Tražilica


Postanak 12. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Postanak 12,1Jednoga dana reče Gospod Abramu: "Idi iz zemlje svoje i od roda svojega i iz doma oca svojega u zemlju, koju ću ti pokazati!
Postanak 12,2Jer učinit ću te velikim narodom, i blagoslovit ću te, i uvelićat ću ime tvoje; i ti ćeš biti blagoslov.
Postanak 12,3Blagoslovit ću one, koji tebe blagoslivljaju, i proklet ću one, koji tebe proklinju; u tebi će biti blagoslovljena sva plemena na zemlji."
Postanak 12,4I pođe Abram, kako mu je bio zapovjedio Gospod, i s njim pođe Lot. Sedamdeset i pet godina bilo je Abramu, kad iseli iz Harana.
Postanak 12,5I uze Abram Saraju, ženu svoju, i Lota, sina brata svojega, i sve blago, što su ga imali, i svu družinu, što su je bili dobili u Haranu, i izađoše, da zapute u zemlju kanaansku; i oni dođoše u zemlju kanaansku.
Postanak 12,6Prođe Abram zemlju sve do svetišta Šekema, sve do hrasta Moreh. Kanaanci su tada prebivali u zemlji.
Postanak 12,7Tada se Gospod ukaza Abramu i reče: "Potomcima tvojim dat ću zemlju ovu." I on načini ondje žrtvenik Gospodu, koji mu se bio ukazao.
Postanak 12,8Potom otide odatle dalje u gore istočno od Betela i postavi šator svoj između Betela na zapadu i Aja na istoku; tu načini Gospodu žrtvenik i prizva ime Gospodnje.
Postanak 12,9Onda se diže Abram i otide dalje, prema Negebu.
Postanak 12,10A kad nastade glad u zemlji, siđe Abram u Egipat, da se tamo za koje vrijeme skloni; jer je glad teško pritiskivala zemlju.
Postanak 12,11Kad se približi Egiptu, reče Saraji, ženi svojoj: "Znam dobro, da si lijepa žena za gledati;
Postanak 12,12I kad te vide Egipćani pomislit će: 'To mu je žena,' i mene će ubiti, a tebe ostaviti na životu.
Postanak 12,13Reci jednostavno, da si mi sestra, da mi zbog tebe bude dobro, i da zbog tebe ostanem na životu!"
Postanak 12,14I kad dođe Abram u Egipat vidješe Egipćani, da je žena vrlo lijepa.
Postanak 12,15Vidješe je i dvorani faraonovi i hvališe je pred faraonom. I bi žena dovedena u dvor faraonov,
Postanak 12,16I on je činio dobro Abramu zbog nje; dobio je ovaca, goveda, magaraca, sluga i sluškinja magarica i deva.
Postanak 12,17Ali Gospod pusti teška zla na faraona i na dom njegov zbog Saraje, žene Abramove.
Postanak 12,18Tada dozva faraon Abrama i upita: "Što si mi to učinio? Zašto si mi tajio, da ti je žena?
Postanak 12,19Zašto si rekao: 'Ona mi je sestra', pa je uzeh sebi za ženu? A sada, eto ti žena tvoja; uzmi je i idi!"
Postanak 12,20I zapovjedi faraon ljudima za njega, neka isprate njega, ženu njegovu i sve, štogod je imao.
Postanak 12,1 Jahve reče Abramu: "Idi iz zemlje svoje, iz zavičaja i doma očinskog, u krajeve koje ću ti pokazati.
Postanak 12,2Velik ću narod od tebe učiniti, blagoslovit ću te, ime ću ti uzveličati, i sam ćeš biti blagoslov.
Postanak 12,3Blagoslivljat ću one koji te blagoslivljali budu, koji te budu kleli, njih ću proklinjati; sva plemena na zemlji tobom će se blagoslivljati.
Postanak 12,4Abram se zaputi kako mu je Jahve rekao. S njime krenu i Lot. Abramu je bilo sedamdeset i pet godina kad je otišao iz Harana.
Postanak 12,5Abram uze sa sobom svoju ženu Saraju, svoga bratića Lota, svu imovinu što su je namakli i svu čeljad koju su stekli u Haranu te svi pođu u zemlju kanaansku. Kad su stigli u Kanaan,
Postanak 12,6Abram prođe zemljom do mjesta Šekema - do hrasta More. Kanaanci su onda bili u zemlji.
Postanak 12,7Jahve se javi Abramu pa mu reče: "Tvome ću potomstvu dati ovu zemlju." Abram tu podigne žrtvenik Jahvi koji mu se objavio.
Postanak 12,8Odatle prijeđe u brdoviti kraj, na istok od Betela. Svoj šator postavi između Betela na zapadu i Aja na istoku. Ondje podigne žrtvenik Jahvi i zazva ime Jahvino.
Postanak 12,9Od postaje do postaje Abram se pomicao prema Negebu.
Postanak 12,10Ali kad je zemljom zavladala glad, Abram se spusti u Egipat da ondje proboravi, jer je velika glad harala zemljom.
Postanak 12,11Kad je bio na ulazu u Egipat, reče svojoj ženi Saraji: "Znam da si lijepa žena.
Postanak 12,12Kad te Egipćani vide, reći će: `To je njegova žena`, i mene će ubiti, a tebe na životu ostaviti.
Postanak 12,13Nego reci da si mi sestra, tako da i meni bude zbog tebe dobro i da, iz obzira prema tebi, poštede moj život.
Postanak 12,14Zbilja, kad je Abram ušao u Egipat, Egipćani vide da je žena veoma lijepa.
Postanak 12,15Vide je faraonovi dvorani pa je pohvale faraonu i odvedu ženu na faraonov dvor.
Postanak 12,16Abramu pođe dobro zbog nje; steče on stoke i goveda, magaraca, slugu i sluškinja, magarica i deva.
Postanak 12,17Ali Jahve udari faraona i njegov dom velikim nevoljama zbog Abramove žene Saraje.
Postanak 12,18I faraon pozva Abrama pa reče: "Što si mi to učinio? Zašto mi nisi kazao da je ona tvoja žena?
Postanak 12,19Zašto si rekao: `Ona mi je sestra`, pa je ja uzeh sebi za ženu? A sad, evo ti žene; uzmi je i hajde!
Postanak 12,20Faraon ga onda preda momcima, a oni ga otprave s njegovom ženom i sa svime što bijaše njegovo.
Stvaranje 12,1GOSPOD reče Abramu: ` Idi iz svoje zemlje i kuće svojeg oca prema zemlji koju ću ti pokazati.
Stvaranje 12,2Stvorit ću od tebe veliki narod i blagosloviti te. Velikim ću tvoje ime načiniti. Budi blagoslovljen.
Stvaranje 12,3Blagoslovit ću one koji će tebe blagosloviti, tko ti se naruga ja ću ga prokleti; u tebi bit će blagoslovljene sve obitelji na zemlji. `
Stvaranje 12,4Abram pođe kako mu GOSPOD bijaše rekao, i Lot krenu s njim . Abram imaše 75 godina kad napusti Haran.
Stvaranje 12,5On uze svoju ženu Sarai, svog nećaka Lota, sva dobra koja su bili stekli i bića koja izdržavahu u Haranu. Oni pođoše u zemlju Kanaanaca. Oni stigoše u Kanaansku zemlju.
Stvaranje 12,6Abram pređe zemlju sve do mjesta zvanog Sišem, sve do hrasta Morea. Kanaanci bijahu tada u zemlji,
Stvaranje 12,7GOSPOD se pokaza Abramu i reče: ` Tvojem ću potomstvu dati ovu zemlju`, ondje, ovaj podiže jedan *žrtvenik za GOSPODA koji mu se bijaše pokazao.
Stvaranje 12,8Odande on stiže u planine istočno od Betela. Podiže šator između Betela na zapadu i Aia na istoku, i ovdje on diže žrtvenik za GOSPODA i načini jedno zazivanje u Njegovo ime .
Stvaranje 12,9Potom, od odmorišta do odmorišta, Abram se premjesti prema Negevu .
Stvaranje 12,10Bijaše glad u zemlji i Abram siđe u Egipat da ondje boravi, jer zemlju je pustošila glad.
Stvaranje 12,11No u času kad je stigao u Egipat, on reče svojoj ženi Sarai : ` Vidiš, ja znam da si ti jedna lijepa žena za vidjeti.
Stvaranje 12,12Dakle, kad te Egipćani vide reći će : To je njegova žena, ubit će me, a tebe će ostaviti na životu.
Stvaranje 12,13Reci, molim te, da si moja sestra da postupe dobro prema meni radi tebe i da ostanem u životu zahvaljujući tebi. `
Stvaranje 12,14U stvari, kad Abram dosegnu Egipat, Egipćani vidješe da Sarai bijaše jako lijepa žena.
Stvaranje 12,15*Faraonovi časnici ju vidješe, izrekoše svoje pohvale Faraonu, i ta žena bi uzeta za njegovu kuću.
Stvaranje 12,16Radi nje, postupiše dobro prema Abramu koji primi krupnu i sitnu stoku, magarce, robove i sluge, magarice i deve.
Stvaranje 12,17Ali GOSPOD dosudi velike jade Faraonu i njegovoj kući radi Saraie, žene Abramove:
Stvaranje 12,18Faraon pozva Abrama da bi mu rekao: ` Što mi ti ono učini! Zašto mi nisi rekao da to bijaše tvoja žena?
Stvaranje 12,19Zašto si mi rekao: To je moja sestra: I ja sam si je namijenio za ženu. Sada, evo ti tvoja žena, preuzmi ju i odlazi!`
Stvaranje 12,20Faraon naredi svojim ljudima da ga otpuste, njega, njegovu ženu, i sve što je posjedovao,
1. Mojsijeva 12,1I reče Gospod Avramu: idi iz zemlje svoje i od roda svojega i iz doma oca svojega u zemlju koju ću ti ja pokazati.
1. Mojsijeva 12,2I učiniću od tebe velik narod, i blagosloviću te, i ime tvoje proslaviću, i ti ćeš biti blagoslov.
1. Mojsijeva 12,3Blagosloviću one koji tebe uzblagosiljaju, i prokleću one koji tebe usproklinju; i u tebi će biti blagoslovena sva plemena na zemlji.
1. Mojsijeva 12,4Tada pođe Avram, kao što mu kaza Gospod, i s njim pođe Lot. A bješe Avramu sedamdeset i pet godina kad pođe iz Harana.
1. Mojsijeva 12,5I uze Avram Saru ženu svoju i Lota sina brata svojega sa svijem blagom koje bjehu stekli i s dušama koje bjehu dobili u Haranu; i pođoše u zemlju Hanansku, i dođoše u nju.
1. Mojsijeva 12,6I prođe Avram tu zemlju do mjesta Sihema i do ravnice Moreške; a bijahu tada Hananeji u toj zemlji.
1. Mojsijeva 12,7I javi se Gospod Avramu i reče: tvojemu sjemenu daću zemlju ovu. I Avram načini ondje žrtvenik Gospodu, koji mu se javio.
1. Mojsijeva 12,8Poslije otide odande na brdo koje je prema istoku od Vetilja, i ondje razape šator svoj, te mu Vetilj bješe sa zapada a Gaj s istoka; i ondje načini Gospodu žrtvenik, i prizva ime Gospodnje.
1. Mojsijeva 12,9Odande otide Avram dalje idući na jug.
1. Mojsijeva 12,10Ali nasta glad u onoj zemlji, te Avram siđe u Misir da se ondje skloni; jer glad bješe velika u onoj zemlji.
1. Mojsijeva 12,11A kad se približi da već uđe u Misir, reče Sari ženi svojoj: gle, znam da si žena lijepa u licu.
1. Mojsijeva 12,12Zato kad te vide Misirci reći će: ovo mu je žena. Pa će me ubiti, a tebe će ostaviti u životu.
1. Mojsijeva 12,13Nego hajde kaži da si mi sestra, te će meni biti dobro tebe radi i ostaću u životu uz tebe.
1. Mojsijeva 12,14I kad dođe Avram u Misir, vidješe Misirci ženu da je vrlo lijepa.
1. Mojsijeva 12,15I vidješe je knezovi Faraonovi, i hvališe je pred Faraonom. I uzeše je u dvor Faraonov.
1. Mojsijeva 12,16I on činjaše dobro Avramu nje radi, te imaše ovaca i goveda i magaraca i sluga i sluškinja i magarica i kamila.
1. Mojsijeva 12,17Ali Gospod pusti velika zla na Faraona i na dom njegov radi Sare žene Avramove.
1. Mojsijeva 12,18Tada dozva Faraon Avrama i reče mu: šta mi to učini? zašto mi nijesi kazao da ti je žena?
1. Mojsijeva 12,19Zašto si kazao: sestra mi je? te je uzeh za ženu. Sad eto ti žene, uzmi je, pa idi.
1. Mojsijeva 12,20I Faraon zapovjedi ljudima za nj, te ga ispratiše i ženu njegovu i što god imaše.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje