Tražilica


Izlazak 6. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izlazak 6,1Gospod odgovori Mojsiju: "Ti ćeš vidjeti, kako ću faraona primorati, da, jakom rukom prisiljen, pusti ih, jest, da, jakom rukom prisiljen, progna ih iz zemlje svoje."
Izlazak 6,2Dalje reče Bog Mojsiju: "Ja sam Gospod!
Izlazak 6,3Ja se objavih Abrahamu, Izaku i Jakovu kao Bog Svemoćni. Ali imenom svojim 'Gospod' ja im se ne pokazah.
Izlazak 6,4Ja im se ugovorom obvezah, da ću im dati u posjed zemlju kanaansku, zemlju, u kojoj su prije prebivali kao tuđinci.
Izlazak 6,5Pa razabrah i tužbu sinova Izraelovih, koje u Egiptu zasuznjiše, i pomislih na zavjet svoj.
Izlazak 6,6Zato navijesti sinovima Izraelovim: "Ja sam Gospod! Ja ću vas izbaviti iz robije egipatske, oslobodit ću vas iz sužanjstva njihova, spasit ću vas rukom visoko podignutom i kaznenim sudovima žestokim.
Izlazak 6,7Izabrat ću vas za svoj narod i bit ću Bog vaš . I spoznat ćete, da sam ja, Gospod, Bog vaš, onaj, koji vas izbavljam od pritiska robije egipatske.
Izlazak 6,8I uvest ću vas u zemlju, koju sam svečanom zakletvom Abrahamu, Izaku i Jakovu obećao dati. Vama ću je dati u posjed, ja, Gospod."
Izlazak 6,9Mojsije reče to sinovima Izraelovim, ali ne poslušaše Mojsija zbog malodušnosti i teške rabote.
Izlazak 6,10Zato zapovjedi Gospod Mojsiju:
Izlazak 6,11"Idi, pozovi faraona, kralja egipatskoga, neka pusti sinove Izraelove iz zemlje svoje!"
Izlazak 6,12Mojsije reče Gospodu: "Kad me eto ni sinovi Izraelovi ne slušaju, kako će me poslušali faraon? Usto sam nespretan u govoru?"
Izlazak 6,13Ali se Gospod razgovori s Mojsijem i Aronom i posla h k sinovima Izraelovim i k faraonu, kralju egipatskomu, s nalogom, da izvedu sinove Izraelove iz zemlje egipatske.
Izlazak 6,14Ovo su poglavice porodica njihovih sinovi Rubena, prvorođenca Izraelova, bili su Henok, Palu, Hesron i Karmi. To su porodice Rubenove.
Izlazak 6,15Sinovi Simeonovi bili su Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Zohar i Šaul, sin Kanaanke. To su porodice Simeonove.
Izlazak 6,16Imena sinova Levijevih po porodicama njihovim jesu: Geršon, Kohat i Merari. Levi poživje sto i trideset i sedam godina.
Izlazak 6,17Sinovi Geršonovi bili su Libni i Šimi po porodicama svojim.
Izlazak 6,18Sinovi Kohatovi bili su Amram, Izhar, Hebron i Uziel, Kohat poživje sto i trideset i tri godine.
Izlazak 6,19Sinovi Merarijevi bili su Mahli i Muši. To su porodice Levijeve po naraštajima svojim.
Izlazak 6,20Amram se oženi svojom bratučedom (očevom sestrom) Jokebedom, koja mu rodi Arona i Mojsija, Amram poživje sto i trideset i sedam godina.
Izlazak 6,21Sinovi Izharovi bili su Korah, Nefeg i Zikri.
Izlazak 6,22Sinovi Uzielovi bili su Mišael, Elisafan i Sitri.
Izlazak 6,23Aron se oženi Elišebom, kćerju Aminadabovom, sestrom Nahšonovom. Ona mu rodi Nadaba, Abihua, Eleazara i Itamara.
Izlazak 6,24Sinovi Korahovi bili su Asir, Elkana i Abiasaf. To su porodice Korahove.
Izlazak 6,25Eleazar, sin Aronov, oženi se jednom od kćeri Putielovih; ona mu rodi Finehasa. To su poglavice Levija po svojim porodicama.
Izlazak 6,26To su Aron i Mojsije, kojima zapovjedi Gospod: "Izvedite narod Izraelski po svojim četama iz zemlje egipatske!"
Izlazak 6,27Oni su to, koji su pregovarali s faraonom, kraljem egipatskim, da izvedu sinove Izraelove iz Egipta, taj Mojsije i taj Aron.
Izlazak 6,28Onda, kad je govorio Gospod s Mojsijem u zemlji egipatskoj.
Izlazak 6,29Reče Gospod Mojsiju ovo: "Ja sam Gospod! Javi faraonu, kralju egipatskomu, što ti reknem!"
Izlazak 6,30A Mojsije reče Gospodu: "Ah, ja sam nespretan u govoru; kako će mene poslušati faraon?"
Izlazak 6,1 Jahve reče Mojsiju: "Naskoro ćeš vidjeti kako ću ja s faraonom! Pod jakom rukom pustit će ih da odu; pod jakom rukom sam će ih iz svoje zemlje istjerati.
Izlazak 6,2Još reče Bog Mojsiju: "Ja sam Jahve.
Izlazak 6,3Abrahamu, Izaku i Jakovu objavljivao sam se kao El Šadaj. Ali njima se nisam očitovao pod svojim imenom - Jahve.
Izlazak 6,4I sklopio sam svoj Savez s njima da ću im dati kanaansku zemlju, zemlju gdje su živjeli kao pridošlice.
Izlazak 6,5A sada, pošto sam čuo uzdisaje Izraelaca koje Egipćani drže u ropstvu, sjetih se svoga Saveza.
Izlazak 6,6Kaži, dakle, Izraelcima da sam ja Jahve; da ću vas izbaviti od tereta što su vam ga Egipćani nametnuli. Oslobodit ću vas od ropstva u kojem vas drže; izbavit ću vas udarajući jako i kažnjavajući strogo.
Izlazak 6,7Za svoj ću vas narod uzeti i bit ću vašim Bogom. Tada ćete znati da sam vas ja, Jahve, vaš Bog, izbavio od egipatske tlake.
Izlazak 6,8Dovest ću vas u zemlju za koju sam se zakleo da ću je dati Abrahamu, Izaku i Jakovu i dat ću vam je u baštinu, ja, Jahve.
Izlazak 6,9Mojsije to kazivaše Izraelcima, ali ga ne htjedoše slušati: duhovi su im bili pomućeni od teškoga ropstva.
Izlazak 6,10Onda Jahve reče Mojsiju:
Izlazak 6,11"Idi i reci faraonu, kralju egipatskome, da otpusti Izraelce iz svoje zemlje.
Izlazak 6,12Mojsije prozbori Jahvi: "Kad me Izraelci nisu slušali, kako će me, spora u govoru, saslušati faraon!
Izlazak 6,13Ali je Jahve govorio Mojsiju i Aronu i slao ih sad k Izraelcima, a sad k faraonu, kralju egipatskome, da pusti Izraelce iz Egipta.
Izlazak 6,14Ovo su glave njihovih domova. Sinovi Izraelova prvorođenca Rubena: Henok, Palu, Hesron i Karmi. To su obitelji potekle od Rubena.
Izlazak 6,15A sinovi Šimunovi: Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sohar i Šaul, sin Kanaanke. To su obitelji potekle od Šimuna.
Izlazak 6,16Ovo su imena Levijevih sinova s njihovim potomstvom: Geršon, Kehat i Merari. Levi je živio sto trideset i sedam godina.
Izlazak 6,17Sinovi su Geršonovi: Libni i Šimi sa svojim obiteljima.
Izlazak 6,18Sinovi su Kehatovi: Amram, Jishar, Hebron i Uziel. Kehat je živio sto trideset i tri godine.
Izlazak 6,19Merarijevi su sinovi: Mahli i Muši. To su Levijeve obitelji s njihovim potomcima.
Izlazak 6,20Amram se oženi svojom tetkom Jokebedom, koja mu rodi Arona i Mojsija. Amram je živio sto trideset i sedam godina.
Izlazak 6,21Sinovi Jisharovi bijahu: Korah, Nefeg i Zikri.
Izlazak 6,22A sinovi su Uzielovi: Mišael, Elsafan i Sitri.
Izlazak 6,23Aron se oženi Elišebom, kćerkom Aminadabovom, a sestrom Nahšonovom, koja mu rodi: Nadaba, Abihua, Eleazara i Itamara.
Izlazak 6,24Korahovi su sinovi: Asir, Elkana i Abiasaf. To su Korahovi potomci.
Izlazak 6,25Aronov sin Eleazar oženi se jednom Putielovom kćeri, koja mu rodi Pinhasa. To su glave Levijevih domova prema njihovim koljenima.
Izlazak 6,26To je onaj Aron i Mojsije kojima je Jahve zapovjedio da izvedu Izraelce iz Egipta po njihovim četama.
Izlazak 6,27To su oni isti, Mojsije i Aron, koji su govorili faraonu, kralju egipatskome, da pusti Izraelce iz Egipta.

Izlazak 6,28U dan kad je Jahve govorio s Mojsijem u egipatskoj zemlji,
Izlazak 6,29rekao mu je: "Ja sam Jahve. Izvijesti faraona, egipatskoga kralja, o svemu što ti kažem.
Izlazak 6,30Mojsije se pred Jahvom ispričavao: "Spor sam ja u govoru. Kako će me faraon poslušati?
Izlazak 6,1GOSPOD reče Mojsiju: ` Sada, ti ćeš vidjeti što ću ja učiniti Faraonu: Po čvrstoj ruci, on će ih pustiti otići, po čvrstoj ruci, on će ih protjerati iz svoje zemlje !`
Izlazak 6,2Bog oslovi Mojsija. On mu reče: ` Ja sam GOSPOD.
Izlazak 6,3Ja sam se prikazao Abrahamu, Izaku i Jakovu kao Bog Svemogući, ali po mojim imenom, GOSPOD, ja im se nisam obznanio.
Izlazak 6,4Potom ja sam uspostavio svoj * savez s njima, za dati im zemlju Kanaan, zemlju njihovih seoba, gdje oni bijahu iseljenici.
Izlazak 6,5Najzad, ja sam čuo žalbu sinova Izraelovih, porobljenih od Egipćana, i ja sam se sjetio saveza svojeg.
Izlazak 6,6To je ono zbog čega, rekoh sinovima Izraelovim: Ja sam GOSPOD. Ja ću izvesti potlačene iz Egipta ja ću vas osloboditi njihovog ropstva, ja ću vas preuzeti na silu i odlučno,
Izlazak 6,7ja ću vas uzeti kao puk svoj za vas ja ću biti Bog. GOSPOD, koji jesam vaš Bog: onaj koji vas izvede iz Egipta.
Izlazak 6,8Ja ću vas uvesti u zemlju koju, podignute ruke, dao sam Abrahamu, Izaku i Jakovu. Ja ću vam je dati u posjed. Ja sam GOSPOD. `
Izlazak 6,9Mojsije govoraše tako sinovima Izraelovim, ali oni ne slušaše Mojsija, toliko ih robovanje obeshrabrivaše.
Izlazak 6,10GOSPOD reče Mojsiju:
Izlazak 6,11` Idi! Govori Faraonu, kralju Egiptu. Nek pusti otići Izraelove sinove iz svoje zemlje! `
Izlazak 6,12Ali Mojsije govoraše ovako pred GOSPODOM: ` Sinovi me Izraelovi nisu poslušali. Kako Faraon bi me slušao, mene koji sam neobrezanih usana ? `
Izlazak 6,13GOSPOD govoraše Mojsiju i Aaronu i priopći im svoje zapovijedi za sinove Izraelove i za Faraona, kralja Egipta, glede izlaska sinova Izraelovih iz zemlje Egipat.
Izlazak 6,14Evo poglavara njihovih predačkih obitelji: sinovi Rubenovi, prvorođenog Izraelovog: Hanoh i Palu, Hecron i Karmi - to su plemena Rubenova.
Izlazak 6,15A sinovi Simeonovi; Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sohar i Šaul, sinovi Kanaankini - to su plemena Simeonova.
Izlazak 6,16Evo imena sinova Levijevih, prema njihvom potomstvu: Geršon, Ketah i Merari. Trajanje života Levijevog bi 137 godina.
Izlazak 6,17Sinovi Geršonovi: Livni i Šimei, prema njihovim plemenima.
Izlazak 6,18I sinovi Ketahovi: Amram, Jicehar, Hebron i Uziel. Trajanje života Ketahovog bi 133 godine.
Izlazak 6,19I sinovi Merarijevi: Mahli i Muši. To su plemena Levijeva prema njihovom potomstvu.
Izlazak 6,20Amram uze za ženu svoju tetku Jokeved; ona mu rodi Aarona i Mojsija. Trajanje života Amramovog bi 137 godina.
Izlazak 6,21I sinovi Jiceharovi: Kore, Nefeg i Zikri.
Izlazak 6,22I sinovi Uzielovi: Mišael, Elsafan i Sitri.
Izlazak 6,23Aaron uze za ženu Elizabet, kćer Amonadavovu, sestru Nahšonovu; ona mu rodi Nadava, Abihua, Eleazara i Itamara.
Izlazak 6,24I sinovi Korejevi: Asir, Ealakana i Abiasaf. To su plemena Koreitska.
Izlazak 6,25Eleazar, sin Aaronov, bio je uzeo za ženu jednu kćer Putielovu; ona mu rodi Pinhasa. To su poglavari Levitskih obitelji prema njihovim plemenima.
Izlazak 6,26Evo dakle Mojsija i Aarona kojima GOSPOD bijaše rekao: Izvedite iz Egipta sinove Izraelove, poredane po vojskama `;
Izlazak 6,27oni su ti koji su govorili Faraonu, kralju Egipta, za izvesti iz Egipta sinove Izraelove. Evo dakle Mojsija i Aarona.
Izlazak 6,28I dan kad GOSPOD govoraše Mojsiju u zemlji Egipat,
Izlazak 6,29dan kad on govoraše tako Mojsiju: ` Ja sam GOSPOD, ponovo reci Faraonu, kralju Egipta, sve što ti ja rekoh `,
Izlazak 6,30Mojsije reče pred GOSPODOM: ` Evo me neobrezanih usana . Kako me je to Faraon poslušao? `
2. Mojsijeva 6,1A Gospod reče Mojsiju: sad ćeš vidjeti šta ću učiniti Faraonu; jer pod rukom krjepkom pustiće ih, i istjeraće ih iz zemlje svoje pod rukom krjepkom.
2. Mojsijeva 6,2Još govori Bog Mojsiju i reče mu: ja sam Gospod.
2. Mojsijeva 6,3I javio sam se Avramu, Isaku i Jakovu imenom Bog svemogući, a imenom svojim Gospod ne bih im poznat.
2. Mojsijeva 6,4I učinih zavjet svoj s njima da ću im dati zemlju Hanansku, zemlju u kojoj bijahu došljaci, u kojoj življahu kao stranci.
2. Mojsijeva 6,5I čuh uzdisanje sinova Izrailjevijeh, koje Misirci drže u ropstvu, i opomenuh se zavjeta svojega.
2. Mojsijeva 6,6Zato kaži sinovima Izrailjevijem: ja sam Gospod, i izvešću vas ispod bremena Misirskih, i oprostiću vas ropstva njihova, i izbaviću vas mišicom podignutom i sudovima velikim.
2. Mojsijeva 6,7I uzeću vas da mi budete narod, i ja ću vam biti Bog, te ćete poznati da sam ja Gospod Bog vaš, koji vas izvodim ispod bremena Misirskih.
2. Mojsijeva 6,8Pak ću vas odvesti u svoju zemlju, za koju podigoh ruku svoju zaklinjući se da ću je dati Avramu, Isaku i Jakovu; i daću vam je u našljedstvo, ja Gospod.
2. Mojsijeva 6,9I Mojsije kaza tako sinovima Izrailjevijem; ali ne poslušaše Mojsija od slabosti duha svojega i od ljutoga ropstva.
2. Mojsijeva 6,10I Gospod reče Mojsiju govoreći:
2. Mojsijeva 6,11Idi, kaži Faraonu caru Misirskom neka pusti sinove Izrailjeve iz zemlje svoje.
2. Mojsijeva 6,12A Mojsije progovori pred Gospodom i reče: eto, sinovi Izrailjevi ne poslušaše me, a kako će me poslušati Faraon, kad sam neobrezanijeh usana?
2. Mojsijeva 6,13Ali Gospod govori Mojsiju i Aronu, i zapovjedi im da idu k sinovima Izrailjevijem i k Faraonu, da izvedu sinove Izrailjeve iz zemlje Misirske.
2. Mojsijeva 6,14Ovo su poglavice u domovima otaca svojih: sinovi Ruvima prvenca Izrailjeva: Enoh i Faluj, Asron i Harmija; to su porodice Ruvimove.
2. Mojsijeva 6,15A sinovi Simeunovi: Jemuilo i Jamin i Aod i Ahin i Sar i Saul, sin neke Hananejke; to su porodice Simeunove.
2. Mojsijeva 6,16A ovo su imena sinova Levijevih po porodicama njihovijem: Girson i Kat i Merarije; a Levije poživje sto i trideset i sedam godina.
2. Mojsijeva 6,17A ovo su sinovi Girsonovi: Lovenije i Semej po porodicama svojim.
2. Mojsijeva 6,18A sinovi Katovi: Amram i Isar i Hevron i Ozilo; a Kat poživje sto i trideset i tri godine.
2. Mojsijeva 6,19A sinovi Merarijevi: Molija i Musija. To su porodice Levijeve po lozama svojim.
2. Mojsijeva 6,20A Amram se oženi Johavedom bratučedom svojom, i ona mu rodi Arona i Mojsija. A poživje Amram sto i trideset i sedam godina.
2. Mojsijeva 6,21A sinovi Isarovi bjehu: Korej i Nafek i Zehrija.
2. Mojsijeva 6,22A sinovi Ozilovi: Misailo i Elisafan i Segrija.
2. Mojsijeva 6,23A Aron se oženi Jelisavetom kćerju Aminadavovom, sestrom Nasonovom; i ona mu rodi Nadava i Avijuda i Eleazara i Itamara.
2. Mojsijeva 6,24A sinovi Korejevi bjehu: Asir i Elkana i Avijasar. To su porodice Korejeve.
2. Mojsijeva 6,25I Eleazar sin Aronov oženi se jednom od kćeri Futilovijeh, i ona mu rodi Finesa. To su poglavice između otaca Levitskih po svojim porodicama.
2. Mojsijeva 6,26To je Aron i Mojsije, kojima reče Gospod: izvedite sinove Izrailjeve iz zemlje Misirske u četama njihovijem.
2. Mojsijeva 6,27To su koji govoriše Faraonu caru Misirskom da izvedu sinove Izrailjeve iz Misira; to je Mojsije i to je Aron.
2. Mojsijeva 6,28I kad Gospod govoraše Mojsiju u zemlji Misirskoj,
2. Mojsijeva 6,29Reče Gospod Mojsiju govoreći: ja sam Gospod; kaži Faraonu caru Misirskom sve što sam ti kazao.
2. Mojsijeva 6,30I Mojsije reče pred Gospodom: evo sam neobrezanijeh usana, pa kako će me poslušati Faraon?

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje