Tražilica


Otkrivenje 1. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Otkrivenje 1,1Otkrivenje Isusa Krista, koje dade njemu Bog, da pokaže slugama svojim, što ima da se skoro zbude, i pokaza, poslavši po anđelu svojemu slugi svojemu Ivanu,
Otkrivenje 1,2Koji svjedoči riječ Božju i svjedočanstvo Isusa Krista sve, što vidje.
Otkrivenje 1,3Blagoslovljen je onaj, koji čita, i onima, koji slušaju riječi proročanstva i drže, što je napisano u njemu, jer je vrijeme blizu!
Otkrivenje 1,4Ivan na sedam crkava u Aziji. Milost vam i mir od onoga, koji jest, i koji bijaše, i koji će doći, i od sedam duhova, koji su pred prijestoljem njegovim;
Otkrivenje 1,5I od Isusa Krista, koji je svjedok vjerni, prvorođenac od mrtvih, i vladalac nad kraljevima zemaljskim. Njemu, koji nas je ljubio i otkupio nas od grijeha naših krvlju svojom;
Otkrivenje 1,6I učinio nas kraljevstvom i svećenicima Bogu i Ocu svojemu: "Njemu slava i vlast u vijeke vjekova! Amen,
Otkrivenje 1,7Eno, dolazi na oblacima, i gledat će ga svako oko, i oni, koji ga probodoše, naricat će nad njim sva plemena zemaljska. Da, Amen.
Otkrivenje 1,8Ja sam Alfa i Omega, Početak i Svršetak, govori Gospodin Bog, koji jest, i koji bijaše, i koji će doći, Svemoćni.
Otkrivenje 1,9Ja, Ivan, brat vas i dionik u nevolji i u kraljevstvu i strpljivosti u Kristu Isusu, bijah na otoku, koji se zove Patmos, zbog riječi Božje i zbog svjedočanstva Isusova.
Otkrivenje 1,10Tada se zanesoh u dan Gospodnji, i začuh za sobom glas veliki kao trube,
Otkrivenje 1,11Kako govori: "Što vidiš, napiši u knjigu i pošlji onima sedam crkava u Aziji: "u Efez, i u Smirnu, i u Pergam, i u Tijatiru, i u Sard, i u Filadelfiju, i u Laodiceju.
Otkrivenje 1,12I okrenuh se, da vidim glas, koji mi je govorio; i okrenuvši se vidjeh sedam svijećnjaka zlatnih,
Otkrivenje 1,13I usred sedam zlatnih svijećnjaka kao Sina čovječjega, obučena u dugačku haljinu, i opasana po prsima pojasom zlatnim.
Otkrivenje 1,14A glava njegova i kosa bijela kao bijela vuna, kao snijeg; i oči njegove kao plamen ognjeni;
Otkrivenje 1,15I noge njegove kao mjed, kad se rastopi u peći; i glas njegov kao šum voda mnogih;
Otkrivenje 1,16I imao je u svojoj desnoj ruci sedam zvijezda, i iz usta njegovih izlazio mač oštar s obje strane; i lice njegovo kao što sunce sja u sili svojoj.
Otkrivenje 1,17I kad Ka vidjeh, padoh k nogama njegovim kao mrtav. I metnu desnicu svoju na me govoreći: "Ne boj se, ja sam prvi i posljednji,
Otkrivenje 1,18I živi: i bio sam mrtav, i evo živim u vijeke vjekova, i imam ključeve od smrti i podzemlja.
Otkrivenje 1,19Napiši dakle, što si vidio, i što jest, i što ima da se zbude po tom.
Otkrivenje 1,20Tajnu sedam zvijezda, koje si vidio na desnici mojoj, i sedam svijećnjaka zlatnih. Sedam zvijezda jesu anđeli sedam crkava. I sedam svijećnjaka jesu sedam Crkava.
Otkrivenje 1,1 Otkrivenje Isusa Krista: njemu ga dade Bog da on pokaže slugama svojim ono što se ima dogoditi ubrzo. I on to označi poslavši svog anđela sluzi svomu Ivanu
Otkrivenje 1,2koji posvjedoči za riječ Božju i za svjedočanstvo Isusa Krista - za sve što vidje.
Otkrivenje 1,3Blago onomu koji čita i onima što slušaju riječi ovog proroštva te čuvaju što je u njem napisano. Jer vrijeme je blizu!
Otkrivenje 1,4Ivan sedmerim crkvama u Aziji. Milost vam i mir od Onoga koji jest i koji bijaše i koji dolazi i od sedam duhova što su pred Prijestoljem njegovim
Otkrivenje 1,5i od Isusa Krista, Svjedoka vjernoga, Prvorođenca od mrtvih, Vladara nad kraljevima zemaljskim. Njemu koji nas ljubi, koji nas krvlju svojom otkupi od naših grijeha
Otkrivenje 1,6te nas učini kraljevstvom, svećenicima Bogu i Ocu svojemu: Njemu slava i vlast u vijeke vjekova! Amen!
Otkrivenje 1,7Gle, dolazi s oblacima i gledat će ga svako oko, svi koji su ga proboli, i naricat će nad njim sva plemena zemaljska. Da! Amen.
Otkrivenje 1,8Ja sam Alfa i Omega, govori Gospodin Bog - Onaj koji jest i koji bijaše i koji dolazi, Svevladar.
Otkrivenje 1,9Ja, Ivan, brat vaš i suzajedničar u nevolji, kraljevstvu i postojanosti, u Isusu: bijah na otoku zvanu Patmos radi riječi Božje i svjedočanstva Isusova.
Otkrivenje 1,10Zanijeh se u duhu u dan Gospodnji i začuh iza sebe jak glas, kao glas trublje.
Otkrivenje 1,11Govoraše: "Što vidiš, napiši u knjigu i pošalji sedmerim crkvama: U Efez, Smirnu, Pergam, Tijatiru, Sard, Filadelfiju, Laodiceju.
Otkrivenje 1,12Okrenuh se da vidim glas koji govoraše sa mnom. I okrenuvši se, vidjeh sedam zlatnih svijećnjaka,
Otkrivenje 1,13a posred svijećnjaka netko kao Sin Čovječji, odjeven u dugu haljinu, oko prsiju opasan zlatnim pojasom;
Otkrivenje 1,14glava mu i vlasi bijele poput bijele vune, poput snijega, a oči mu kao plamen ognjeni;
Otkrivenje 1,15noge mu nalik mjedi uglađenoj, kao u peći užarenoj, a glas mu kao šum voda mnogih;
Otkrivenje 1,16u desnici mu sedam zvijezda, iz usta mu izlazi mač dvosječan, oštar, a lice mu kao kad sunce sjaji u svoj svojoj snazi.
Otkrivenje 1,17Kad ga vidjeh, padoh mu k nogama kao mrtav. A on stavi na me desnicu govoreći: "Ne boj se! Ja sam Prvi i Posljednji,
Otkrivenje 1,18i Živi! Mrtav bijah, a evo živim u vijeke vjekova te imam ključe Smrti, i Podzemlja.
Otkrivenje 1,19Napiši dakle što si vidio: ono što jest i što se ima dogoditi poslije.
Otkrivenje 1,20Glede tajne onih sedam zvijezda koje vidje u mojoj desnici i sedam zlatnih svijećnjaka: sedam zvijezda anđeli su sedam crkava, sedam svijećnjaka sedam je crkava.
Otkrivenje 1,1*Otkrivenje Isusa Krista: Bog mu ga dade za pokazati slugama svojim što se treba uskoro dogoditi. On mu ga dade upoznati šaljući svog *anđela Ivanu, sluzi svojemu,
Otkrivenje 1,2koji je posvjedočio kao za Riječ Božju i svjedočenje Isusa Krista sve što je vidio .
Otkrivenje 1,3Sretan onaj koji čita, i oni koji slušaju riječi *proročanstva, i čuvaju ono što se tu nalazi napisano, jer, vrijeme je blizu.
Otkrivenje 1,4Ivan, sedmerim crkvama u Aziji Milost i mir da vam budu dani, sa strane Onoga koji jest, koji bijaše i koji dolazi, sa strane sedam duhova koji jesu pred prijestoljem njegovim.
Otkrivenje 1,5i sa strane Isusa Krista, pouzdanog svjedoka, prvorođenog između mrtvih i princa kramljeva zemaljskih. Njemu koji nas ljubi, koji nas je oslobodio naših grijehova putem *krvi svoje,
Otkrivenje 1,6koji je od nas načinio jedno kraljevstvo, *svećenike Boga Oca svog, njemu slava i vlast za *vjekove vjekova. *Amen.
Otkrivenje 1,7Evo, on dolazi u sred oblaka, i svako će ga oko vidjeti, i oni čak koji su ga proboli: svako će pleme zemaljsko biti u žalosti zbog njega. Da! Amen!
Otkrivenje 1,8Ja sam Alfa i Omega, kaže Gospodin Bog, Onaj koji jest, koji bijaše i koji dolazi, Sve-Moćni.
Otkrivenje 1,9Ja, Ivan, vaš brat i vaš drug u iskušenju, kraljevstvu i ustrajavanju u Isusu, ja se nalazih na otoku Patmosu zbog Riječi Božje i svjedočenja o Isusu.
Otkrivenje 1,10Ja bih obuzet Duhom u dan Gospodinov, i začuh iza sebe jedan moćan glas, kao kakva trublja,
Otkrivenje 1,11koji objavljivaše: Ono što vidiš, zapiši to u jednu knjigu, i pošalji sedmerim crkvama: u Efezu, u Smirni, u Pergamu, u Tiatiru, u Sardu, u Filadelfiji i u Laodiceji.
Otkrivenje 1,12Ja se okrenuh za pogledati glas koji mi govoriše; i, budući se okrenuo, ja vidjeh sedam zlatnih svijećnjaka;
Otkrivenje 1,13i, u sredini svijećinjaka, nekog tko sličiše sinu čovjekovom. On bijaše ogrnut dugom haljinom, jedan mu zlatni pojas pritezaše grudi;
Otkrivenje 1,14njegova glava i njegove vlasi bijahu bijele kao bijela vuna, kao snijeg, a njegove oči bijahu kao ognjeni plamen;
Otkrivenje 1,15njegove noge sličiše dragocijenoj bronci, pročišćenoj u talionici, a njegov glas bijaše kao glas oceana;
Otkrivenje 1,16u svojoj desnoj ruci, on držaše sedam zvijezda, a iz njegovih usta izlaziše jedan oštri mač, sa dvije oštrice. Njegovo lice blistaše, poput sunca u svem svom sjaju.
Otkrivenje 1,17Ugledavši ga, ja padoh kao mrtav k nogama njegovim, ali, on položi na mene svoju desnicu i kaza: Ne boj se, ja sam Prvi i Posljednji,
Otkrivenje 1,18i Živi; ja bih mrtav, a evo, ja sam živ za *vijeke vjekova, i držim ključeve smrti i Hada .
Otkrivenje 1,19Napiši dakle, ono što si vidio, ono što jest i što potom treba zbiti se.
Otkrivenje 1,20Glede tajne sedam zvijezda koje si vidio u mojoj desnici i sedam zlatnih svijećnjaka, evo: sedam zvijezda, to su sedmorica *anđela sedmerih crkava, a sedam svijećnjaka su sedam crkava.
Otkrivenje 1,1Otkrivenje Isusa Hrista, koje dade njemu Bog, da pokaže slugama svojima šta će skoro biti, i pokaza, poslavši po anđelu svojemu sluzi svojemu Jovanu,
Otkrivenje 1,2Koji svjedoči riječ Božiju i svjedočanstvo Isusa Hrista, i šta god vidje.
Otkrivenje 1,3Blago onome koji čita i onima koji slušaju riječi proroštva, i drže što je napisano u njemu; jer je vrijeme blizu.
Otkrivenje 1,4Od Jovana na sedam crkava koje su u Aziji: blagodat vam i mir od onoga koji jest, i koji bješe, i koji će doći; i od sedam duhova koji su pred prijestolom njegovijem;
Otkrivenje 1,5I od Isusa Hrista, koji je svjedok vjerni, i prvenac iz mrtvijeh, i knez nad carevima zemaljskima, koji nas ljubi, i umi nas od grijeha našijeh krvlju svojom;
Otkrivenje 1,6I učini nas careve i sveštenike Bogu i ocu svojemu; tome slava i država va vijek vijeka. Amin.
Otkrivenje 1,7Eno, ide s oblacima, i ugledaće ga svako oko, i koji ga probodoše; i zaplakaće za njim sva koljena zemaljska. Da, zaista.
Otkrivenje 1,8Ja sam alfa i omega, početak i svršetak, govori Gospod, koji jest, i koji bješe, i koji će doći, svedržitelj.
Otkrivenje 1,9Ja Jovan, koji sam i brat vaš i drug u nevolji, i u carstvu i trpljenju Isusa Hrista, bijah na ostrvu koje se zove Patam, za riječ Božiju i za svjedočanstvo Isusa Hrista.
Otkrivenje 1,10Bijah u duhu u dan nedjeljni, i čuh za sobom glas veliki kao trube koje govoraše: ja sam alfa i omega, prvi i pošljednji;
Otkrivenje 1,11I: što vidiš napiši u knjigu, i pošlji crkvama koje su u Aziji: u Efes, i u Smirnu, i u Pergam, i u Tijatir, i u Sard, i u Filadelfiju, i u Laodikiju.
Otkrivenje 1,12I obazreh se da vidim glas koji govoraše sa mnom; i obazrevši se vidjeh sedam svijećnjaka zlatnijeh,
Otkrivenje 1,13I usred sedam svijećnjaka kao sina čovječijega, obučena u dugačku haljinu, i opasana po prsima pojasom zlatnijem.
Otkrivenje 1,14A glava njegova i kosa bijaše bijela kao bijela vuna, kao snijeg; i oči njegove kao plamen ognjeni;
Otkrivenje 1,15I noge njegove kao mjed kad se rastopi u peći; i glas njegov kao huka voda mnogijeh;
Otkrivenje 1,16I držaše u svojoj desnoj ruci sedam zvijezda, i iz usta njegovijeh izlažaše mač oštar s obje strane, i lice njegovo bijaše kao što sunce sija u sili svojoj.
Otkrivenje 1,17I kad ga vidjeh, padoh k nogama njegovijem kao mrtav, i metnu desnicu svoju na me govoreći mi: ne boj se, ja sam prvi i pošljednji,
Otkrivenje 1,18I živi: i bijah mrtav i evo sam živ va vijek vijeka, amin. I imam ključeve od pakla i od smrti.
Otkrivenje 1,19Napiši dakle što si vidio, i šta je, i šta će biti potom;
Otkrivenje 1,20Tajna sedam zvijezda koje si vidio na desnici mojoj, i sedam svijećnjaka zlatnijeh: sedam zvijezda jesu anđeli sedam crkava; i sedam svijećnjaka koje si vidio jesu sedam crkava.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje