Tražilica


Levitski zakonik 17. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Levitski zakonik 17,1Još zapovjedi Gospod Mojsiju:
Levitski zakonik 17,2"Kaži Aronu, sinovima njegovim i svima sinovima Izraelovim ovu odredbu: Ovo je, što zapovijeda Gospod:
Levitski zakonik 17,3Svaki Izraelac, koji zakolje vola, ovcu ili kozu u taboru ili izvan tabora,
Levitski zakonik 17,4A ne donese ih na ulaz u Šator sastanka, da ih prinese Gospodu kao prinos pred Prebivalištem Gospodnjim, taj ima biti kriv za krv, jer je krv prolio, ima se istrijebiti iz naroda svojega.
Levitski zakonik 17,5Zato imaju sinovi Izraelovi svoje životinje klanice, što su ih do sada klali na slobodnu polju, dovesti k svećeniku pred Gospoda na ulaz u Šator sastanka i prinijeti ih kao žrtve mirotvorne Gospodu.
Levitski zakonik 17,6Svećenik neka poškropi krvlju žrtvenik Gospodnji pred ulazom u Šator sastanka i neka spali salo na ugodni miris Gospodu.
Levitski zakonik 17,7Oni ne smiju više prinositi svojih žrtava klanica đavolima, s kojima su do sada činili preljubu. Ovaj zakon ima za njih vječitu valjanost kroz sve naraštaje.
Levitski zakonik 17,8Još im zapovjedi: Ako jedan Izraelac ili stranac, koji boravi kod njih, prinese žrtvu paljenicu ili žrtvu klanicu,
Levitski zakonik 17,9A da je ne dovede na ulaz u Šator sastanka, da je tamo žrtvuje Gospodu, onda taj neka se istrijebi i naroda svojega.
Levitski zakonik 17,10Jede li koji Izraelac ili stranac, koji boravi kod njih, bilo koju krv, to ću ja proti takvu čovjeku, koji jede krv, postupati i istrijebiti ga iz naroda njegova.
Levitski zakonik 17,11Jer život tijela u krvi je, i samo vam je na žrtveniku dopuštam na pomirenje za duše vaše; krv naime pribavlja pomirenje, jer je život u njoj.
Levitski zakonik 17,12Zato zapovijedam sinovima Izraelovim, nitko između vas ne smije jesti krvi, ni stranac koji boravi kod vas, ne smije okusiti krvi.
Levitski zakonik 17,13Svaki Izraelac i svaki stranac, koji boravi kod njih, ako ulovi divljač ili pticu, što se jede, neka iscijedi krv i zaspe je zemljom.
Levitski zakonik 17,14Jer život svakog živoga bića u krvi je njegovoj. Zato zapovijedam sinovima Izraelovim: ne smijete jesti krvi nijednog živoga bića, jer je život svakog živoga bića u krvi njegovoj. Svaki, koji je jede ima se usmrtiti.
Levitski zakonik 17,15Tko jede meso životinje što je crkla, ili ju je zvjerka rastrgala, bio domaći ili stranac, mora oprati haljine svoje i okupati se i nečist je do večera: onda je opet čist.
Levitski zakonik 17,16A ne opere li haljina svojih i ne okupa li se, onda se je ogriješio."
Levitski zakonik 17,1 Jahve reče Mojsiju:
Levitski zakonik 17,2"Govori Aronu, njegovim sinovima i svima Izraelcima te im reci: `Evo što je zapovjedio Jahve:
Levitski zakonik 17,3svaki onaj od Izraelova doma koji u taboru ili izvan tabora zakolje vola, ili ovcu, ili kozu,
Levitski zakonik 17,4a ne donese ih na ulaz u Šator sastanka da se prinesu na dar Jahvi pred njegovim Prebivalištem, svaki takav neka je odgovoran: prolio je krv i neka se odstrani iz svoga naroda.`
Levitski zakonik 17,5Zato neka Izraelci svoje žrtve koje bi htjeli klati vani u polju dovedu na ulaz u Šator sastanka, k svećeniku, i neka ih prinose kao žrtve pričesnice.
Levitski zakonik 17,6Neka svećenik izlije krv po Jahvinu žrtveniku koji se nalazi na ulazu u Šator sastanka, a loj spali na ugodan miris Jahvi,
Levitski zakonik 17,7tako da ubuduće ne prinose svojih žrtava klanica jarcima s kojima se odaju bludu. Neka je ovo trajan zakon za njih i njihove naraštaje.
Levitski zakonik 17,8I kaži im: `Svaki pojedinac od Izraelova doma, ili stranac koji među vama boravi, koji prinese paljenicu ili klanicu
Levitski zakonik 17,9a ne donese je na ulaz u Šator sastanka da se prinese Jahvi, taj neka se odstrani iz svoga naroda.`
Levitski zakonik 17,10"Nadalje, protiv svakoga pojedinca od Izraelova doma, a tako i protiv svakoga pridošlice među vama koji bi blagovao bilo kakvu krv, ja ću se okrenuti, svakoga tko blaguje krv odstranit ću iz njegova naroda.
Levitski zakonik 17,11Jer je život živoga bića u krvi. Tu krv ja sam vama dao da na žrtveniku njome obavljate obred pomirenja za svoje živote. Jer krv je ono što ispašta za život.
Levitski zakonik 17,12Zato sam kazao Izraelcima: neka nitko od vas ne jede krvi; neka ni stranac koji među vama bude ne jede krvi.
Levitski zakonik 17,13Tko god, Izraelac ili stranac koji među vama boravi, uhvati u lovu kakvu zvijer ili pticu što se može jesti neka joj prolije krv i zatrpa zemljom.
Levitski zakonik 17,14Jer život svakoga živog bića jest njegova krv. Zato sam i rekao Izraelcima: ne smijete jesti krvi ni od kakva živog bića, jer život svakoga živog bića jest njegova krv. Tko god je bude jeo, neka se odstrani.
Levitski zakonik 17,15Tko bi god, Izraelac ili stranac, jeo što je uginulo ili što su zvijeri rastrgale neka opere svoju odjeću, u vodi se okupa i ostane nečistim do večeri. Tada će postati čist.
Levitski zakonik 17,16Ali ako je ne opere i ne okupa svoga tijela, neka snosi posljedice svoje krivnje.
Levitik 17,1GOSPOD oslovi Mojsija:
Levitik 17,2` Govori Aaronu, njegovim sinovima i svim sinovima Izraelovim; reći ćeš im: Evo zapovijedi što je GOSPOD bijaše dao:
Levitik 17,3Ako jedan čovjek iz doma Izraelovog zakolje jedno govedo, jedno janje ili jednu kozu u taboru - ili ga čak zakolje izvan tabora, -
Levitik 17,4a da ga ne dovede na ulaz u *šator susretanja da bi ga donio na dar GOSPODU, pred *boravište GOSPODOVO, on će primiti krv koju je prosuo: taj će čovjek biti odstranjen iz krila svojeg naroda .
Levitik 17,5Tako sinovi Izraelovi donosit će životinje koje žele *žrtvovati u polju; oni će ih donositi svećeniku, na ulaz u *šator susretanja, za GOSPODA; oni će ih žrtvovati GOSPODU kao žrtve mira;
Levitik 17,6svećenik će poškropiti tom krvlju *oltar GOSPODOV na ulazu u *šator susretanja, i stavit će dimiti masno u miris utažujući za GOSPODA;
Levitik 17,7tako oni ne će više svoje žrtve od tih vrsta jaraca kojima se čini jedan razvratni kult. To je iz doba u doba jedan nepromjenjivi zakon.
Levitik 17,8Ti ćeš njima također reći: Ako li jedan čovjek, koji je dio doma Izraelovog ili od useljenika pridošlih se tu nastaniti, ponudi jedan holokaust ili jednu žrtvu,
Levitik 17,9a da ga ne donese na ulaz u šator susretanja za žrtvovati ga GOSPODU, taj čovjek bit će odstranjen iz svoje rodbine.
Levitik 17,10Ako jedan čovjek, koji čini dio kuće Izraelove ili došljak koji se tu kani nastaniti, jede krvi, ja ću se okrenuti protiv onoga koji bude jeo krv, da bih ga odstranio iz krila njegovog naroda;
Levitik 17,11jer život jednog stvorenja je u krvi, a ja, ja sam vam ju dao, na oltaru, za odrješenje od vašeg života. U stvari, krv pribavlja odrješenje jer je život .
Levitik 17,12Evo zašto sam ja rekao sinovima Izraelovim: nitko među vama ne smije jesti krvi, i ni jedan useljenik među vama ne smije jesti krvi.
Levitik 17,13Ako jedan čovjek, koji činio dio sinova Izraelovih ili useljenik među vama, uzme u lovu jednu životinju ili pticu koja se jede, on će prosuti krv i pokriti ju zemljom;
Levitik 17,14jer život svakog stvorenja, to je njegova krv, sve dok je u životu; također sam rekao sinovima Izraelovim: Vi ne će te jesti krvi od nikakvog stvorenja, jer život svakog stvorenja, to je njegova krv; onaj koji ju jede mora biti odstranjen .
Levitik 17,15Tko god, domaći čovjek ili useljenik, pojede od jedne crknute životinje ili rastrgane mora oprati svoju odjeću, prati se u vodi a *nečist je sve do večeri; tad je on očišćen.
Levitik 17,16Ako li ne opere ni svoje odjeće ni tijela svojeg, nosit će teret svoje grješke. `
3. Mojsijeva 17,1Jošte reče Gospod Mojsiju govoreći:
3. Mojsijeva 17,2Kaži Aronu i sinovima njegovijem i svijem sinovima Izrailjevim, i reci im: ovo je zapovjedio Gospod govoreći:
3. Mojsijeva 17,3Ko god od doma Izrailjeva zakolje vola ili jagnje ili kozu u okolu, ili ko god zakolje izvan okola,
3. Mojsijeva 17,4A ne dovede na vrata šatora od sastanka, da prinese prinos Gospodu pred šatorom Gospodnjim, kriv je za krv; zato da se istrijebi onaj čovjek iz naroda svojega.
3. Mojsijeva 17,5Zato sinovi Izrailjevi neka dovedu žrtve svoje, koje bi klali u polju, neka ih dovedu Gospodu na vrata šatora od sastanka k svešteniku, i neka prinesu žrtve zahvalne Gospodu.
3. Mojsijeva 17,6I sveštenik neka pokropi krvlju po oltaru Gospodnjem na vratima šatora od sastanka, i salo neka zapali na ugodni miris Gospodu.
3. Mojsijeva 17,7I neka više ne prinose žrtve svoje đavolima, za kojima oni čine preljubu. Ovo neka im bude zakon vječan od koljena na koljeno.
3. Mojsijeva 17,8Zato im reci: ko bi god od doma Izrailjeva ili između stranaca koji se bave među njima prinio žrtvu paljenicu ili drugu žrtvu,
3. Mojsijeva 17,9A ne bi je doveo na vrata šatora od sastanka da je prinese Gospodu, taj čovjek da se istrijebi iz naroda svojega.
3. Mojsijeva 17,10A ko bi god od doma Izrailjeva ili između stranaca koji se bave među njima jeo kakve god krvi, okrenuću lice svoje na suprot onomu čovjeku koji bude jeo krvi, i istrijebiću ga iz naroda njegova.
3. Mojsijeva 17,11Jer je duša tijelu u krvi; a ja sam vam je odredio za oltar da se čiste duše vaše; jer je krv što dušu očišća.
3. Mojsijeva 17,12Zato rekoh sinovima Izrailjevim: niko između vas da ne jede krvi; ni došljak koji se bavi među vama da ne jede krvi.
3. Mojsijeva 17,13I ko bi god između sinova Izrailjevih ili između došljaka koji se bave kod njih ulovio zvjerku ili pticu, koja se jede, neka iscijedi krv iz nje, i zaspe je zemljom.
3. Mojsijeva 17,14Jer je duša svakoga tijela krv njegova, to mu je duša. Zato rekoh sinovima Izrailjevim: krvi nijednoga tijela ne jedite, jer je duša svakoga tijela krv njegova. Ko bi je god jeo, da se istrijebi.
3. Mojsijeva 17,15A ko bi jeo meso od životinje koja crkne ili koju raskine zvjerka, bio domorodac ili došljak, neka opere haljine svoje i okupa se u vodi, i biće nečist do večera, a poslije će biti čist.
3. Mojsijeva 17,16Ako li ih ne opere, i tijela svojega ne okupa, nosiće bezakonje svoje.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje