Tražilica


Postanak 20. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Postanak 20,1Onda otide Abraham u pokrajinu Negeb i nastani se između Kadeša i Šura. Dok je boravio u Gerari,
Postanak 20,2Reče Abraham za Saru, ženu svoju: "Sestra mi je." I posla tamo Abimelek, kralj gerarski, i dade dovesti Saru.
Postanak 20,3Ali dođe Bog k Abimeleku po noći u snu i reče mu: "Eto, umrijet ćeš zbog žene, koju si dao dovesti k sebi; jer ona je udata žena!"
Postanak 20,4A Abimelek nije se bio još njoj primaknuo, pa odgovori: "Gospode, ti ipak nećeš nedužne ljude pogubiti!
Postanak 20,5Nije li mi on sam rekao: 'Sestra mi je'; a i ona izjavi: 'Brat mi je'. U nedužnosti srca svojega i čistim rukama učinih tako."
Postanak 20,6Tada mu reče dalje Bog u snu: "I ja znam, da si učinio u nedužnosti srca svojega. Ja te sam uščuvah, da se ne ogriješiš proti meni, i zato ne dopustih, da je se dotakneš.
Postanak 20,7A sada vrati mužu ženu njegovu, jer je on prorok zagovarat će te, da ostaneš na životu. A ne vratiš li je, onda znaj, da ćeš umrijeti ti i svi tvoji!"
Postanak 20,8Rano ujutro sazva Abimelek sve sluge svoje i reče im, što se zbilo; a ljudi se veoma uplašiše.
Postanak 20,9Abimelek dozva Abrahama i reče mu: "Što si nam učinio? Što li sam ti skrivio, da navuče na me i na kraljevstvo moje toliku krivnju? Što se ne bi smjelo nipošto dogoditi, to si mi učinio."
Postanak 20,10I Abimelek upita Abrahama: "Što si namjeravao, da si tako radio?"
Postanak 20,11Abraham odgovori: "Mislio sam naime, ako u ovome mjestu ne vlada strah Božji, onda će me pogubiti zbog žene moje.
Postanak 20,12Uostalom, ona mi je doista sestra, kći oca mojega, samo nije kći matere moje, i tako mi je mogla postati žena.
Postanak 20,13I kad me Bog iz kuće oca mojega odvede u tuđinu, rekoh joj: učini mi tu ljubav; u svakom mjestu, kamo dođemo, reci o meni, da sam ti brat."
Postanak 20,14Tada uze Abimelek ovaca i goveda, sluga i sluškinja, te ih darova Abrahamu; i vrati mu Saru, ženu njegovu.
Postanak 20,15I reče Abimelek: "Evo, zemlja ti je moja otvorena; ostani, gdje ti se dopada!"
Postanak 20,16A Sari reče: "Evo, dajem bratu tvojemu tisuću srebrnjaka, neka to bude za te odšteta u očima sviju, koji su s tobom; tako si u svakom pogledu opravdana."
Postanak 20,17Onda se Abraham pomoli Bogu, i Bog ozdravi Abimeleka, ženu njegovu i sluškinje njegove, tako da su opet mogle rađati.
Postanak 20,18Jer je Gospod zbog Sare, žene Abrahamove, bio zatvorio svaku maternicu u kući Abimelekovoj.
Postanak 20,1 Odande Abraham krene u krajeve Negeba i nastani se između Kadeša i Šura. Dok je boravio kao pridošlica u Geraru,
Postanak 20,2rekao je Abraham za svoju ženu Saru da mu je sestra. I Abimelek, kralj gerarski, uze Saru sebi.
Postanak 20,3Ali Bog dođe Abimeleku noću u snu te mu reče: "Zbog žene koju si uzeo moraš umrijeti, jer je ona žena udata.
Postanak 20,4A nije se Abimelek k njoj približavao. Zato reče: "Gospodine, zar ćeš pravednika pogubiti?
Postanak 20,5Zar mi on nije rekao: `Ona mi je sestra.` A ona mi je sama rekla: `On je moj brat.` Čiste sam savjesti i neokaljanih ruku ovo učinio.
Postanak 20,6Bog mu odvrati u snu: "Znam da si to učinio čiste savjesti; i ja sam te zadržavao da protiv mene ne griješiš; i nisam dopuštao da je dotakneš.
Postanak 20,7Sada vrati čovjeku ženu njegovu; prorok je on; molit će se za tebe da ostaneš na životu. Ako je ne vratiš, znaj da ćeš umrijeti, ti i svi tvoji.
Postanak 20,8Rano ujutro Abimelek ustane, sazove sve svoje sluge i kaže im sve što je bilo, a ljudi se veoma uplaše.
Postanak 20,9Potom Abimelek dozva Abrahama te mu reče: "Što si nam učinio! Čime sam se ja ogriješio prema tebi da izložiš mene i moje kraljevstvo velikoj grehoti? Ponio si se prema meni kako ne valja.
Postanak 20,10Što si, dakle na umu imao", upita dalje Abimelek, "kad si tako radio?
Postanak 20,11Abraham uzvrati: "Zbilja sam držao da nema Božjeg straha u ovome mjestu, pa će me ljudi ubiti zbog moje žene.
Postanak 20,12A onda, ona je uistinu moja sestra: kći je moga oca, iako ne i moje majke, pa je pošla za me.
Postanak 20,13A kad me Bog udaljio od doma očeva, rekoh joj: Ovu mi uslugu učini: kamo god dođemo, reci o meni da sam ti brat.
Postanak 20,14Abimelek uzme ovaca i goveda, sluga i sluškinja pa ih dade Abrahamu; vrati mu i njegovu ženu Saru.
Postanak 20,15Abimelek zatim reče: "Evo, moja ti je zemlja otvorena. Nastani se gdje ti se svidi!
Postanak 20,16A Sari reče: "Evo tisuću srebrnika što ih dajem tvome bratu: neka ti budu koprenom pred očima sviju što su s tobom. Ti si svakako opravdana.
Postanak 20,17Abraham se pomoli Bogu, i Bog ozdravi Abimeleka, njegovu ženu i njegove sluškinje, tako te opet mogahu rađati.
Postanak 20,18Jer Jahve bijaše zbog Sare, Abrahamove žene, zatvorio svaku utrobu u domu Abimelekovu.
Stvaranje 20,1Odatle Abraham ode za područje Negeva, on se nastani između Kadeša i Šura potom dođe boraviti u Geraru .
Stvaranje 20,2Abraham reče o svojoj ženi Sari: ` To je moja sestra ` i Abimeleh, kralj Gerar, nju otme.
Stvaranje 20,3Ali Bog pronađe Abimeleha u snu tijekom noći i reče mu: ` Ti ćeš umrijeti zbog žene koju si oteo, jer ona pripada svojem mužu.`
Stvaranje 20,4Abimeleh, koji se njoj još ne bijaše približio uzviknu: `Gospodaru moj! Hoćeš li uništiti jedan narod, čak i ako je pravedan?
Stvaranje 20,5Nije li on taj koji mi je rekao: To je moja sestra? Ja sam postupio čistog srca i nedužnih ruku.`
Stvaranje 20,6Bog njemu odgovori u snu: `Ja također, ja znam da si ti postupio čistog srca, i to sam opet ja koji te zadržao da ne zgriješiš protiv mene; zbog toga te nisam pustio da ju dirneš.
Stvaranje 20,7Vrati sada tom čovjeku njegovu ženu, jer to je jedan prorok koji će se zauzeti u tvoju korist da bi ti živio. Ako li ju ne vratiš, znaj da ćeš morati umrijeti, ti i svi tvoji.`
Stvaranje 20,8Abimeleh se diže rano izjutra, pozva sve svoje sluge i obavijesti ih o svemu glede te stvari; ljudi se jako uplašiše.
Stvaranje 20,9Potom Abimeleh pozva Abrahama i reče mu: ` Što si nam učinio? Što sam ja zgriješio protiv tebe da si nas izložio, mene i moje kraljevstvo, jednom tako strašnom grijehu? Postupio si sa mnom kako se ne postupa.`
Stvaranje 20,10Abimeleh preuze: `Što si imao u vidu čineći to? `
Stvaranje 20,11Abraham odgovori: ` Ja sam si bio rekao: nema ni najmanje bojazni od Boga u ovom mjestu, oni će me ubiti zbog moje žene.
Stvaranje 20,12Uostalom ona jest moja sestra, kćer mojeg oca koja nije i kćer moje majke, i ona je postala moja žena.
Stvaranje 20,13Otkad me božanstvo naputilo lutati daleko od kuće mojeg oca, ja sam rekao Sari: Učini mi ljubav govoreći posvuda gdje budemo išli: To je moj brat.`
Stvaranje 20,14Abimeleh uze sitne i krupne stoke, sluga i sluškinja; on ih dade Abrahamu, njemu vrati njegovu ženu Saru
Stvaranje 20,15i reče:` Evo pred tobom moje zemlje, stanuj gdje ti se čini dobro.`
Stvaranje 20,16Potom reče Sari: `Dao sam tisuću sikala srebra tvojem bratu; to će biti kao jedan veo za oči svih tvojih pratitelja i, pred svima, ti ćeš biti ponovo časna. `
Stvaranje 20,17Abraham se zauze kod Boga, i Bog ozdravi Abimeleha, njegovu ženu i njene sluškinje, koje imaše djecu.
Stvaranje 20,18U stvari, Bog je bio učinio nerotkinjama sve žene kuće Abimelehove radi Sare, žene Abrahamove.
1. Mojsijeva 20,1A Avram otide odande na jug, i stani se između Kadisa i Sura; i življaše kao došljak u Geraru.
1. Mojsijeva 20,2I govoraše za ženu svoju Saru: sestra mi je. A car Gerarski Avimeleh posla te uze Saru.
1. Mojsijeva 20,3Ali dođe Bog Avimelehu noću u snu, i reče mu: gle, poginućeš sa žene koju si uzeo, jer ima muža.
1. Mojsijeva 20,4A Avimeleh ne bješe se nje dotakao, i zato reče: Gospode, eda li ćeš i pravedan narod pogubiti?
1. Mojsijeva 20,5Nije li mi sam kazao: sestra mi je? A i ona sama kaza: brat mi je. Učinio sam u čistoti srca svojega i u pravdi ruku svojih.
1. Mojsijeva 20,6Tada mu reče Bog u snu: znam da si učinio u čistoti srca svojega, zato te sačuvah da mi ne sagriješiš, i ne dadoh da je se dotakneš.
1. Mojsijeva 20,7A sada vrati čovjeku ženu njegovu, jer je prorok, i moliće se za te, te ćeš ostati živ. Ako li ne vratiš, znaj da ćeš umrijeti ti i svi tvoji.
1. Mojsijeva 20,8I ujutru rano usta Avimeleh, i sazva sve sluge svoje, i kaza im sve ovo da čuju. I uplašiše se ljudi veoma.
1. Mojsijeva 20,9Tada Avimeleh dozva Avrama i reče mu: šta si nam učinio? šta li sam ti zgriješio, te navuče na me i na carstvo moje toliko zlo? Učinio si mi što ne valja činiti.
1. Mojsijeva 20,10I još reče Avimeleh Avramu: šta ti je bilo, te si to učinio?
1. Mojsijeva 20,11A Avram odgovori: veljah: jamačno nema straha Božijega u ovom mjestu, pa će me ubiti radi žene moje.
1. Mojsijeva 20,12A upravo i jest mi sestra, kći oca mojega; ali nije kći moje matere, pa pođe za me.
1. Mojsijeva 20,13A kad me Bog izvede iz doma oca mojega, ja joj rekoh: učini dobro, i kaži za me gdje god dođemo: brat mi je.
1. Mojsijeva 20,14Tada Avimeleh uze ovaca i goveda i sluga i sluškinja, te dade Avramu, i vrati mu Saru ženu njegovu.
1. Mojsijeva 20,15I reče Avimeleh Avramu: evo, zemlja ti je moja otvorena, živi slobodno gdje ti je volja.
1. Mojsijeva 20,16A Sari reče: evo dao sam tvojemu bratu tisuću srebrnika; gle, on ti je očima pokrivalo pred svima koji budu s tobom; i to sve da ti je za nauku.
1. Mojsijeva 20,17I Avram se pomoli Bogu, i iscijeli Bog Avimeleha i ženu njegovu i sluškinje njegove, te rađahu.
1. Mojsijeva 20,18Jer Gospod bješe sasvijem zatvorio svaku matericu u domu Avimelehu radi Sare žene Avramove.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje