Tražilica


Izaija 58. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izaija 58,1Viči iz puna grla, ne susteži se, podigni glas svoj kao truba! Objavi narodu mojemu grijeh njegov, kući Jakovljevoj opačine njezine!
Izaija 58,2Pitaju me dan na dan i rado bi htjeli doznati putove moje. Kao narod, koji čini pravednost i ne odmiče se od pravde Boga svojega, tako oni traže od mene sudove pravedne, navaljuju na objavljenje Božje.
Izaija 58,3Zašto postimo, a ti to ne vidiš, trapimo se, a ti na to ne paziš? Eto, u dan, kad postite, idete za poslovima svojim i radite sav rad svoj.
Izaija 58,4Eto, postite, da se svađate i tučete, da udarate šakom opakom. Nemojte dalje tako postiti kao sada, da se čuje glas vaš u visini nebeskoj!
Izaija 58,5Zar je to post, koji mi je po volji, dan, kada se trapi čovjek? Da objesi glavu svoju kao sita i da stere poda se vreću i pepeo? Zar ćeš to zvati postom i danom ugodnim Gospodu?
Izaija 58,6Nije li ovo post, što ga volim: da razvežeš sveze nepravedne, da razdriješiš remene ropstva, da pustiš na slobodu zarobljenike i izlomiš svaki jaram?
Izaija 58,7Nije li u tom, da prelamaš kruh svoj gladnome i primaš u kuću svoju bijedne beskućnike? Kad vidiš koga napola gola, imaš ga zaodjeti i ne ukloniti se svojemu rodu po krvi.
Izaija 58,8Tada zasja svjetlo tvoje kao zora, zdravlje tvoje brzo procvate, opravdanje tvoje ide pred tobom, sjaj Gospodnji zapleće je tvoje.
Izaija 58,9Ako tada zovneš, daje ti odgovor Gospod. Ako vikneš za pomoć, on će reći: 'Evo me'. Ako izbaciš iz svoje sredine jaran, pružanje prsta i prijevarno govorenje
Izaija 58,10l gladnome ponudiš, što rado imaš, i nasitiš nevoljnika, onda zasja svjetlo tvoje u tami, i mlak će tvoj biti jasan kao podne.
Izaija 58,11Vazda će te voditi Gospod, pa i u suši dušu će ti krijepiti. Kosti tvoje on jači, i ti si kao vrt dobro zaliven, kao izvor, kojemu voda ne presuši nikada.
Izaija 58,12Prastare ruševine sazidaju tvoji, temelje prošlih pokoljenja opet ti podižeš. Prozvat će te zidarom pukotina, popraviteljem ulica za naselje.
Izaija 58,13Ako nogu svoju u subotu ustaviš, tako da na sveti dan moj ne obavljaš svojih poslova i subotu prozoveš milinom, a sveti dan Gospodnji poštovanja dostojnim i stim ga slaviš, da na njemu ne činiš svojih putova i ne obavljaš svojih poslova i ne govoriš za svoje stvari:
Izaija 58,14Tada ćeš se veseliti u Gospodu, i ja ću te izvesti na visine zemaljske i dat ću ti da uživaš baštinu svojega oca Jakova; jer su to obećala usta Gospodnja."
Izaija 58,1 Viči iz sveg grla, ne suspeži se! Glas svoj poput roga podigni. Objavi mom narodu njegove zločine, domu Jakovljevu grijehe njegove.
Izaija 58,2Dan za danom oni mene traže i žele znati moje putove, kao narod koji vrši pravdu i ne zaboravlja pravo Boga svoga. Od mene ištu pravedne sudove i žude da im se Bog približi:
Izaija 58,3"Zašto postimo ako ti ne vidiš, zašto se trapimo ako ti ne znaš?" Gle, u dan kad postite poslove nalazite i na posao gonite radnike svoje.
Izaija 58,4Gle, vi postite da se prepirete i svađate i da pesnicom bijete siromahe. Ne postite više kao danas, i čut će vam se glas u visini!
Izaija 58,5Zar je meni takav post po volji u dan kad se čovjek trapi? Spuštati kao rogoz glavu k zemlji, sterati poda se kostrijet i pepeo, hoćeš li to zvati postom i danom ugodnim Jahvi?
Izaija 58,6Ovo je post koji mi je po volji, riječ je Jahve Gospoda: Kidati okove nepravedne, razvezivat` spone jarmene, puštati na slobodu potlačene, slomiti sve jarmove;
Izaija 58,7podijeliti kruh svoj s gladnima, uvesti pod krov svoj beskućnike, odjenuti onog koga vidiš gola i ne kriti se od onog tko je tvoje krvi.
Izaija 58,8Tad će sinut` poput zore tvoja svjetlost, i zdravlje će tvoje brzo procvasti. Pred tobom će ići tvoja pravda, a Slava Jahvina bit će ti zalaznicom.
Izaija 58,9Vikneš li, Jahve će ti odgovorit, kad zavapiš, reći će: "Evo me!" Ukloniš li iz svoje sredine jaram, ispružen prst i besjedu bezbožnu,
Izaija 58,10dadeš li kruha gladnome, nasitiš li potlačenog, tvoja će svjetlost zasjati u tmini i tama će tvoja kao podne postati,
Izaija 58,11Jahve će te vodit` bez prestanka, sitit će te u sušnim krajevima. On će krijepit` kosti tvoje i bit ćeš kao vrt zaljeven, kao studenac kojem voda nikad ne presuši.
Izaija 58,12I ti ćeš gradit` na starim razvalinama, dići ćeš temelje budućih koljena. Zvat će te popravljačem pukotina i obnoviteljem cesta do naselja.
Izaija 58,13Zadržiš li nogu da ne pogaziš subotu i u sveti dan ne obavljaš poslove; nazoveš li subotu milinom a časnim dan Jahvi posvećen; častiš li ga odustajuć` od puta, bavljenja poslom i pregovaranja -
Izaija 58,14tad ćeš u Jahvi svoju milinu naći, i ja ću te provesti po zemaljskim visovima, dat ću ti da uživaš u baštini oca tvog Jakova, jer Jahvina su usta govorila.
Izaija 58,1Pozovi punim grlom, ne štedi se, kao truba, pojačaj svoj glas, oglasi mojem narodu njegove grijehe, kući Jakovljevoj njene grješke.
Izaija 58,2Ja sam taj kojeg oni dan za danom pitaju za savjet, upoznati moje putove tu oni traže svoju ugodu, kao jedan narod koji je primijenjivao pravdu i nije napustio pravo svojeg Boga. Oni zahtijevaju od mene suđenje prema pravdi, oni traže zadovoljstvo u blizini Božjoj:
Izaija 58,3” što nam služi *postiti, ako ti to ne vidiš, poniziti se, ako ti to ne znaš? No, u dan svojeg posta, vi znate praviti dobar posao, a sve svoje trudbenike, vi njih mučite!
Izaija 58,4Dakle vi postite tražeći svađu i prepirku i ljutito udarajući rukom! Vi ne postite kako treba u dan kad hoćete podignuti vaš glas.
Izaija 58,5Treba li biti takav, post koji ja prihvaćam, dan kad se čovjek ponižava? Radi li se o tome da se povije glava kao jedna trstika, prostre na ležaj *kostrijet i pepeo ? Da li ti zato proglašavaš post, dan u milosti kod Boga?
Izaija 58,6Post koji ja volim, nije ovo: razvezati spone koje dolaze iz zlobnosti, osloboditi remenje *jarma, otpustiti slobodnima one koji se previjaju, ukratko, da vi raskomadate sve jarmove!
Izaija 58,7Nije li to podijeliti tvoj kruh s izgladnjelim? I još: siroti bez zaklona, ti ćeš ih primiti u kuću, ako vidiš koga golog, ti ćeš ga pokriti: pred onim tko je tvoje vlastito meso, ti se nećeš izmaknuti.
Izaija 58,8Tad će tvoja svjetlost zasvijetliti kao zora, a tvoje će se ozdravljene zbiti brzo. Tvoja će pravda ići ispred tebe, a slava GOSPODOVA bit će tvoja zaštitnica.
Izaija 58,9Tad ćeš ti pozvati i GOSPOD će odgovoriti, ti ćeš dozivati a on će reći: ” Evo me! “ Ako si uništio jaram kod sebe, prst otužitelj, riječ pakosnu,
Izaija 58,10ako ti izgladnjelom ustupiš svoj vlastiti zalogaj i ako ti nasitiš grlo pniženo, tvoja će se svjetlost dići u tminama, tvoja tama bit će kao podne.
Izaija 58,11Neprekidno će te GOSPOD voditi, u sred peći on će nasititi tvoje grlo, tvoju kost, on će ih obložiti. Bit ćeš kao jedan vrt zajaženi, kao vodoskok čije vode ne izmiču.
Izaija 58,12Obnovit će se zahvaljujući tebi uništu iz prošlosti, temelji ostavljani iz pokoljenja u pokoljenje, ti ćeš ponovo podići; bit ćeš nazvan: ” Popravitelj proloma, obnovitelj uličica za stanovanje. “
Izaija 58,13Ako se ti uzdržavas rada tijekom *šabata, i obavljanja dobrih poslova u moj *sveti dan, ako ti nazoveš šabat ”Uživanje“, sveti dan GOSPODOV, ”Slavni“, ako ga ti slaviš, niječući, voditi poduzeća, loviti dobre poslove držati govorancije beskrajne,
Izaija 58,14tad ćeš ti naći užitak u GOSPODU, ja ću te u kolima odvesti na visove Zemlje, ja ću ti dati uživati baštinu Jakovljevu, tvojeg oca . Da, usta su GOSPODOVA rekla. Grješke koje vas odvajaju od GOSPODA
Isaija 58,1Viči iz grla, ne usteži se, podigni glas svoj kao truba, i objavi narodu mojemu bezakonja njegova i domu Jakovljevu grijehe njihove,
Isaija 58,2Premda me svaki dan traže i radi su znati putove moje, kao narod koji tvori pravdu i ne ostavlja suda Boga svojega; ištu od mene sudove pravedne, žele približiti se k Bogu.
Isaija 58,3Zašto postismo, vele, a ti ne pogleda, mučismo duše svoje, a ti ne htje znati? Gle, kad postite, činite svoju volju i izgonite sve što vam je ko dužan.
Isaija 58,4Eto postite da se prete i svađate i da bijete pesnicom bezbožno. Nemojte postiti tako kao danas, da bi se čuo gore glas vaš.
Isaija 58,5Taki li je post koji izabrah da čovjek muči dušu svoju jedan dan? da savija glavu svoju kao sita i da stere poda se kostrijet i pepeo? To li ćeš zvati post i dan ugodan Gospodu?
Isaija 58,6A nije li ovo post što izabrah: da razvežeš sveze bezbožnosti, da razdriješiš remenje od bremena, da otpustiš potlačene, i da izlomite svaki jaram?
Isaija 58,7Nije li da prelamaš hljeb svoj gladnome, i siromahe prognane da uvedeš u kuću? kad vidiš gola, da ga odjeneš, i da se ne kriješ od svoga tijela?
Isaija 58,8Tada će sinuti vidjelo tvoje kao zora, i zdravlje će tvoje brzo procvasti, i pred tobom će ići pravda tvoja, slava Gospodnja biće ti zadnja straža.
Isaija 58,9Tada ćeš prizivati, i Gospod će te čuti: vikaćeš, i reći će: evo me. Ako izbaciš između sebe jaram i prestaneš pružati prst i govoriti zlo;
Isaija 58,10I ako otvoriš dušu svoju gladnome, i nasitiš dušu nevoljnu; tada će zasjati u mraku vidjelo tvoje i tama će tvoja biti kao podne.
Isaija 58,11Jer će te Gospod voditi vazda, i sitiće dušu tvoju na suši, i kosti tvoje krijepiće, i bićeš kao vrt zaliven i kao izvor kojemu voda ne presiše.
Isaija 58,12I tvoji će sazidati stare pustoline, i podignućeš temelje koji će stajati od koljena do koljena, i prozvaćeš se: koji sazida razvaline i opravi putove za naselje.
Isaija 58,13Ako odvratiš nogu svoju od subote da ne činiš što je tebi drago na moj sveti dan, i ako prozoveš subotu milinom, sveti dan Gospodnji slavnijem, i budeš ga slavio ne idući svojim putovima i ne čineći što je tebi drago, ni govoreći riječi,
Isaija 58,14Tada ćeš se veseliti u Gospodu, i izvešću te na visine zemaljske, i daću ti da jedeš našljedstvo Jakova oca svojega; jer usta Gospodnja rekoše.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje