Tražilica


Jošua 19. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Jošua 19,1Drugi ždrijeb izađe za Simeona, za pleme sinova Simeonovih po porodicama njihovim. Baština njihova bila je usred baštine sinova Judinih.
Jošua 19,2Oni dobiše kao baštinu Beer-Šebu, Šebu, Moladu,
Jošua 19,3Hasar-Šual, Balu, Esem,
Jošua 19,4Eltolad, Betul, Hormah,
Jošua 19,5Siklag, Bet-Markabot, Hasar-Susu,
Jošua 19,6Bet-Lebaot, Šaruhen, trinaest gradova sa selima svojim,
Jošua 19,7Ain, Rimon, Eter, Ašan, četiri grada sa selima svojim.
Jošua 19,8Nadalje sva sela, što su oko tih gradova, do Baalat-Beera, Ramah na jugu. To je baština plemena sinova Simeonovih po porodicama njihovim,
Jošua 19,9Baština sinova Simeonovih bila je od dijela sinova Judinih odijeljena, jer je dio sinova Judinih bio za nju prevelik. Zato dobiše sinovi Simeonovi baštinu svoju usred posjeda njihova.
Jošua 19,10Treći ždrijeb izađe za sinove Zebulunove po porodicama njihovim. Područje baštine njihove proteže se do Sarida.
Jošua 19,11Prema zapadu diže se međa njihova u Marale, dotiče se Dabešeta i ide na potok, koji je pred Jokneamom.
Jošua 19,12Od Sarida okrene se na istok, na izlazak sunčani k pokrajini Kislot-Tabora, ide dalje u Daberat, penje se u Jafiju,
Jošua 19,13Teče odatle na istok prema izlasku sunčanom u Git-Hefer, Ita-Kasin, i izlazi kod Rimona, i dalje do Neahe,
Jošua 19,14Tada se okreće međa na sjever oko Hanatona i svršava u dolini Jeftah-Elu.
Jošua 19,15S Katatom, Nahalalom, Šimronom, Jidalom i Betlehemom bilo je dvanaest gradova sa selima svojim.
Jošua 19,16To je baština sinova Zebulunovih po porodicama njihovim: "to gradovi sa selima njihovim.
Jošua 19,17Za Isakara izađe četvrti ždrijeb, za sinove Isakarove po porodicama njihovim.
Jošua 19,18Njihovo je područje bilo: "Jezreel, Kesulot, Šunem,
Jošua 19,19Hafraim, Šion, Anaharat,
Jošua 19,20Rabit, Kišion, Abes,
Jošua 19,21Remet, En-Ganim, En-Hada i Bet-Pases.
Jošua 19,22Međa se dotiče Tabora, Šahasime i Bet-Šemeša i svršava na Jordanu, šesnaest gradova sa selima svojim.
Jošua 19,23To je baština plemena sinova Isakarovih po porodicama njihovim: gradovi sa selima svojim.
Jošua 19,24Peti ždrijeb izađe za pleme sinova Ašerovih po porodicama njihovim.
Jošua 19,25Njihovo je područje bilo: Helkat, Hali, Beten, Akšaf,
Jošua 19,26Alamelek, Amad i Mišal i dotiče se Karmela na moru i Šihor-Libnat.
Jošua 19,27Onda se okreće međa prema izlasku sunčanom u Bet-Dagon, dotiče se Zebuluna i doline Jeftah-Ela na sjeveru, Bet-Emeka i Neiela i ide prema sjeveru u Kabul,
Jošua 19,28Ebron, Rehob, Hamon i Kanu do velikoga Sidona.
Jošua 19,29Tada se savija međa na Ramahi i do tvrdoga grada Tira Nato se okreće međa u Hosu i svršava na moru. Mehaleb, Akziba,
Jošua 19,30Uma, Afek i Rehob, dvadeset i dva grada sa selima svojim.
Jošua 19,31To je baština plemena sinova Ašerovih po porodicama njihovim: "gradovi sa selima svojim.
Jošua 19,32Šesti ždrijeb izađe za sinove Naftalijeve, za sinove Naftalijeve po porodicama njihovim.
Jošua 19,33Njihova međa teče od Helefa, od hrasta kod Saananima, od Adami-Nekeba i Jabneela do Lakuma i svršava na Jordanu.
Jošua 19,34Onda se okreće međa prema zapadu u Aznot-Tabor i odatle ide dalje u Hukoku, dotiče se Zebuluna na jugu, udara na zapadu na Ašer i na istoku na Jordan u Judi.
Jošua 19,35Tvrdi gradovi jesu Sidim, Ser, Hamat, Rakat, Kineret,
Jošua 19,36Adama, Ramah, Hasor,
Jošua 19,37Kedeš, Edrei, En-Hasor,
Jošua 19,38Jiron, Migdal-El, Horem, Bet-Anat i Bet-Šemeš, devetnaest gradova sa selima svojim.
Jošua 19,39To je baština plemena sinova Naftalijevih po porodicama svojim: gradovi sa selima svojim.
Jošua 19,40Sedmi ždrijeb izađe za pleme sinova Danovih po porodicama njihovim.
Jošua 19,41Područje baštine njihove bilo je: Zorah, Eštaol, Ir-Šemeš,
Jošua 19,42Šaalabin, Ajalon, Jetla,
Jošua 19,43Elon, Timnah, Ekron,
Jošua 19,44Eltekeh, Gibeton, Baalat,
Jošua 19,45Jehud, Bene-Berak, Gat-Rimon,
Jošua 19,46Me-Jarkon i Rakon s obalom kod Jope.
Jošua 19,47Ali područje sinova Danovih bilo je za njih pretijesno. Zato izađoše sinovi Danovi i udariše na Lešem, osvojiše ga, pobiše ga oštricom mača, uzeše ga u posjed i naseliše se u njemu. Lešem prozvaše Dan po imenu oca svojega Dana.
Jošua 19,48To je baština plemena sinova Danovih po porodicama njihovim: "to gradovi sa selima svojim.
Jošua 19,49Kad razdijeliše zemlju po međama njezinim, dadoše sinovi Izraelovi Jošui, sinu Nunovu, baštinu u svojoj sredini.
Jošua 19,50Po zapovijedi Gospodnjoj dadoše mu grad, koji zaiska, Timnat-Serah na gori Efraimovoj. On utvrdi grad i naseli se u njemu.
Jošua 19,51To su baštine, što ih svećenik Eleazar i Jošua, sin Nunov, i plemenski glavari izraelskih plemena razdijeliše ždrijebom u Šilu pred Gospodom na ulazu u Šator sastanka. Tako dovršiše razdiobu zemlje.
Jošua 19,1 Drugi ždrijeb izađe za Šimuna, za pleme sinova Šimunovih po porodicama njihovim: njihova je baština bila usred sinova Judinih.
Jošua 19,2Dodijeljena im je kao baština: Beer Šeba, Šeba, Molada;
Jošua 19,3Hasar Šual, Bala, Esem;
Jošua 19,4Eltolad, Betul, Horma,
Jošua 19,5Siklag, Bet-Hamarkabot, Hasar Susa,
Jošua 19,6Bet-Lebaot i Šaruhen: trinaest gradova i njihova sela.
Jošua 19,7Ajin, Rimon, Eter i Ašan: četiri grada s njihovim selima.
Jošua 19,8I sva naselja što su oko tih gradova, do Baalat Beera, Ramat Negeba. To je baština plemena sinova Šimunovih po porodicama njihovim.
Jošua 19,9Baština je sinova Šimunovih bila od dijela sinova Judinih, jer dio dodijeljen sinovima Judinim bijaše za njih prevelik. Zato su sinovi Šimunovi dobili svoju baštinu usred njihova područja.
Jošua 19,10Treći ždrijeb izađe za sinove Zebulunove po porodicama njihovim: njihovo je područje sezalo do Sarida,
Jošua 19,11odakle im se međa na zapadu penjala do Marale, doticala Dabešet i dopirala do potoka koji je nasuprot Jokneamu.
Jošua 19,12Od Sarida je međa okretala prema istoku, sve do međe Kislot Tabora, odakle je izlazila do Dabrata i uspinjala se do Jafije.
Jošua 19,13A odatle je išla opet prema istoku, na Git Hefer i na Ita Kasin, izlazila na Rimon i vraćala se do Nee.
Jošua 19,14Onda je okretala sa sjevera oko Hanatona i završavala se u dolini Jiftah-Elu.
Jošua 19,15Pa Katat, Nahalal, Šimron, Jidalu i Betlehem: dvanaest gradova s njihovim selima.
Jošua 19,16To je bila baština sinova Zebulunovih po porodicama njihovim: ti gradovi s njihovim selima.
Jošua 19,17Četvrti je ždrijeb izašao za Jisakara, za sinove Jisakarove po njihovim porodicama.
Jošua 19,18A posjed im je bio: Jizreel, Hakesulot, Šunem;
Jošua 19,19Hafarajim, Šion, Anaharat;
Jošua 19,20Harabit, Kišjon, Ebes;
Jošua 19,21Remet i En-Ganim, En-Hada i Bet-Pases.
Jošua 19,22Potom međa dotiče Tabor, Šahasimu i Bet-Šemeš i izlazi na Jordan: šesnaest gradova s njihovim selima.
Jošua 19,23To je baština plemena sinova Jisakarovih po porodicama njihovim: ti gradovi s njihovim selima.
Jošua 19,24Peti ždrijeb iziđe za pleme sinova Ašerovih po njihovim porodicama.
Jošua 19,25Njihova je zemlja bila: Helkat, Hali, Beten, Akšaf,
Jošua 19,26Alamelek, Amad, Mišal. Na zapadu je međa doticala Karmel i Šihor Libnat.
Jošua 19,27Zatim je okretala prema sunčanom istoku do Bet-Dagona i doticala se Zebuluna i doline Jiftahela sa sjevera; protezala se dalje Bet-Haemekom i Neielom i dosezala slijeva Kabul,
Jošua 19,28pa Abdon, Rehob, Hamon i Kanu sve do Velikog Sidona.
Jošua 19,29Međa je tada zavijala prema Rami i do tvrdoga grada Tira te je okretala prema Hosi i izlazila na more. Obuhvaćala je Mehaleb, Akzib,
Jošua 19,30Ako, Afek i Rehob: dvadeset i dva grada s njihovim selima.
Jošua 19,31To je baština plemena sinova Ašerovih po porodicama njihovim: ti gradovi i njihova sela.
Jošua 19,32Šesti ždrijeb izađe za sinove Naftalijeve po njihovim porodicama.
Jošua 19,33Njihova međa ide od Helefa i od Hrasta u Saananimu, od Adami Hanekeba i Jabneela do Lakuma i izbija na Jordan.
Jošua 19,34Potom međa okreće na zapad k Aznot Taboru i pruža se odande prema Hukoku; na jugu se dotiče Zebuluna, na zapadu Ašera, na istoku Jordana.
Jošua 19,35Utvrđeni gradovi bijahu Hasidim, Ser, Hamat, Rakat, Kineret;
Jošua 19,36Adama, Rama, Hasor,
Jošua 19,37Kedeš, Edrej, En-Hasor;
Jošua 19,38Jiron, Migdal-El, Horem, Bet-Anat, Bet-Šemeš: devetnaest gradova s njihovim selima.
Jošua 19,39To je baština plemena Naftalijevih sinova po porodicama njihovim: ti gradovi i njihova sela.
Jošua 19,40Izađe sedmi ždrijeb za pleme sinova Danovih po porodicama njihovim.
Jošua 19,41Područje baštine njihove bilo je: Sora, Eštaol, Ir Šemeš,
Jošua 19,42Šaalabin, Ajalon, Jitla,
Jošua 19,43Elon, Timna, Ekron,
Jošua 19,44Elteke, Gibeton, Baalat,
Jošua 19,45Jehud, Bene-Berak, Gat-Rimon,
Jošua 19,46Me-Hajarkon i Harakon s područjem prema Jafi.
Jošua 19,47Ali područje sinova Danovih bilo je za njih pretijesno; zato udare Danovi sinovi na Lešem, osvoje ga i sve pobiju oštricom mača; zaposjednu grad, nastane se u njemu i Lešem prozovu Dan, po imenu Dana, oca svoga.
Jošua 19,48To je baština plemena sinova Danovih po porodicama njihovim: ti im gradovi i sela njihova.
Jošua 19,49Kada završe diobu zemlje ždrijebom i utvrde njezine međe, dadu Izraelci Jošui, sinu Nunovu, baštinu u svojoj sredini.
Jošua 19,50Po zapovijedi Jahvinoj dali su mu grad koji je sebi želio: Timnat-Serah u Efrajimovoj gori; on utvrdi taj grad i nastani se u njemu.
Jošua 19,51To su baštine koje su svećenik Eleazar i Jošua, sin Nunov, i glavari izraelskih plemena podijelili ždrijebom među plemena izraelska u Šilu, pred Jahvom, na vratima Šatora sastanka. Tako je zavšena razdioba zemlje.
Jošua 19,1Drugi put, kocka pade na Šimuna, plemenu sinova Šimunovih prema njihovim zadrugama. Njihova se baština nalaziše u sred baštine sinova Judinih.
Jošua 19,2U svoju baštinu oni primiše: Beer-Šebu, Šebu, Moladau,
Jošua 19,3Hasar-Šual, Balu, Esem,
Jošua 19,4Eltolad, Betul, Hormu,
Jošua 19,5Siklag, Bet-Markavot, Hasar-Susu,
Jošua 19,6Bet-Levaot, Šaruhen: trinaest gradova i njihova sela;
Jošua 19,7Ain, Rimon, Ezter i Ašan: četiri grada i njihova sela;
Jošua 19,8sva sela uokolo tih gradova sve do Balat-Bera koji je Ramat na jugu. Takva bi baština sinova Šimunovih prema njihovim zadrugama.
Jošua 19,9Baština sinova Šimunovih bi uzeta na dijelu sinova Judinih, jer dio sinova Judinih bijaše prevelik za njih i tako sinovi Šimunovi primiše svoju baštinu u sred one sinova Judinih.
Jošua 19,10Treći put, ždrijeb označi sinove Zabulonove prema njihovim klanovima. Granica njihove baštine pružala se čak do Sarida;
Jošua 19,11uspinjala se prema zapadu i Mareali, dodirivala Dabešet, potom potok koji je sučelice Jokneamu.
Jošua 19,12Od Saride, one okretaše prema zapadu, k istoku sunca, na granicu Kislot-Tabora, produžavaše se prema Daveratu i uspinjaše u Jafiju.
Jošua 19,13Odatle, ona prolaziše k istoku u Gat-Hefer, Ita-Kasin, nastavljaše u Rimon i savijaše se prema Neau.
Jošua 19,14Granica obilazie na sjeveru Hanaton i i dodirivaše tjesnac Jiftah-El;
Jošua 19,15s Katatom, Nahalalom, Šimronom, Jidealom, Betlemom : dvanaest gradova i njihova sela.
Jošua 19,16Takva bijaše baština sinova Zabulonovih prema njihovim zadrugama, njihovi gradovi i njihova sela.
Jošua 19,17Četvrti put, ždrijeb pripade Isakaru, sinovima Isakarovim, prema njihovim zadrugama.
Jošua 19,18Njihova granica iđaše prema Izreelu, Kesulotu, Šunemu,
Jošua 19,19Hafaraimu, Šihonu, Anaharatu,
Jošua 19,20Rabitu, Kišionu, Evesu,
Jošua 19,21Remet, Ein-Ganim, Ein-Hada, Bet-Pases.
Jošua 19,22Granica dodirivaše Tabor, Šahasimu, Bet-Šemeš i dosezala Jordan: šesnaest gradova i njihova sela.
Jošua 19,23Takva bi baština sinova Isakarovih prema njihovim zadrugama, njihovi gradovi i njihova sela .
Jošua 19,24Peti put, ždrijeb pripade plemenu sinova Ašerovih prema njihovim zadrugama.
Jošua 19,25Njihova granica bijaše Helkat, Hali, Beten, Aksaf,
Jošua 19,26Alamekek, Amead, Mišeal; ona doticaše Karmel na zapadu i Šihor - Livnat;
Jošua 19,27on skretaše, na istoku sunca, k Bet-Dagonu, doticala Zabulon i tjesnac Jiftah-El, na sjeveru Bet-Emeka i Nejela; produžavaše se prema Kavulu u lijevo,
Jošua 19,28i prema Evronu, Rehovu, Hamonu i Kanai sve do Velikog Sidona.
Jošua 19,29Granica okretaše prema Ramai sve do Tvrđave Tir, i granica okretaše prema Hosai i dopiraše do mora u pokrajini Akziva;
Jošua 19,30s Umom, Afekom, Rehovom: 22 grada i njihova sela.
Jošua 19,31Takva bi baština plemena sinova Ašerovih prema njihovim zadrugama, njihovi gradovi i njihova sela.
Jošua 19,32Šesti put ždrijeb pripade sinovima Neftalijevim, sinovima Neftalijevim prema zadrugama njihovim.
Jošua 19,33Njihova granica iđaše od Helefa, od Elona kroz Sananim, Adami-Nekev, Javnel, sve do Lakuma, i svršavaše u Jordanu.
Jošua 19,34Granica okretaše prema zapadu u Aznot-Tabor i odatle se produžavaše prema Hukoku. Ona dodirivaše Zabulon šjuga i Ašer sa zapada, potom Judu, Jordan budući sa strane istoka sunca.
Jošua 19,35Utvrđeni gradovi bijahu: Sidim, Ser, Hamat, Rakat, Kineret,
Jošua 19,36Adama, Rama, Hasor,
Jošua 19,37Kedeš, Edrei, Ein-Hasor,
Jošua 19,38Jireon, Migdal-El, Horem, Bet-Anat, Bet-Šemeš; devetnaest gradova i njihova sela.
Jošua 19,39Takva bi baština plemena sinova Neftalijevih prema njihovim zadrugama, ti gradovi i njihova sela.
Jošua 19,40Sedmi put ždrijeb pripade sinovima Danovim, prema njihovim zadrugama.
Jošua 19,41Granica njihove baštine bijaše Sorea, Eštaol, Ir-Šemeš,
Jošua 19,42Šalabin, Ajalon, Jitla,
Jošua 19,43Elon, Timnata, Ekron,
Jošua 19,44Elteke, Gibeton, Balat,
Jošua 19,45Jehud, Bene-Berak, Gat-Rimon,
Jošua 19,46vode Jarkona, Rakon, šteritorijom nasuprot Jaffi.
Jošua 19,47Ali, teritorija sinova Danovih njima izmače; tada se sinovi Danovi uspeše, povedoše rat protiv Lešema i domogoše ga se. Posjekoše ga mačem i uzeše ga u posjed. Oni se tu smjestiše i dadoše Lešemu ime Danovo koje bijaše od njihovog pretka Dana .
Jošua 19,48Takva bi baština plemena sinova Danovih po njihovim zadrugama, ti gradovi i njihova sela.
Jošua 19,49Kad bi završeno uzimanje u baštinu zemlje prema njenim granicama, sinovi Izraelovi dadoše jednu baštinu Jošui, sinu Nunovu, u sred njih.
Jošua 19,50Prema zapovijedi GOSPODOVOJ, oni njemu dadoše grad koji bijaše zatražio, Timnat-Serah u planini Efraim. On iznova podiže grad i smjesti se u njemu.
Jošua 19,51Takve su baštine što svećenik Eleazar, Jošua, sin Nunov, i poglavari obitelji plemena sinova Izraelovih doznačiše ždrijebanjem u Silu pred GOSPODOM na ulazu u *šator susretanja. Oni tako završiše razdiobu zemlje.
Isus Navin 19,1Potom izide drugi ždrijeb za Simeuna, pleme sinova Simeunovijeh po porodicama njihovijem, i bi našljedstvo njihovo usred našljedstva sinova Judinijeh.
Isus Navin 19,2I dopade im u našljedstvo Vir-Saveja i Saveja i Molada,
Isus Navin 19,3I Asar-Sual i Vala i Asem,
Isus Navin 19,4I Eltolad i Vetul i Orma,
Isus Navin 19,5I Siklag i Vet-Markavot i Asar-Susa,
Isus Navin 19,6I Vet-Levaot i Saruen; trinaest gradova sa selima svojim;
Isus Navin 19,7Ajin, Remon i Eter i Asan, četiri grada sa selima svojim;
Isus Navin 19,8I sva sela što bijahu oko tijeh gradova dori do Valat-Vira, a to je Ramat južni. To je našljedstvo plemena sinova Simeunovijeh po porodicama njihovijem.
Isus Navin 19,9Od dijela sinova Judinijeh dopade našljedstvo sinovima Simeunovijem, jer dio sinova Judinijeh bijaše velik za njih, zato sinovi Simeunovi dobiše našljedstvo na njihovu našljedstvu.
Isus Navin 19,10Potom izide treći ždrijeb za sinove Zavulonove po porodicama njihovijem; i međa našljedstvu njihovu bi do Sarida.
Isus Navin 19,11A odatle ide međa njihova pokraj mora na Maralu, i dopire do Davaseta, i ide na potok koji je prema Jokneamu,
Isus Navin 19,12Pa se okreće od Sarida na istok do međe Kislot-Tavorske, i ide na Davrat i izlazi do Jafe;
Isus Navin 19,13Otuda ide opet k istoku do Gita-Efera, a to je Ita-Kasin, i izlazi na Remon-Metoar, a to je Neja;
Isus Navin 19,14Otuda se savija međa k sjeveru na Anaton, i izlazi u dolinu Jeftail,
Isus Navin 19,15S Katatom i s Nalalom i Simronom i Idalom i Vitlejemom, dvanaest gradova sa selima svojim.
Isus Navin 19,16To je našljedstvo sinova Zavulonovijeh po porodicama njihovijem, to su gradovi i sela njihova.
Isus Navin 19,17Za Isahara izide ždrijeb četvrti, za sinove Isaharove po porodicama njihovijem;
Isus Navin 19,18A međa im bi: Jezrael i Kesulot i Sunim,
Isus Navin 19,19I Aferajim i Seon i Anaharat,
Isus Navin 19,20I Ravit i Kision i Aves,
Isus Navin 19,21I Remet i En-Ganim i En-Ada i Vet-Fasis,
Isus Navin 19,22A otuda ide međa na Tavor i na Sahasimu i Vet-Semes, i udara u Jordan; šesnaest gradova sa selima svojim.
Isus Navin 19,23To je našljedstvo plemena sinova Isaharovijeh po porodicama njihovijem; to su gradovi i sela njihova.
Isus Navin 19,24Potom izide ždrijeb peti za pleme sinova Asirovijeh po porodicama njihovijem.
Isus Navin 19,25I međa im bi: Helkat i Alija i Veten, i Ahsaf,
Isus Navin 19,26I Alameleh i Amad i Misal, i pruža se do Karmela k moru i do Sihor-Livnata,
Isus Navin 19,27I odatle se savija k istoku na Vet-Dagon, i dopire do Zavulona i do doline Jeftaila k sjeveru, i do Vetemeka i Naila, i ide do Havula nalijevo;
Isus Navin 19,28I Hevron i Reov i Amon i Kana dori do Sidona velikoga;
Isus Navin 19,29Otuda se savija međa na Ramu i do tvrdoga grada Tira, a otuda se savija na Osu i izlazi na more pokraj dijela Ahsivskoga;
Isus Navin 19,30I Ama i Afek i Reov; dvadeset i dva grada sa selima svojim.
Isus Navin 19,31To je našljedstvo plemena sinova Asirovijeh po porodicama njihovijem, to su gradovi i sela njihova.
Isus Navin 19,32Za sinove Neftalimove izide ždrijeb šesti, za sinove Neftalimove po porodicama njihovijem,
Isus Navin 19,33I međa im bi od Elafa i od Alona do Sananima, i od Adami-Nekeva i Javnila do Lakuma, i izlazi na Jordan;
Isus Navin 19,34Potom se obrće međa na zapad k Aznot-Tavoru, i ide na Ukok, i dopire do Zavulona s juga i do Asira sa zapada i do Jude na Jordanu s istoka.
Isus Navin 19,35A tvrdi su gradovi: Sidim, Ser i Amat, Rakat i Hinerot,
Isus Navin 19,36I Adama i Rama i Asor,
Isus Navin 19,37I Kedes i Edrej i En-Asor,
Isus Navin 19,38I Iron Migdalil, Orem i Vet-Anat i Vet-Semes; devetnaest gradova sa selima svojim.
Isus Navin 19,39To je našljedstvo plemena sinova Neftalimovijeh po porodicama njihovijem, to su gradovi sa selima svojim.
Isus Navin 19,40Sedmi ždrijeb izide za pleme sinova Danovijeh po porodicama njihovijem,
Isus Navin 19,41I međa našljedstvu njihovu bi Sara i Estaol i Ir-Semes,
Isus Navin 19,42I Salavin i Ajalon i Jetla,
Isus Navin 19,43I Elon i Tamnata i Akaron,
Isus Navin 19,44I Eltekon i Giveton i Valat,
Isus Navin 19,45I Jud i Vani-Varak i Gat-Rimon,
Isus Navin 19,46I Me-Jarkon i Rakon s međama svojim prema Jopi.
Isus Navin 19,47Ali međe sinova Danovijeh izidoše male za njih; zato izidoše sinovi Danovi i udariše na Lesem i uzeše ga i pobiše oštrijem mačem i osvojiše ga, i naseliše se u njemu, i Lesem prozvaše Dan po imenu Dana oca svojega.
Isus Navin 19,48To je našljedstvo plemena sinova Danovijeh po porodicama njihovijem; to su gradovi i sela njihova.
Isus Navin 19,49A kad podijeliše zemlju po međama njezinijem, dadoše sinovi Izrailjevi našljedstvo Isusu sinu Navinu među sobom.
Isus Navin 19,50Po zapovijesti Gospodnjoj dadoše mu grad koji zaiska, Tamnat-Sarah u gori Jefremovoj, a on sagradi grad i naseli se u njemu.
Isus Navin 19,51To su našljedstva koja Eleazar sveštenik i Isus sin Navin i glavari porodica otačkih u plemenima sinova Izrailjevijeh podijeliše ždrijebom u Silomu pred Gospodom na vratima šatora od sastanka, i tako podijeliše zemlju.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje