Tražilica


Hebrejima 8. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Hebrejima 8,1A glavno je od toga, što govorimo: "Imamo takva velikog svećenika, koji sjede s desne strane prijestolja veličanstva na nebesima,
Hebrejima 8,2Kao sluga svetišta i pravoga šatora, koji načini Gospodin, a ne čovjek.
Hebrejima 8,3Jer se svaki veliki svećenik postavlja, da prinosi dare i žrtve; zato je potrebno, da i ovaj što ima, što će prinijeti.
Hebrejima 8,4Jer da je na zemlji, ne bi bio svećenik, kad jesu, koji prinose dare po zakonu,
Hebrejima 8,5Koji služe prilici i sjeni nebeskih stvari, kao što bi rečeno Mojsiju, kad je htio šator da načini: "Gledaj", reče, "načini sve po slici, koja ti je pokazana na gori!"
Hebrejima 8,6A sad je dobio uzvišeniju službu, koliko je i posrednik uzvišenijeg zavjeta, koji je utvrđen na uzvišenijim obećanjima.
Hebrejima 8,7Jer da je onaj prvi bio besprijekoran, ne bi se drugome tražilo mjesto.
Hebrejima 8,8Jer kudeći ih govori: "Evo dolaze dani, govori Gospodin, i načinit ću s kućom Izraelovom i s kućom Judinom nov zavjet,
Hebrejima 8,9Ne po zavjetu, koji sam načinio s ocima njihovim u onaj dan, kad ih uzeh za ruku, da ih izvedem iz zemlje egipatske; jer oni ne ostadoše u zavjetu mome, i ja nijesam mario za njih, govori Gospodin.
Hebrejima 8,10Jer je ovo zavjet, koji ću načiniti s kućom Izraelovom poslije onih dana, govori Gospodin Dat da zakone svoje u pamet njihovu, i na srcima njihovim napisat ću ih, i bit ću im Bog, i oni će biti narod moj.
Hebrejima 8,11I nitko neće učiti Svojega sugrađanina, i nitko brata svojega govoreći: "Poznaj Gospodina; Jer će me svi poznati od maloga do velikoga među njima."
Hebrejima 8,12Jer ću biti milostiv nepravdama njihovim, i grijeha njihovih neću više spominjati!
Hebrejima 8,13A kad veli novi, prvi načini starim; a što je staro i ostarjelo blizu je da nestane.
Hebrejima 8,1 A glavno u ovom izlaganju jest: takva imamo Velikog svećenika koji sjede zdesna prijestolja Veličanstva na nebesima
Hebrejima 8,2kao bogoslužnik Svetinje i Šatora istinskoga što ga podiže Gospodin, a ne čovjek.
Hebrejima 8,3Doista, svaki se veliki svećenik postavlja da prinosi darove i žrtve. Odatle je potrebno da i on ima što bi prinio.
Hebrejima 8,4Svakako, da je na zemlji, ne bi bio svećenik jer postoje oni koji po Zakonu prinose darove.
Hebrejima 8,5Oni služe slici i sjeni onoga nebeskoga, kako je upućen Mojsije kad se spremao praviti šator: Pazi, veli doista, načini sve po praliku koji ti je pokazan na brdu.
Hebrejima 8,6Ovako mu pak dopalo uzvišenije bogosluženje koliko je Posrednik boljega Saveza, koji je uzakonjen na boljim obećanjima.
Hebrejima 8,7Da je, zbilja, onaj prvi bio besprijekoran, ne bi se drugome tražilo mjesto.
Hebrejima 8,8Doista, kudeći ih veli: Evo dolaze dani - govori Gospodin - kad ću s domom Izraelovim i s domom Judinim dovršiti novi Savez.
Hebrejima 8,9Ne Savez kakav učinih s ocima njihovim u dan kad ih uzeh za ruku da ih izvedem iz zemlje egipatske jer oni ne ustrajaše u mom Savezu pa i ja zanemarih njih - govori Gospodin.
Hebrejima 8,10Nego, ovo je Savez kojim ću se svezati s domom Izraelovim nakon ovih dana - govori Gospodin: Zakone ću svoje staviti u dušu njihovu i upisati ih u njihova srca. I bit ću Bog njihov, a oni narod moj.
Hebrejima 8,11I neće više nitko učiti sugrađanina i nitko brata svoga govoreći: "Spoznaj Gospodina", ta svi će me poznavati, malo i veliko,
Hebrejima 8,12jer ću se smilovati bezakonjima njihovim i grijeha se njihovih neću više spominjati.
Hebrejima 8,13Kad veli novi, ostari onaj prvi. Što pak stari i dotrajava, blizu je nestanku.
Hebrejima 8,1No, glavna točka našeg izlaganja, je jest jedan takav *veliki svećenik kakvog mi imamo, on koji je sjeo desno od prijestola Veličanstva u nebesima,
Hebrejima 8,2kao *sluga istinskog *svetišta i istinskog šatora podignutog po Gospodinu, a ne po čovjeku.
Hebrejima 8,3Svaki veliki svećenik je postavljen za ponuditi darove i *žrtve; otkuda mu potreba da ima što i ponuditi.
Hebrejima 8,4Da Krist bijaše na zemlji, on ne bi bio čak ni svećenikom, mjesto bijaše zauzeto po onima koji nude darove sukladno *zakonu;
Hebrejima 8,5ali, njihov obred, oni ga obavljaju jednoj slici, jednom orisu nebeskih stvarnosti, prema božanskom upozorenju primljenom po Mojsiju za izgradnju šatora: Gledaj, rekao je on, Načinit ćeš sve prema uzorku koji ti je bio pokazan na planini.
Hebrejima 8,6U stvari, to što njemu pripada je jedno služništvo zaista odličnije, jer on je posrednik jednog boljeg *saveza, čiji sastav počiva na boljim obećanjima.
Hebrejima 8,7Da, naime, onaj prvi *savez bijaše bio bez prigovora, ne bi bilo pitanje zamijeniti ga jednim drugim.
Hebrejima 8,8Naime, to je jedan prigovor upućen njima: Evo: dolaze dani, reče Gospodin, Kad ću ja zaključiti s kućom Izraelovom I s kućom Judinom jedan novi savez,
Hebrejima 8,9Ne kao savez što načinih s očevima njihovim U dan kad sam ih uzeo za ruku Za voditi ih van iz zemlje egipatske. Zato što, oni sami nisu se održali u mom savezu, Ja također njih sam napustio, reče Gospodin.
Hebrejima 8,10Jer, evo saveza kojim ću se povezati s kućom Izraelovom. Nakon ovih dana tu, reče Gospodin: A dajući svoje zakone, u njihove misli i u njihova srca ja ću ih upisati. Ja ću postati njihovim Bogom, oni će postati moj narod.
Hebrejima 8,11Nitko od njih neće više imati za poučavati svog sunarodnika ni svog brata govoreći: Poznaj Gospodina! Jer, svi će me poznavati, od najmanjeg sve do naj- većeg,
Hebrejima 8,12Jer, ja ću biti milostiv za njihove grješke, njihovih grijehova ja se više neću sjećati.
Hebrejima 8,13Govoreći o jednom novom savezu, on je starim učinio prvi; a ono što postane staro i koje dotrajava blizu je da nestane.
Jevrejima 8,1A ovo je glava od toga što govorimo: imamo takovoga poglavara svešteničkoga koji sjedi s desne strane prijestola veličine na nebesima;
Jevrejima 8,2Koji je sluga svetinjama i istinitoj skiniji, koju načini Gospod, a ne čovjek.
Jevrejima 8,3Jer se svaki poglavar sveštenički postavlja da prinosi dare i žrtve; zato valja da i ovaj što ima što će prinijeti.
Jevrejima 8,4Jer da je na zemlji, ne bi bio sveštenik, kad imaju sveštenici koji prinose dare po zakonu,
Jevrejima 8,5Koji služe obličju i sjenu nebeskijeh stvari, kao što bi rečeno Mojsiju kad šćaše skiniju da načini: gledaj, reče, da načiniš sve po prilici koja ti je pokazana na gori.
Jevrejima 8,6A sad dobi bolju službu, kao što je i posrednik boljega zavjeta, koji se na boljijem obećanjima utvrdi.
Jevrejima 8,7Jer da je onaj prvi bez mane bio, ne bi se drugome tražilo mjesta.
Jevrejima 8,8Jer kudeći ih govori: evo dani idu, govori Gospod, i načiniću s domom Izrailjevijem i s domom Judinijem nov zavjet;
Jevrejima 8,9Ne po zavjetu koji načinih s ocevima njihovima u onaj dan kad ih uzeh za ruku da ih izvedem iz zemlje Misirske; jer oni ne ostaše u zavjetu mome, i ja ne marih za njih, govori Gospod.
Jevrejima 8,10Jer je ovo zavjet koji ću načiniti s domom Izrailjevijem poslije onijeh dana, govori Gospod: daću zakone svoje u misli njihove, i na srcima njihovima napisaću ih, i biću im Bog, i oni će biti meni narod.
Jevrejima 8,11I nijedan neće učiti svojega bližnjega, i nijedan brata svojega, govoreći: poznaj Gospoda; jer će me svi poznati od maloga do velikoga među njima.
Jevrejima 8,12Jer ću biti milostiv nepravdama njihovima, i grijeha njihovijeh i bezakonja njihovijeh neću više spominjati.
Jevrejima 8,13A kad veli: nov zavjet, prvi načini vethijem; a što je vetho i ostarjelo, blizu je kraja.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje