Tražilica


Postanak 17. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Postanak 17,1Kad Abramu bi devedeset i devet godina, javi se Gospod Abramu i reče mu: "Ja sam Bog Svemoćni; hodi preda mnom i budi savršen!
Postanak 17,2I sklopit ću zavjet između sebe i tebe, i dat ću ti veoma mnogobrojno potomstvo."
Postanak 17,3Tada Abram pade ničice na svoje lice, i Bog je s njim govorio ovako:
Postanak 17,4"Evo, ja sklapam zavjet s tobom, i ti ćeš postati otac mnogim narodima.
Postanak 17,5Zato od sada tvoje ime neće biti Abram, nego ćeš se zvati Abraham; jer te postavljam ocem veoma mnogobrojnim narodima.
Postanak 17,6Umnožit ću veoma potomstvo tvoje i načinit ću od tebe narode, i kraljevi će izaći od tebe.
Postanak 17,7Sklapam zavjet vječan između sebe i tebe i potomstva tvojega, kroz sve naraštaje, i bit ću Bog tebi i potomcima tvojima.
Postanak 17,8Tebi i potomstvu tvojemu dat ću zemlju, u kojoj sad prebivaš kao tuđinac, svu zemlju kanaansku, u vječni posjed; a ja ću biti Bog njihov."
Postanak 17,9I reče Bog dalje Abrahamu: "Tako držite zavjet moj, ti i potomstvo tvoje kroz sve naraštaje!
Postanak 17,10A ovo je zavjet moj između mene i vas i potomstva tvojega, što ćete ga držati: sve muško kod vas ima se obrezivati.
Postanak 17,11A obrezivat ćete se na mesu svoje prednje kožice, i to neka bude znak zavjeta između mene i vas!
Postanak 17,12Osam dana iza rođenja neka se obreže kod vas svaki dječak, kroz sve naraštaje, i sluga rođen u kući i rob za novac kupljen od kojega god tuđinca, koji nije iz potomstva tvojega.
Postanak 17,13Ima biti obrezan i rođeni u kući tvojoj sluga i kupljeni od tebe za novac rob. Tako ima biti zavjet moj vječno utisnut u meso vaše.
Postanak 17,14A neobrezan muški, koji ne bude obrezan na mesu svoje prednje kožice, neka se istrijebi iz naroda svojega; on je prelomio zavjet s menom."
Postanak 17,15Još reče Bog Abrahamu: "Saraju, ženu svoju, ne zovi više Saraja, nego neka joj bude ime Sara!
Postanak 17,16Jer ja ću je blagosloviti i dat ću ti sina od nje; blagoslovit ću je; izaći će od nje narodi, i kraljevi narodima proizaći će od nje."
Postanak 17,17Tada Abraham pade ničice na svoje lice i nasmija se; jer pomisli u sebi: "Zar da se jednome stogodišnjaku rodi sin, ili da rodi Sara, koja ima devedeset godina?"
Postanak 17,18Zato reče Abraham Bogu: "O da bi samo Išmael živio pred tobom!"
Postanak 17,19Ali Bog odgovori: "Ne, Sara, žena tvoja, rodit će ti sina, ti mu nadjeni ime Izak! S njim ću sklopiti zavjet vječni, što će vrijediti i za potomke njegove.
Postanak 17,20A i za Išmaela uslišio sam te: eto, blagoslivljam ga i činim ga plodnim i dajem mu veoma mnogobrojno potomstvo. Dvanaest knezova izaći će od njega, i učinit ću ga ocem velikog naroda.
Postanak 17,21A sklopit ću zavjet svoj s Izakom, koga će ti roditi Sara iduće godine u ovo doba."
Postanak 17,22Kad završi Bog s njim svoj govor, diže se od Abrahama.
Postanak 17,23Tada Abraham uze Išmaela, sina svojega, i sve koji se rodiše u kući njegovoj, i sve, kojegod je bio kupio za novac, sve, što je bilo muško u kući Abrahamovoj, i obreza još isti dan meso njihove prednje kožice, kako mu je bio zapovjedio Bog.
Postanak 17,24A bilo je Abrahamu devedeset i devet godina, kad bi obrezan na mesu svoje prednje kožice.
Postanak 17,25A Išmaelu, sinu njegovu, bilo je trinaest godina, kad bi obrezan na mesu svoje prednje kožice.
Postanak 17,26U jedan isti dan bili su obrezani Abraham i sin njegov Išmael.
Postanak 17,27I svi muški kuće njegove, rođeni u kući i od tuđinaca za novac kupljeni, bili su obrezani s njim.
Postanak 17,1 Kad je Abramu bilo devedeset i devet godina, ukaza mu se Jahve pa mu reče: "Ja sam El Šadaj - Bog Svesilni, Mojim hodi putem i neporočan budi.
Postanak 17,2A Savez svoj ja sklapam s tobom i silno ću te razmnožiti.
Postanak 17,3Abram pade ničice dok mu Bog govoraše dalje:
Postanak 17,4"A ovo je Savez moj s tobom: postat ćeš ocem mnogim narodima;
Postanak 17,5i nećeš se više zvati Abram - već Abraham će ti ime biti, jer naroda mnogih ocem ja te postavljam.
Postanak 17,6Silno ću te rodnim učiniti; narode ću iz tebe izvesti; i kraljevi će od tebe izaći.
Postanak 17,7Savez svoj sklapam između sebe i tebe i tvoga potomstva poslije tebe - Savez svoj za vjekove: ja ću biti Bogom tvojim i tvoga potomstva poslije tebe.
Postanak 17,8Tebi i tvome potomstvu poslije tebe dajem zemlju u kojoj boraviš kao pridošlica - svu zemlju kanaansku - u vjekovni posjed; a ja ću biti njihov Bog.
Postanak 17,9Još reče Bog Abrahamu: "A ti Savez čuvaj moj - ti i tvoje potomstvo poslije tebe u sve vijeke.
Postanak 17,10A ovo je Savez moj s tobom i tvojim potomstvom poslije tebe koji ćeš vršiti: svako muško među vama neka bude obrezano.
Postanak 17,11Obrezujte se, i to neka bude znak Saveza između mene i vas.
Postanak 17,12Svako muško među vama, kroz vaša pokoljenja, kad mu se navrši osam dana, neka bude obrezano; i rob, rođen u vašem domu, i onaj što bude kupljen od stranca, koji ne bude od vaše krvi.
Postanak 17,13Da, i rob rođen u tvome domu ili za novac kupljen mora se obrezati! Tako će moj Savez na vašem tijelu ostati vječnim Savezom.
Postanak 17,14Muško koje se ne bi obrezalo neka se odstrani od svoga roda: takav je prekršio moj Savez.
Postanak 17,15Još reče Bog Abrahamu: "Tvojoj ženi Saraji nije više ime Saraja: Sara će joj ime biti.
Postanak 17,16Nju ću ja blagosloviti i od nje ti dati sina; blagoslov ću na nju izliti te će se narodi od nje razviti; kraljevi će narodima od nje poteći.
Postanak 17,17Abraham pade ničice pa se nasmija i reče u sebi: "Onome komu je stotinu godina, zar se može roditi dijete? Zar će Sara u devedesetoj rod rađati!
Postanak 17,18Abraham reče Bogu: "Neka tvojom milošću Jišmael poživi!
Postanak 17,19A Bog reče: "Ipak će ti tvoja žena Sara roditi sina; nadjeni mu ime Izak. Savez svoj s njime ću sklopiti, Savez vječni s njime i s njegovim potomstvom poslije njega.
Postanak 17,20I za Jišmaela uslišah te. Evo ga blagoslivljam: rodnim ću ga učiniti i silno ga razmnožiti; dvanaest će knezova od njega postati i u velik će narod izrasti.
Postanak 17,21Ali ću držati svoj Savez s Izakom, koga će ti roditi Sara dogodine u ovo doba.
Postanak 17,22Kad je završio razgovor s njim, od Abrahama Bog se podiže.
Postanak 17,23Uzme zatim Abraham svoga sina Jišmaela i sve robove koji su bili rođeni u njegovu domu i sve koje je kupio novcem - sve muške ukućane - pa ih toga istog dana obreže, kako mu je Bog rekao.
Postanak 17,24Abrahamu bijaše devedeset i devet godina kad se obrezao,
Postanak 17,25a njegovu sinu Jišmaelu bijaše trinaest godina kad ga obreza.
Postanak 17,26Tako su toga istog dana bili obrezani Abraham i njegov sin Jišmael;
Postanak 17,27i svi muškarci njegova doma, rođeni u njegovoj kući ili za novac kupljeni od stranca - svi s njim bijahu obrezani.
Stvaranje 17,1On imade 99 godina kad mu se GOSPOD prikaza i reče mu:` To sam ja Bog Svemogući . Hodaj i budi neporočan u mojoj nazočnosti.
Stvaranje 17,2Ja ti hoću dati dar svojeg *saveza između tebe i mene, ja ću ti učiniti da se plodiš preko svake mjere.`
Stvaranje 17,3Abram pade ničice, Bog govoraše s njim i reče:
Stvaranje 17,4` Za mene, evo mog saveza s tobom: ti ćeš postati ocem jednog mnoštva naroda.
Stvaranje 17,5Ne ćete se više zvati imenom Abram, već će tvoje ime biti Abraham, jer ću ti ja dati postati ocem jednog mnoštva naroda
Stvaranje 17,6i ja ću te učiniti plodnim preko svake mjere: učinit ću da ti dadneš rođenje narodima, i kraljevi će izići iz tebe.
Stvaranje 17,7Ja ću ustanoviti svoj savez između tebe i mene, ti, i poslije tebe naraštaji koji će poteći od tebe; taj vječni savez učinit će od mene tvojeg Boga i Onog tvojeg potomstva poslije tebe.
Stvaranje 17,8Dat ću u vječno vlasništvo tebi i potomstvu tvojem poslije tebe zemlju tvojih seoba, svu zemlju Kanaanaca. Ja ću biti njihov Bog `.
Stvaranje 17,9Bog reče Abrahamu:` Ti, ti ćeš čuvati moj *savez, i poslije tebe, naraštaji koji će poteći od tebe.
Stvaranje 17,10Evo mojeg saveza kojeg ćete čuvati između mene i vas, tj. tvoje potomstvo poslije tebe: svi vaši muški bit će *obrezani:
Stvaranje 17,11imat ćete obrezano meso kapice na glaviću, što će postati znak saveza između mene i vas.
Stvaranje 17,12Bit će obrezani u dobi od 8 dana, svi vaši muški svakog naraštaja kao i robovi rođeni u kući ili stranog podrijetla zadobijeni novcem koji god da jesu, koji nisu od tvojeg potomstva.
Stvaranje 17,13Robovi rođeni u kući ili stečeni novcem trebaju biti obrezani. Moj savez postat će na vašem tijelu jedan vječni savez,
Stvaranje 17,14ali neobrezani, muško koje ne će imati obrezano meso kapice na svojem glaviću, taj će biti isključen između svojih . On je raskinuo savez moj.`
Stvaranje 17,15Bog reče Abrahamu: ` Ti više ne ćeš zvati svoju ženu Sarai imenom Sarai, jer ona će imati za ime Sara.
Stvaranje 17,16Ja ću ju blagosloviti i isto ću ti po njoj dati jednog sina. Ja ću ju blagosloviti, ona će dati rođenje narodima; kraljevi naroda poteći će od nje.`
Stvaranje 17,17Abraham pade ničice i nasmija se; on reče u sebi: ` Jedno dijete rodit će se u čovjeka od stotinu godina? Ili, Sara sa svojih 90 godina hoće li moći roditi?`
Stvaranje 17,18Abraham reče Bogu:` Može li Ismael živjeti u nazočnosti tvojoj! `
Stvaranje 17,19Bog reče: ` Ali ne! Tvoja žena Sara rodit će ti sina i ti ćeš mu dati ime Izak . Ustanovit ću svoj savez s njim kao jedan vječni savez za potomstvo poslije njega.
Stvaranje 17,20Za Ismaela ja te uslišavam . Vidiš, ja ga blagosiljam, ja ga činim izobilnim, krajnje plodnim; on će roditi dvanaest prinčeva i ja ću učiniti da od njega potekne jedan veliki narod.
Stvaranje 17,21Ali ja ću ustanoviti svoj savez s Izakom kojeg će ti Sara dati slijedeće godine u ovo vrijeme.`
Stvaranje 17,22Kad Bog prestade govoriti s Abrahamom, on se uzdiže daleko od njega.
Stvaranje 17,23Abraham uze svojeg sina Ismaela, sve robove rođene u svojoj kući ili stečene novcem, sve svoje muške ukućane; on im obreza meso kapice na njihovom glaviću istog dana kad je Bog bio govorio s njim.
Stvaranje 17,24Abraham imaše 99 godina kad im obreza meso kapice na glaviću.
Stvaranje 17,26Istog dana Abraham i njegov sin Ismael biše obrezani;
Stvaranje 17,27sva njegova kućna čeljad, robovi rođeni u kući ili zadobijeni novcem, podrijetlom stranci, biše obrezani s njim.
1. Mojsijeva 17,1A kad Avramu bi devedeset i devet godina, javi mu se Gospod i reče mu: ja sam Bog svemogući, po mojoj volji živi i budi pošten.
1. Mojsijeva 17,2I učiniću zavjet između sebe i tebe, i vrlo ću te umnožiti.
1. Mojsijeva 17,3A Avram pade ničice. I Gospod mu još govori i reče:
1. Mojsijeva 17,4Od mene evo zavjet moj s tobom da ćeš biti otac mnogim narodima.
1. Mojsijeva 17,5Zato se više nećeš zvati Avram nego će ti ime biti Avraam, jer sam te učinio ocem mnogih naroda;
1. Mojsijeva 17,6Daću ti porodicu vrlo veliku, i načiniću od tebe narode mnoge, i carevi će izaći od tebe.
1. Mojsijeva 17,7A postavljam zavjet svoj između sebe i tebe i sjemena tvojega nakon tebe od koljena do koljena, da je zavjet vječan, da sam Bog tebi i sjemenu tvojemu nakon tebe;
1. Mojsijeva 17,8I daću tebi i sjemenu tvojemu nakon tebe zemlju u kojoj si došljak, svu zemlju Hanansku u državu vječnu, i biću im Bog.
1. Mojsijeva 17,9I reče Bog Avramu: ti pak drži zavjet moj, ti i sjeme tvoje nakon tebe od koljena do koljena.
1. Mojsijeva 17,10A ovo je zavjet moj između mene i vas i sjemena tvojega nakon tebe, koje će te držati: da se obrezuje između vas sve muškinje.
1. Mojsijeva 17,11A obrezivaćete okrajak tijela svojega, da bude znak zavjeta između mene i vas.
1. Mojsijeva 17,12Svako muško dijete kad mu bude osam dana da se obrezuje od koljena do koljena, rodilo se u kući ili bilo kupljeno za novce od kojih god stranaca, koje ne bude od sjemena tvojega.
1. Mojsijeva 17,13Da se obrezuje koje se rodi u kući tvojoj i koje se kupi za novce tvoje; tako će biti zavjet moj na tijelu vašem zavjet vječan.
1. Mojsijeva 17,14A neobrezano muško, kojemu se ne obreže okrajak tijela njegova, da se istrijebi iz naroda svojega jer pokvari zavjet moj.
1. Mojsijeva 17,15I još reče Bog Avramu: a Saru ženu svoju ne zovi je više Sara nego neka joj bude ime Saara.
1. Mojsijeva 17,16I ja ću je blagosloviti, i daću ti sina od nje; blagosloviću je, i biće mati mnogim narodima, i carevi narodima izaći će od nje.
1. Mojsijeva 17,17Tada pade Avram ničice i nasmija se govoreći u srcu svojemu: eda će se čovjeku od sto godina roditi sin? i Sari? eda će žena od devedeset godina roditi?
1. Mojsijeva 17,18I Avram reče Bogu: neka živ bude Ismailo pred tobom!
1. Mojsijeva 17,19I reče Bog: zaista Sara žena tvoja rodiće ti sina, i nadjećeš mu ime Isak; i postaviću zavjet svoj s njim da bude zavjet vječan sjemenu njegovu nakon njega.
1. Mojsijeva 17,20A i za Ismaila uslišio sam te; evo blagoslovio sam ga, i daću mu porodicu veliku, i umnožiću ga veoma; i rodiće dvanaest knezova, i učiniću od njega velik narod.
1. Mojsijeva 17,21A zavjet svoj učiniću s Isakom kad ti ga rodi Sara, do godine u ovo doba.
1. Mojsijeva 17,22I Bog izgovorivši otide od Avrama gore.
1. Mojsijeva 17,23I Avram uze Ismaila sina svojega i sve koji se rodiše u domu njegovu i koje god bješe kupio za svoje novce, sve muškinje od domaćih svojih; i obreza okrajak tijela njihova u isti dan, kao što mu kaza Bog.
1. Mojsijeva 17,24A biješe Avramu devedeset i devet godina kad obreza okrajak tijela svojega.
1. Mojsijeva 17,25A Ismailu sinu njegovu bješe trinaest godina kad mu se obreza okrajak tijela njegova.
1. Mojsijeva 17,26U jedan dan obreza se Avram i sin mu Ismailo,
1. Mojsijeva 17,27I svi domašnji njegovi, rođeni u kući i kupljeni za novce od stranaca, biše obrezani s njim.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje