Tražilica


Matej 3. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Matej 3,1U one dane pojavi se Ivan Krstitelj, i propovijedao je u pustinji judejskoj:
Matej 3,2"Obratite se; jer je blizu kraljevstvo nebesko."
Matej 3,3Na njega naime misli prorok Izaija, kad veli: "Glas onoga, što viče u pustinji: Popravite put Gospodnji! Poravnajte staze njegove!"
Matej 3,4Ivan je nosio haljinu od dlake devine i pojas kožan oko bedara svojih. Hrana je njegova bila skakavci i med divlji.
Matej 3,5Tada je izlazio k njemu Jerusalem, sva Judeja i sva okolina jordanska.
Matej 3,6Ori su se dali u Jordanu krstiti od njega i priznavali su pritom grijehe svoje.
Matej 3,7Kad je on vidio i mnoge farizeje i saduceje gdje dolaze na njegovo krštenje, reče im: "Vi leglo zmijino! Tko vas je uputio, da biste mogli umaći gnjevu što dolazi?
Matej 3,8Donesite dakle rod dostojan obraćenja!
Matej 3,9Jer ne mislite da smijete govoriti: Mi imamo Abrahama sa oca, jer vam kažem: Bog može od kamenja ovoga podignuti djecu Abrahamu.
Matej 3,10Već je sjekira stavljena na korijen drveću. Svako drvo, koje ne rada dobra roda, siječe se i u oganj se baca.
Matej 3,11Ja vas krstim samo vodom, da se obratite. A onaj, koji dolazi za mnom, moćniji je od mene. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem.
Matej 3,12Vijačom u ruci on će očistiti gumno svoje; skupit će pšenicu u svoju žitnicu, a pljevu će spaliti ognjem neugasivim."
Matej 3,13Tada dođe Isus iz Galileje na Jordan k Ivanu, da se dadne krstiti od njega.
Matej 3,14Ali Ivan, htjede da ga odvrati od toga i reče: "Ja bih trebao da budem kršten od tebe, a ti dolaziš k meni?"
Matej 3,15Isus mu odgovori: "Samo pripusti to! Dolikuje nam, da ispunimo sve, što je pravo." Tada ga pripusti.
Matej 3,16Kad se je bio Isus pokrstio, izađe odmah iz vode. Tada mu se otvoriše nebesa. On vidje Duha Božjega gdje silazi kao golub i dolazi na njega.
Matej 3,17I glas s neba povika: "Ovo je Sin moj ljubljeni, koji se dopada meni."
Matej 3,1 U one dane pojavi se Ivan Krstitelj propovijedajući u Judejskoj pustinji:
Matej 3,2"Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!
Matej 3,3Ovo je uistinu onaj o kom proreče Izaija prorok: Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!
Matej 3,4Ivan je imao odjeću od devine dlake i kožnat pojas oko bokova; hranom mu bijahu skakavci i divlji med.
Matej 3,5Grnuo k njemu Jeruzalem, sva Judeja i sva okolica jordanska.
Matej 3,6Primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu ispovijedajući svoje grijehe.
Matej 3,7Kad ugleda mnoge farizeje i saduceje gdje mu dolaze na krštenje, reče im: "Leglo gujinje! Tko li vas je samo upozorio da bježite od skore srdžbe?
Matej 3,8Donosite dakle plod dostojan obraćenja.
Matej 3,9I ne usudite se govoriti u sebi: `Imamo oca Abrahama!` Jer, kažem vam, Bog iz ovoga kamenja može podići djecu Abrahamovu.
Matej 3,10Već je sjekira položena na korijen stablima. Svako dakle stablo koje ne donosi dobroga roda, siječe se i u oganj baca.
Matej 3,11"Ja vas, istina, krstim vodom na obraćenje, ali onaj koji za mnom dolazi jači je od mene. Ja nisam dostojan obuće mu nositi. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem.
Matej 3,12U ruci mu vijača, pročistit će svoje gumno i skupiti žito u svoju žitnicu, a pljevu spaliti ognjem neugasivim.
Matej 3,13Tada dođe Isus iz Galileje na Jordan Ivanu da ga on krsti.
Matej 3,14Ivan ga odvraćaše: "Ti mene treba da krstiš, a ti da k meni dolaziš?
Matej 3,15Ali mu Isus odgovori: "Pusti sada! Ta dolikuje nam da tako ispunimo svu pravednost!" Tada mu popusti.
Matej 3,16Odmah nakon krštenja izađe Isus iz vode. I gle! Otvoriše se nebesa i ugleda Duha Božjega gdje silazi kao golub i spušta se na nj.
Matej 3,17I eto glasa s neba: "Ovo je Sin moj, Ljubljeni! U njemu mi sva milina!
Matej 3,1U one dane pojavi se Ivan Krstitelj, proglašavaj ući po pustinji Judeje :
Matej 3,2`Obratite se: *vladavina nebesa se približila!`
Matej 3,3On je taj o kojem govoriše prorok Izaija kad govoraše: `Jedan glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, izravnajte njegove staze.`
Matej 3,4Ivan imaše odjeću od devine dlake i kožni pojas okolo križa; on se hraniše skakavcima i divljim medom.
Matej 3,5Tad Jeruzalem, sva Judeja i sva oblast Jordana dođoše k njemu;
Matej 3,6dadoše mu se krstiti u Jordanu ispovijedaj ući svoje grijehe.( Lk 3.7-9)
Matej 3,7Kad vidje mnoge *farizeje i saduceje prići svojem krštenju, on im reče: `Leglo guja, tko vam je samo pokazao put za izbjeći gnjevu koji dolazi ?
Matej 3,8Donesite dakle plod koji svjedoči o vašem obraćenju; i ne usudite se reći u sebi: Mi imamo Abrahama za oca .
Matej 3,9Jer, ja vam to kažem, iz ovog kamenja ovdje, Bog može podići djecu Abrahamovu.
Matej 3,10Spremna je već sjekira za posjeći korijenje stabala; svako dakle stablo koje ne daje dobar plod bit će posječeno i bačeno u vatru.( Mk 1.7-8; Lk 3.15-18; provj. Iv 24-28)
Matej 3,11Ja, krstim vas u vodi s ciljem obraćenja, ali onaj koji dolazi poslije mene jači je nego ja: ja mu nisam dostojan skidati sandale; on, krstit će vas u Svetom Duhu i vatri.
Matej 3,12On ima svoju vijaču u ruci, on će očistiti svoje gumno i spremiti svoje žito u žitnicu; ali, pljeva, nju će spaliti u vatri koja se ne gasi.`( Mk 1.9-11; Lk 3.21-22; Pr. Iv 29-34)
Matej 3,13Tad se pojavi Isus, došao iz Galileje u Jordan kod Ivana da mu se da krstiti.
Matej 3,14Ivan mu se htjede usprotiviti: `Ja sam taj, rekao je on, koji treba biti kršten od tebe, a ti dolaziš k meni!`
Matej 3,15Ali, Isus mu uzvrati: `Dopusti sada: tako nam odgovara ispuniti svu pravednost .` Tada, on mu dopusti učiniti.
Matej 3,16Čim bi kršten, Isus iziđe iz vode. Kad evo *nebesa se otvoriše i on vidje Duh Sveti silaziti poput jedne golubice i dolaziti na njega.
Matej 3,17I evo kako jedan glas dolazeći iz nebesa govoriše: `Ovaj ovdje, sin je moj predragi, onaj kojeg mi se svidjelo izabrati.`(Mk 1.12-13; Lk 4.1-13)
Matej 3,1U ono pak doba dođe Jovan krstitelj, i učaše u pustinji Judejskoj.
Matej 3,2I govoraše: pokajte se, jer se približi carstvo nebesko.
Matej 3,3Jer je to onaj za koga je govorio prorok Isaija gdje kaže: glas onoga što viče u pustinji: pripravite put Gospodu, i poravnite staze njegove.
Matej 3,4A Jovan imaše haljinu od dlake kamilje i pojas kožan oko sebe; a hrana njegova bijaše skakavci i med divlji.
Matej 3,5Tada izlažaše k njemu Jerusalim i sva Judeja, i sva okolina Jordanska.
Matej 3,6I on ih kršćavaše u Jordanu, i ispovijedahu grijehe svoje.
Matej 3,7A kad vidje (Jovan) mnoge fariseje i sadukeje gdje idu da ih krsti, reče im: porodi aspidini! ko kaza vama da bježite od gnjeva koji ide?
Matej 3,8Rodite dakle rod dostojan pokajanja.
Matej 3,9I ne mislite i ne govorite u sebi: imamo oca Avraama; jer vam kažem da može Bog i od kamenja ovoga podignuti djecu Avraamu.
Matej 3,10Već i sjekira kod korijena drvetu stoji; svako dakle drvo koje ne rađa dobra roda, siječe se i u oganj baca.
Matej 3,11Ja dakle kršćavam vas vodom za pokajanje; a onaj koji ide za mnom, jači je od mene; ja nijesam dostojan njemu obuće ponijeti; on će vas krstiti Duhom svetijem i ognjem.
Matej 3,12Njemu je lopata u ruci njegovoj, pa će otrijebiti gumno svoje, i skupiće pšenicu svoju u žitnicu, a pljevu će sažeći ognjem vječnijem.
Matej 3,13Tada dođe Isus iz Galileje na Jordan k Jovanu da se krsti.
Matej 3,14A Jovan branjaše mu govoreći: ti treba mene da krstiš, a ti li dolaziš k meni?
Matej 3,15A Isus odgovori i reče mu: ostavi sad, jer tako nam treba ispuniti svaku pravdu. Tada Jovan ostavi ga.
Matej 3,16I krstivši se Isus iziđe odmah iz vode; i gle, otvoriše mu se nebesa, i vidje Duha Božijega gdje silazi kao golub i dođe na njega.
Matej 3,17I gle, glas s neba koji govori: ovo je sin moj ljubazni koji je po mojoj volji.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje