Tražilica


Postanak 25. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Postanak 25,1Abraham je bio uzeo još drugu ženu, po imenu Keturu.
Postanak 25,2I ona mu rodi Zimrana, Jokšana, Medana, Midjana, Jišbaka i Šuaha.
Postanak 25,3Jokšanu se rodi Šeba i Dedan. Potomci Dedanovi bili su Ašurimi, Letušimi i Leumimi.
Postanak 25,4Sinovi Midjanovi bili su Efa, Efer, Henok, Abida i Eldaa. Sve su ovi potomci Keturini.
Postanak 25,5A Abraham predade Izaku sve imanje svoje.
Postanak 25,6Sinovima inoča, što ih je imao Abraham, dade Abraham samo darove i otpravi ih dok je još živio, od sina svojega Izaka prema istoku u istočnu zemlju.
Postanak 25,7A ovo je broj godina, što ih preživje Abraham: sto sedamdeset i pet godina.
Postanak 25,8Tada preminu Abraham, u lijepoj starosti umrije, star i sit života, pa bi pridružen ocima svojim.
Postanak 25,9Sinovi njegovi Izak i Išmael pokopaše ga u pećini Makpeli na polju sina Sohara Hiteja Efrona, sina Soharova, istočno od Mamre,
Postanak 25,10Na polju, što ga je bio Abraham kupio od sinova Hetovih. Tamo bijahu pokopani Abraham i žena njegova Sara.
Postanak 25,11Po smrti Abrahamovoj blagoslovi Bog sina njegova Izaka. Izak je prebivao kod studenca Lahaj Roi.
Postanak 25,12Ovo je potomstvo Išmaela, sina Abrahamova, kojega je bila Abrahamu rodila Egipćanka Agara, sluškinja Sarina,
Postanak 25,13Ovo su imena sinova Išmaelovih, po njihovim plemenima poredana: "Prvorođenac Išmaelov Nabajot, onda Kedar, Adbeel, Mibsam,
Postanak 25,14Mišma, Duma, Masa,
Postanak 25,15Hadar, Tema, Jetur, Nafiš i Kedma,
Postanak 25,16To su sinovi Išmaelovi, i to su imena njihova po selima i šatorištima njihovim, dvanaest knezova po plemenima njihovim.
Postanak 25,17Godine života Išmaelova iznosile su sto i trideset i sedam godina. Zatim izdahnu; umrije i bi pridružen svojim precima.
Postanak 25,18Sinovi Išmaelovi prebivali su od Havile do Šura, koji leži istočno od Egipta u smjeru prema Asiriji. U blizini sve braće svoje naseliše se prkosno.
Postanak 25,19Ovo je potomstvo Izaka, sina Abrahamova. Abrahamu se rodi Izak.
Postanak 25,20A Izaku je bilo četrdeset godina, kad se oženi Rebekom kćerju Sirijca Betuela iz Padam-Arama, sestrom Sirijca Labana,
Postanak 25,21I Izak se molio Gospodu za ženu svoju, jer nije imala djece. Gospod ga usliši, i tako žena njegova Rebeka zatrudnje.
Postanak 25,22A kad su se sudarala djeca u utrobi njezinoj, reče ona: "Ako je tomu tako, što će onda biti od mene?" Ona otide da pita Gospoda.
Postanak 25,23Gospod joj odgovori: "Dva su naroda u utrobi tvojoj, dva plemena će se odvojiti u utrobi tvojoj; jedno će biti jače od drugoga, i starije služit će mlađemu."
Postanak 25,24I kad dođe vrijeme da rodi, a to zaista blizanci, bili su u tijelu njezinu.
Postanak 25,25Prvi koji se pojavi, bio je crvenkast, sav kao runo rutav. Zato mu nadjenuše ime Ezav.
Postanak 25,26A poslije se pojavi brat njegov; njegova se ruka prihvatila za petu, Ezava. Zato mu nadjenuše ime Jakov. Bilo je Izaku šezdeset godina kad se oni rodiše.
Postanak 25,27I kad dječaci odrastoše, posta Ezav dobar lovac, čovjek pustinje. A Jakov je bio čovjek krotak, koji je ostao kod šatora.
Postanak 25,28Izak je više volio Ezava, jer je rado jeo lovinu, a Rebeka je više voljela Jakova.
Postanak 25,29Jednom skuhao Jakov jelo. Tada Ezav dođe iz pustinje sav gladan.
Postanak 25,30Ezav reče Jakovu: "Daj mi brže da jedem toga crvenoga jela; jer gladan sam sav!" Zato se prozva Edom.
Postanak 25,31Jakov reče: "Prodaj mi najprije svoje pravo prvorodstva!"
Postanak 25,32Ezav reče: "Ah, moram eto da umrem; što će mi to pravo prvorodstva?"
Postanak 25,33A Jakov reče: "Zakuni mi se najprije!" I zakle mu se i prodade tako svoje pravo prvorodstva Jakovu.
Postanak 25,34Nato Jakov dade Ezavu kruha i jela od leće. On je jeo i pio, ustao i otišao. Tako je malo cijenio Ezav pravo prvorodstva.
Postanak 25,1 Abraham je sebi uzeo još jednu ženu; zvala se Ketura.
Postanak 25,2Ona mu je rodila Zimrana, Jokšana, Medana, Midjana, Jišbaka i Šuaha.
Postanak 25,3A od Jokšana rodili se Šeba i Dedan. Dedanovi su potomci: Ašurci, Letušci i Leumci.
Postanak 25,4Sinovi su Midjanovi: Efa, Efer, Hanok, Abida i Eldaa. Sve su to potomci Keturini.
Postanak 25,5Abraham prenese sav svoj imutak na Izaka;
Postanak 25,6a sinovima od svojih suložnica dade Abraham samo darove i još ih za svoga života razašalje po istoku - daleko od svog sina Izaka - u Istočni kraj.
Postanak 25,7Ovo je duljina Abrahamova života što ga je proživio: stotinu sedamdeset i pet godina.
Postanak 25,8Zatim Abraham preminu, umrije u sretnoj dobi - star i pun godina - te bi pridružen svojim precima.
Postanak 25,9Njegovi sinovi, Izak i Jišmael, sahrane ga u spilji Makpeli, na poljani Efrona, sina Hetita Sohara, nasuprot Mamri:
Postanak 25,10to je poljana što ju je Abraham kupio od Hetovih sinova. Ondje je sahranjen Abraham i njegova žena Sara.
Postanak 25,11Poslije Abrahamove smrti Bog je blagoslivljao njegova sina Izaka. Izak je živio blizu Beer Lahaj Roja.
Postanak 25,12Ovo je povijest Abrahamova sina Jišmaela, koga je Abrahamu rodila Sarina sluškinja, Egipćanka Hagara.
Postanak 25,13A ovo su sinovi Jišmaelovi, svaki po svom imenu i po svom rođenju: Jišmaelov prvenac Nebajot, Kedar, Adbeel, Mibsam,
Postanak 25,14Mišma, Duma, Masa,
Postanak 25,15Hadad, Tema, Jetur, Nafiš i Kedma.
Postanak 25,16To su Jišmaelovi sinovi i to su njihova imena prema njihovim naseljima i taborištima: dvanaest poglavica od isto toliko plemena.
Postanak 25,17A ovo je duljina Jišmaelova života: stotinu trideset i sedam godina. Zatim izdahnu; umrije i bi pridružen svojim precima.
Postanak 25,18Potomstvo mu se naselilo od Havile do Šura, koji je na istok Egiptu idući prema Ašuru. Nastaniše se nasuprot svojoj braći.
Postanak 25,19Ovo je povijest Abrahamova sina Izaka: Izak se rodio od Abrahama.
Postanak 25,20Izaku je bilo četrdeset godina kad se oženio Rebekom, kćerkom Aramejca Betuela iz Padan Arama, a sestrom Aramejca Labana.
Postanak 25,21Izak se obrati Jahvi za svoju ženu jer je bila nerotkinja. Jahve ga usliša te njegova žena Rebeka zače.
Postanak 25,22No djeca se u njezinoj utrobi tako sudarala te ona uzviknu: "Ako je tako, zašto ću živjeti!" Ode, dakle, da se posavjetuje s Jahvom.
Postanak 25,23I Jahve joj reče: "Dva su svijeta u utrobi tvojoj; dva će se naroda iz tvog krila odijeliti. Narod će nad narodom gospodovati, stariji će služiti mlađemu.
Postanak 25,24Došlo vrijeme da rodi, kad gle - blizanci u njezinoj utrobi.
Postanak 25,25Pojavi se prvi. Bio je crven; sav runjav kao ogrtač. Stoga mu nadjenuše ime Ezav.
Postanak 25,26Potom se pojavi njegov brat. Rukom se držao Ezavu za petu. Zato mu nadjenuše ime Jakov. Izaku je bilo šezdeset godina kad su oni rođeni.
Postanak 25,27Kad su dječaci odrasli, Ezav postane vješt lovac, čovjek pustare. Jakov je bio čovjek krotak i boravio je u šatorima.
Postanak 25,28Izaku je Ezav bio draži jer je volio divljač, a Rebeka je više voljela Jakova.
Postanak 25,29Jednom Jakov kuhaše jelo. Ezav stigne s polja, gladan.
Postanak 25,30Reče Ezav Jakovu: "Daj mi toga crvenog variva da pojedem jer sam izgladnio." Stoga mu je ime Edom.
Postanak 25,31A Jakov odgovori: "Ustupi mi prije svoje prvorodstvo!
Postanak 25,32Ezav reče: "Evo me skoro na smrti; što će mi prvorodstvo!
Postanak 25,33Jakov nastavi: "Prije mi se zakuni!" On mu se zakune, i tako proda Jakovu svoje prvorodstvo.
Postanak 25,34Tada Jakov dade Ezavu kruha i čorbe od sočivice. Jeo je i pio, onda se digao i otišao. Tako Ezav pogazi svoje prvorodstvo.
Stvaranje 25,1Abraham uze još jednu ženu; zvala se Ketura.
Stvaranje 25,2Ona mu dade Zimrana, Jokšana, Medana, Madiana, Jišbaha i Šuaha.
Stvaranje 25,3Jokšan rodi Sabu i Dedana. Dedan imade za sinove Ašurite, Letušite i Leumite.
Stvaranje 25,4Median imade za sinove Eifa, Efera, Hanoha, Avida i Elda. To su svi sinovi Keturini .
Stvaranje 25,5Abraham sva svoja dobra dade Izaku.
Stvaranje 25,6Sinove svojih konkubina, Abraham darova. Ali, još za svog života, on ih udalji od svog sina Izaka, u zemlju Kedem .
Stvaranje 25,7Evo godina života Abrahamovog: 175 godina.
Stvaranje 25,8Potom Abraham izdahnu; on umrije u sretnoj starosti, ostario i presretan. On bi pridružen k svojima .
Stvaranje 25,9Njegovi sinovi Izak i Ismael ukopaše ga u spilju Makpela, u polje Efrona sina Soharovog, Hitita, nasuprot Mambre,
Stvaranje 25,10u polje koje Abraham bijaše stekao od sinova Hetovih. To je gdje ukopaše Abrahama i njegovu ženu Saru.
Stvaranje 25,11Poslije smrti Abrahamove, Bog blagoslovi njegovog sina Izaka. On obitavaše pokraj bunara Lahai-Roi .
Stvaranje 25,12Evo obitelji Ismaelove, sina Abrahamovog, onog kojeg Abrahamu dade Hagara, Egipćanka, sluškinja Sarina.
Stvaranje 25,13Evo imena sinova Ismaelovih, njihovih imena prema obiteljima njihovim: Nebajot prvijenac Ismaelov, Kedar, Adbel, Mivsam,
Stvaranje 25,14Mišma, Duma, i Massa,
Stvaranje 25,15Hadad, Tema, Jetur, Nafiš i Kedma.
Stvaranje 25,16To su oni sinovi Ismaelovi, i takva su njihova imena; nastanjeni u duarima i taborima, oni imadoše dvanaest poglavara za isto toliko grupa.
Stvaranje 25,17Evo godina života Ismaelovih: 137 godina; potom on izdahnu. On umrije i bi sjedinjen k svojima.
Stvaranje 25,18Ismaeliti borave od Havilae do Šura, od međama Egipta, sve do Ašura, svaki nasuprot svojoj braći spreman mu zaskočiti.
Stvaranje 25,19Evo obitelji Izakove, sina Abrahamovog. Nakon što Abraham bi rodio Izaka, 20 ovaj, u 40. godini, uze za ženu Rebeku, kćer Betuelovu, Aramejku iz ravnice Arama, i sestru Labana Aramejca.
Stvaranje 25,21Izak zamoli GOSPODA za svoju ženu, jer ona bijaše nerotkinja. Gospod imade milosti za njega, njegova žena Rebeka ostade noseća,
Stvaranje 25,22ali njeni se sinovi sukobiše u krilu njenom i ona uskliknu: ` Ako je to tako, čemu sam ja tu ? ` Ona ode pitati GOSPODA
Stvaranje 25,23koji joj odgovori: ` Dva su naroda na tvojim prsima, dva će se naroda odvojiti iz utrobe tvoje. Jedan bit će jači od drugog a veći će služiti manjem. `
Stvaranje 25,24Kad bi ispunjeno vrijeme kad je ona trebala poroditi blizanci se nađoše u njenom krilu.
Stvaranje 25,25Prvi koji iziđe bijaše riđ, sav rutav kao krzno životinjsko: ona ga nazva Ezav :
Stvaranje 25,26Njegov brat iziđe potom, ruke zakačene za petu Ezavovu: njega nazva Jakov . Izak imaše 60 godina u vrijeme njihovog rođenja.
Stvaranje 25,27Dječaci narastoše. Ezav bijaše jedan iskusan lovac koji je krstario poljima; Jakov je bio jedno pametno
Stvaranje 25,28Izak je više volio Ezava, jer je cijenio divljač: Rebeka je voljela Jakova.
Stvaranje 25,29Jednog dana dok je Jakov pripremao juhu, Ezav se vrati s polja. Bio je iscrpljen
Stvaranje 25,30i reče Jakovu: ` Pusti me progutati od tog riđeg, tog umaka tamo, jer sam iscrpljen. ` Zato ga nazva Edom tj. Riđi .
Stvaranje 25,31Jakov odgovori: `Prodaj mi danas tvoje pravo prvenstva `. Ezav preuze: `Evo ja ću umrijeti, čemu moje pravo prvorođenstva?`
Stvaranje 25,32Jakov reče: ` Pa makar i danas, prisegni mi. ` Ezav mu prisegnu, on prodade svoje pravo prvorođenstva Jakovu,
Stvaranje 25,33koji njemu dade kruha i juhe od sočiva. On pojede i popi, diže se i ode. Ezav prezrije svoje pravo prvorođenstva.
1. Mojsijeva 25,1A Avram uze drugu ženu, po imenu Heturu.
1. Mojsijeva 25,2I ona mu rodi Zomrana i Joksana i Madana i Madijama i Jesvoka i Soijena.
1. Mojsijeva 25,3A Joksan rodi Savana i Dedana. A Dedanovi sinovi biše Asurim i Latusim i Laomim.
1. Mojsijeva 25,4A sinovi Madijamovi: Efar i Afir i Enoh i Avida i Eldaga. Svi bjehu djeca Heturina.
1. Mojsijeva 25,5A Avram dade sve što imaše Isaku;
1. Mojsijeva 25,6A sinovima svojih inoča dade Avram dare, i opravi ih od Isaka sina svojega još za života svojega na istok, u istočni kraj.
1. Mojsijeva 25,7I vijeka Avramova što poživje bješe sto i sedamdeset i pet godina.
1. Mojsijeva 25,8I onemoćav umrije Avram u dobroj starosti, sit života, i bi pribran k rodu svojemu.
1. Mojsijeva 25,9I pogreboše ga Isak i Ismailo u pećini Makpelskoj na njivi Efrona sina Sara Hetejina, koja je prema Mamriji;
1. Mojsijeva 25,10Na njivi koju kupi Avram od sinova Hetovijeh, ondje je pogreben Avram sa Sarom ženom svojom.
1. Mojsijeva 25,11I po smrti Avramovoj blagoslovi Bog Isaka sina njegova; a Isak življaše kod studenca živoga koji me vidi.
1. Mojsijeva 25,12A ovo je pleme Ismaila sina Avramova, kojega rodi Avramu Agara Misirka robinja Sarina,
1. Mojsijeva 25,13I ovo su imena sinova Ismailovijeh, kako se zvahu u plemenima svojim; prvenac Ismailov Navajot, pa Kidar i Navdeilo i Masam,
1. Mojsijeva 25,14I Masma i Duma i Masa,
1. Mojsijeva 25,15I Hadar i Teman i Jetur i Nafes i Kedma.
1. Mojsijeva 25,16To su sinovi Ismailovi, i to su im imena po selima i gradovima njihovijem, dvanaest knezova nad svojim narodima.
1. Mojsijeva 25,17A godine su vijeka Ismailova sto i trideset i sedam godina. Poslije onemoćav umrije, i bi pribran k rodu svojemu.
1. Mojsijeva 25,18I življahu od Evilata do Sura prema Misiru, kako se ide u Asiriju; i dopade mu prema svoj braći svojoj da živi.
1. Mojsijeva 25,19A ovo je pleme Isaka sina Avramova: Avram rodi Isaka;
1. Mojsijeva 25,20A Isaku bješe četrdeset godina kad se oženi Revekom, kćerju Vatuila Sirina iz Mesopotamije, sestrom Lavana Sirina.
1. Mojsijeva 25,21I Isak se moljaše Gospodu za ženu svoju, jer bješe nerotkinja; i umoli Gospoda, te zatrudnje Reveka žena njegova.
1. Mojsijeva 25,22Ali udarahu jedno o drugo djeca u utrobi njezinoj, te reče: ako je tako, na što sam? I otide da pita Gospoda.
1. Mojsijeva 25,23A Gospod joj reče: dva su plemena u utrobi tvojoj, i dva će naroda izaći iz tebe; i jedan će narod biti jači od drugoga naroda, i veći će služiti manjemu.
1. Mojsijeva 25,24I kad dođe vrijeme da rodi, a to blizanci u utrobi njezinoj.
1. Mojsijeva 25,25I prvi izađe crven, sav kao runo rutav, i nadješe mu ime Isav.
1. Mojsijeva 25,26A poslije izađe brat mu, držeći rukom za petu Isava; i nadješe mu ime Jakov. A bješe Isaku šezdeset godina, kad ih rodi Reveka.
1. Mojsijeva 25,27I djeca odrastoše, i Isav posta lovac i ratar, a Jakov bješe čovjek krotak i bavljaše se u šatorima.
1. Mojsijeva 25,28I Isak milovaše Isava, jer rado jeđaše lova njegova; a Reveka milovaše Jakova.
1. Mojsijeva 25,29Jednom Jakov skuha jelo, a Isav dođe iz polja umoran.
1. Mojsijeva 25,30I reče Isav Jakovu: daj mi da jedem toga jela crvenoga, jer sam umoran. Otuda se prozva Edom.
1. Mojsijeva 25,31A Jakov mu reče: prodaj mi danas prvenaštvo svoje.
1. Mojsijeva 25,32A Isav odgovori: evo, hoću da umrem, pa što će mi prvenaštvo?
1. Mojsijeva 25,33A Jakov reče: zakuni mi se danas. I on mu se zakle; tako prodade svoje prvenaštvo Jakovu.
1. Mojsijeva 25,34I Jakov dade Isavu hljeba i skuhanoga leća, i on se najede i napi, pa usta i otide. Tako Isav nije mario za prvenaštvo svoje.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje