade načiniti prostor za Svetinju nad svetinjama. Dužina njegova bila je prema širini hrama dvadeset lakata, isto tako širina dvadeset lakata. Prevuče ga čistim zlatom u vrijednosti od šest stotina talenata.
2. Ljetopisa 3,9Vrijednost klina bila je pedeset šekela zlata. I gornje sobe prevuče zlatom.
2. Ljetopisa 3,10U unutrašnjosti Svetinje nad svetinjama dade načiniti u kiparskom radu dva kerubina i prevuče ih zlatom.
2. Ljetopisa 3,11Krila kerubina imala su dužinu od dvadeset lakata. Pet lakata dugo krilo jednoga kerubina doticalo je zid hrama, i drugo isto tako pet lakata dugo krilo doticalo je krilo drugoga kerubina.
2. Ljetopisa 3,12Tako je isto dopiralo jedno pet lakata dugo krilo drugoga kerubina do na zid prostora i drugo pet lakata dugo krilo do na krilo prvoga kerubina.
2. Ljetopisa 3,13Krila tim kerubinima bila su raširena na dvadeset lakata. Oni su stajali uspravo na nogama, i lice im je bilo okrenuto prema glavnome prostoru.
2. Ljetopisa 3,14Zavjese pred njima dade načiniti od modroga i crvenoga grimiza, od grimiza i finoga lana i po njemu napraviti kerubine.
2. Ljetopisa 3,15Pred hramom dade načiniti dva stupa, trideset i pet lakata duga. Oglavlje ozgo na njima imalo je pet lakata.
2. Ljetopisa 3,16Tada dade načiniti lance cvjetne kao u hramu i metnuti ih ozgo na stupove; i dade načiniti što šipaka i objesiti ih na lance.
2. Ljetopisa 3,17Stupove dade postaviti pred hramom, jedan s desne strane, a drugi s lijeve. Desni nazva Jakin, a lijevi Boaz
2. Ljetopisa 3,1 Salomon tada poče graditi Dom Jahvi u Jeruzalemu, na Morijskoj gori, ondje gdje je njegov otac David imao viđenje. To je mjesto koje je pripravio David, gumno Jebusejca Ornana.
2. Ljetopisa 3,2Salomon otpoče gradnju drugoga mjeseca četvrte godine svojega vladanja.
2. Ljetopisa 3,3Ovo su temelji koje je Salomon postavio za gradnju Doma Božjega: šezdeset lakata u duljinu - po staroj mjeri lakta - a u širinu dvadeset lakata.
2. Ljetopisa 3,4Trijem, koji je bio pred Domom, imao je, po širini ovoga potonjega, u dužinu dvadeset lakata, a visok je bio sto i dvadeset lakata. Obložio ga je iznutra čistim zlatom.
2. Ljetopisa 3,5Veliku je dvoranu obložio čempresovinom, koju je prekrio čistim zlatom i postavio palme i cvjetne vijence.
2. Ljetopisa 3,6Optočio je potom Dvoranu blistavim draguljima; zlato je bilo zlato parvajimsko.
2. Ljetopisa 3,7Prekrio je njime Dvoranu: grede, pragove, zidove i vratna krila te izrezao kerubine po zidovima.
2. Ljetopisa 3,8Potom sazda dvoranu Svetinje nad svetinjama. Bila je, prema hramskoj širini, dvadeset lakata duga i dvadeset lakata široka i obloži je sa šest stotina talenata suhog zlata.
2. Ljetopisa 3,9Za čavle je dao na mjeru pedeset zlatnih šekela. I gornje je odaje obložio zlatom.
2. Ljetopisa 3,10U dvorani Svetinje nad svetinjama napravi dva kerubina, liveno djelo. I njih obloži zlatom.
2. Ljetopisa 3,11Krila kerubina bila su dvadeset lakata duga: jedno krilo od pet lakata dodirivaše hramski zid, a drugo od pet lakata doticaše krilo drugoga kerubina.
2. Ljetopisa 3,12Tako je i krilo drugoga kerubina, od pet lakata, dodirivalo hramski zid, a drugo mu se krilo, od pet lakata, spajalo s krilom drugoga kerubina.
2. Ljetopisa 3,13Raširena, krila kerubina imala su dvadeset lakata. Stajali su kerubini uspravno, lic-a okrenutih Dvorani.
2. Ljetopisa 3,14Napravi zastor od ljubičastog baršuna, od grimiza, karmezina i beza te na njemu izveze kerubine.
2. Ljetopisa 3,15Pred Dvoranom napravi dva stupa dugačka trideset i pet lakata, a glavice im na vrhu pet lakata.
2. Ljetopisa 3,16U Debiru on splete vijence te ih postavi navrh stupova i napravi sto mogranja koje postavi među vijence.
2. Ljetopisa 3,17Postavi stupove pred Hekal, jedan zdesna, drugi slijeva, te nazva Jakin onaj zdesna, a Boaz onaj slijeva.
2. Kronika 3,1Solomon poče graditi Kuću GOSPODOVU u Jeruzalemu na planini Morija, gdje se Bog bijaše prikazao Davidu, njegovom ocu, u mjestu koje David bijaše pripremio na gumnu Ornana, Jebuzita.
2. Kronika 3,2On poče graditi u drugom mjesecu, četvrte godine svoje vladavine.
2. Kronika 3,3Evo osnova određenih od Solomona za graditi Kuću Božju:dužina, u laktovima stare mjere, 60 lakata, širina, dvadeset lakata.
2. Kronika 3,4Predvorje, čija dužina odgovaraše širini Kuće imaše dvadeset lakata a visina bijaše 120 lakata .
2. Kronika 3,5On ju poploča čistim zlatom u unutrašnjosti. Velika dvorana, on ju obloži čempresovim drvetom, koje prekri čistim zlatom, i dade predstaviti palme i girlande.
2. Kronika 3,6On prekri tu dvoranujednim ukrasom od dragogo kamenja. Zlato bijaše zlato iz Parvaima .
2. Kronika 3,7On pokri zlatom dvoranu: grede, pragove, stijenke, krila proozorska, i on isklesa *kerubine na stijenkama.
2. Kronika 3,8Potom, on načini presvetog mjesta: njena dužina, u smjeru širine Kuće, bijaše dvadeset lakata a njena širina dvadeset lakata; on ju prekri čistim zlatom za 600 talenata .
2. Kronika 3,9Težina čavala bijaše 50 sikala u zlatu.
2. Kronika 3,10On načini u unutrašnjosti presvetog mjesta dva kerubina, u livenoj kovini, i obloži ih zlatom.
2. Kronika 3,11Krila kerubina imaše dužinu od dvadeset lakata: jedno krilo prvog, dugo pet lakata, dodirivaše stijenku Kuće, a drugo krilo, dužine od pet lakata dodirivaše krilo drugog kerubina;
2. Kronika 3,12jedno krilo drugog kerubina, dugo pet lakata, dodirivaše stijenku Kuće, a drugo krilo, dužine od pet lakata, dodirivaše krilo drugom kerubinu.
2. Kronika 3,13Krila tioh kerubina se raširivaše na dvadeset lakata i dizaše se nad njihovim stopalima, licem prema unutra.
2. Kronika 3,14On načini zavjesu u violetnoj, purpurnoj, karmin i lanenoj tkanini. On dade predstaviti kerubine.
2. Kronika 3,15On načini dva stuba ispred Kuće: njihova duljina bijaše: 35 lakata, i dva zaglavka koji bijahu na njihovom vrhu imaše pet lakata .
2. Kronika 3,16On načini pletere u Svetištu i stavi ih na vrh tim stubovima. On načini stotinu narova i stavi ih i pletere.
2. Kronika 3,17On uspravi stubove pred Templom, jedan desno, a drugi lijevo: on nazva onaj desni: Jakin, a onaj lijevi: Boaz .
2. Dnevnika 3,1I poče Solomun zidati dom Gospodnji u Jerusalimu na brdu Moriji, koje bi pokazano Davidu ocu njegovu na mjestu koje bješe pripravio David, na gumnu Ornana Jevusejina.
2. Dnevnika 3,2I poče zidati drugoga dana drugoga mjeseca četvrte godine carovanja svojega.
2. Dnevnika 3,3A ovako zasnova Solomun da zida dom Božiji: u dužinu šezdeset lakata po staroj mjeri, a u širinu dvadeset lakata.
2. Dnevnika 3,4A trijem koji bijaše pred dužinom uz širinu doma imaše dvadeset lakata, a u visinu sto i dvadeset; i obloži ga iznutra čistijem zlatom.
2. Dnevnika 3,5A dom veliki obloži drvetom jelovijem, potom ga obloži čistijem zlatom, i ozgo načini palme i lance.
2. Dnevnika 3,6I obloži dom kamenjem dragim da je nakićen, a zlato bijaše Parvajimsko.
2. Dnevnika 3,7Obloži zlatom dom, grede, pragove i zidove i vrata, i izreza heruvime po zidovima.
2. Dnevnika 3,8I načini dom za svetinju nad svetinjama, dug uz širinu doma dvadeset lakata, i širok dvadeset lakata i obloži ga čistijem zlatom, kojega otide do šest stotina talanata.
2. Dnevnika 3,9A na kline dade pedeset sikala zlata; i klijeti obloži zlatom.
2. Dnevnika 3,10I načini u domu svetinje nad svetinjama dva heruvima, naprave umjetničke, i obloži ih zlatom.
2. Dnevnika 3,11I krila tijeh heruvima imahu u dužinu dvadeset lakata: jedno krilo bijaše od pet lakata, i ticaše u zid od doma i drugo krilo bijaše od pet lakata, i ticaše u krilo drugoga heruvima;
2. Dnevnika 3,12Tako i drugoga heruvima krilo bijaše od pet lakata, i ticaše u zid od doma, i drugo mu krilo bijaše od pet lakata i sastavljaše se s krilom drugoga heruvima.
2. Dnevnika 3,13Krila tijem heruvimima bijahu raširena na dvadeset lakata, a oni stajahu na nogama svojim, licem okrenutim u dom.
2. Dnevnika 3,14I načini zavjes od porfire, od skerleta, od crvca i od tankoga platna, i po njemu načini heruvime.
2. Dnevnika 3,15I načini pred domom dva stupa, u visinu od trideset i pet lakata, i oglavlja ozgo na svakom od pet lakata.
2. Dnevnika 3,16I načini lance kao u svetinji, i metnu ih na vrh stupova, i načini sto šipaka, i metnu ih među lance.
2. Dnevnika 3,17I postavi stupove pred crkvom, jedan s desne strane a drugi s lijeve, i desni nazva Jahin a lijevi Voas.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje