Tražilica


Luka 8. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Luka 8,1Potom je putovao od grada do grada, od sela do sela, propovijedao je i navješćivao radosnu vijest o kraljevstvu Božjemu. S njim su dvanaestorica
Luka 8,2I neke žene, koje je On bio iscijelio od zlih duhova i od bolesti: "Marija po imenu Magdalena, iz koje je bilo izašlo sedam zlih duhova.
Luka 8,3I Ivana, žena Huze, upravitelja Herodova, i Suzana i još mnoge druge, koje su služile njima imanjem svojim.
Luka 8,4Kad se skupilo veliko mnoštvo naroda i ljudi dolazili k njemu iz svih gradova, rekoše prispodobu ovu:
Luka 8,5"Izađe sijač da sije sjeme svoje. Kad je sijao, nekoje pade na put, pogazi se, i ptice nebeske pozobaše ga.
Luka 8,6Drugo pade na kamenito tlo. Ono doduše izniknu, ali se osuši, jer nije imalo vlage,
Luka 8,7Opet drugo pade među trnje. Uzraste trnje zajedno i uguši ga.
Luka 8,8Drugo napokon pade na zemlju dobru, izniknu i donese rod stostruk." Kad ovo reče, povika: "Tko ima uši, neka čuje!"
Luka 8,9Tada ga upitaše učenici njegovi, što znači prispodoba ova.
Luka 8,10On odgovori: "Vama je dano, da razumijete tajne kraljevstva Božjega. Drugima se daju u prispodobama, da vide, a ipak ne vide, da čuju, a ipak ne razumiju.
Luka 8,11Prispodoba znači ovo: "Sjeme je riječ Božja.
Luka 8,12Koji su na putu, to su oni, koji slušaju; a onda dolazi đavao i uzima riječ iz srca njihova, da ne vjeruju i da se ne spase.
Luka 8,13Koji su na kamenitu tlu, to su oni, koji doduše riječ slušaju i s radošću primaju, ali ne uhvate korijena. Vjeruju za neko vrijeme, ali u vrijeme napasti otpadnu.
Luka 8,14Što pade među trnje, to su oni, koji doduše riječ slušaju, ali onda zapadnu u brige, bogatstvo i uživanje života i uguše se i tako roda ne donose.
Luka 8,15Što napokon pade na zemlju dobru, to su oni, koji riječ slušaju, u dobru je i poslušnu srcu čuvaju i tako rod stalno donose.
Luka 8,16Nitko ne upali svjetiljke i ne poklapa je posudom, niti je meće pod postelju, nego je stavlja na svijećnjak, da vide svjetlo svi, koji ulaze.
Luka 8,17Jer ništa nije skriveno, što se ne bi otkrilo, ništa tajno, što se ne bi saznalo i na svjetlo izašlo.
Luka 8,18Pazite zato, kako slušate, jer tko ima, dat će mu se. A tko nema, još će mu se uzeti, što misli da ima."
Luka 8,19Majka njegova i braća njegova dođoše k njemu, ali nijesu mogli do njega od naroda.
Luka 8,20Javiše mu: "Majka tvoja i braća tvoja stoje vani i žele da to vide."
Luka 8,21On im reče: "Majka moja i braća moja jesu oni, koji slušaju riječ Božju i vrše je."
Luka 8,22Jednoga dana uzađe On s učenicima svojim u lađicu i reče im: "Prijeći ćemo na drugu obalu jezera. I odrinuše od zemlje.
Luka 8,23Dok su se vozili tamo, on zaspa. Tada se podiže bura na jezeru. Valovi su ih pokrivali, i bili su u pogibli
Luka 8,24Onda pristupiše k njemu, probudiše ga i povikaše: "Učitelju, učitelju, izgibosmo!" On se diže i zapovjedi vjetru i bijesnoj vodi. Oni se smiriše, i nastade tišina.
Luka 8,25Tada im reče: "Gdje je vjera vaša?" Puni straha i začudenja rekoše jedan drugome: "Tko je ovaj? Jer on zapovijeda i vjetrovima i vodi, i slušaju ga!"
Luka 8,26Odvezoše se u kraj Gadarenski, što leži prema Galileji.
Luka 8,27Jedva je bio izašao na zemlju, dođe mu u susret iz grada jedan čovjek, koji je bio opsjednut od zlih duhova. Već dugo vremena nije više nosio haljina i nije stanovao u kući, nego u kamenitim grobovima.
Luka 8,28Čim je ugledao Isusa, baci se vičući pred njega ničice i povika iza glasa: "Što mi imamo s tobom, Isuse, Sine Boga, Svevišnjega? Molim te, ne muči me!"
Luka 8,29Jer on zapovjedi nečistome duhu, da izađe iz čovjeka. Već dugo imao ga je on u svojoj vlasti. Vezali su ga u lance i okove, da a čuvaju; ali on istrga okove, i zao duh potjerao ga u pustinju.
Luka 8,30Isus ga zapita: "Kako se zoveš?" On odgovori: "Legija". Ser su mnogi zli dusi bili ušli u njega.
Luka 8,31Ovi zamoliše, da ih ipak ne otputi u pakao.
Luka 8,32A pasao je u blizini na obronku gore veliko krdo svinja. Zamoliše ga, da bi im dopustio da uđu u svinje. On im to dopusti.
Luka 8,33I tako izađoše zli duhovi iz čovjeka i uđoše u svinje. Krdo navali niz obronak u jezero i utopi se.
Luka 8,34Kad vidješe pastiri, što se dogodi, pobjegoše odatle i javiše to u gradu i po selima.
Luka 8,35Tada izađoše ljudi da vide, što se to dogodilo. Dođoše k Isusu i nađoše čovjeka, iz kojega su bili izašli zli dusi, gdje sjedi kod nogu Isusovih obučen i pametan. Uplašiše se.
Luka 8,36Očevici pripovjediše im, kako je opsjednuti bio iscijeljen.
Luka 8,37Tada ga zamoli sve pučanstvo okoline Gadarenske, da otide od njih; jer ih je bio obuzeo velik strah, A on uđe u lađicu i otide natrag.
Luka 8,38Čovjek, iz kojega su bili izašli zli dusi, zamoli ga, da smije s njim ići. Ali ga Isus otpusti i reče:
Luka 8,39"Vrati se kući natrag i pripovijedaj, što ti učini Bog!" On otide i navješćivao je po svem gradu, što mu je bio učinio Isus.
Luka 8,40Kad se vrati Isus, radosno ga primi mnoštvo naroda; jer su ga svi očekivali.
Luka 8,41Tada dođe čovjek po imenu Jair, predstojnik sinagoge. On pade Isusu pred noge i zamoli ga, da dođe u kuću njegovu;
Luka 8,42Jer je njegova jedina kći, u dobi od kojih dvanaest godina, ležala na umoru. Na putu tamo tiskao se narod oko njega.
Luka 8,43Tu je bila jedna žena, koja je već dvanaest godina trpjela od tečenja krvi. Bila je sve svoje imanje potrošila na liječnike, i ni jedan je nije mogao izliječiti.
Luka 8,44Ona pristupi straga i dotače se skuta haljine njegove, i odmah joj prestade tečenje krvi.
Luka 8,45Isus zapita: "Tko me se dotače?" Kad su svi to nijekali, rekoše Petar i njegovi drugovi: "Učitelju, mnoštvo naroda gura te i tiska a veliš: "Tko me se dotače?"
Luka 8,46A Isus reče: "Netko me se dotače; jer ja opazih, kako je sila izašla iz mene."
Luka 8,47I kad vidje žena, da je otkrivena, pristupi dršćući, pade pred njega ničice i pripovjedi pred svim narodom, zašto ga se dotače i kako odmah ozdravi.
Luka 8,48On joj reče: "Kćeri, vjera te tvoja ozdravi. Idi u miru!"
Luka 8,49Dok je on još govorio dođe netko iz kuće predstojnika sinagoge i javi: "Kći je tvoja umrla, ne trudi dalje učitelja!"
Luka 8,50Isus je to čuo i rekao mu: "Ne boj se! Samo vjeruj! Ona će se spasiti!
Luka 8,51Kad dođe u kuću, pusti unutra samo Petra, Ivana i Jakova i oca i majku djevojke.
Luka 8,52Svi su plakali i naricali za njom. A on reče: "Ne plačite; ona nije mrtva, nego samo spava;
Luka 8,53Tada su mu se podsmijevali; jer su znali, da je bila mrtva.
Luka 8,54On je uze za ruku i povika: "Djevojko, ustani!
Luka 8,55Tada se povrati duh njezin, i ustade odmah. Onda zapovjedi, da joj dadu neka jede.
Luka 8,56Roditelji njezini bili su izvan sebe od začudenja. A on im zapovjedi, da ni s kim ne govore o tom.
Luka 8,1 Zatim zareda obilaziti gradom i selom propovijedajući i navješćujući evanđelje o kraljevstvu Božjemu. Bila su s njim dvanaestorica
Luka 8,2i neke žene koje bijahu izliječene od zlih duhova i bolesti: Marija zvana Magdalena, iz koje bijaše izagnao sedam đavola;
Luka 8,3zatim Ivana, žena Herodova upravitelja Huze; Suzana i mnoge druge. One su im posluživale od svojih dobara.
Luka 8,4Kad se skupio silan svijet te iz svakoga grada nagrnuše k njemu, prozbori u prispodobi:
Luka 8,5"Iziđe sijač sijati sjeme. Dok je sijao, jedno pade uz put, bi pogaženo i ptice ga nebeske pozobaše.
Luka 8,6Drugo pade na kamen i, tek što je izniklo, osuši se jer ne imaše vlage.
Luka 8,7Drugo opet pade među trnje i trnje ga preraste i uguši.
Luka 8,8Drugo napokon pade u dobru zemlju, nikne i urodi stostrukim plodom." Rekavši to, povika: "Tko ima uši da čuje, neka čuje!
Luka 8,9Upitaše ga učenici kakva bi to bila prispodoba.
Luka 8,10A on im reče: "Vama je dano znati otajstva kraljevstva Božjega, a ostalima u prispodobama - da gledajući ne vide i slušajući ne razumiju.
Luka 8,11"A ovo je prispodoba: Sjeme je Riječ Božja.
Luka 8,12Oni uz put slušatelji su. Zatim dolazi đavao i odnosi Riječ iz srca njihova da ne bi povjerovali i spasili se.
Luka 8,13A na kamenu - to su oni koji kad čuju, s radošću prime Riječ, ali korijena nemaju: ti neko vrijeme vjeruju, a u vrijeme kušnje otpadnu.
Luka 8,14A što pade u trnje - to su oni koji poslušaju, ali poneseni brigama, bogatstvom i nasladama života, uguše se i ne dorode roda.
Luka 8,15Ono pak u dobroj zemlji - to su oni koji u plemenitu i dobru srcu slušaju Riječ, zadrže je i donose rod u ustrajnosti.
Luka 8,16"Nitko ne užiže svjetiljke da je pokrije posudom ili stavi pod postelju, nego je stavlja na svijećnjak da oni koji ulaze vide svjetlost.
Luka 8,17Ta ništa nije tajno što se neće očitovati; ništa skriveno što se neće saznati i na vidjelo doći.
Luka 8,18"Pazite dakle kako slušate. Doista, onomu tko ima dat će se, a onomu tko nema oduzet će se i ono što misli da ima.
Luka 8,19A majka i braća njegova htjedoše k njemu, ali ne mogoše do njega zbog mnoštva.
Luka 8,20Javiše mu: "Majka tvoja i braća tvoja stoje vani i žele te vidjeti.
Luka 8,21A on im odgovori: "Majka moja, braća moja - ovi su koji riječ Božju slušaju i vrše.
Luka 8,22Jednoga dana uđe u lađu on i učenici njegovi. I reče im: "Prijeđimo na onu stranu jezera." I otisnuše se.
Luka 8,23Dok su plovili, on zaspa. I spusti se oluja na jezero. Voda stane nadirati te bijahu u pogibli.
Luka 8,24Oni pristupiše i probudiše ga govoreći: "Učitelju, učitelju, propadosmo!" On se probudi, zaprijeti vjetru i valovlju; i oni se smire te nasta utiha.
Luka 8,25A on će im: "Gdje vam je vjera?" A oni se prestrašeni u čudu zapitkivahu: "Tko li je ovaj da i vjetrovima zapovijeda i vodi, i pokoravaju mu se?
Luka 8,26Doploviše u gergezenski kraj koji je nasuprot Galileji.
Luka 8,27Čim iziđe na kopno, eto mu iz grada u susret nekog čovjeka koji imaše zloduhe. Već dugo vremena nije se uopće odijevao niti stanovao u kući, nego po grobnicama.
Luka 8,28Kad opazi Isusa, zastenja, pade ničice preda nj i u sav glas povika: "Što ti imaš sa mnom, Isuse, Sine Boga Svevišnjega? Molim te, ne muči me!
Luka 8,29Jer bijaše zapovjedio nečistom duhu da iziđe iz toga čovjeka. Da, dugo ga je već vremena držao u vlasti i makar su ga lancima vezali i u verigama čuvali, on bi raskidao spone i zloduh bi ga odagnao u pustinju.
Luka 8,30Isus ga nato upita: "Kako ti je ime?" On reče: "Legija", jer u nj uđoše mnogi zlodusi.
Luka 8,31I zaklinjahu ga da im ne naredi vratiti se u Bezdan.
Luka 8,32A ondje u gori paslo je poveliko krdo svinja. Zaklinjahu ga dakle da im dopusti ući u njih. I on im dopusti.
Luka 8,33Tada zlodusi iziđoše iz čovjeka i uđoše u svinje. Krdo jurnu niz obronak u jezero i podavi se.
Luka 8,34Vidjevši što se dogodilo, svinjari pobjegoše i razglasiše gradom i selima.
Luka 8,35A ljudi iziđoše vidjeti što se dogodilo. Dođoše Isusu i nađoše čovjeka iz kojega bijahu izašli zlodusi gdje do nogu Isusovih sjedi, obučen i zdrave pameti. I prestraše se.
Luka 8,36A očevici im ispripovijediše kako je opsjednuti ozdravio.
Luka 8,37I zamoli ga sve ono mnoštvo iz okolice gergezenske da ode od njih jer ih strah velik spopade. On uđe u lađu i vrati se.
Luka 8,38A moljaše ga čovjek iz koga iziđoše zlodusi da može ostati s njim, ali ga on otpusti govoreći:
Luka 8,39"Vrati se kući i pripovijedaj što ti učini Bog." On ode razglašujući po svem gradu što mu učini Isus.
Luka 8,40Na povratku Isusa dočeka mnoštvo jer su ga svi željno iščekivali.
Luka 8,41I gle, dođe čovjek, ime mu Jair, koji bijaše predstojnik sinagoge. Baci se Isusu pred noge i stane ga moliti da dođe u njegovu kuću.
Luka 8,42Imaše kćer jedinicu, otprilike od dvanaest godina, koja umiraše. Dok je onamo išao, mnoštvo ga guralo odasvud.
Luka 8,43A neka žena koja je već dvanaest godina bolovala od krvarenja, sve svoje imanje potrošila na liječnike i nitko je nije mogao izliječiti,
Luka 8,44priđe odostrag i dotaknu se skuta njegove haljine i umah joj se zaustavi krvarenje.
Luka 8,45I reče Isus: "Tko me se to dotaknu?" Svi se branili, a Petar će: "Učitelju, mnoštvo te gura i pritišće.
Luka 8,46A Isus: "Netko me se dotaknuo. Osjetio sam kako snaga izlazi iz mene.
Luka 8,47A žena, vidjevši da se ne može kriti, sva u strahu pristupi i baci se preda nj te pred svim narodom ispripovjedi zašto ga se dotakla i kako je umah ozdravila.
Luka 8,48A on joj reče: "Kćeri, vjera te tvoja spasila. Idi u miru!
Luka 8,49Dok je on još govorio, eto jednog od nadstojnikovih s porukom: "Umrla ti kći, ne muči više Učitelja.
Luka 8,50Čuo to Isus pa mu reče: "Ne boj se! Samo vjeruj i ona će se spasiti!
Luka 8,51Uđe u kuću, ali nikomu ne dopusti da s njim uđe osim Petra, Ivana, Jakova i djetetova oca i majke.
Luka 8,52A svi plakahu i žalovahu za njom. A on im reče: "Ne plačite! Nije umrla, nego spava!
Luka 8,53No oni mu se podsmjehivahu znajući da je umrla.
Luka 8,54On je uhvati za ruku i povika: "Dijete, ustani!
Luka 8,55I povrati joj se duh i umah ustade, a on naredi da joj dadu jesti.
Luka 8,56Njezini se roditelji začudiše, a on zapovjedi da nikome ne reknu što se dogodilo.
Luka 8,1A, zatim, Isus putovaše kroz gradove i sela; on objavljivaše i obznanjivaše dobru vijest o *vladavini Božjoj. Dvanaestorica bijahu s njim,
Luka 8,2i također žene koje bijahu izliječene od zlih duhova i bolesti: Marija, zvana Magdala, iz koje bijaše izišlo sedmoro zlih *duhova,
Luka 8,3Ivana, žena *Herodova nadstojnika Huza, Suzana i mnogo drugih koji njih pomagaše svojim dobrima. ( Mt 13.19; Mk 4.19)
Luka 8,4Kako se sastala jedno veliko mnoštvo a dolažaše k njemu iz svih gradova, on reče u *prispodobi:
Luka 8,5` Sijač je izišao za sijati sjeme. Kako on sijaše, zrno je palo na rub puta; gazilo ga se i ptice su nebeske sve pojele.
Luka 8,6Drugo je zrno palo na kamen; proklijalo je i sasušilo se, zbog manjka vlažnosti.
Luka 8,7Drugo je zrno palo u sred trnja; klijajući s njim trnje ga je zagušilo.
Luka 8,8Drugo je zrno palo u dobru zemlju; proklijalo je ono i donijelo plod stostruko. ` Na što Isusu uzviknu: ` Onaj tko ima uši za slušati, nek čuje! ` ( Mt 13.1013; Mk 4.1012)
Luka 8,9Njegovi ga učenici upitaše što znači ta prispodoba.
Luka 8,10On reče: ` Vama je dano poznavati *tajne kraljevstva Božjeg; ali, za druge, to se daje u prispodobama, da gledaju i ne vide i da slušaju a ne razumiju. ` ( Mt 13.1823; Mk 4.1320)
Luka 8,11A evo što znači prispodoba: sjeme, to je riječ Božja.
Luka 8,12Oni koji su na rubu puta, to su oni koji čuju, potom dođe *đavao i otme im riječ iz srca njihovog, iz straha da ne povjeruju i ne budu spašeni.
Luka 8,13Oni koji su na kamenu, to su oni koji s radošću prime riječ kad ju čuju; ali, oni nemaju korijenja: za jedan čas oni povjeruju, alu u času *kušnje oni ju napuste.
Luka 8,14Ono koje je palo u trnje, to su oni koji čuju i koji, zbog briga, bogatstva i zadovoljstava života budu ugušeni u tijeku puta i ne stignu do svoje zrelosti.
Luka 8,15Ono koje je u dobroj zemlji, to su oni koji čuju riječ u srcu odanom i dobrom, koji ju zapamte i donose plod s mnogo ustrajnosti. ( Mt 4.2125 )
Luka 8,16Nitko ne pali jednu lampu da bi ju prekrio ćupom ili stavio pod krevet; već se ona stavlja na postolje da bi oni koji ulaze vidjeli svjetlost.
Luka 8,17Jer, nema ničeg tajnog što neće izići na vidjelo, ništa skriveno koje ne treba biti znano i izići na znanje.
Luka 8,18Posvetite dakle pažnju načinu na koji slušate. Jer onome koji ima, bit će dano; a onome koji nema, čak i ono što vjeruje da ima bit će mu oduzeto. ( Mt 12.4650; Mk 3.3135)
Luka 8,19Njegova majka i njegova braća stigoše blizu njega, ali mu ne mogoše prići zbog mnoštva.
Luka 8,20Javiše njemu: ` Tvoja majka i tvoja braća su vani; hoće te vidjeti. `
Luka 8,21On im odgovori:` Moja majka i moja braća, to su oni koji slušaju riječ Božju i koji ju primijenjuju. ` ( Mt 8.18,2327; Mk 4.3541)
Luka 8,22A, jednog dana on se uspne u barku sa svojim učenicima; on im reče: ` Pređimo na drugu obalu jezera `, i oni se otisnuše na pučinu.
Luka 8,23Dok oni plovljaše, Isus zaspe. Jedan vihor se obori na jezero; barka se napuni i oni se nađoše u opasnosti.
Luka 8,24Oni mu se primaknuše i probudiše ga govoreći: ` Učitelju, učitelju, izgibosmo! ` On se probudi, zaprijeti vjetru i valovima: ovi se stišaše i nastade tišina.
Luka 8,25Potom im on reče:` Gdje je vaša vjera? ` Obuzeti strahom, oni se začudiše i govoraše međusobno: ` Tko je, dakle on, da čak vjetrovima i valovima zapovijeda i da mu se ovi pokoravaju? ` ( Mt 8.2834 Mk 5.120)
Luka 8,26Oni dosegoše gergezenijanski kraj koji je sučelice Galileji.
Luka 8,27Kako on siđe na tle, dođe mu u susret jedan čovjek iz grada koji imaše *zloduhe. Već dugo vremena on više nije nosio odjeće i nije stanovao u kući već u grobovima.
Luka 8,28Pri pogledu na Isusa, on mu se baci pred noge ispuštaj ući krikove i reče jednim snažnim glasom: U što se ti miješaš, Isuse, Sine Sve-Višnjeg? Ja te molim, ne muči me. `
Luka 8,29Isus naime zapovijedaše nečistom duhu da iziđe iz tog čovjeka. Jer dosta puta ga se ovaj domagaše; vezalo ga se lancima i bukagijama; ali, on bi slomio sveze i bivao nagnam zloduhom u pusta mjesta.
Luka 8,30Isus ga ispitivaše: ` Koje je tvoje ime? ` ` Legija `, odgovori on, jer brojni demoni bijahu ušli u njega.
Luka 8,31A oni ga preklinjaše da im ne zapovjedi otići u ponor .
Luka 8,32A bijaše ondje jedno krdo svinja koje je paslo na planini. Zlodusi preklinjaše Isusa da im dopusti ući u svinje. On im to dopusti.
Luka 8,33Zlodusi iziđoše iz čovjeka, uđoše u svinje i krdo se sunovrati s visine strmine i jezero i utopi se.
Luka 8,34Kad vidješe što se dogodilo, čuvari pobjegoše i izvijestiše o događaju u zaseocima.
Luka 8,35Ljudi dolažaše onamo vidjeti što se bijaše dogodilo. Oni stigoše kod Isusa i nađoše, sjedjeti do njegovih nogu, čovjeka iz kojeg bijahu izišli zlodusi, koji bijaše odjenut i pri zdravom razumu, i biše oni zahvaćeni strahom.
Luka 8,36Oni koji bijahu vidjeli ispričaše im kako, onaj koji bi bjesomučan, bijaše bio spašen .
Luka 8,37Tada, svo pučanstvo oblasti Gergezenijanaca zamoli Isusa da se udalji od njih, jer oni bijahu zahvaćeni jednim velikim strahom; a, on se uspne u barku i vrati se.
Luka 8,38Čovjek kojeg bijahu napustili Zlodusi moljaše ga; iskaše da bude s njim. Ali, Isus ga otpusti govoreći:
Luka 8,39` Vrati se svojoj kući i ispričaj sve što je Bog učinio za tebe. ` A čovjek ode, obznanjujući po svem gradu sve što Isus bijaše učinio za njega. ( Mt 9.1826;Mk 5.2143)
Luka 8,40Po svom povratku, Isus bi dočekan od mnoštva, jer svi bijahu došli čekati ga.
Luka 8,41Kad evo stiže jedan čovjek imenom Jairos; on bijaše poglavar *sinagoge. Pavši k nogama Isusovim, on ga preklinjaše da dođe kući njegovoj,
Luka 8,42jer imaše on kćer jedinicu, otprilike od 12 godina, koja bijaše na samrti. Dok se Isus ondje nalaziše, mnoštvo ga toliko pritijesni da ga je gotovo zagušilo.
Luka 8,43Bijaše ondje jedna žena koja je patila od krvoliptanja otprije dvanaest godina; ona bijaše potrošila sve što je imala na liječnike, a nitko ju ne mogaše izliječiti.
Luka 8,44Ona se približi s traga, dodirnu resu na njegovoj odjeće i, u isti čas njeno krvoliptanje se zaustavi. Isus upita: ` Tko me dodirnuo? `
Luka 8,45Kako se svi braniše, Petar reče:` Učitelju, to su ljudi koji te stežu i pritišću. `
Luka 8,46Ali, Isus reče:` Netko me dodirnuo, ja sam osjetio da jedna snaga bijaše izišla iz mene. `
Luka 8,47Videći da nije mogla proći neopažena, žena dođe i drhteći pade k nogama njegovim; ona ispriča pred svim narodom iz kojeg razloga bijaše ga dodirnula, i kako istog časa bijaše izliječena.
Luka 8,48Tad joj on reče: ` Kćeri moja, tvoja te vjera spasila. Idi u miru. `
Luka 8,49On još govoraše kad stiže od poglavara sinagoge netko tko reče: ` Tvoja kćer je umrla. Ne dodijavaj više učitelju.`
Luka 8,50Ali Isus, koji to bijaše čuo reče Jairosu: ` Ne boj se; samo vjeruj i ona će biti spašena. `
Luka 8,51Po svom dolasku u kuću, on pusti ući sa sobom samo: Petra, Ivana i Jakova, s ocem i majkom djetetovom.
Luka 8,52Svi plakaše i žališe nad njom. Isus reče: ` Ne plačite, ona nije umrla, ona spava. `
Luka 8,53A oni se sprdaše s njim, jer znaše ona i da ona bijaše mrtva.
Luka 8,54Ali on, uzevši njenu ruku, pozva ju: ` Dijete moje, probudi se. `
Luka 8,55Njen se duh povrati i ona se istog časa diže. I on zapovjedi da joj daju jesti.
Luka 8,56Njeni roditelji biše zaprepašteni; a on im zapovijedi da nikom ne govore što se dogodilo. ( Mt 10.19, 1114; Mk 613)
Luka 8,1Poslije toga iđaše on po gradovima i po selima učeći i propovijedajući jevanđelje o carstvu Božijemu, i dvanaestorica s njim.
Luka 8,2I neke žene koje bijahu iscijeljene od zlijeh duhova i bolesti: Marija, koja se zvaše Magdalina, iz koje sedam đavola iziđe,
Luka 8,3I Jovana, žena Huze pristava Irodova, i Susana, i druge mnoge koje služahu njemu imanjem svojijem.
Luka 8,4A kad se sabra naroda mnogo, i iz sviju gradova dolažahu k njemu, kaza u priči:
Luka 8,5Iziđe sijač da sije sjeme svoje; i kad sijaše, jedno pade kraj puta, i pogazi se, i ptice nebeske pozobaše ga,
Luka 8,6A drugo pade na kamen, i iznikavši osuši se, jer nemaše vlage.
Luka 8,7I drugo pade u trnje, i uzraste trnje, i udavi ga.
Luka 8,8A drugo pade na zemlju dobru, i iznikavši donese rod sto puta onoliko. Govoreći ovo povika: ko ima uši da čuje neka čuje.
Luka 8,9A učenici njegovi pitahu ga govoreći: šta znači priča ova?
Luka 8,10A on reče: vama je dano da znate tajne carstva Božijega; a ostalima u pričama, da gledajući ne vide, i čujući ne razumiju.
Luka 8,11A priča ova znači: sjeme je riječ Božija.
Luka 8,12A koje je kraj puta to su oni koji slušaju, ali potom dolazi đavo, i uzima riječ iz srca njihovoga, da ne vjeruju i da se ne spasu.
Luka 8,13A koje je na kamenu to su oni koji kad čuju s radosti primaju riječ; i ovi korijena nemaju koji za neko vrijeme vjeruju, a kad dođe vrijeme kušanja otpadnu.
Luka 8,14A koje u trnje pade to su oni koji slušaju, i otišavši od brige i bogatstva i slasti ovoga života zaguše se, i rod ne sazri.
Luka 8,15A koje je na dobroj zemlji to su oni koji riječ slušaju, i u dobrome i čistom srcu drže, i rod donose u trpljenju. Ovo govoreći povika: ko ima uši da čuje neka čuje.
Luka 8,16Niko pak svijeće ne poklapa sudom kad je zapali, niti meće pod odar, nego je metne na svijećnjak da vide svjetlost koji ulaze.
Luka 8,17Jer nema ništa tajno što neće biti javno, ni sakriveno što se neće doznati i na vidjelo izići.
Luka 8,18Gledajte dakle kako slušate; jer ko ima, daće mu se, a ko nema, uzeće se od njega i ono što misli da ima.
Luka 8,19Dođoše pak k njemu mati i braća njegova, i ne mogahu od naroda da govore s njim.
Luka 8,20I javiše mu govoreći: mati tvoja i braća tvoja stoje napolju, hoće da te vide.
Luka 8,21A on odgovarajući reče im: mati moja i braća moja oni su koji slušaju riječ Božiju i izvršuju je.
Luka 8,22I dogodi se u jedan dan on uljeze s učenicima svojijem u lađu, i reče im: da prijeđemo na onu stranu jezera. I pođoše.
Luka 8,23A kad iđahu oni on zaspa. I podiže se oluja na jezeru, i topljahu se, i bijahu u velikoj nevolji.
Luka 8,24I pristupivši probudiše ga govoreći: učitelju! učitelju! izgibosmo. A on ustade, i zaprijeti vjetru i valovima; i prestadoše i posta tišina.
Luka 8,25A njima reče: gdje je vjera vaša? A oni se poplašiše, i čuđahu se govoreći jedan drugome: ko je ovaj što i vjetrovima i vodi zapovijeda, i slušaju ga?
Luka 8,26I dođoše u okolinu Gadarinsku koja je prema Galileji.
Luka 8,27A kad iziđe on na zemlju, srete ga jedan čovjek iz grada u kome bijahu đavoli od mnogo godina, i u haljine ne oblačaše se, i ne življaše u kući, nego u grobovima.
Luka 8,28A kad vidje Isusa, povika i pripade k njemu i reče zdravo: što je tebi do mene, Isuse, sine Boga najvišega? Molim te, ne muči me.
Luka 8,29Jer Isus zapovjedi duhu nečistome da iziđe iz čovjeka: jer ga mučaše odavno, i metahu ga u verige i u puta da ga čuvaju, i iskida sveze, i tjeraše ga đavo po pustinji.
Luka 8,30A Isus ga zapita govoreći: kako ti je ime? A on reče: legeon; jer mnogi đavoli bijahu ušli u nj.
Luka 8,31I moljahu ga da im ne zapovjedi da idu u bezdan.
Luka 8,32A ondje pasijaše po gori veliki krd svinja, i moljahu ga da im dopusti da u njih uđu. I dopusti im.
Luka 8,33Tada iziđoše đavoli iz čovjeka i uđoše u svinje; i navali krd s brijega u jezero, i utopi se.
Luka 8,34A kad vidješe svinjari što bi, pobjegoše i javiše u gradu i po selima.
Luka 8,35I iziđoše ljudi da vide šta je bilo, i dođoše k Isusu, i nađoše čovjeka iz koga đavoli bijahu izišli a on sjedi obučen i pametan kod nogu Isusovijeh; i uplašiše se.
Luka 8,36A oni što su vidjeli kazaše im kako se iscijeli bijesni.
Luka 8,37I moli ga sav narod iz okoline Gadarinske da ide od njih; jer se bijahu vrlo uplašili. A on uljeze u lađu i otide natrag.
Luka 8,38Čovjek pak iz koga iziđoše đavoli moljaše da bi s njim bio; ali ga Isus otpusti govoreći:
Luka 8,39Vrati se kući svojoj, i kazuj šta ti učini Bog. I otide propovijedajući po svemu gradu šta mu Isus učini.
Luka 8,40A kad se vrati Isus, srete ga narod, jer ga svi očekivahu.
Luka 8,41I gle, dođe čovjek po imenu Jair, koji bješe starješina u zbornici, i pade pred noge Isusove, i moljaše ga da uđe u kuću njegovu;
Luka 8,42Jer u njega bješe jedinica kći od dvanaest godina, i ona umiraše. A kad iđaše Isus, turkaše ga narod.
Luka 8,43I bješe jedna bolesna žena od tečenja krvi dvanaest godina, koja je sve svoje imanje potrošila na ljekare i nijedan je nije mogao izliječiti,
Luka 8,44I pristupivši sastrag dotače se skuta od haljine njegove, i odmah stade tečenje krvi njezine.
Luka 8,45I reče Isus: ko je to što se dotače mene? A kad se svi odgovarahu, reče Petar i koji bijahu s njim: učitelju! narod te opkolio i turka te, a ti kažeš: ko je to što se dotače mene?
Luka 8,46A Isus reče: neko se dotače mene; jer ja osjetih silu koja iziđe iz mene.
Luka 8,47A kad vidje žena da se nije sakrila, pristupi drhćući, i pade pred njim, i kaza mu pred svijem narodom zašto ga se dotače i kako odmah ozdravi.
Luka 8,48A on joj reče: ne boj se kćeri! vjera tvoja pomože ti; idi s mirom.
Luka 8,49Dok on još govoraše dođe neko od kuće starješine zborničkoga govoreći mu: umrije kći tvoja, ne trudi učitelja.
Luka 8,50A kad ču Isus, odgovori mu govoreći: ne boj se, samo vjeruj, i oživljeće.
Luka 8,51A kad dođe u kuću, ne dade nijednome ući osim Petra i Jovana i Jakova, i djevojčina oca i matere.
Luka 8,52A svi plakahu i jaukahu za njom; a on reče: ne plačite, nije umrla nego spava.
Luka 8,53I potsmijevahu mu se znajući da je umrla.
Luka 8,54A on izagnavši sve uze je za ruku, i zovnu govoreći: djevojko! ustani!
Luka 8,55I povrati se duh njezin, i ustade odmah; i zapovjedi da joj dadu neka jede.
Luka 8,56I diviše se roditelji njezini. A on im zapovjedi da nikome ne kazuju šta je bilo.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje