Tražilica


Daniel 7. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Daniel 7,1U prvoj godini Belšazara, kralja babilonskoga, imao je Daniel san i viđenja, što su bila pred duhom njegovim na postelji njegovoj. On je napisao san izvijestivši ukratko glavni sadržaj.
Daniel 7,2Daniel je pripovijedao ovo: "Gledao sam noću u viđenju sna svojega, kako četiri vjetra nebeska uzburkaše veliko more.
Daniel 7,3Četiri velike životinje izađoše iz mora, svaka drukčija.
Daniel 7,4Prva je izgledala kao lav i imala je krila orlova. Dok sam gledao, krila joj se istrgnuše, i ona se podiže sa zemlje i stade na noge kao čovjek. Tada joj se dade srce čovječje.
Daniel 7,5Najednom se pojavi druga životinja, što je izgledala kao medvjed. Bila je napola uzdignuta, imala je tri rebra u čeljusti među zubima. Viknulo joj se: 'Ustani, i jedi mnogo mesa!'
Daniel 7,6Dok sam još gledao, pojavi se najednom druga životinja, što je izgledala kao ris. Imala je četiri krila na leđima. Imala je i četiri glave, i dade joj se vlast.
Daniel 7,7Iza toga ugledao sam u noćnim viđenjima svojim najednom četvrtu životinju, strašnu, užasnu i vrlo jaku. Imala, je silne, gvozdene zube, kojima je jela i satirala. Što bi preostalo, pogazila je nogama. Razlikovala se od svih prijašnjih životinja i imala je deset rogova.
Daniel 7,8Dok sam promatrao rogove, izraste najednom drugi mali rog među onima, i tri se prva roga iščupaše od njega. Na ovome rogu bile su oči, što su izgledale kao oči čovječje, i usta, što su govorila drske govore.
Daniel 7,9Dok sam još gledao, bili su postavljena prijestolja, i jedan ataroviječan zauze mjesto. Odijelo njegovo bilo je bijelo kao snijeg. Kosa mu na glavi kao čista vuna. Prijestolje mu bilo plamen ognjeni, točkovi mu kao oganj razgoren.
Daniel 7,10Rijeka je ognjena izlazila od njega i tekla dalje. Tisuća tisuća služila mu i deset tisuća po deset tisuća stajalo pred njim. I sud sjede i knjige se otvoriše.
Daniel 7,11Dok sam još jednako gledao zbog glasnih, drskih govora, što ih govorio onaj rog, tada sam vidio, kako bi ubijena ta životinja, tijelo se njezino raskomadalo i predalo ražarenom ognju.
Daniel 7,12I ostalim životinjama bila je uzeta moć njihova; jer samo na određeno vrijeme bila je utvrđena duljina života njihova.
Daniel 7,13Dok sam još imao noćna viđenja, dođe najednom jedan, koji je izgledao kao sin čovječji, na oblacima nebeskim. Kad je bio došao do staroviječnoga, dovedoše ga pred njega.
Daniel 7,14I dade se njemu vlast, čast i kraljevstvo. Njemu moraju služiti svi narodi, plemena i jezici. Vlast njegova trajat će vječno i neće nikada proći. Nikada neće prestati kraljevstvo njegovo.
Daniel 7,15Ja, Daniel, zadrhtao sam zbog toga na cijelom tijelu. Viđenja, što su stajala pred mojim duhom, uznemirila me.
Daniel 7,16Pristupio sam k jednome od onih, koji su stajali ondje, i zamolio sam ga, da mi kaže što to sve znači. On mi odgovori i reče mi što to znači:
Daniel 7,17'Četiri velike životinje znače četiri kralja, koji će nastati na zemlji.
Daniel 7,18Ali će potom sveci Svevišnjega dobiti vlast i navijek i do u sve vjekove posjedovat će tu vlast.
Daniel 7,19Htio sam doznati i o četvrtoj životinji, koja se razlikovala od svih drugih i bila je vrlo strašna, koja je imala zube gvozdene i nokte mjedene, koja je jela i satirala i, što je preostalo, nogama pogazila;
Daniel 7,20I o deset rogova na glavi njezinoj, i o drugom rogu, koji je izrastao i tri su pred njim roga otpala, o rogu naime onom, koji je imao oči i usta, što su govorila drske govore, i koji je izgledao veći od ostalih.
Daniel 7,21I bio sam vidio, kako je taj rog vojevao sa svecima i nadvlađivao ih,
Daniel 7,22Dok nije došao staroviječni, i dok nije bilo dano pravo svecima Svevišnjega, i dok nije prispjelo vrijeme, da sveci preuzmu vlast.
Daniel 7,23On odgovori: 'Četvrta životinja znači četvrto kraljevstvo, koje će nastati na zemlji, a razlikovat će se od svih drugih kraljevstva. Svu će zemlju progutati, pogaziti i satrti.
Daniel 7,24Deset rogova znači deset kraljeva, koji će nastati u tom kraljevstvu. Poslije njih doći će drugi, koji će se razlikovati od prijašnjih, i srušit će tri kralja.
Daniel 7,25On će govoriti drske govore proti Svevišnjemu i gledat će da utamani svece Svevišnjega i pomišljat će na to, da promijeni blagdanska vremena i zakon. I oni će biti predani vlasti njegovoj za jedno vrijeme i za dva vremena i za polovinu vremena.
Daniel 7,26Tada će zasjedati sud, i uzet će mu se vlast, te će se uništiti i razoriti sasvim.
Daniel 7,27Onda će se kraljevstvo, vlast i moć nad kraljevstvima pod svim nebom dati narodu svetaca Svevišnjega. Kraljevstvo će njegovo trajati vječno, i sve će vlasti njemu služiti i podložni mu biti.
Daniel 7,28Ovdje je kraj izvještaju. Mene, Daniela, vrlo su uznemirile misli moje. Lice se moje promijenilo, ali sam događaj sačuvao u pameti svojoj."
Daniel 7,1 Prve godine Baltazara, kralja babilonskoga, usni Daniel san: utvare mu se na postelji vrzle glavom. Sažeto zapisa što je usnio.
Daniel 7,2Kazivaše ovako: Noću u viđenju pogledah, kad eno: četiri vjetra nebeska uzbibaše veliko more.
Daniel 7,3Četiri goleme nemani iziđoše iz mora, svaka drukčija. Prva bijaše kao lav, a krila joj orlovska.
Daniel 7,4Dok je promatrah, krila joj se iščupaše, diže se ona sa zemlje i uspravi na noge kao čovjek, i bijaše joj dano srce čovječje.
Daniel 7,5Kad eno druga neman: gle, sasvim drukčija: kao medvjed, s jedne strane uspravljena, tri joj rebra u raljama, među zubima. I bijaše joj rečeno: "Ustani, nažderi se mesa!
Daniel 7,6Gledah dalje, i evo: treća neman kao leopard, na leđima joj četiri ptičja krila: imaše četiri glave, i dana joj je moć.
Daniel 7,7Zatim, u noćnim viđenjima, pogledah, kad eno: četvrta neman, strahovita, užasna, izvanredno snažna: imaše velike gvozdene zube; ona žderaše, mrvljaše, a što preostade, gazila je nogama. Razlikovala se od prijašnjih nemani i imaše deset rogova.
Daniel 7,8Promatrah joj rogove, i gle: među njima poraste jedan mali rog; i pred tim se rogom iščupaše tri prijašnja roga. I gle, na tome rogu oči kao oči čovječje i usta koja govorahu velike hule.
Daniel 7,9Gledao sam: Prijestolja bjehu postavljena i Pradavni sjede. Odijelo mu bijelo poput snijega; vlasi na glavi kao čista vuna. Njegovo prijestolje kao plamenovi ognjeni i točkovi kao žarki oganj.
Daniel 7,10Rijeka ognjena tekla, izvirala ispred njega. Tisuću tisuća služahu njemu, mirijade stajahu pred njim. Sud sjede, knjige se otvoriše.
Daniel 7,11Ja gledah tada, zbog buke velikih hula što ih govoraše rog, i dok gledah, neman bi ubijena, njezino tijelo raskomadano i predano ognju.
Daniel 7,12Ostalim nemanima vlast bi oduzeta, ali im duljina života bi na jedno vrijeme i rok.

Daniel 7,13Gledah u noćnim viđenjima i gle, na oblacima nebeskim dolazi kao Sin čovječji. On se približi Pradavnome i dovedu ga k njemu.
Daniel 7,14Njemu bi predana vlast, čast i kraljevstvo, da mu služe svi narodi, plemena i jezici. Vlast njegova vlast je vječna i nikada neće proći, kraljevstvo njegovo neće propasti.
Daniel 7,15Meni, Danielu, smete se zbog toga sav duh, viđenja mi se vrzoše glavom, svega me prestraviše.
Daniel 7,16Pristupih jednome od onih koji stajahu ondje i zamolih ga da mi rekne istinu o svemu tome. On mi odgovori i kaza mi značenje:
Daniel 7,17"One četiri goleme nemani jesu četiri kralja koji će se dići na zemlji.
Daniel 7,18Ali će od njih kraljevstvo preuzeti Sveci Svevišnjega i oni će ga posjedovati za vijeke vjekova.
Daniel 7,19Zaželjeh tada saznati istinu o četvrtoj nemani, onoj koja se razlikovaše od svih drugih, bila izvanredno strašna, imala gvozdene zube i mjedene pandže i koja je žderala i mrvila i nogama gazila što preostajaše;
Daniel 7,20i o deset rogova što bijahu na njezinoj glavi, i o drugom rogu koji poraste dok tri prva otpadoše - o rogu koji imaše oči i usta što govorahu velike hule i koji bijaše veći nego drugi rogovi.
Daniel 7,21I gledao sam kako ovaj rog ratuje protiv Svetaca te ih nadvladava,
Daniel 7,22dok ne dođe Pradavni, koji dosudi pravdu Svecima Svevišnjega, i dok ne dođe vrijeme kad Sveci zaposjedoše kraljevstvo.
Daniel 7,23On reče: "Četvrta neman bit će četvrto kraljevstvo na zemlji, različito od svih kraljevstava. Progutat će svu zemlju, zgazit` je i smrviti.
Daniel 7,24A deset rogova: Od ovoga kraljevstva nastat će deset kraljeva, a iza njih će se podići jedan drugi različit od onih prvih - i oborit će tri kralja.
Daniel 7,25On će huliti na Svevišnjega, zatirati Svece Svevišnjega; pomišljat će da promijeni blagdane i Zakon, i Sveci će biti predani u njegove ruke na jedno vrijeme i dva vremena i polovinu vremena.
Daniel 7,26Tada će sjesti Sud, vlast mu oduzeti, razoriti, sasvim uništiti.
Daniel 7,27A kraljevstvo, vlast i veličanstvo pod svim nebesima dat će se puku Svetaca Svevišnjega. Kraljevstvo njegovo kraljevstvo je vječno, i sve vlasti služit će mu i pokoravati se njemu.
Daniel 7,28Ovdje se završava izvještaj. Ja, Daniel, bijah vrlo potresen u svojim mislima i lice mi problijedje, ali sve ovo sačuvah u srcu svojemu.
Daniel 7,1U prvoj godini Belšasaraovoj, kralja Babilonije, Danijel vidje jedan san i viđenja na svom ležaju u duhu svom. Početak izvješća.
Daniel 7,2Danijel uze riječ i reče: Ja promatrah, u svojim viđenjima tijekom noći Kad evo kako četiri vjetra nebeska uzburkaše Veliko More.
Daniel 7,3I četiri zvijeri se digoše iz Mora, različite jedna od druge.
Daniel 7,4Prva bijaše kao lav i imaše ona krila orlova. Ja promatrah, kad njoj iščupaše krila; ona bi uzdignuta sa zemlje i uspravljena na dvije šape kao čovjek, i *srce joj ljudsko bi dano.
Daniel 7,5Potom evo druge Zvijeri, druga po redu, slične medvjedu: ona bi uspravljena s jedne strane, držeći tri rebra u gubici među zubima; i govoriše njoj ovako: ` Diži se! Pojedi mnoga tijela! `
Daniel 7,6Poslije toga, ja promatrah, kad evo jedne druge, kao leopard koji ima četiri krila ptičja na leđima; Zvijer imaše četiri glave, i bi njoj dana vlast.
Daniel 7,7Nakon toga, ja gledah u viđenjima noćnim, kad evo jedne četvrte Zvijeri, grozna, zastrašujuća, neobično snažna; ona imaše čudovišne zube od željeza; ona jedoše, trgaše i gaziše nogama ostatak; ona se razlikovaše od svih zvijeri koje joj prethodiše, i imaše ona deset rogova .
Daniel 7,8Ja ispitivah rogove, kad evo kako između njih se diže jedan drugi mali rog; tri prethodna roga biše iščupana pred njim. I evo na tom rogu bijahu oči, kao ljudske oči, i jedna usta koja govoriše čudovišne stvari.
Daniel 7,9Ja promatrah, dok prijestolja bijahu postavljena i jedan Starac sjede: njegova odjeća bijaše bijela kao snijeg, kosa njegove glave, kao oprana vuna; njegov prijestol bijaše plamen ognjeni, s točkovima od užarene vatre .
Daniel 7,10Jedna vatrena rijeka kuljaše i izlaziše pred njim. Tisuću tisuća ga služiše; 10.000 mirijada stojaše pred njim. Sud zasjedaše, i knjige biše otvorene.
Daniel 7,11Ja promatrah; tada, zbog buke čudovišnih riječi koje propovijedaše rog ® ja promatrah, kad Zvijer bi ubijena, a njeno tijelo, oboreno, i ona bi izručena spaljivanju vatrom.
Daniel 7,12Glede ostatka Zvijeri, bi prekinuta njena vladavina, i jedno produženje života dano sve do novog datuma i određenog časa.
Daniel 7,13Ja promatrah u viđenjima noćnim, i evo kako s oblacima nebeskim dolaziše kao Sin Čovjekov; on dođe sve do Starca, i primaknu se u nazočnost nejgovu.
Daniel 7,14I bi mu dana vlast, slava i kraljevstvo: ljudi svih pučanstava, naroda i jezika služiše ga. Njegova vlast je jedna vječna vladavina koja ne prolazi, a kraljevstvo njegovo, jedno kraljev stvo koje nikad neće biti uništeno.
Daniel 7,15Moj vlastiti duh, Daniel, bi prestrašen ispod omotača svoga, a viđenja mojeg duha uznemiravahu me.
Daniel 7,16Ja se približih jednom od onih koji stojaše ondje, i ja upitah što imade izvjesnog u prilog svemu tome. On mi reče i upozna me s tumačenjem stvari:
Daniel 7,17` Glede tih čudovišnih Zvijeri koje su na broju četvore : Četiri će se kralja dići sa zemlje;
Daniel 7,18potom *Sveci SveVišnjeg primit će kraljevstvo i oni će posjedovati kraljevstvo zauvijek.`
Daniel 7,19Tad ja htjedoh imati srce čisto glede četvrte Zvijeri, koja bijaše različita svima, i veoma strašna, imaše zube od željeza i kandže od bronce, jedoše, trgaše i gaziše nogama ostatak;
Daniel 7,20i u prilog deset rogova koje ona imaše na glavi, potom druga koja se bijaše digla i pred kojom tri bijahu pale: taj rog imaše oči i usta koja govoriše čudovišne stvari, i njena prikaza bijaše veća nego nego ona njenih srodnika;
Daniel 7,21ja promatrah, i taj rog zarati sa Svecima i nadjača ih,
Daniel 7,22sve dok ne dođe Starac, i presuda ne bi dana u korist Svetaca SveVišnjega, da vrijeme dođe i da Sveci posjeduju kraljevstvo.
Daniel 7,23On mi reče ovako: ` Glede Četvrte Zvijeri: Jedno četvrto kraljevstvo doći će na zemlju, koje će se razlikovati od svih kraljevstava, prožderat će svu zemlju, i gazit će i rastrgavat će.
Daniel 7,24A glede onih deset rogova: Iz tog kraljevstva podići će se deset kraljeva, potom jedan drugi dići će se nakon njih. Taj će se razlikovati od prethodnih; on će ubiti tri kralja;
Daniel 7,25on će propovijedati riječi protiv SveVišnjega i uznemiravati Svece SveVišnjega; on će nakaniti promijeniti kalendar i Zakon, i Sveci će biti izručeni u njegovu ruku tijekom jednog doba, dva doba i jednu polovicu doba .
Daniel 7,26Potom sud će zasjesti, i prekinut će se njegova vlast, za uništiti ga i ukloniti konačno.
Daniel 7,27Glede kraljevstva, vlasti i veličine svih kraljevstava kojih ima pod svim nebesima, ona bijahu dana pučanstvu Svetaca SveVišnjega: Njegovo kraljevstvo je jedno vječno kraljevstvo; sve vlasti služit će mu i biti mu pokorne.`
Daniel 7,28Ovdje se svršava izvješće. Za mene, Daniela, moje misli me mnogo uznemiriše; moje boje se promijeniše, a ja sačuvah stvari u srcu svome.
Danilo 7,1Prve godine Valtasara cara Vavilonskoga usni Danilo san i vidje utvaru glave svoje na postelji; tada napisa san i pripovjedi ukratko.
Danilo 7,2Danilo progovori i reče: vidjeh u utvari svojoj noću, a to četiri vjetra nebeska udariše se na velikom moru.
Danilo 7,3I četiri velike zvijeri izidoše iz mora, svaka drugačija.
Danilo 7,4Prva bijaše kao lav, i imaše krila orlova; gledah dokle joj se krila poskuboše i podiže se sa zemlje i stade na noge kao čovjek, i srce ljudsko dade joj se.
Danilo 7,5Potom, gle, druga zvijer bijaše kao medvjed, i stade s jedne strane, i imaše tri rebra u ustima među zubima svojim, i govoraše joj se: ustani, jedi mnogo mesa.
Danilo 7,6Potom vidjeh, i gle, druga, kao ris, imaše na leđima četiri krila kao ptica, i četiri glave imaše zvijer, i dade joj se vlast.
Danilo 7,7Potom vidjeh u utvarama noćnijem, i gle, četvrta zvijer, koje se trebaše bojati, strašna i vrlo jaka, i imaše velike zube gvozdene, jeđaše i satiraše, i gažaše nogama ostatak, i razlikovaše se od svijeh zvijeri pređašnjih, i imaše deset rogova.
Danilo 7,8Gledah rogove, i gle, drugi mali rog izraste među onijema, a tri prva roga iščupaše se pred njim; i gle, oči kao oči čovječije bjehu na tom rogu, i usta koja govorahu velike stvari.
Danilo 7,9Gledah dokle se postaviše prijestoli, i starac sjede, na kom bješe odijelo bijelo kao snijeg, i kosa na glavi kao čista vuna, prijesto mu bijaše kao plamen ognjeni, točkovi mu kao oganj razgorio.
Danilo 7,10Rijeka ognjena izlažaše i tecijaše ispred njega, tisuća tisuća služaše mu, i deset tisuća po deset tisuća stajahu pred njim; sud sjede, i knjige se otvoriše.
Danilo 7,11Tada gledah radi glasa velikih riječi koje govoraše onaj rog; i gledah dokle ne bi ubijena zvijer i tijelo joj se raščini i dade se da izgori ognjem.
Danilo 7,12I ostalijem zvijerima uze se vlast, jer duljina životu bješe im određena do vremena i do roka.
Danilo 7,13Vidjeh u utvarama noćnijem, i gle, kao sin čovječji iđaše sa oblacima nebeskim, i dođe do starca i stade pred njim.
Danilo 7,14I dade mu se vlast i slava i carstvo da mu služe svi narodi i plemena i jezici; vlast je njegova vlast vječna, koja neće proći, i carstvo se njegovo neće rasuti.
Danilo 7,15Meni Danilu prenemože duh moj u tijelu mom, i utvare glave moje uznemiriše me.
Danilo 7,16Pristupih k jednome od onijeh koji stajahu ondje, i zamolih ga za istinu od svega toga. I progovori mi i kaza mi šta to znači:
Danilo 7,17Ove četiri velike zvijeri jesu četiri cara, koji će nastati na zemlji.
Danilo 7,18Ali će sveci višnjega preuzeti carstvo, i držaće carstvo navijek i dovijeka.
Danilo 7,19Tada zaželjeh znati istinu o četvrtoj zvijeri, koja se razlikovaše od svijeh i bijaše vrlo strašna, i imaše zube gvozdene i nokte mjedene, i jeđaše i satiraše, a ostatak nogama gažaše,
Danilo 7,20I o deset rogova što joj bjehu na glavi, i o drugom koji izraste i tri otpadoše pred njim, o rogu koji imaše oči i usta koja govorahu velike stvari i bijaše po viđenju veći od drugih.
Danilo 7,21Gledah, i taj rog vojevaše sa svecima i nadvlađivaše ih,
Danilo 7,22Dokle dođe starac, i dade se sud svecima višnjega, i prispje vrijeme da sveci preuzmu carstvo.
Danilo 7,23Ovako reče: četvrta zvijer biće četvrto carstvo na zemlji, koje će se razlikovati od svijeh carstava, i izješće svu zemlju i pogaziti i satrti.
Danilo 7,24I deset rogova jesu deset careva, koji će nastati iz toga carstva, a poslije njih nastaće drugi, i on će se razlikovati od pređašnjih, i pokoriće tri cara.
Danilo 7,25I govoriće riječi na Višnjega, i potiraće svece višnjega, i pomišljaće da promijeni vremena i zakone; i daće mu se u ruke za vrijeme i za vremena i za po vremena.
Danilo 7,26Potom će sjesti sud, i uzeće mu se vlast, te će se istrijebiti i zatrti sasvijem.
Danilo 7,27A carstvo i vlast i veličanstvo carsko pod svijem nebom daće se narodu svetaca Višnjega; njegovo će carstvo biti vječno carstvo, i sve će vlasti njemu služiti i slušati ga.
Danilo 7,28Ovdje je kraj ovoj riječi. A mene Danila vrlo uznemiriše misli moje, i lice mi se sve promijeni; ali riječ sačuvah u srcu svom.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje