Tražilica


Ivan 18. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ivan 18,1Kad je Isus bio ovo izrekao, izađe s učenicima svojim preko potoka Kidrona, gdje je bio vrt, u koji uđe on, i učenici njegovi.
Ivan 18,2A Juda, izdajnik njegov, znao je ono mjesto, jer se je Isus često sastajao ondje s učenicima svojim.
Ivan 18,3Onda Juda uze četu vojnika i sluge od glavara svećeničkih i farizeja i dođe onamo s zubljama i sa svjetiljkama i s oružjem.
Ivan 18,4A Isus, koji je znao sve, što će biti od njega, stupi naprijed i upita ih: "Koga tražite"
Ivan 18,5Odgovoriše mu: "Isusa Nazarećanina." Isus im reče: "Ja sam." A s njima je stajao i Juda, izdajnik njegov.
Ivan 18,6A kad im reče: "Ja sam, ustuknuše natrag i popadoše na zemlju.
Ivan 18,7Onda ih opet zapita: "Koga tražite?" A oni rekoše: "Isusa Nazarećanina."
Ivan 18,8Odgovori Isus: "Rekoh vam, da sam ja. Ako dakle mene tražite, pustite ove nek idu!"
Ivan 18,9Tako se je imala ispuniti riječ, koju reče: "Ne izgubih nijednoga od onih, koje si mi dao."
Ivan 18,10A Simon Petar izvadi mač, što ga je imao sa sobom, i udari slugu velikoga svećenika, i odsiječe mu desno uho. A slugi je bilo ime Malho.
Ivan 18,11Onda reče Isus Petru: "Zadjeni mač svoj u korice! Čašu što mi je dade Otac, zar da je ne pijem?"
Ivan 18,12A četa, zapovjednik i sluge židovske uhvatiše Isusa i svezaše ga;
Ivan 18,13I odvedoše ga najprije k Ani, jer je bio tast Kaifi, koji je bio veliki svećenik one godine.
Ivan 18,14A Kaifa je bio onaj, koji je bio dao savjet Židovima: "Bolje je, da umre jedan čovjek za narod."
Ivan 18,15Za Isusom je išao Simon Petar i drugi učenik. Ovaj je učenik bio poznat velikomu svećeniku, i uđe s Isusom u dvorište velikoga svećenika;
Ivan 18,16A Petar je stajao vani kod vrata. Onda izađe drugi učenik, koji je bio poznat velikomu svećeniku, i reče vratarici, te uvede Petra.
Ivan 18,17Onda reče sluškinja vratarica Petru: "Nijesi li i ti od učenika ovoga čovjeka?" On reče: "Nijesam."
Ivan 18,18A sluge su i podvornici stajali kod žeravice, jer je bila zima, i grijali se. A i Petar je stajao s njima i grijao se.
Ivan 18,19A veliki svećenik zapita Isusa za učenike njegove i za njegovu nauku.
Ivan 18,20Isus mu odgovori: "Ja sam govorio javno svijetu. Ja sam svagda učio u sinagogi i u hramu, gdje se svi Židovi skupljaju, i ništa nije bio govorio u potaji.
Ivan 18,21Što pita s mene? Pitaj one, koji su slušali, što sam im govorio. Evo, ovi znadu, što sam ja govorio."
Ivan 18,22A kad ovo reče, jedan od sluga, koji su, stajali ondje, udari Isusa po obrazu i reče: "Zar tako odgovaraš velikomu svećeniku?"
Ivan 18,23Isus mu reče: "Ako zlo rekoh, dokaži, da je zlo; ako li dobro, što me biješ?"
Ivan 18,24I Ana ga posla svezana velikomu svećeniku Kaifi.
Ivan 18,25A Simon Petar stajao je i grijao se. Onda mu rekoše: "Nijesi li i ti od učenika njegovih?" On zataji i reče: "Nijesam."
Ivan 18,26Jedan od sluga velikoga svećenika, rođak onome, kojemu je Petar bio odsjekao uho, reče mu: "Nijesam li te ja vidio u vrtu s njim?"
Ivan 18,27Onda Petar opet zataji, i odmah pijetao zapjeva.
Ivan 18,28Od Kaife povedoše Isusa u sudnicu. A bilo je jutro; i oni ne uđoše u sudnicu, da se ne bi onečistili, nego da bi mogli jesti Pashalnu večeru.
Ivan 18,29Tako Pilat izađe k njima i reče: "Koju tužbu iznosite na ovoga čovjeka!"
Ivan 18,30Odgovoriše mu: "Kad on ne bi bio zločinac, ne bismo ga bili predali tebi."
Ivan 18,31A Pilat im reče: "Uzmite ga vi i po zakonu svojemu sudite mu!" A Židovi mu rekoše: "Mi ne smijemo nikoga pogubiti."
Ivan 18,32Tako se je imala ispuniti riječ Isusova, kojom je označio, kakvom će smrću umrijeti.
Ivan 18,33Onda uđe Pilat opet u sudnicu, i dozva Isusa, i reče mu: "Jesi li ti kralj židovski?"
Ivan 18,34Isus odgovori: "Govoriš li to sam od sebe, ili ti drugi rekoše za mene?"
Ivan 18,35Pilat odgovori: "Zar sam ja Židov? Narod tvoj i glavari svećenički predadoše te meni. Što si učinio?"
Ivan 18,36Isus odgovori: "Kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta. Kad bi bilo od ovoga svijeta kraljevstvo moje, onda bi se sluge moje borile, da ne budem predan Židovima. Ali kraljevstvo moje nije odavde."
Ivan 18,37Onda mu reče Pilat: "Dakle ti si kralj?" Isus odgovori: "Ti kažeš, da sam ja kralj. Ja sam zato rođen i zato dođoh na svijet, da svjedočim istinu. Svaki, koji je od istine, sluša glas moj."
Ivan 18,38Reče mu Pilat: "Što je istina?" I kad to reče, izađe opet Židovima i reče im: "Ja nikakve krivnje ne nalazim na njemu.
Ivan 18,39A u vas je običaj, da vam jednoga pustim za blagdan Pashe. Hoćete li dakle, da vam pustim kralja židovskoga!"
Ivan 18,40Onda povikaše svi: "Ne ovoga, nego Barabu!" A Baraba je bio razbojnik.
Ivan 18,1 To rekavši, zaputi se Isus sa svojim učenicima na drugu stranu potoka Cedrona. Ondje bijaše vrt u koji uđe Isus i njegovi učenici.
Ivan 18,2A poznavaše to mjesto i Juda, njegov izdajica, jer se Isus tu često sastajao sa svojim učenicima.
Ivan 18,3Juda onda uze četu i od svećeničkih glavara i farizeja sluge te dođe onamo sa zubljama, svjetiljkama i oružjem.
Ivan 18,4Znajući sve što će s njim biti, istupi Isus naprijed te ih upita: "Koga tražite?
Ivan 18,5Odgovore mu: "Isusa Nazarećanina." Reče im Isus: "Ja sam!" A stajaše s njima i Juda, njegov izdajica.
Ivan 18,6Kad im dakle reče: "Ja sam!" - oni ustuknuše i popadaše na zemlju.
Ivan 18,7Ponovno ih tada upita: "Koga tražite?" Oni odgovore: "Isusa Nazarećanina.
Ivan 18,8Isus odvrati: "Rekoh vam da sam ja. Ako dakle mene tražite, pustite ove da odu" -
Ivan 18,9da se ispuni riječ koju reče: "Ne izgubih ni jednoga od onih koje si mi dao.
Ivan 18,10A Šimun Petar isuče mač koji je imao uza se pa udari slugu velikoga svećenika i odsiječe mu desno uho. Sluga se zvao Malho.
Ivan 18,11Nato Isus reče Petru: "Djeni mač u korice! Čašu koju mi dade Otac zar da ne pijem?
Ivan 18,12Tada četa, zapovjednik i židovski sluge uhvatiše Isusa te ga svezaše.
Ivan 18,13Odvedoše ga najprije Ani jer on bijaše tast Kajfe, velikoga svećenika one godine.
Ivan 18,14Kajfa pak ono svjetova Židove: "Bolje da jedan čovjek umre za narod.
Ivan 18,15Za Isusom su išli Šimun Petar i drugi učenik. Taj učenik bijaše poznat s velikim svećenikom pa s Isusom uđe u dvorište velikoga svećenika.
Ivan 18,16Petar osta vani kod vrata. Tada taj drugi učenik, znanac velikoga svećenika, iziđe i reče vratarici te uvede Petra.
Ivan 18,17Nato će sluškinja, vratarica, Petru: "Da nisi i ti od učenika toga čovjeka?" On odvrati: "Nisam!
Ivan 18,18A stajahu ondje sluge i stražari, raspirivahu žeravicu jer bijaše studeno i grijahu se. S njima je stajao i Petar i grijao se.
Ivan 18,19Veliki svećenik zapita Isusa o njegovim učenicima i o njegovu nauku.
Ivan 18,20Odgovori mu Isus: "Ja sam javno govorio svijetu. Uvijek sam naučavao u sinagogi i u Hramu gdje se skupljaju svi Židovi. Ništa nisam u tajnosti govorio.
Ivan 18,21Zašto mene pitaš? Pitaj one koji su slušali što sam im govorio. Oni eto znaju što sam govorio.
Ivan 18,22Na te njegove riječi jedan od nazočnih slugu pljusne Isusa govoreći: "Tako li odgovaraš velikom svećeniku?
Ivan 18,23Odgovori mu Isus: "Ako sam krivo rekao, dokaži da je krivo! Ako li pravo, zašto me udaraš?
Ivan 18,24Ana ga zatim posla svezana Kajfi, velikom svećeniku.
Ivan 18,25Šimun Petar stajao je ondje i grijao se. Rekoše mu: "Da nisi i ti od njegovih učenika?" On zanijeka: "Nisam!
Ivan 18,26Nato će jedan od slugu velikog svećenika, rođak onoga komu je Petar bio odsjekao uho: "Nisam li te ja vidio u vrtu s njime?
Ivan 18,27I Petar opet zanijeka, a pijetao odmah zapjeva.
Ivan 18,28Nato odvedoše Isusa od Kajfe u dvor upraviteljev. Bilo je rano jutro. I oni ne uđoše da se ne okaljaju, već da mognu blagovati pashu.
Ivan 18,29Pilat tada iziđe pred njih i upita: "Kakvu tužbu iznosite protiv ovoga čovjeka?
Ivan 18,30Odgovore mu: "Kad on ne bi bio zločinac, ne bismo ga predali tebi.
Ivan 18,31Reče im nato Pilat: "Uzmite ga vi i sudite mu po svom zakonu." Odgovoriše mu Židovi: "Nama nije dopušteno nikoga pogubiti" -
Ivan 18,32da se ispuni riječ Isusova kojom je označio kakvom mu je smrću umrijeti.
Ivan 18,33Nato Pilat uđe opet u dvor, pozove Isusa i upita ga: "Ti li si židovski kralj?
Ivan 18,34Isus odgovori: "Govoriš li ti to sam od sebe ili ti to drugi rekoše o meni?
Ivan 18,35Pilat odvrati: "Zar sam ja Židov? Tvoj narod i glavari svećenički predadoše te meni. Što si učinio?
Ivan 18,36Odgovori Isus: "Kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta. Kad bi moje kraljevstvo bilo od ovoga svijeta, moje bi se sluge borile da ne budem predan Židovima. Ali kraljevstvo moje nije odavde.
Ivan 18,37Nato mu reče Pilat: "Ti si dakle kralj?" Isus odgovori: "Ti kažeš: ja sam kralj. Ja sam se zato rodio i došao na svijet da svjedočim za istinu. Tko je god od istine, sluša moj glas.
Ivan 18,38Reče mu Pilat: "Što je istina?
Ivan 18,39Rekavši to, opet iziđe pred Židove i reče im: "Ja ne nalazim na njemu nikakve krivice. A u vas je običaj da vam o Pashi nekoga pustim. Hoćete li dakle da vam pustim kralja židovskoga?
Ivan 18,40Povikaše nato opet: "Ne toga, nego Barabu!" A Baraba bijaše razbojnik.
Ivan 18,1Budući rekao tako, Isus ode, sa svojim učenicima, s one strane potoka Cedrona; bijaše ondje jedan vrt gdje on uđe sa svojim učenicima.
Ivan 18,2A Juda, koji ga izruči, poznavaše to mjesto, jer Isus ondje bijaše više puta sakupio svoje učenike.
Ivan 18,3On stade na čelo postrojbe i stražara dobivenih od *velikih svećenika i *farizeja, stiže u vrt s lučima, svjetiljkama i oružjem.
Ivan 18,4Isus, znaj ući sve to što će se njemu dogoditi, istupi i reče im: ` Koga vi tražite? `
Ivan 18,5Oni mu odgovoriše: ` Isusa Nazorejca ` On im reče: ` Ja sam taj. ` A, između njih, stajaše Juda koji ga izruči.
Ivan 18,6Čim Isus bijaše rekao to sam ja, oni uzmaknuše i padoše.
Ivan 18,7Nanovo, Isus ih upita: ` Koga tražite vi? ` Oni odgovoriše: ` Isusa Nazorejca. `
Ivan 18,8Isus im odgovori: ` Ja sam vam rekao, to sam ja. Ako sam dakle ja taj koga vi tražite, pustite otići ove ovdje. `
Ivan 18,9Tako se trebala ispuniti riječ koju Isus bijaše izrekao: ` Ja nisam izgubio nikoga od onih koje si mi ti dao.`
Ivan 18,10Tada Šimun-Petar, koji nosaše jedan mač, izvuče ga iz korica i udari slugu velikog svećenika, kojem odsječe desno uho; ime tog sluge bijaše Malhus.
Ivan 18,11Ali, Isus reče Petru: ` Vrati svoj mač u toke! Kupu koju mi je Otac dao, neću li ja popiti? `
Ivan 18,12Postrojba sa svojim zapovjednikom i stražari *Židova uhvatiše dakle Isusa i svezaše ga. ( Mt 26.57-58; Mk 14.53-54; Lk 22.54)
Ivan 18,13Oni ga najprije odvedoše kod Ane . To je punac Kajfi, koji bijaše te godine velikim svećenikom;
Ivan 18,14to je onaj isti Kajfa koji bijaše savjetovaše Židove: bolje je da samo jedan čovjek umre za cijeli narod. ( Mt 26.69-70; Mk 14.66-68; Lk 22.55-57)
Ivan 18,15Šimun-Petar i jedan drugi učenik bijahu slijedili Isusa. Kako taj učenik bijaše poznat velikom svećeniku, on uđe s Isusom u palaču velikog svećenika.
Ivan 18,16Petar stajaše vani, uz vrata; drugi učenik, onaj koji bijaše poznat velikom svećeniku iziđe, obrati se ženi koja čuvaše vrata i uvede Petra.
Ivan 18,17Sluškinja koja čuvaše vrata reče njemu: ` Ne bijaše li i ti također, jedan od učenika ovog čovjeka? `; Petar odgovori: ` Nisam ja!`
Ivan 18,18Sluge i stražari bijahu načinili vatru od žeravica jer bijaše hladno; Petar stajaše s njima i on se također grijaše. ( Mt 26.59-66; Mk 14.55-64; Lk 22.66-71)
Ivan 18,19Veliki svećeni, stade ispitivati Isusa o njegovim *učenicima i njegovom poučavanju.
Ivan 18,20Isus mu odgovori: ` Ja sam otvoreno govorio o *svijetu, ja sam uvijek poučavao u *sinagogama i u *templu, gdje se svi *Židovi okupljaju i ništa nisam rekao u tajnosti.
Ivan 18,21Zašto me ti ispituješ? Ono što sam ja rekao, pitaj one koji su slušali: oni znaju dobro što sam ja rekao. `
Ivan 18,22Na te riječi, jedan od slugu koji se nalazio ondje pljusnu Isusa govoreći: Zar ti tako odgovaraš velikom svećeniku? `
Ivan 18,23Isus mu odgovori: ` Ako sam zlo govorio pokaži u čemu; ako sam dobro govorio zašto si me udario? `
Ivan 18,24Na to Ana posla Isusa, svezanog, Kajfi, velikom svećeniku. ( Mt 26.71-75; Mk 14.69-72; Lk 22.58-62)
Ivan 18,25Međutim, Šimun-Petar bijaše ondje i grijaše se. Rekoše njemu također: ` Nisi li ti također jedan od njegovih učenika? ` Petar zanijeka govoreći: ` Ja to nisam! `
Ivan 18,26Jedan od slugu velikog svećenika, rođak onoga kojem Petar bijaše odsjekao uho, njemu reče: ` Nisam li te ja vidio u vrtu s njim? `
Ivan 18,27Nanovo Petar to zanijeka a u istom času jedan pijetao zapjeva. ( Mt 27.1-2, 11-14; Mk 15.1-5; Lk 23.1-5)
Ivan 18,28Međutim, bijahu doveli Isusa kod Kajfe u upraviteljev dvor. Bijaše tek svanulo. Oni koji ga bijahu doveli ne uđoše u dvor da se ne *uprljaju i da mogu jesti *Pashu .
Ivan 18,29Pilat dođe k njima napolje i upita ih: ` Koju optužbu podnosite protiv ovog čovjeka? `
Ivan 18,30Oni odgovoriše: ` Da ova osoba nije počinila zlo zar bismo ju predali? `
Ivan 18,31Pilat im tad reče: ` Uzmite ga i sudite mu prema vašem *zakonu. ` *Židovi mu rekoše: ` Nije nam dopušteno osuditi koga na smrt! `
Ivan 18,32Tako se trebaše ispuniti riječ kojom Isus bijaše označio kojom smrću trebaše umrijeti.
Ivan 18,33Pilat dakle uđe u dvor. On pozva Isusa i reče mu: ` Jesi li ti kralj Židova? `
Ivan 18,34Isus mu odgovori: ` Kažeš li ti to sam ili su ti drugi tebi rekli o meni? `
Ivan 18,35Pilat mu odgovori: ` Jesam li ja Židov? ` Tvoj vlastiti narod, *veliki svećenici su te izručili meni! Što si učinio? `
Ivan 18,36Isus odgovori:`Moje kraljevanje nije od ovog *svijeta. Da moje kraljevanje bijaše od ovog svijeta, moji bi se stražari borili da ja ne budem izručen Židovima. Moje kraljevstvo, sada, nije odavde. `
Ivan 18,37Pilat mu tada reče: ` Ti si dakle kralj? `; Isus mu odgovori: ` To si ti rekao da sam ja kralj. Ja sam rođen i došao u svijet da svjedočim istini. Tko je rođen iz istine sluša moj glas. `
Ivan 18,38Pilat mu reče ` Što je istina? ` ( Mt 27.15-3; Mk 15.6.20; Lk 23.13-25) Na tu riječ, on ode ponovo pronaći Židove napolju i reče im: S moje strane, ja ne nalazim protiv njega glavni predmet optužbe.
Ivan 18,39Već kako je običaj kod vas da vam ja oslobodim nekoga u vrijeme Pashe, hoćete li vi da vam ja oslobodim kralja Židova? `
Ivan 18,40Tad oni stadoše kričati: `Ne toga, već Barrabasa!`, a taj Barrabas bi jedan razbojnik .
Jovan 18,1I rekavši ovo Isus iziđe s učenicima svojijem preko potoka Kedrona gdje bješe vrt, u koji uđe on i učenici njegovi.
Jovan 18,2A Juda izdajnik njegov znadijaše ono mjesto; jer se Isus često skupljaše ondje s učenicima svojijem.
Jovan 18,3Onda Juda uze četu i od glavara svešteničkijeh i fariseja momke, i dođe onamo s fenjerima i sa svijećama i s oružjem.
Jovan 18,4A Isus znajući sve što će biti od njega iziđe i reče im: koga tražite?
Jovan 18,5Odgovoriše mu: Isusa Nazarećanina. Isus im reče: ja sam. A s njima stajaše i Juda koji ga izdavaše.
Jovan 18,6A kad im reče: ja sam; izmakoše se natrag i popadaše na zemlju.
Jovan 18,7Onda ih opet zapita Isus: koga tražite? A oni rekoše: Isusa Nazarećanina.
Jovan 18,8Isus im odgovori: kazah vam da sam ja. Ako dakle mene tražite, ostavite ove nek idu.
Jovan 18,9Da se izvrši riječ što reče: ne izgubih nijednoga od onijeh koje si mi dao.
Jovan 18,10A Simon Petar imaše nož, pa ga izvadi i udari slugu poglavara svešteničkoga, i otsiječe mu desno uho. A sluzi bješe ime Malho.
Jovan 18,11Onda reče Isus Petru: zadjeni nož u nožnice. Čašu koju mi dade otac zar da je ne pijem?
Jovan 18,12A četa i vojvoda i momci Jevrejski uhvatiše Isusa i svezaše ga,
Jovan 18,13I odvedoše ga najpre Ani, jer bješe tast Kajafi, koji bješe poglavar sveštenički one godine.
Jovan 18,14A Kajafa bješe onaj što dade svjet Judejcima da je bolje da umre jedan čovjek nego narod da propadne.
Jovan 18,15Za Isusom pak iđaše Simon Petar i drugi učenik; a učenik onaj bješe poznat kod poglavara svešteničkoga, i uđe s Isusom u dvor poglavara svešteničkoga;
Jovan 18,16A Petar stajaše napolju kod vrata. Onda iziđe onaj učenik što bješe poznat kod poglavara svešteničkoga i reče vratarici te uvede Petra.
Jovan 18,17Onda reče sluškinja vratarica Petru: da nijesi i ti učenik ovoga čovjeka? On reče: nijesam.
Jovan 18,18A sluge i momci bijahu naložili oganj i stajahu te se grijahu, jer bješe zima; a i Petar stajaše s njima i grijaše se.
Jovan 18,19Poglavar pak sveštenički zapita Isusa za učenike njegove i za njegovu nauku.
Jovan 18,20Isus mu odgovori: ja govorih javno svijetu, ja svagda učih u zbornici i u crkvi, gdje se svagda skupljaju Judejci, i ništa tajno ne govorih.
Jovan 18,21Što pitaš mene? Pitaj one koji su slušali šta sam im govorio: evo ovi znadu šta sam ja govorio.
Jovan 18,22A kad on ovo reče, jedan od momaka koji stajahu ondje udari Isusa po obrazu, i reče: zar tako odgovaraš poglavaru svešteničkome?
Jovan 18,23Isus mu odgovori: ako zlo rekoh, dokaži da je zlo; ako li dobro, zašto me biješ?
Jovan 18,24I Ana posla ga svezana Kajafi poglavaru svešteničkome.
Jovan 18,25A Simon Petar stajaše i grijaše se. Onda mu rekoše: da nijesi i ti od učenika njegovijeh? A on se odreče i reče: nijesam.
Jovan 18,26Reče jedan od slugu poglavara svešteničkoga koji bješe rođak onome što mu Petar otsiječe uho: ne vidjeh li ja tebe u vrtu s njim?
Jovan 18,27Onda se Petar opet odreče; i odmah pijetao zapjeva.
Jovan 18,28A Isusa povedoše od Kajafe u sudnicu. Ali bješe jutro, i oni ne uđoše u sudnicu da se ne bi opoganili, nego da bi mogli jesti pashu.
Jovan 18,29Onda Pilat izađe k njima napolje i reče: kakovu krivicu iznosite na ovoga čovjeka?
Jovan 18,30Odgovoriše mu i rekoše: kad on ne bi bio zločinac ne bismo ga predali tebi.
Jovan 18,31A Pilat im reče: uzmite ga vi i po zakonu svojemu sudite mu. A Jevreji mu rekoše: mi ne smijemo nikoga pogubiti.
Jovan 18,32Da se zbude riječ Isusova koju reče kazujući kakvom će smrti umrijeti.
Jovan 18,33Onda uđe Pilat opet u sudnicu, i dozva Isusa, i reče mu: ti si car Judejski?
Jovan 18,34Isus mu odgovori: govoriš li ti to sam od sebe, ili ti drugi kazaše za mene?
Jovan 18,35Pilat odgovori: zar sam ja Jevrejin? Rod tvoj i glavari sveštenički predaše te meni; šta si učinio?
Jovan 18,36Isus odgovori: carstvo moje nije od ovoga svijeta; kad bi bilo od ovoga svijeta carstvo moje, onda bi sluge moje branile da ne bih bio predan Jevrejima; ali carstvo moje nije odavde.
Jovan 18,37Onda mu reče Pilat: daklem si ti car? Isus odgovori: ti govoriš da sam ja car. Ja sam za to rođen, i zato dođoh na svijet da svjedočim istinu. I svaki koji je od istine sluša glas moj.
Jovan 18,38Reče mu Pilat: šta je istina? I ovo rekavši iziđe opet k Jevrejima, i reče im: ja nikakve krivice ne nalazim na njemu.
Jovan 18,39A u vas je običaj da vam jednoga pustim na pashu, hoćete li dakle da vam pustim cara Judejskoga?
Jovan 18,40Onda svi povikaše opet govoreći: ne ovoga, nego Varavu. A Varava bješe hajduk.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje