Tražilica


Ezra 6. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ezra 6,1Tada kralj Darije zapovjedi, da se potraži u pismohraniku, u kojem se tamo u Babilonu pohranjivalo blago.
Ezra 6,2Nađe se i u dvoru kraljevskom u Ekbatani, koja leži u pokrajini Mediji, jedan svitak pismeni, u kojemu je bila zapisana ova povelja:
Ezra 6,3"Prve godine kralja Kira izdade kralj Kir ovu zapovijed u stvari hrama Božjega u Jerusalemu: Ima se opet podignuti hram kao mjesto, gdje se kolju žrtve zaklanice i prinose žrtve paljenice. Visina mu ima biti šezdeset lakata; šezdeset lakata neka mu bude i širina!
Ezra 6,4Tri reda neka budu od kamenja velikoga i jedan red od drveta novoga. Troškove ima da snosi kraljevski dvor.
Ezra 6,5I posuđe zlatno i srebrno hrama Božjega, što ga je Nebukadnezar uzeo iz hrama U Jerusalemu i donio u Babilon, ima se vratiti natrag i odnijeti u hram jerusalemski svako na svoje prijašnje mjesto. Imaš ga postaviti u hramu Božjemu"
Ezra 6,6"Zato uklonite se odatle, Tatnaju, namjesniče s onu stranu rijeke, i Šetar-Boznaju s drugovima svojim, Afarsatašanima s onu stranu rijeke!
Ezra 6,7Pustite neka se radi na tom hramu Božjem! Namjesnik judejski i starješine judejske neka opet sazidaju onaj hram Božji na prijašnjem mjestu njegovu!
Ezra 6,8Još zapovijedam što ćete činiti onim starješinama judejskim, da bi se sazidao taj hram Božji: Iz kraljevskih poreznih dohodaka od pokrajine s onu stranu rijeke imaju se onim ljudima bez oklijevanja točno isplaćivati troškovi.
Ezra 6,9Što inače treba, junaca, ovnova i janjaca za žrtve paljenice Bogu nebeskomu, pšenice, soli, vina i ulja, neka im se, kako reknu svećenici u Jerusalemu, daje svaki dan bez prikraćivanja,
Ezra 6,10Da prinose Bogu nebeskomu ugodne žrtve i da se mole za život kralja i obitelji njegove!
Ezra 6,11Još zapovijedam: Tko prestupi ovu odredbu, iz kuće njegove neka se istrgne greda i zabode se, i on na njoj neka se objesi! A kuća njegova za kaznu neka se pretvori u bunište!
Ezra 6,12Bog, koji je ondje nastanio ime svoje, neka sruši svakoga kralja i svaki narod, koji bi se usudio prestupiti ovu zapovijed i razoriti onaj hram Božji u Jerusalemu! Ja, Darije, izdadoh ovu zapovijed. Ona se ima točno izvršiti."
Ezra 6,13Tada Tatnaj, namjesnik s onu stranu rijeke, i Šetar-Boznaj i drugovi njihovi učiniše točno onako, kako im je bio zapovjedio kralj Darije.
Ezra 6,14Starješine judejske mogoše dalje zidati, i napredovali su sretno po proročanstvu proroka Hagaja i Zaharije, sina Idova. Tako napokon privedoše gradnju kraju, kao što su bili zapovjedili Bog Izraelov i perzijski kraljevi Kir, Darije i Artakserks,
Ezra 6,15Dovršiše hram do trećega dana mjeseca Adara u šestoj godini vladanja kralja Darija.
Ezra 6,16I sinovi Izraelovi, svećenici, Leviti i ostali, što se vratiše iz ropstva, proslaviše veoma radosno posvetu hrama Božjega.
Ezra 6,17Žrtvovaše za posvetu hrama Božjega što junaca, dvjesta ovnova, četiri stotine janjaca i kao žrtvu za grijeh za svega Izraela dvanaest jaraca prema broju plemena Izraelovih.
Ezra 6,18Tada postaviše svećenike po redovima njihovim i Levite po odjelima njihovim, da služe Bogu u Jerusalemu, kako je to propisano u knjizi Mojsijevoj.
Ezra 6,19Potom proslaviše oni, što se vratiše iz ropstva, blagdan Pashe četrnaestoga dana prvoga mjeseca.
Ezra 6,20Jer su se bili svi očistili svećenici i Leviti. Svi su bili čisti, i tako zaklaše Pasha za sve, što se vratiše iz ropstva, i za braću svoju, svećenike, i za sebe same.
Ezra 6,21A jeli su Pasha i sinovi Izraelovi, što se vratiše iz ropstva, i svi, što su se bili odvojili od nečistoće pogana u zemlji, pa se pridružili njima, da tako traže Gospoda, Boga Izraelova.
Ezra 6,22Tada svetkovaše veoma radosno sedam dana blagdan nekvasnih kruhova, jer ih je bio obradovao Gospod, kad im obrati naklonost kralja asirskoga, tako da ih je podupirao u poslu oko hrama Boga Izraelova.
Ezra 6,1 Tada, po naredbi kralja Darija, uzeše tražiti u Babilonu, u spremištu gdje je bila pismohrana,
Ezra 6,2i nađoše u Ekbatani, tvrđavi u medijskoj pokrajini, svitak s ovom poveljom: "Na spomen.
Ezra 6,3Prve godine kraljevanja Kira proglasio je kralj Kir: Dom Božji u Jeruzalemu. Dom neka se sagradi kao mjesto gdje će se prinositi žrtve i gdje će se donositi prinosi za paljenje. Neka bude visok šezdeset lakata i širok šezdeset lakata.
Ezra 6,4Tri reda neka budu od velikog kamenja, a jedan od drveta. Trošak će se podmiriti iz kraljevskog dvora.
Ezra 6,5Povrh toga, posuđe zlatno i srebrno iz Doma Božjeg koje Nabukodonozor bijaše uzeo iz svetišta u Jeruzalemu i prenio u Babilon neka se vrati i bude na svome mjestu u svetištu jeruzalemskom i neka se postavi u Domu Božjem.
Ezra 6,6"Sada, dakle, Tatnaju, satrape s onu stranu Rijeke, Šetar Boznaju i drugovi vaši poslanici s onu stranu Rijeke, udaljite se odatle!
Ezra 6,7Pustite neka taj Dom Božji grade upravitelji i starješine židovske. Dom Božji treba sagraditi na njegovu prvotnom mjestu.
Ezra 6,8Evo mojih naredaba o vašem držanju prema starješinama judejskim kako bi se ponovo sagradio taj Dom Božji: od kraljevskog blaga - to jest od danka s onu stranu Rijeke - neka se plaća onim ljudima brižljivo, bez prijekida,
Ezra 6,9i što im bude trebalo za žrtve paljenice Bogu neba: junaca, ovnova i jaganjaca, i pšenice, soli, vina i ulja, neka im se redovito daje svakoga dana, prema uputama svećenika u Jeruzalemu.
Ezra 6,10Neka prinose žrtve na ugodan miris Bogu neba, neka mole za život kralja i njegovih sinova.
Ezra 6,11Naređujem osim toga: tko god prekrši ovu naredbu, neka mu se izvadi greda iz kuće pa neka na njoj bude pogubljen, a kuća da mu zato postane bunište.
Ezra 6,12I Bog, koji je ondje nastanio svoje Ime, neka obori svakog kralja i narod koji bi se drznuo da prekrši moju naredbu i sruši Dom Božji u Jeruzalemu! Ja, Darije, izdao sam ovu zapovijed. Neka se točno vrši!
Ezra 6,13Tada Tatnaj, satrap s onu stranu Rijeke, Šetar Boznaj i njihovi drugovi učiniše onako kako je zapovjedio kralj Darije.
Ezra 6,14A židovske su starješine nastavile uspješno graditi po nadahnuću proroka Hagaja i Zaharije, sina Adonova. Dovršili su gradnju po naredbi Boga Izraelova i po naredbi Kira i Darija i Artakserksa, kralja perzijskoga.
Ezra 6,15Hram je zavšen dvadeset i trećeg dana mjeseca Adara. Bilo je to šeste godine vladavine kralja Darija.
Ezra 6,16Izraelci - svećenici, leviti i ostatak povratnika iz sužanjstva - radosno posvetiše taj Dom Božji.
Ezra 6,17Žrtvovaše za posvećenje Doma Božjega stotinu junaca, dvije stotine ovnova, četiri stotine janjaca i, kao žrtvu za grijehe svega Izraela, dvanaest jaraca - prema broju plemena Izraelovih.
Ezra 6,18Zatim postaviše svećenike po njihovim redovima i levite po njihovim razredima za službu Domu Božjem u Jeruzalemu, kako je propisano u knjizi Mojsijevoj.
Ezra 6,19Povratnici iz sužanjstva slavili su Pashu četrnaestog dana prvoga mjeseca.
Ezra 6,20Svi su se leviti, kao jedan čovjek, očistili: svi su bili čisti; žrtvovali su pashu za sve povratnike iz ropstva, za svoju braću svećenike i za sebe.
Ezra 6,21Blagovali su pashu Izraelci koji su se vratili iz ropstva i svi oni koji su im se, prekinuvši s nečistoćom naroda zemlje, pridružili da traže Jahvu, Boga Izraelova.
Ezra 6,22I svetkovahu radosno Blagdan beskvasnih hljebova sedam dana: jer ih je Jahve ispunio radošću i obratio prema njima srce asirskog kralja da ojača njihove ruke u radovima oko Doma Boga, Boga Izraelova.
Ezdra 6,1Tada kralj Darius dade zapovijed izvršiti istraživanje u arhivama riznice, odloženim ondje, u Babiloniji;
Ezdra 6,2i, u tvrđi u Ekbatanu u pokrajini Mediji, nađe se jedan svitak gdje bijaše pisano: ` Arhiva.
Ezdra 6,3Prve godine kralja Kira, kralj Kir je izdao naredbu: Kuća Božja u Jeruzalemu. Kuća će biti obnovljena ondje gdje se nude *žrtve i gdej se nalazee njeni temelji; njena visina bit će 60 lakata, a njena širina 60 lakata .
Ezdra 6,4Bit će tri reda klesanog kamena i jedan red novog drveta a trošak će biti pokriven iz kraljeve kuće .
Ezdra 6,5Osim toga, donijet će se ponovo predmeti iz Kuće Božje, zlatni i srebreni, koje Nabukodonozor biujaše oduzeo iz Templa u Jeruzalemu i odnio u Babiloniju; svaki od njih ići će na svoje mjesto u Templ u Jeruzalemu. Ti ćeš njih odložiti u Kuću Božju.`
Ezdra 6,6`Sada, upravitelju Prekoufratja Tatnaju, Šetar-Boznaje i vaši sudruzi, ljudi Afarsakovi iz Prekoeufratja, ne bavite se time .
Ezdra 6,7Pustite obavljati rad na toj Kući Božjoj; upravitelj Židova, sa *starješinama Židova, gradit će tu Kuću na njenom mjestu.
Ezdra 6,8Evo mojih zapovjedi o onome što vam je činiti sa starješinama Židova u izgradnji te Kuće Božje: na dobrima kraljevim, potječućim iz poreza Prekoeufratja, trošak će biti osiguran točno za te ljude, bez prekida.
Ezdra 6,9Ono što će biti potrebno mladi bikovi, ovnovi, janjci za holokauste Boga *nebesa; pšenica, sol, vino i ulje, prema traženjima svećenika iz Jeruzalema njima će biti davano dan za danom, bez grješke,
Ezdra 6,10da mogu donositi ponude smirivanja Bogu nebesa i da mole za život kralja i njegovih sinova.
Ezdra 6,11Evo mojih zapovjedi glede onog tko bi prekršio ovaj ukaz: da se iščupa šip drveni iz kuće njegove i da se nabije sasvim ravno na njega odozgo; osim toga, da se kuća njegova pretvori u hrpu otpadaka.
Ezdra 6,12Da mogne Bog koji je dao svojem *imenu boraviti ondje srušiti svakog kralja i sav narod koji, u prekršaju, bude pružio ruku svoju za uništiti ovu Kuću Božju u Jeruzalemu. Ja, Darius, dadoh ovu zapovjed; da bude učinjeno točno tako!`
Ezdra 6,13Tada upravitelj Prekoeufratja, Tatnaj, Šetar-Boznaj i njihovi sudruzi postupiše točno prema zapovjedi poslanoj od kralja Dariusa.
Ezdra 6,14*Starješine Židova nastaviše s uspješnom izgradnjom, prema *proročanstvu proroka Ageja i Zaharija, sina Iddoova; oni izvršiše izgadnju, prema zapovjedi Boga Izraelova i prema naredbi Kira, Dariusa i Artakserksa, kralja Perzije.
Ezdra 6,15Završi se ta Kuća trećeg dana mjeseca Adara, šeste godine vladavine kralja Darija .
Ezdra 6,16Sinovi Izrazelovi, svećenici, *leviti i ostatak izgnanika biše u radosti posvećenja te Kuće Božje.
Ezdra 6,17Oni ponudiše, za posvećenje te Kuće Božje stotinu bikova, 200 ovnova, 400 janjaca i, za grijehe sveg Izraela, dvanaest jaraca slijedeći broj plemena Izraelovih.
Ezdra 6,18Oni postaviše svećenike prema njihovim razredima i levite prema njihovim podjelama, za službu Božju u Jeruzalemu, prema propisima iz Knjige Mojsijeve.
Ezdra 6,19Izgnanici proslaviše *Pashu četrnaestog dana prvog mjeseca;
Ezdra 6,20kako se svećenici zajedno *levitima bijahu *očistili, svi bijahu čisti: oni tada zaklaše Pashu za sve izgnane, za svoju braću svećenike i za sebe same.
Ezdra 6,21Tako sinovi Izraelovi, vrativši se iz izgnanstva, jedoše sa svima onima koji, kod sebe, bijahu prekinuli s nečistoćom domaćih pogana glede traženja GOSPODINA Boga Izraelovog.
Ezdra 6,22Oni radosno slaviše blagdan beskvasnih *kruhova, tijekom sedam dana, jer GOSPOD bijaše ispunio njih radošću mijenjajući *srce kralja Asirije spram njih, da bi ojačao ruke njihove u poslu oko kuće Božje, Boga Izraelovog.
Jezdra 6,1Tada car Darije zapovjedi te tražiše u knjižici gdje se ostavljaše blago u Vavilonu.
Jezdra 6,2I nađoše u Ahmeti u dvoru carskom u zemlji Midskoj knjigu u kojoj bješe zapisan ovaj spomen.
Jezdra 6,3Prve godine cara Kira zapovjedi car Kir: dom Božji u Jerusalimu da se sazida da bude mjesto gdje će se prinositi žrtve, i temelji da mu se izidaju, da bude visok šezdeset lakata i širok šezdeset lakata.
Jezdra 6,4Tri reda da budu od kamenja velikoga i jedan red od drveta novoga, a trošak da se daje iz carskog doma.
Jezdra 6,5I sudovi doma Božijega zlatni i srebrni što Navuhodonosor bješe uzeo iz crkve Jerusalimske i donio u Vavilon, da se vrate i opet odnesu u crkvu Jerusalimsku na svoje mjesto i da se ostave u domu Božijemu.
Jezdra 6,6Zato Tatnaju upravitelju s one strane rijeke, Setar-Vosnaju s drugovima svojim Afarsašanima, koji ste s one strane rijeke, uklonite se odatle.
Jezdra 6,7Ostavite neka se gradi taj dom Božji, upravitelj Judejski i starješine njihove neka zidaju taj dom Božji na mjestu njegovu.
Jezdra 6,8Još zapovjedam šta ćete činiti starješinama Judejskim da bi se sazidao taj dom Božji; od blaga carskoga, od dohodaka s one strane rijeke, da se daje bez oklijevanja trošak onijem ljudima da se ne ustavljaju.
Jezdra 6,9I što treba, bilo junaca ili ovnova ili jaganjaca za žrtve paljenice Bogu nebeskomu, ili pšenice, soli, vina i ulja, kako reku sveštenici Jerusalimski, da im se daje svaki dan bez odgađanja,
Jezdra 6,10Da prinose mirisne žrtve Bogu nebeskomu i da se mole za život carev i za sinova njegovijeh.
Jezdra 6,11Još zapovijedam: ko bi učinio drukčije, iz njegove kuće da se uzme brvno i pobode, i on na njemu da se pogubi, i njegova kuća da bude bunište za to.
Jezdra 6,12I Bog koji je ondje nastanio ime svoje, da obori svakoga cara i svaki narod koji bi digao ruku da promijeni ovo i raskopa taj dom Božji u Jerusalimu. Ja Darije zapovijedam ovo, odmah da se izvrši.
Jezdra 6,13Tada Tatnaj upravitelj s ove strane rijeke, Setar-Vosnaj i drugovi njihovi učiniše odmah kako zapovjedi Darije.
Jezdra 6,14I starješine Judejske zidaše i napredovaše po proroštvu Ageja proroka i Zaharije sina Idova, zidaše i dovršiše po zapovijesti Boga Izrailjeva i po zapovijesti Kira i Darija i Artakserksa cara Persijskoga.
Jezdra 6,15I svrši se taj dom do trećega dana mjeseca Adara šeste godine carovanja cara Darija.
Jezdra 6,16I sinovi Izrailjevi, sveštenici i Leviti i ostali između onijeh koji se vratiše iz ropstva posvetiše taj dom Božji radujući se.
Jezdra 6,17I prinesoše na posvećenje toga doma Božijega sto junaca, dvjesta ovnova, četiri stotine jaganjaca i dvanaest jaraca na žrtvu za grijeh za svega Izrailja prema broju plemena Izrailjevijeh.
Jezdra 6,18I postaviše sveštenike po redovima njihovijem i Levite po redovima njihovijem da služe Bogu u Jerusalimu kako je napisano u knjizi Mojsijevoj.
Jezdra 6,19Potom slaviše koji se vratiše iz ropstva pashu četrnaestog dana prvoga mjeseca.
Jezdra 6,20Jer se očistiše i sveštenici i Leviti, te bijahu svi čisti, i klaše pashu za sve koji se vratiše iz ropstva i za braću svoju sveštenike i za sebe same.
Jezdra 6,21I jedoše sinovi Izrailjevi koji se vratiše iz ropstva i svi koji se od nečistote naroda zemaljskih odvojiše k njima da traže Gospoda Boga Izrailjeva.
Jezdra 6,22I praznovaše praznik prijesnijeh hljebova sedam dana veseleći se; jer ih razveseli Gospod i obrati srce cara Asirskoga k njima da ukrijepi ruke njihove u poslu oko doma Boga, Boga Izrailjeva.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje