Tražilica


Daniel 9. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Daniel 9,1"U prvoj godini Darija, sina Ahasverova, iz plemena Medijaca, koji je bio postao kralj nad kraljevstvom Kaldejaca,
Daniel 9,2U prvoj godini njegova vladanja namjerio sam se ja, Daniel, u knjigama na broj godina, za kojih će po proročanstvu Gospodnjem proroku Jeremiji ležati Jerusalem u ruševinama, naime sedamdeset godina.
Daniel 9,3Upravio sam lice svoje k Bogu, Gospodu, i uzeo sam moliti se i vapiti u postu, kostrijeti i pepelu.
Daniel 9,4Molio sam se Gospodu, Bogu svojemu, i priznavao: "Gospode, Bože veliki i strašni! Ti držiš zavjet milosti onima, koji te ljube i drže zapovijedi tvoje.
Daniel 9,5Mi smo griješili i krivo činili. Bili smo bezbožni, odmetnuli smo se i odstupili od tvojih zapovijedi i zakona.
Daniel 9,6Nijesmo slušali sluga tvojih, proroka, koji su govorili u tvoje ime kraljevima našim, knezovima našim i ocima našim i svemu narodu u zemlji.
Daniel 9,7Ti si, Gospode, pravedan, a stidno rumenilo moralo bi udariti u lice na današnji dan nas, sve ljude Judine, stanovnike jerusalemske, i sav narod izraelski, blizu i daleko po svim zemljama, kamo si ih razagnao zbog nevjernosti, koju počiniše tebi.
Daniel 9,8Gospode, stidno rumenilo moralo bi u lice udariti nas, kraljeve i knezove naše i oce naše, jer smo sagriješili tebi.
Daniel 9,9Ali je u Gospoda, Boga našega, milosrđe i oproštenje za to, što smo se odmetnuli od njega;
Daniel 9,10Što nijesmo slušali glasa Gospoda, Boga svojega, da hodimo po zakonima njegovim, koje nam je dao preko sluga svojih, proroka.
Daniel 9,11Sav je Izrael prestupao zakon tvoj, otpadao je, a da nije slušao glasa tvojega. Prokletstvo i kletva, kako stoje napisani u zakonu Mojsija, sluge Božjega, izlili su se na nas, jer smo mu sagriješili.
Daniel 9,12On je pustio da se na nama i na klasovima našim, koji su vladali nama, ispuni prijetnja njegova, da će nas naime udariti nesrećom velikom, kakva se nikada nije dogodila pod nebom osim u Jerusalemu.
Daniel 9,13Kako stoji napisano u zakonu Mojsijevu, tako se je svalila na nas sva ta nesreća. A mi nijesmo umilostivili Gospoda, Boga svojega. Nijesmo se vratili od grijeha svojih i nijesmo marili za vjernost tvoju.
Daniel 9,14Tako je Gospod naumio da spusti nesreću na nas; jer je Gospod, Bog naš, pravedan u svim djelima svojim, što ih čini, jer nijesmo bili slušali glasa njegova.
Daniel 9,15I eto, Gospode, Bože naš, koji si izveo narod svoj iz Egipta rukom jakom i stekao sebi ime do dana današnjega, mi smo sagriješili i krivo činili.
Daniel 9,16Odustani, Gospode, po svoj dobroti svojoj od gnjeva i jarosti svoje nad gradom svojim Jerusalemom i nad svetom gorom svojom, jer je s grijeha naših i s bezakonja otaca naših Jerusalem i narod tvoj izvrgnut ruglu sviju, koji su oko nas.
Daniel 9,17A sad poslušaj, Bože naš, molitvu i vapaj sluge svojega! Obasjaj licem svojim opustjelo svetište svoje zbog Gospoda!
Daniel 9,18Prigni, Bože moj, uho svoje i čuj! Otvori oči svoje i vidi pustoš, u kojoj se nalazimo, i grad, nad kojim je bilo prizvano ime tvoje, jer ne donosimo preda te molitvu svoju pouzdavajući se u pravedna djela svoja, nego gledajući u veliko milosrđe tvoje.
Daniel 9,19Gospode, usliši; Gospode, oprosti! Gospode, poslušaj i učini ne časeći zbog samoga sebe, Bože; jer se ime tvoje priziva nad ovim gladom i nad narodom tvojim!'
Daniel 9,20Dok sam još govorio i molio se i priznavao grijehe svoje i grijehe naroda svojega Izraela i polagao vapaj svoj za svetu goru Boga svojega pred Gospoda, Boga svojega,
Daniel 9,21Dok sam obavljao molitvu svoju, najednom Gabriel, isti, kojega sam prije bio vidio u viđenju, doletje mi brzo oko vremena večernje žrtve.
Daniel 9,22On me uputi i reče mi: "Daniele, sada dolazim, da te poučim.
Daniel 9,23Kad si se počeo moliti, izađe riječ Božja. Dolazim, da ti to navijestim; jer si ljubimac Božji. Zato pripazi na riječ, tada ćeš razumjeti viđenje!
Daniel 9,24Sedamdeset je godišnjih sedmica određeno nad tvojim narodom i nad tvojim svetim gradom, da se kraj učini bezakonju, da se oduzmu grijehi, da se okaje opačina, da se dovede vječna pravda, da se ispuni viđenje i proročanstvo i da se pomaže Sveti nad svetima.
Daniel 9,25Znaj dakle i razumij: Od vremena, kad izađe riječ, da se Jerusalem opet sazida, dok ustane pomazanik, knez, proći će sedam godišnjih sedmica i šezdeset i dvije godišnje sedmice, i opet će se sazidati s ulicama i prokopima u teško vrijeme.
Daniel 9,26Poslije šezdeset i dvije godišnje sedmice bit će pomazanik pogubljen, premda je nedužan. Grad zajedno sa svetištem bit će razoren od ratnoga naroda jednoga kneza, što će doći. Kraj će mu biti s potopom. Na svršetku rata doći će određeno opustošenje.
Daniel 9,27S mnogima će za jedne godišnje sedmice sklopiti tvrd zavjet i u polovini godišnje sedmice prestat će žrtva zaklanica i prinos. Na mjestu njihovu zavladat će grozota pustoši i trajat će do svršetka. Tada će se izliti određeno na opustošitelja."
Daniel 9,1 Prve godine Darija, sina Artakserksova, iz roda Medijaca, koji vladaše kraljevstvom kaldejskim,
Daniel 9,2prve dakle godine njegova kraljevanja, ja, Daniel, istraživah u Pismima broj godina koje se - prema riječi koju Jahve uputi proroku Jeremiji - imaju ispuniti nad ruševinama Jeruzalema: sedamdeset godina.
Daniel 9,3Ja obratih svoje lice prema Gospodinu Bogu nastojeći moliti se i zaklinjati u postu, kostrijeti i pepelu.
Daniel 9,4Ja se moljah Jahvi, Bogu svome, priznavajući: "Ah, Gospodine moj, Bože veliki i strahoviti, koji čuvaš Savez i naklonost onima koji tebe ljube i čuvaju zapovijedi tvoje!
Daniel 9,5Mi sagriješismo, mi bezakonje počinismo, zlo učinismo, odmetnusmo se i udaljismo od zapovijedi i naredaba tvojih.
Daniel 9,6Nismo slušali sluge tvoje, proroke koji govorahu u tvoje ime našim kraljevima, našim knezovima, našim očevima, svemu puku zemlje.
Daniel 9,7U tebe je, Gospodine, pravednost, a u nas stid na obrazu, kao u ovaj dan, u nas Judejaca, Jeruzalemaca, svega Izraela, blizu i daleko, u svim zemljama kuda si ih rastjerao zbog nevjernosti kojom ti se iznevjeriše.
Daniel 9,8Jahve, stid na obraz nama, našim kraljevima, našim knezovima, našim očevima, jer sagriješismo protiv tebe!
Daniel 9,9U Gospoda je Boga našega smilovanje i oproštenje jer smo se odmetnuli od njega
Daniel 9,10i nismo slušali glas Jahve, Boga našega, da slijedimo njegove zakone što nam ih dade po svojim slugama, prorocima.
Daniel 9,11Sav je Izrael prestupio Zakon tvoj, odmetnuo se ne slušajući tvoj glas. Zato se na nas izlila kletva i prokletstvo, kako je zapisano u Zakonu Mojsija, sluge Božjega - jer sagriješismo protiv Njega.
Daniel 9,12Izvršio je prijetnje kojima je zaprijetio nama i sucima koji su nam sudili: svalio je na nas tešku nesreću te se ne dogodi pod nebom što se dogodi u Jeruzalemu.
Daniel 9,13Sva ova nesreća, kao što je zapisano u Zakonu Mojsijevu, došla je na nas, a mi nismo umilostivili lice Jahve, Boga svojega: nismo se obratili od svojih bezakonja pa da prionemo uz istinu tvoju.
Daniel 9,14Jahve je bdio nad nesrećom, on je dovede na nas. Jer je pravedan Jahve, Bog naš, u svim djelima koja učini, a mi nismo slušali glas njegov.
Daniel 9,15A sada, Gospode, Bože naš, koji si moćnom svojom rukom izveo narod svoj iz zemlje egipatske - i time sebi stekao ime koje traje do danas: mi sagriješismo, mi zlo učinismo.
Daniel 9,16Gospode, po svoj pravednosti svojoj odvrati svoj gnjev i svoju jarost od Jeruzalema, grada svojega, Svete gore svoje, jer zbog naših grijeha i zlodjela naših otaca Jeruzalem i tvoj narod ruglo su svima koji nas okružuju."

Daniel 9,17"A sada poslušaj, o Bože naš, molitvu sluge svoga i usrdne molbe njegove. Neka tvoje lice zasja nad svetištem tvojim opustošenim - zbog tebe, Gospode!
Daniel 9,18Prikloni uho svoje, Bože moj, i slušaj! Otvori oči te pogledaj našu pustoš i grad koji se tvojim zove imenom! Jer mi te ne molimo zbog svoje pravednosti, već zbog velikih smilovanja tvojih.
Daniel 9,19Gospode, čuj! Gospode, oprosti! Gospode, poslušaj i čini! Ne oklijevaj - zbog sebe, Bože moj, jer se tvojim imenom zove grad tvoj i narod tvoj!
Daniel 9,20Ja sam još govorio, moleći se i priznavajući grijehe svoje i grijehe svog naroda Izraela i usrdno zaklinjući Jahvu, svoga Boga, za Svetu goru Boga svoga.
Daniel 9,21Dok sam dakle ja još govorio moleći se, onaj čovjek Gabriel, koga vidjeh na početku viđenja, doletje u brzu letu, dotače me se u vrijeme večernjeg prinosa
Daniel 9,22i pouči me: "Daniele, evo me: dođoh da te poučim.
Daniel 9,23Od početka tvoje molitve izišla je riječ, i ja dođoh da ti je navijestim. Ti si miljenik. Pazi dobro na riječ, razumij viđenje.
Daniel 9,24"Sedamdeset je sedmica određeno tvom narodu i tvom svetom gradu da se dokrajči opačina, da se stavi pečat grijehu, da se zadovolji za bezakonje, da se uvede vječna pravednost, da se stavi pečat viđenju i prorocima, da se pomaže Sveti nad svetima.
Daniel 9,25Znaj i razumij: Od časa kad izađe riječ `Neka se vrate i neka opet sagrade Jeruzalem` pa do Kneza Pomazanika: sedam sedmica, a onda šezdeset i dvije sedmice, i bit će opet sagrađeni trg i opkop, i to u teško vrijeme.
Daniel 9,26A poslije šezdeset i dvije sedmice bit će Pomazanik pogubljen, ali ne za sebe. Narod jednog kneza koji će doći razorit će Grad i Svetište: svršetak im je u propasti, a do svršetka rat i određena pustošenja.
Daniel 9,27I sklopit će savez s mnogima za jednu sedmicu: a u polovici sedmice prestat će žrtva i prinos: na vrhu Hrama bit će grozota pustoši sve do svršetka, dok se određeno pustošenje ne obori na pustošnika.
Daniel 9,1U prvoj godini Dariusa, sina Asireusova, iz loze Medijaca, koji bijaše kraljem kraljevstva Kaldejaca,
Daniel 9,2u prvoj godini njegove vladavine, ja Daniel osmotrih u Knjigama broj godina koje, prema riječi GOSPODOVOJ *proroku Jeremiji, trebaju se ispuniti nad ruševinama Jeruzalema: 70 godina .
Daniel 9,3Ja okrenuh svoje lice prema Gospodinu Bogu u potrazi za molitvom i preklinjanjima, *postom, kostrijeti i pepelom .
Daniel 9,4Ja molih GOSPODINA svog Boga i načinih ovu ispovijed: ` Ah! Gospodine, Bože veliki i strašni koji čuva savez i vjernost prema onima koji ga vole i čuvaju njegove zapovijedi!
Daniel 9,5Mi smo zgriješili, mi smo počinili grješke, bili smo bezbožni i pobunjeni, okrenuli smo se od tvojih zapovijedi i tvojih odluka.
Daniel 9,6Nismo slušali slugu tvojih proroka koji su govorili u tvoje ime našim kraljevima, našim prinčevima, našim očevima i svem puku u zemlji.
Daniel 9,7Tebi, Gospodine, pravda, a nama sram na lice u ovaj dan, ljudima Jude i stanovnicima Jeruzalema, svem Izraelu, onima koji su blizu i onima koji su u daljini, u svim zemljama gdje si ih ti protjerao zbog nesavjesnosti koje su počinili prema tebi!
Daniel 9,8GOSPODE, nama sram na lice, našim kraljevima, našim prinčevima i našim očevima, jer smo zgriješili prema tebi.
Daniel 9,9Gospodinu našem Bogu pripadaju milosrđe i oprost, jer mi smo bili pobunjeni protiv njega,
Daniel 9,10i nismo slušali glas GOSPODA naše Boga za hoditi prema njegovim zapovijedima, koje na bijaše ponudio posredništvom slugu svojih proroka.
Daniel 9,11Sav je Izrael prekršio tvoj Zakon i okrenuo se da ne sluša tvoj glas. Tada su se na nas oborila proklinjanja i uklini upisani u Zakonu Mojsija sluge Božjeg, jer smo mi zgriješili protiv njega:
Daniel 9,12Bog je izvršio riječi koje je izgovorio protiv nas i upravljača koji su nam upravljali, dovodeći protiv nas nesreću tako veliku kakva se nije dogodila pod nebesima kao što se dogodila u Jeruzalemu.
Daniel 9,13Prema onom što je pisano u Zakonu Mojsijevom, sva je ta nesreća došla na nas; ali mi nismo smirili lica GOSPODINA našeg Boga okrećući se od svojih grješaka i budući pažljivi spram istine tvoje.
Daniel 9,14GOSPOD je bdio nad tom nesrećom i doveo ju na nas; jer GOSPOD naš Bog je pravedan u svim djelima koja je izvršio, ali mi nismo slušali glasa njegovog.
Daniel 9,15A sada, Gospodine naše Bože, ti koji koji si izveo svoj narod iz Egipta jednom moćnom rukom i koji si sebi stvorio ugled kao onaj koji imaš danas, mi smo bili grješnici i bezbožnici.
Daniel 9,16Gospodine, prema tvojim djelima pravde, nek tvoja srdžba i tvoj gnjev okrenu se od Jeruzalema, tvojeg grada, tvoje *svete planine! Jer, zbog naših grijeha i grješaka naših otaca, Jeruzalem i tvoj narod predmet su uvrjede za sve one koji nas okružuju.
Daniel 9,17Sada dakle, slušaj, o Bože naš, molitvu svojeg sluge i njegova preklinjanja! Otvori svoje oči i vidi naša pustošenja i grad nad kojim je tvoje ime zazvano! Jer, nije to zbog naših djela pravde što mi tebi podnosimo svoje usrdne molbe; to je zbog tvojeg velikog milosrđa.
Daniel 9,19Gospodine, slušaj! Gospodine, oprosti! Gospodine, budi pažljiv i djeluj, ne kasni! Zbog tebe samog, o moj Bože, jer tvoje *ime je zazvano nad tvojim gradom i nad tvojim narodom.`
Daniel 9,20Ja još govorih, moleći i ispovjedajući svoj grijeh i grijeh svojeg naroda Izraela, podnoseći svoju ustrdnu molbu GOSPODU svojem Bogu, glede svete planine mojeg Boga;
Daniel 9,21Ja još izgovarah molitvu, kad Gabriel, taj čovjek kojeg ja prethodno vidjeh u viđenju, primaknu se k meni jednim brzim lijetom u času prinošenja večernje žrtve.
Daniel 9,22On me pouči i reče: ` Daniele, sada sam ja izišao da ti podijelim pamet.
Daniel 9,23U početku tvojih preklinjanja iskrsla je jedna riječ i ja sam ti ju došao objaviti, jer ti si čovjek osobitih naklonosti! Razumij riječ i imaj pamet viđenja!
Daniel 9,24Bilo je utvrđeno 70 sedmica na tvoj narod i na tvoj*sveti grad za prekinuti izopačenosti i staviti kraj grijehu, za odriješiti grješku i dovesti vječnu pravdu, zapotvrditi viđenja i *proroka i za pomazati Sveca nad Svecima .
Daniel 9,25Znaj dakle, i razumij: Od iskrsavanja riječi obnove Jeruzalema, sve do glavnog mesije bit će sedam sedmica. Tijekom 62 sedmice, trgovi i jame bit će obnovljeni, ali u vremenu nevolje.
Daniel 9,26A nakon 62 sedmice, jedan *pomazanik bit će posječen, ali ne za sebe samog. Glede grada i *svetišta, narod jednog budućeg vođe njih će uništiti; ali njegov će kraj doći u jedno razaranju, i sve do kraja rata bit će propisana razaranja.
Daniel 9,27On će nametnuti jedan savez mnoštvu tijekom jedne sedmice, on će ukinuti žrtvovanja i večernja prinošenja *žrtava; na krilu gnusnosti, bit će jedan pustošitelj i to, sve dok propisano uništenje ne obori se na uništavatelja.`
Danilo 9,1Prve godine Darija sina Asvirova od plemena Midskoga, koji se zacari nad carstvom Haldejskim,
Danilo 9,2Prve godine njegova carovanja ja Danilo razumjeh iz knjiga broj godina, koje bješe rekao Gospod Jeremiji proroku da će se navršiti razvalinama Jerusalimskim, sedamdeset godina.
Danilo 9,3I okretoh lice svoje ka Gospodu Bogu tražeći ga molitvom i molbama s postom i s kostrijeti i pepelom.
Danilo 9,4I pomolih se Gospodu Bogu svojemu i ispovijedajući se rekoh: o Gospode, Bože veliki i strašni, koji držiš zavjet i milost onima koji te ljube i drže zapovijesti tvoje;
Danilo 9,5Zgriješismo i zlo činismo i bismo bezbožni, i odmetnusmo se i otstupismo od zapovijesti tvojih i od zakona tvojih.
Danilo 9,6I ne slušasmo sluga tvojih proroka, koji govorahu u tvoje ime carevima našim, knezovima našim i ocima našim i svemu narodu zemaljskom.
Danilo 9,7U tebe je, Gospode, pravda a u nas sram na licu, kako je danas, u Judejaca i u Jerusalimljana i u svijeh Izrailjaca, koji su blizu i koji su daleko po svijem zemljama kuda si ih razagnao za grijehe njihove, kojima ti griješiše.
Danilo 9,8Gospode, u nas je sram na licu, u careva naših, u knezova naših i u otaca naših, jer ti zgriješismo.
Danilo 9,9U Gospoda je Boga našega milost i praštanje, jer se odmetnusmo od njega,
Danilo 9,10I ne slušasmo glasa Gospoda Boga svojega da hodimo po zakonima njegovijem, koje nam je dao preko sluga svojih proroka.
Danilo 9,11I sav Izrailj prestupi zakon tvoj, i otstupi da ne sluša glasa tvojega; zato se izli na nas prokletstvo i zakletva napisana u zakonu Mojsija sluge Božijega, jer mu zgriješismo.
Danilo 9,12I on potvrdi riječi svoje koje je govorio za nas i za sudije naše, koje su nam sudile, pustivši na nas zlo veliko, da tako ne bi pod svijem nebom kako bi u Jerusalimu.
Danilo 9,13Kako je pisano u zakonu Mojsijevu, sve to zlo dođe na nas, i opet se ne molismo Gospodu Bogu svojemu da bismo se vratili od bezakonja svojega i pazili na istinu tvoju.
Danilo 9,14I Gospod nasta oko zla i navede ga na nas; jer je pravedan Gospod Bog naš u svijem djelima svojim koja čini, jer ne slušasmo glasa njegova.
Danilo 9,15Ali sada, Gospode Bože naš, koji si izveo narod svoj iz zemlje Misirske rukom krjepkom, i stekao si sebi ime, kako je danas, zgriješismo, bezbožni bismo.
Danilo 9,16Gospode, po svoj pravdi tvojoj neka se odvrati gnjev tvoj i jarost tvoja od grada tvojega Jerusalima, svete gore tvoje; jer sa grijeha naših i s bezakonja otaca naših Jerusalim i tvoj narod posta rug u svijeh koji su oko nas.
Danilo 9,17Sada dakle poslušaj, Bože naš, molitvu sluge svojega i molbe njegove, i obasjaj licem svojim opustjelu svetinju svoju, Gospoda radi.
Danilo 9,18Bože moj, prigni uho svoje, i čuj; otvori oči svoje, i vidi pustoš našu i grad, na koji je prizvano ime tvoje, jer ne pravde svoje radi nego radi milosti tvoje padamo pred tobom moleći se.
Danilo 9,19Gospode, usliši, Gospode, oprosti, Gospode, pazi i učini, ne časi, sebe radi, Bože moj, jer je tvoje ime prizvano na ovaj grad i na tvoj narod.
Danilo 9,20A dok ja još govorah i moljah se i ispovijedah grijeh svoj i grijeh naroda svojega Izrailja, i padah moleći se pred Gospodom Bogom svojim za svetu goru Boga svojega,
Danilo 9,21Dok još govorah moleći se, onaj čovjek Gavrilo, kojega vidjeh prije u utvari, doletje brzo i dotače me se o večernjoj žrtvi.
Danilo 9,22I nauči me i govori sa mnom i reče: Danilo, sada izidoh da te urazumim.
Danilo 9,23U početku molitve tvoje izide riječ, i ja dođoh da ti kažem, jer si mio; zato slušaj riječ, i razumij utvaru.
Danilo 9,24Sedamdeset je nedjelja određeno tvome narodu i tvome gradu svetom da se svrši prijestup i da nestane grijeha i da se očisti bezakonje i da se dovede vječna pravda, i da se zapečati utvara i proroštvo, i da se pomaže sveti nad svetima.
Danilo 9,25Zato znaj i razumij: otkad izide riječ da se Jerusalim opet sazida do pomazanika vojvode biće sedam nedjelja, i šezdeset i dvije nedjelje da se opet pograde ulice i zidovi, i to u teško vrijeme.
Danilo 9,26A poslije te šezdeset i dvije nedjelje pogubljen će biti pomazanik i ništa mu neće ostati; narod će vojvodin doći i razoriti grad i svetinju; i kraj će mu biti s potopom, i određeno će pustošenje biti do svršetka rata.
Danilo 9,27I utvrdiće zavjet s mnogima za nedjelju dana, a u polovinu nedjelje ukinuće žrtvu i prinos; i krilima mrskim, koja pustoše, do svršetka određenoga izliće se na pustoš.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje