Tražilica


2. Samuelova 23. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
2. Samuelova 23,1Ovo su posljednje riječi Davidove, izjava Davida, sina Jesejeva, izjava čovjeka, koji je bio uzvišen visoko, pomazanika Boga Jakovljeva, koji je pjevao pjesme Izraelove:
2. Samuelova 23,2"Duh Gospodnji šaptao mi je. Na mojemu je jeziku još riječ njegova.
2. Samuelova 23,3Govorio je Bog Izraelov, govorila je meni hridina Izraelova: Tko pravedno vlada ljudima, koga u vladanju svjetuje strah Božji,
2. Samuelova 23,4On je svjetlo jutarnje, kad sunce ograne, a nikakav oblak ne muti ranu svjetlost. U sjaju sunčanu iza kiše mlada trava niče iz zemlje.
2. Samuelova 23,5Tako stoji zaista kuća moja prema Bogu: vječan zavjet sklopio je on s menom, uređen u svemu i dobro čuvan. Svaku moju želju i svaku moju čežnju on pušta zaista da uspije.
2. Samuelova 23,6Kao iščupano trnje svi su zlikovci: nitko ih se zato ne dotiče.
2. Samuelova 23,7Tko se namjeri na njih, prihvati za gvožđe i koplje, i praskajući planu oni u žeravici."
2. Samuelova 23,8Ovo su imena junaka Davidovih: Takmonac Jošeb Bašebet, glavar trojici. On zavitla svoje koplje i ubi osam stotina odjedanput.
2. Samuelova 23,9Za njim dolazi između tri junaka Ahoahej Eleazar, sin Dodov. On je bio s Davidom u Pas-Damimu, kad se tamo skupiše Filisteji na boj. Kad se povukoše Izraelci,
2. Samuelova 23,10On osta i tukao je Filisteje, dokle mu se ruka ne umori i ruka mu se ne ukoči pri maču. Tako dade Gospod u onaj dan sjajnu pobjedu. Ljudi se vratiše i pođoše za njim, ali samo zato, da pokupe plijen.
2. Samuelova 23,11Za njim dolazi Hararanin Šamah, sin Ageov. Jednoć se skupiše Filisteji u Lehiju. Tamo je bio komad zemlje s lečom. A kad su ljudi bježali od Filisteja,
2. Samuelova 23,12Stade on nasred polja, obrani ga i pobi Filisteje. Tako dade Gospod veliku pobjedu.
2. Samuelova 23,13Jedanput siđoše ta tri najodličnija između tridesetorice u vrijeme žetve k Davidu u pećinu Adulam, kad je četa Filisteja taborila u dolini Refaimovoj.
2. Samuelova 23,14David je bio upravo u tvrđavi. A u Betlehemu je onda bila straža filistejska.
2. Samuelova 23,15I kad je David zaželio: "Tko bi mi donio vode da pijem iz studenca na vratima Betlehema?"
2. Samuelova 23,16Tada ona tri junaka prodriješe kroz tabor Filisteja, zahvatiše vode iz studenca na vratima Betlehema i donesoše Davidu. Ali on je ne htjede piti, nego je proli Gospodu u čast
2. Samuelova 23,17I reče: "Ne daj mi, Gospode, da tako što učinim! Pa to je krv ljudi, koji prodriješe uz opasnost života!" Zato ne htjede piti. To učiniše ova tri junaka.
2. Samuelova 23,18Abišaj, brat Joabov, sin Serujin, bio je glavar tridesetorici. On zavitla svoje koplje na tri stotine i pobi ih. Bio je ugledan kod trojice.
2. Samuelova 23,19Jer se odlikova među tridesetericom, posta im vođa, ali one trojice ne stiže.
2. Samuelova 23,20Benaja, sin Jehojadov, iz Kabseela, bio je hrabar čovjek, velik na djelima. On pogubi obadva Ariela iz Moaba. Također ubi dolje kod jednog studenca lava, kad je bio pao snijeg.
2. Samuelova 23,21On ubi i jednoga Egipćanina gorostasne veličine. Premda je Egipćanin imao u ruci koplje, on izađe na njega sa štapom, istrže Egipćaninu koplje iz ruke i ubi ga njegovim vlastitim kopljem.
2. Samuelova 23,22To učini Benaja, sin Jehojadov. Kod trojice junaka imao je visok ugled.
2. Samuelova 23,23Bio je slavniji od tridesetorice, ali one trojice ne stiže. David ga postavi na čelo tjelesnoj straži.
2. Samuelova 23,24Među tridesetoricom bili su Joabov brat Asahel, Elhanan iz Betlehema, sin Dodov,
2. Samuelova 23,25Šamah iz Haroda, Elika iz Haroda,
2. Samuelova 23,26Heles iz Paltija, Ira, sin Ikešov iz Tekoe,
2. Samuelova 23,27Abiezer iz Anatota, Mebunaj iz Huše,
2. Samuelova 23,28Salmon iz Ahoha, Maharaj iz Netofe,
2. Samuelova 23,29Heled, sin Baanin, iz Netofe, Itaj, sin Ribajev, iz Gibee u plemenu Benjaminovu,
2. Samuelova 23,30Benaja iz Piratona, Hidaj iz potoka Gaaša,
2. Samuelova 23,31Abi-Albon iz Arbe, Azmavet iz Barhumeje,
2. Samuelova 23,32Eliaba iz Šaalbona, sinovi Jašenovi, Jonatan,
2. Samuelova 23,33Šamah iz Harara, Ahiam, sin Šararov iz Harara.
2. Samuelova 23,34Elifelet, sin Ahasbaja, sin jednog Maakejina Eliam, sin Ahitofela iz Gilona,
2. Samuelova 23,35Hesraj iz Karmela, Arbejanin Paaraj,
2. Samuelova 23,36Igaal, sin Natana iz Sobe, Bani iz Gada,
2. Samuelova 23,37Selek iz Amona, Maharaj iz Beerota, koji je nosio oružje Joabu, sinu Serujinu,
2. Samuelova 23,38Ira, Itranin, Gareb, Itranin,
2. Samuelova 23,39Urija, Hitejin: svega trideset i sedam.
2. Samuelova 23,1 Ovo su posljednje Davidove riječi: "Riječ Davida, sina Jišajeva, riječ čovjeka koji je bio visoko uzdignut, pomazanika Boga Jakovljeva, pjevača pjesama Izraelovih:
2. Samuelova 23,2Jahvin duh govori po meni, njegova je riječ na mom jeziku.
2. Samuelova 23,3Reče mi Jakovljev Bog, reče mi Izraelova hrid: Tko vlada ljudima pravedno, i tko vlada u strahu Božjemu,
2. Samuelova 23,4taj je kao jutarnja svjetlost kad ograne sunce, jutro bez oblaka, na kojem se svjetluca zemaljska trava poslije kiše.
2. Samuelova 23,5Da, moja kuća stoji čvrsto pred Bogom: on je učinio vječan Savez sa mnom, u svemu dobro uređen i utvrđen. Da, on će dati da napreduje sve moje spasenje i svaka moja želja.
2. Samuelova 23,6Belijalovi ljudi svi su kao trnje u pustinji, jer ih nitko ne hvata rukom.
2. Samuelova 23,7Nitko ih se ne dotiče, osim gvožđem i kopljačom, i potpuno se spaljuju u ognju.
2. Samuelova 23,8Ovo su imena Davidovih junaka: Išbaal, Hakmonac, prvak među trojicom; on je zavitlao svojim kopljem protiv osam stotina i pobio ih najedanput.
2. Samuelova 23,9Za njim dolazi Eleazar, sin Dodonov, Ahoašanin, jedan od trojice junaka; on je bio s Davidom kod Pas Damina kad su se ondje skupili Filistejci za boj, a Izraelci se povukli pred njima.
2. Samuelova 23,10Ali se on čvrsto držao i udarao Filistejce dok mu se ruka nije ukočila i ostala kao prirasla uz mač. Jahve je dao veliku pobjedu u onaj dan, pa se vojska vratila za Eleazarom, ali samo da pokupi plijen.
2. Samuelova 23,11Za njim dolazi Šama, sin Elin, Hararac; kad su se Filistejci skupili u Lehiju, bijaše polje puno leće, a vojska je bila pobjegla ispred Filistejaca.
2. Samuelova 23,12Tada je on stao usred polja i obranio ga i potukao Filistejce. Tako je Jahve dao veliku pobjedu.
2. Samuelova 23,13Trojica između tridesetorice jednom su krenula na put i o početku žetve došla k Davidu u Adulamsku pećinu kad jedna filistejska četa bijaše utaborena u Refaimskoj dolini.
2. Samuelova 23,14David je tada bio u svojoj kuli, a filistejska je posada bila tada u Betlehemu.
2. Samuelova 23,15David uzdahnu: "O, kad bi me tko napojio vodom iz betlehemskoga studenca što je kod vrata?
2. Samuelova 23,16Tada ta tri junaka prodriješe kroz filistejski tabor i, zahvativši vode iz betlehemskog studenca što je kod vrata, donesoše je i dadoše Davidu. Ali je David ne htjede piti, nego je proli kao ljevanicu Jahvi
2. Samuelova 23,17govoreći: "Ne dao mi Jahve da to učinim! Zar da pijem krv ovih ljudi? Ta izlažući život pogibli, donijeli su vode!" I nije htio piti. To su, eto, učinila ta tri junaka.
2. Samuelova 23,18Abišaj, Joabov brat a sin Sarvijin, bio je vojvoda nad tridesetoricom. On je zavitlao kopljem na tri stotine, pobio ih i proslavio se među tridesetoricom.
2. Samuelova 23,19On se odlikovao među tridesetoricom i postao njihov glavar, ali nije dostigao trojice.
2. Samuelova 23,20Jojadin sin Benaja, junak iz Kabseela, bogat junačkim djelima, ubio je dva sina Ariela iz Moaba; on je jednoga snježnog dana sišao i ubio lava usred jame.
2. Samuelova 23,21Ubio je i nekog Egipćanina, čovjeka golema stasa. Egipćanin je imao koplje u ruci, a on izišao preda nj sa štapom: istrgavši Egipćaninu koplje iz ruke, ubi ga njegovim kopljem.
2. Samuelova 23,22To je učinio Jojadin sin Benaja i proslavio se među tridesetoricom junaka.
2. Samuelova 23,23Bio je najznamenitiji među tridesetoricom, ali one prve trojice nije dostigao; David ga postavi za zapovjednika svoje tjelesne straže.
2. Samuelova 23,24Asahel, brat Joabov, bio je među tridesetoricom. Zatim: Elhanan, sin Dodonov, iz Betlehema;
2. Samuelova 23,25Šama iz Haroda; Elika iz Haroda;
2. Samuelova 23,26Heles iz Peleta; Ira, sin Ikešev, iz Tekoe;
2. Samuelova 23,27Abiezer iz Anatota; Sibekaj iz Huše;
2. Samuelova 23,28Salmon iz Ahoha; Mahraj iz Netofe;
2. Samuelova 23,29Heled, sin Baanin, iz Netofe; Itaj, sin Ribajev, iz Gibeje sinova Benjaminovih;
2. Samuelova 23,30Benaja iz Pireatona; Hidaj od Gaaških potoka;
2. Samuelova 23,31Abibaal iz Bet Haarabe; Azmavet iz Bahurima;
2. Samuelova 23,32Eljahba iz Šaalbona; Jašen, sin Jonatanov;
2. Samuelova 23,33Šama iz Harara; Ahiam, sin Šararov, iz Arara;
2. Samuelova 23,34Elifelet, sin Ahasbajev, iz Bet Maake; Eliam, sin Ahitofelov, iz Gilona;
2. Samuelova 23,35Hesraj iz Karmela; Paaraj iz Araba;
2. Samuelova 23,36Jigeal, sin Natanov, iz Sobe; Bani iz Gada;
2. Samuelova 23,37Selek Amonac; Nahraj iz Beerota, štitonoša Sarvijina sina Joaba;
2. Samuelova 23,38Ira iz Jatira; Gareb iz Jatira;
2. Samuelova 23,39Urija Hetit. Svega trideset i sedam.
2. Samuelova 23,1A evo posljednjih riječi Davi- dovih: Proročanstvo Davida, sina Jeseova, proročanstvo o čovjeku visoko uz- dignutom, mesiji Boga Jakovljeva i miljeniku pjesama Izraelovih .
2. Samuelova 23,2Duh GOSPODOV govori kroz mene, i riječ je njegova na jeziku mom.
2. Samuelova 23,3Bog je Izraelov rekao, Stijena Izraelova mi je iz- javila: Onaj koji vlada ljudima po pravdi, onaj koji vlada u strahu od Boga.
2. Samuelova 23,4jednak je jutarnjem svjetlu kad se rađa sunce, jednom jutru bez oblaka: iz tog sjaja, poslije kiše, travnjak izlazi iz zemlje.
2. Samuelova 23,5Nije li pak tako s kućom mojom slučaj, kod Boga, budući da mi je dodijelio jedan vječni savez, uređen u svemu i dobro čuvan? Sve moje pobjede, sve voljene stvari, ne čini li da one klijaju?
2. Samuelova 23,6Ali sve su nistarije poput trnja koje se odbacuje. Ne hvata li ih se u naramcima?
2. Samuelova 23,7Čovjek koji ih uzima oboruza se sječivom i drvenim kopljem, i oni se spaljuju na mjestu.
2. Samuelova 23,8Evo imena junaka Davidovih: ”Onaj koji istrajavaše na svom mjestu “, jedan Takemonit, bijaše zapovjednikom oklopnicima. To je onaj koji ® 800 žrtava odjednom.
2. Samuelova 23,9Poslije njega, Eleazar, sin Dodovljev, sin jednog Ahohita. On bijaše među trojicom junaka koji su pratili Davida kad izazivaše Filistince koji se bijahu prikupili za boj. Ljudi se Izraelovi povukoše,
2. Samuelova 23,10ali on ostade odlučan i ubijaše među Filistincima sve dok se njegova ruka, umorna, ne zgrči na maču, a GOSPOD izvede jednu veliku pobjedu tog dana. Narod dođe iza njega, ali samo za pokupiti plijen.
2. Samuelova 23,11Poslije njega, Sam, sin Ague, Hararit. Filistinci se bijahu skupili u jednu postrojbu. bijaše na tom mjestu jedno polje obraslo sočivicama, a puk pobježe od Filistinaca.
2. Samuelova 23,12On se postavi u sred polja, oslobodi ga, pobi Filistince, a GOSPOD izvrši jedno veliko djelo.
2. Samuelova 23,13Trojica od Tridesetorice pođoše iz odreda, u vrijeme žetve, i stigose kod Davida, u pećinu Adulam . Jedan odred Filistinaca taborovaše u dolini Refaita.
2. Samuelova 23,14David bijaše tada u svojem skloništu, i jedna straza Filistinaca se nalaziše tada u Betlehemu.
2. Samuelova 23,15David izrazi ovu želju: ”Tko će me napojiti vodom iz žusterne koja je na ulazu u Betlehem?“
2. Samuelova 23,16Trojica odvažnih napraviše upad u tabor Filistinaca, natočiše vode iz zusterne pokraj vrata Betlehema, odnesoše ju i ponudiše Davidu. Ali, on ju ne htjede popiti već učini jednu libaciju s njom za GOSPODA.
2. Samuelova 23,17On reče: ” Nek me GOSPOD prezre ako ja to učinim! Ta to je *krv ljudi koji su otišli onamo po cijenu svog života! “ I on ju ne htjede piti. Eto što učiniše ta trojica odvažnih.
2. Samuelova 23,18Abišaj, brat Joabov, sin Serujavljev, bijaše zapovjednikom oklopnika. On je taj što vitlaše kopljem na 300 zrtava i on si načini ime među Trojicom .
2. Samuelova 23,19A on imaše više ugleda nego Trojica, i on postade njihovim zapovjednikom, ali ne dostiže Trojicu.
2. Samuelova 23,20Benejahu, sin Jehodajavljev, sin jednog istaknutog čovjeka, po brojnim podvizima podrijetlom iz Kavsela. On bijaše onaj koji ubi dva Ariela iz Moaba. To je onaj koji dođe ubiti lava u zusterni za vrijeme snijega.
2. Samuelova 23,21On je također ona koji ubi jednog Egipćanina, čovjeka ponosna drćanja. Egipćanin imaše u ruci jedno koplje. On siđe k njemu, naoruzan jednim stapom, istrgnu koplje iz ruke Epćaninu i ubi ga njegovim vlastitim kopljem.
2. Samuelova 23,22Eto što učini Benajahu, sin Jehojadajev. On si načini jedno ime između Trojice smjelih.
2. Samuelova 23,23On imaše više ugleda no Trojica, ali on ne nadmasi Trojice. David ga uvrsti u svoju osobnu gardu.
2. Samuelova 23,24Azahel, brat Joabov, bijaše u broju Tridesetorice, kao i Elhanan, sin Dodoov, iz Betlehema,
2. Samuelova 23,25Sama Harodit, Elika Harodit,
2. Samuelova 23,26Helešpaltit, Ira, sin Ikesa Tekoita,
2. Samuelova 23,27Abiezer Anatotit, Mebunaj Husatit,
2. Samuelova 23,28Salmon Ahohit, Mahrai Netofatit,
2. Samuelova 23,29Helev, sin Banavljev, Netofatit, Itaj, sin Rivaja iz Givee od sinova Benjaminovih,
2. Samuelova 23,30Benajahu jedan Pireatonit, Hidaj od Potoka Gasa,
2. Samuelova 23,31Abi-Albon Arbatit, Azmavet Barhumit,
2. Samuelova 23,32Eliahba Salbonit. Sinovi Jasenovi:
2. Samuelova 23,33Sama Hararit, Ahiam, sin Sarara Ararita,
2. Samuelova 23,34Elifelet, Ahašbaja, sina Makatitova, Eliam, sin Ahitofela Gilonita,
2. Samuelova 23,35Hesraj Karmelit, Paraj Arbit,
2. Samuelova 23,36Jigueal, sin Natana iz Sova, Bani Gadit,
2. Samuelova 23,37Selek Amonit, Nahraj Berotit, stitonosa Joabov, sina Serujavljeva,
2. Samuelova 23,38Ira Jitrit, Garev Jitrit,
2. Samuelova 23,39Uri Hitit. Ukupno, tridesetsedmorica.
2. Samuilova 23,1A ovo su pošljednje riječi Davidove: Reče David sin Jesejev, reče čovjek koji bi postavljen visoko, pomazanik Boga Jakovljeva, i ljubak u pjesmama Izrailjevim:
2. Samuilova 23,2Duh Gospodnji govori preko mene, i besjeda njegova bi na mojem jeziku.
2. Samuilova 23,3Reče Bog Izrailjev, kaza mi stijena Izrailjeva: koji vlada ljudima neka je pravedan, vladajući u strahu Božijem;
2. Samuilova 23,4I biće kao svjetlost jutrenja, kad sunce izlazi jutrom bez oblaka, i kao trava koja raste iz zemlje od svjetlosti iza dažda.
2. Samuilova 23,5Ako i nije taki dom moj pred Bogom, ipak je učinio zavjet vječan sa mnom, u svemu dobro uređen i utvrđen. I to je sve spasenje moje i sva želja moja, ako i ne da da raste.
2. Samuilova 23,6A bezakonici će svikoliki biti kao trnje počupani, koje se ne hvata rukom.
2. Samuilova 23,7Nego ko hoće da ga se dohvati, uzme gvožđe ili kopljaču; i sažiže se ognjem na mjestu.
2. Samuilova 23,8Ovo su imena junaka Davidovijeh: Josev-Vasevet Tahmonac prvi između trojice; njemu milina bi udariti kopljem na osam stotina i pobi ih ujedanput.
2. Samuilova 23,9Za njim Eleazar sin Dodona sina Ahohova, između tri junaka koji bijahu s Davidom, i osramotiše Filisteje skupljene na boj, kad Izrailjci otidoše;
2. Samuilova 23,10On se podiže, i bi Filisteje dokle mu se ruka ne umori i ukoči se pri maču; i Gospod dade veliko spasenje onaj dan, te se narod vrati za njim samo da pokupi plijen.
2. Samuilova 23,11A za njim Sama sin Agejev Araranin; kad se Filisteji skupiše u gomilu, i ondje bješe njiva puna leća, i narod pobježe od Filisteja,
2. Samuilova 23,12Stade usred njive, i odbrani je, i pobi Filisteje, i Bog dade veliko spasenje.
2. Samuilova 23,13I ta tri prva između trideset siđoše i dođoše o žetvi k Davidu u pećinu Odolamsku, kad vojska Filistejska stajaše u okolu u dolini Rafajskoj.
2. Samuilova 23,14A David bijaše onda u gradu, i bješe onda straža Filistejska u Vitlejemu.
2. Samuilova 23,15A David zaželje, i reče: ko bi mi donio vode da pijem iz studenca Vitlejemskoga što je kod vrata!
2. Samuilova 23,16Tada ona tri junaka prodriješe kroz oko Filistejski, i zahvatiše vode iz studenca Vitlejemskoga što je kod vrata, i donesoše i dadoše Davidu; ali on je ne htje piti, nego je proli pred Gospodom;
2. Samuilova 23,17I reče: ne daj Bože da bih to učinio. Nije li to krv ovijeh ljudi, koji ne mareći za život svoj idoše. I ne htje piti. To učiniše ova tri junaka.
2. Samuilova 23,18I Avisaj brat Joavov sin Serujin bješe prvi između trojice; on mahnu kopljem svojim na tri stotine, i pobi ih, i proslavi se među trojicom.
2. Samuilova 23,19Između te trojice bješe najslavniji, i posta im poglavar; ali one trojice ne stiže.
2. Samuilova 23,20I Venaja sin Jodajev, sin čovjeka junaka, velik djelima, iz Kavseila; on pogubi dva junaka Moavska, i sišav ubi lava u jami kad bješe snijeg.
2. Samuilova 23,21On ubi i jednoga Misirca, znatna čovjeka; imaše Misirac koplje u ruci, a on izide na nj sa štapom, i istrže Misircu koplje iz ruke, i ubi ga njegovijem kopljem.
2. Samuilova 23,22To učini Venaja sin Jodajev, i bi slavan među ova tri junaka.
2. Samuilova 23,23Bješe najslavniji između tridesetorice, ali one trojice ne stiže; i David ga postavi nad pratiocima svojim.
2. Samuilova 23,24Asailo brat Joavov bješe među tridesetoricom, a to bjehu: Elhanan sin Dodonov iz Vitlejema,
2. Samuilova 23,25Sama Arođanin, Elika Arođanin.
2. Samuilova 23,26Helis Falćanin, Ira sin Ikisov Tekojanin,
2. Samuilova 23,27Avijazer Anatoćanin, Mevunej Husaćanin,
2. Samuilova 23,28Salmon Ahošanin, Maraj Netofaćanin,
2. Samuilova 23,29Heled sin Vanin Netofaćanin, Itaj sin Rivajev iz Gavaje sinova Venijaminovih,
2. Samuilova 23,30Venaja Piratonjanin, Idaj iz doline Gasa.
2. Samuilova 23,31Avi-Alvon Arvaćanin, Azmavet Varumljanin,
2. Samuilova 23,32Elijava Salvonjanin, Jonatan od sinova Jasinovih,
2. Samuilova 23,33Sama Araranin, Ahijam sin Sararov Araranin,
2. Samuilova 23,34Elifelet, sin Asveja Mahaćanina, Elijem sin Ahitofela Gilonjanina.
2. Samuilova 23,35Esraj Karmilac, Farej Arvljanin,
2. Samuilova 23,36Igal sin Natanov iz Sove, Vanija od Gada,
2. Samuilova 23,37Selek Amonac, Naraj Viroćanin, koji nošaše oružje Joavu sinu Serujinu,
2. Samuilova 23,38Ira Jetranin, Gariv Jetranin,
2. Samuilova 23,39Urija Hetejin; svega trideset i sedam.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje