Tražilica


Ezra 5. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ezra 5,1Tada po nalogu Boga Izraelova ustadoše kao proroci među Judejcima, koji su boravili u Judeji i u Jerusalemu, prorok Hagaj i Zaharija, sin Idov.
Ezra 5,2Potom se digoše Zerubabel, sin Šealtielov, i Ješua, sin Josadakov, da počnu opet zidati hram Božji u Jerusalemu. Proroci Božji bili su uz njih i pomagali im.
Ezra 5,3U ono vrijeme pojaviše se kod njih Tatnaj, namjesnik područja s onu stranu rijeke, i Šetar-Boznaj i drugovi njihovi i upitaše ih: "Tko vam je dopustio da zida te taj hram i da popravljate te zidove?"
Ezra 5,4Tada im odgovorismo imenujući ljude, koji su gradili tu zgradu.
Ezra 5,5A oko je Boga njihova počivalo na starješinama judejskim, tako da im ne htjedoše obustaviti rad, dok ne otide izvještaj Dariju i ne dođe im o tom pismeni odgovor.
Ezra 5,6Riječi pisma, što ga poslaše kralju Dariju Tatnaj, namjesnik s onu stranu rijeke, l Šetar-Boznaj i drugovi njihovi, Afarsatašani s onu stranu rijeke.
Ezra 5,7U izvještaju, što mu ga poslaše, bilo je napisano ovo: "Kralju Dariju svaka sreća!
Ezra 5,8Neka je na znanje kralju, da dođosmo u zemlju Judeju k domu Boga velikoga, koji se zida od velikoga kamena. Stijene se drvom oblažu. Posao se revno radi i napreduje živo pod rukama njihovim.
Ezra 5,9Zapitasmo tamošnje starješine ovako: "Tko vam je dopustio da zidate taj hram i da popravljate te zidove?
Ezra 5,10I za imena njihova zapitasmo, da ti ih javimo, i zapisasmo imena onih ljudi, koji im stoje na čelu.
Ezra 5,11Oni nam odgovoriše ovo: Mi smo štovatelji Boga neba i zemlje i zidamo opet ovaj hram, koji je bio podignut mnogo godina prije ovoga vremena. Velik kralj Izraelov gradio ga je i dovršio.
Ezra 5,12Ali jer djedovi naši razgnjeviše Boga nebeskoga, dade ih u ruke Kaldejcu Nebukadnezaru, kralju babilonskomu. On razori ovaj hram i odvede narod u ropstvo u Babilon.
Ezra 5,13Ali prve godine Kira kralja babilonskoga, zapovjedi kralj Kir, da se opet sazida ovaj hram Božji.
Ezra 5,14I zlatno i srebrno posude hrama Božjega, što ga je Nebukadnezar bio odnio iz hrama u Jerusalemu i donio u hram u Babilon, dade kralj Kir iznijeti iz hrama u Babilonu, Ono je bilo dano čovjeku po imenu Šešbasaru, kojega postavi namjesnikom.
Ezra 5,15Njemu zapovjedi: Uzmi ovo posuđe, pa idi i stavi ih u hram u Jerusalem! Hram Božji ima se opet sazidati na svojemu prijašnjem mjestu,
Ezra 5,16Onda dođe onaj Šešbasar i postavi temelj hramu Božjem u Jerusalemu. Od onoga vremena do sada zida se na njemu; ali još jednako nije gotov.
Ezra 5,17I neka se, ako je po volji kralju, potraži u riznici kraljevskoj tamo u Babilonu, je li tako, da je kralj Kir zapovjedio, da se opet sazida hram Božji u Jerusalemu. Kralj neka bi nam o tom dao poslati odluku!"
Ezra 5,1 Tada su proroci Hagaj i Zaharija, sin Adonov, počeli prorokovati Judejcima u Judeji i Jeruzalemu, u ime Boga Izraelova, koji je bio nad njima;
Ezra 5,2na to ustadoše Zerubabel, sin Šealtielov, i Ješua, sin Josadakov, i počeše zidati Dom Božji u Jeruzalemu: proroci su Božji bili s ljudima i bodrili ih.
Ezra 5,3U to vrijeme dođoše k njima Tatnaj, satrap s onu stranu Rijeke, Šetar Boznaj i drugovi njihovi poslanici i upitaše ih: "Tko vam je dopustio da gradite ovaj hram i da podižete ove zidove?
Ezra 5,4Kako se zovu ljudi koji su sagradili ovu zgradu?
Ezra 5,5Ali je oko Božje bdjelo nad starješinama judejskim, te im nisu zabranili da rade dok obavijest nije otišla Dariju i stigao o tom pismeni odgovor.
Ezra 5,6Ovo je prijepis pisma koje su kralju Dariju poslali Tatnaj, satrap s one strane Rijeke, Šetar Boznaj i njihovi drugovi poslanici s one strane Eufrata.
Ezra 5,7Oni su mu uputili izvješće ovog sadržaja: "Kralju Dariju svaki mir!
Ezra 5,8Neka znade kralj da smo došli u pokrajinu Judeju k Domu Boga velikoga: grade ga od krupnog kamenja, drvetom oblažu zidove; posao se brižljivo izvodi i napreduje u njihovim rukama.
Ezra 5,9Zapitali smo njihove starješine i rekli smo im: `Tko vam je dopustio da gradite ovaj hram i da podignete njegove zidove?`
Ezra 5,10Pitali smo ih i za njihova imena da bismo ti javili. Tako smo i zapisali imena onih koji zapovijedaju ljudstvu.
Ezra 5,11A oni nam ovako odgovoriše: `Mi smo sluge Boga neba i zemlje; gradimo Hram koji je bio sagrađen prije mnogo godina i koji je bio sagradio i podigao veliki kralj Izraela.
Ezra 5,12Ali kad su naši oci rasrdili Boga neba, on ih je predao u ruke Nabukodonozora Kaldejca, babilonskog kralja, koji je razorio ovaj Hram i odveo narod u sužanjstvo u Babilon.
Ezra 5,13Ali prve godine Kira, kralja babilonskog, zapovjedio je kralj Kir da se ponovo sazida ovaj Dom Božji.
Ezra 5,14Još i zlatno i srebrno posuđe Doma Božjega, koje Nabukodonozor bijaše odnio iz svetišta u Jeruzalemu i prenio ga u svetište babilonsko, uzeo je kralj Kir iz svetišta u Babilonu i predao čovjeku po imenu Šešbasaru, koga je postavio upraviteljem,
Ezra 5,15i rekao mu je: `Uzmi ovo posuđe, pođi i metni ga u svetište jeruzalemsko, i neka se Dom Božji zida na svome starom mjestu.`
Ezra 5,16Taj je Šešbasar došao, dakle, i postavio temelje Doma Božjega u Jeruzalemu. I od tada pa do danas gradi se, i još nije dovršen.`
Ezra 5,17Sada, dakle, ako kralj želi, neka se istraži u pismohrani kraljevoj u Babilonu je li zaista kralj Kir izdao zapovijed da se sagradi Dom Božji u Jeruzalemu. A kraljeva odluka o tome neka nam se saopći.
Ezdra 5,1Kad *proroci prorok Agej i Zaharije, sin Iddoov prorokovaše o Židovima koji bijahu u Judi i u Jeruzalemu u ime Boga Izraelovog koji bijaše nad njima,
Ezdra 5,2Zorobabel, sin Šaltielov i Jozue, sin Jozadakov digoše se i počeše tada graditi
Ezdra 5,3Dom Božji u Jeruzalemu; s njima, bijahu proroci Božji koji im pomagaše.
Ezdra 5,3U tom času, upravitelj Prekoeufratja, Tatnaj, ŠetarBoznaj i njihovi sudruzi dođoše k njima i rekoše im: ` Tko vam je dao zapovjed graditi tu Kuću i podići te grede ?
Ezdra 5,4Dakle, mi vam velimo: Koja su imena ljudi koji grade ovu građevinu? `
Ezdra 5,5Ali oko njihovog Boga bijaše nad *starješinama Židova : ne bi im prekinut rad sve dok ne stiže potom službeni spis o tom pitanju.
Ezdra 5,6Kopija pisma bi poslana kralju Dariusu od upravitelja Prekoeufratja Tatnaja, ŠetarBoznaja i njegovih sudrugova, ljudi Afarsakovih u Prekoeufratju.
Ezdra 5,7Oni mu poslaše jednu poruku u kojoj bijaše napisano: ` Kralju Dariusu, potpuni mir!
Ezdra 5,8Nek kralj zna da smo mi išli u pokrajinu Judu u Kuću Boga velikoga. Ona se gradi od klesanog kamena i od drveta stavljenog u zidove. Taj je rad izveden brižljivo i napreduje u njihovim rukama .
Ezdra 5,9Tada smo mi ispitali te *starješine i rekli im: Tko vam je dao zapovjed graditi tu Kuću i podići te grede ?
Ezdra 5,10Osim toga, mi smo ih pitali za imena njihova da bi nas upoznali s njima, da bi mi napisali ime ljudi koji su na čelu njihovom.
Ezdra 5,11Evo odgovora koji nam dođe: Mi smo sluge Boga nebesa i zemlje, i mi obnavljamo Kuću izgrađenu ima tome mnogo godina, kad ju jedan kralja Izraelov bijaše izgradio i završio .
Ezdra 5,12Ali, nakon što naši očevi razljutiše Boga nebesa, on ih izruči u ruke Kaldejcu Nabukodonozoru, kralju Babilonije, i on poruši tu Kuću i izgna narod u Babiloniju.
Ezdra 5,13Ipak, prve godine Kira, kralja Babilonije, kralj Kir naloži, izgraditi tu Kuću Božju,
Ezdra 5,14Osim toga, predmeti iz Kuće Božje, zlatni i srebreni, koje Nabukodonozor bijaše dao odnijeti iz Templa u Jeruzalemu za donijeti ih u templ babilonijski, kralj Kir njih oduze iz templa Babilonije za vratiti ih u ime Šešbasara koji bijaše postavljen za upravitelja.
Ezdra 5,15On mu reče: Uzmi ove predmete i idi ih postaviti u Templ u Jeruezalemu, i da Kuća Božja bude obnovljena na svom mjestu.
Ezdra 5,16Tada je Šešbasar došao postaviti temelje Kuće Božje u Jeruzalemu. Od tog časa sve do sada, ona se gradi, ali nije završena.
Ezdra 5,17Sada dakle, ako se dopada kralju, nek se potraži u kraljevskoj riznici zapovjed dana od kralja Kira glede izgradnje te Kuće Božje u Jeruzalemu; i da nam se pošalje odluka kraljeva o tom pitanju.`
Jezdra 5,1Tada Agej prorok i Zaharija sin Idov prorok prorokovahu Judejcima koji bijahu u Judeji i u Jerusalimu u ime Boga Izrailjeva.
Jezdra 5,2I usta Zorovavelj sin Salatilov I Isus sin Josedekov, i počeše opet zidati dom Božji u Jerusalimu, i bjehu s njima proroci Božji pomažući im.
Jezdra 5,3U to vrijeme dođe k njima Tatnaj upravitelj s ovu stranu rijeke, i Setar-Vosnaj i drugovi njihovi, i rekoše im ovako: ko vam je dao vlast da zidate tu kuću i da opravljate te zidove?
Jezdra 5,4Tada im odgovorismo imenujući ljude koji građahu tu građevinu.
Jezdra 5,5Ali bješe oko Božje na starješinama Judejskim, te im ne zabraniše dokle ne otide stvar do Darija i donesu odgovor o tom.
Jezdra 5,6A ovo je prijepis od knjige koji posla caru Dariju Tatnaj upravitelj s ove strane rijeke i Setar-Vosnaj s drugovima svojim Afarsašanima koji bijahu s ove strane rijeke.
Jezdra 5,7Poslaše mu knjigu, a u njojzi bješe napisano ovako: Dariju caru svako dobro.
Jezdra 5,8Da je na znanje caru da dođosmo u Judejsku zemlju k domu Boga velikoga, koji zidaju od velikoga kamena, i drvlje meću u zidove, i posao se brzo radi i napreduje u rukama njihovijem.
Jezdra 5,9I zapitasmo tamošnje starješine rekavši im: ko vam je dao vlast da zidate taj dom i da opravljate te zidove?
Jezdra 5,10Pa ih i za imena njihova zapitasmo da bismo ti javili, i zapisasmo imena onijeh koji su glavari među njima.
Jezdra 5,11A oni nam odgovoriše ovako govoreći: mi smo sluge Boga nebeskoga i zemaljskoga, i zidamo dom koji je bio sazidan prije mnogo vremena, koji je zidao i podigao veliki car Izrailjev.
Jezdra 5,12Ali kad oci naši razgnjeviše Boga nebeskoga, dade ih u ruke Navuhodonosoru caru Vavilonskom Haldejcu, koji raskopa ovaj dom a narod preseli u Vavilon.
Jezdra 5,13Ali prve godine Kira cara Vavilonskoga, car Kir zapovjedi da se sazida ovaj dom Božji.
Jezdra 5,14Još i sudove doma Božijega zlatne i srebrne koje nam Navuhodonosor bješe uzeo iz crkve Jerusalimske i odnio u crkvu Vavilonsku, iznese ih car Kir iz crkve Vavilonske, i biše dani po imenu Sasavasaru, kojega postavi upraviteljem,
Jezdra 5,15I reče mu: uzmi ove sudove pa idi i odnesi ih u crkvu koja je u Jerusalimu, i dom Božji neka se sazida na svojem mjestu.
Jezdra 5,16Onda taj Sasavasar dođe i postavi temelj domu Božijemu u Jerusalimu; i od toga vremena dosad zida se i još nije dovršen.
Jezdra 5,17Ako je dakle ugodno caru, neka se potraži u riznici carskoj u Vavilonu je li car Kir zapovjedio da se sazida ovaj dom Božji u Jerusalimu, i volju svoju o tom neka nam car pošlje.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje