Tražilica


Suci 8. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Suci 8,1Tada ga zapitaše Efraimovci: "Zašto si nam to učinio, te nas nijesi pozvao, kad si pošao u boj proti Midjancima?" Tako su mu prigovarali žestoko.
Suci 8,2On im reče: "Pa što sam ja učinio tako kao vi? Nije li pabirčenje Efraimovo bolje negoli berba Abiezerova?
Suci 8,3Vama je u ruke dao Bog knezove midjanske Oreba i Zeba. Pa što sam ja učinio tako kao vi?" Na takve riječi sleže se njihova srdnja na njega.
Suci 8,4Kad je Gideon bio došao na Jordan i prešao preko njega s tri stotine ljudi, koji su bili s njim, a bili su umorni od proganjanja,
Suci 8,5Zamoli ljude iz Sukota: "Dajte, molim, kruha ljudima, koji idu za mnom, jer su umorni, a ja gonim kraljeve midjanske Zebaha i Salmuna."
Suci 8,6A glavari iz Sukota odgovoriše: "A imaš li ruke Zebahove i Salmunine već u svojoj ruci, da moramo dati kruha tvojim ljudima?"
Suci 8,7Gideon odgovori: "Zato ću ja vama, kad mi Gospod preda u ruke Zebaha i Salmuna, pomlatiti tjelesa trnjem i dračom iz pustinje."
Suci 8,8Odanle otide u Penuel i zamoli ih isto onako. A ljudi iz Penuela dadoše mu isti odgovor kao i ljudi iz Sukota.
Suci 8,9Tada zaprijeti i ljudima iz Penuela: "Kad se vratim zdravo, porušit ću tu kulu."
Suci 8,10A Zebah i Salmuna bili su u Karkoru s vojskom svojom, oko petnaest tisuća ljudi. To su bili svi ostaci od cijele vojske sinova Istoka; sto i dvadeset tisuća teško naoružanih ljudi bilo je palo.
Suci 8,11Gideon ode dalje putem što su ga bili uzeli Šatorski ljudi istočno od Nobaha i Jogbohe, i napade tabor. Tabor se je naime bio osjećao sigurnim.
Suci 8,12Zebah i Salmuna pobjegoše. A on nagnu za njima i uhvati oba dva kralja midjanska Zebaha i Salmuna. Sav tabor uništi on.
Suci 8,13Nato se vrati Gideon, sin Joašov, iz boja s visine Heresa.
Suci 8,14On uhvati nekog mladića, koji je pripadao ljudima iz Sukota, i stade ga ispitivati. On mu popisa imena glavara i starješina u Sukotu, sedamdeset i sedam ljudi.
Suci 8,15Kad onda dođe k ljudima u Sukotu, reče: "Evo, ovdje su Zebah i Salmuna, zbog kojih vi mi se narugaste riječima: "Imaš li ruke Zebahove i Salmunine već u svojoj ruci, da moramo dati kruha tvojim i umornim ljudima?"
Suci 8,16Tada uze starješine grada i S trnja iz pustinje i drače i kazni stim ljude iz Sukota.
Suci 8,17A kulu u Penuelu dade srušiti i ljude u gradu pobiti.
Suci 8,18Nato reče Zebahu i Salmuni: "Kakvi su bili ljudi, što ih pobiste na Taboru?" Oni odgovoriše "Takvi kao ti, svaki je izgledao kao kraljevski sin."
Suci 8,19On reče: "Što su bila moja braća, sinovi moje majke. Tako Gospod bio živ! Da ste ih ostavili u životu, ne bih vas pogubio."
Suci 8,20Nato zapovjedi Jeteru, prvorođencu svojemu: "Ustani, pogubi ih!" Ali dječak ne izvuče mača svojega, jer se je bojao, jer je bio još dječak.
Suci 8,21Tada zamoliše Zebah i Salmuna: "Ustani ti i pogubi nas, jer kakav je čovjek, onakva mu je snaga." Gideon se diže i pogubi Zebaha i Salmuna. A mjesečiće, što su ih o vratu nosile deve njihove, uze sebi.
Suci 8,22Potom zamoliše Izraelci Gideona: "Budi kralj naš, ti, sin tvoj i unuk tvoj, jer ti si nas izbavio iz ruku Midjanaca."
Suci 8,23A Gideon im reče: "Ja ne mogu biti kralj vaš. I sin moj ne smije vladati nad vama. Gospod je kralj vaš."
Suci 8,24Tada im reče Gideon: "Imam jednu molbu na vas. Dajte mi svaki prsten, što ga je zaplijenio!" Oni su bili naime nosili zlatne prstenove, jer su bili Išmaelovci.
Suci 8,25Odgovoriše: "Dat ćemo ti ih rado." I razastrše plašt, i svaki je bacao na njega svoje zaplijenjene prstenove.
Suci 8,26Težina zlatnih prstenova, što ih je bio izmolio, iznosila je tisuću i sedam stotina šekela zlata, osim mjesečica, naušnica i skrletnih haljina, što su ih bili nosili kraljevi midjanski, i osim lančića, što su bili oko vrata deva njihovih.
Suci 8,27Gideon dade napraviti od toga efod i postavi ga u Ofri, svojemu rodnom gradu, Ali svi Izraeli stadoše činiti tamo preljubu za njim. Tako je to bilo Gideonu i kući njegovoj zamka,
Suci 8,28Midjanci su bili od Izraelaca tako poniženi, da više nijesu dizali svoje glave, i zemlja je bila mirna četrdeset godina, dokle je živio Gideon.
Suci 8,29Jerubaal, sin Joašov, otide i stanovao je u svojoj kući.
Suci 8,30Gideon je imao sedamdeset tjelesnih sinova; jer je imao mnogo žena.
Suci 8,31I njegova inoča u Šekemu rodi mu sina, kojemu dade ime Abimelek.
Suci 8,32Gideon, sin Joašov, umrije u visokoj starosti. Pokopaše ga u grobu oca njegova Joaša u Ofri.
Suci 8,33Kad umrije Gideon, opet sinovi Izraelovi stadoše činiti preljubu za baalima i postaviše sebi Baal-Berita za boga.
Suci 8,34Sinovi Izraelovi nijesu više pomišljali na Gospoda, Boga svojega, koji ih je bio izbavio iz ruku svih njihovih neprijatelja unaokolo.
Suci 8,35I nijesu iskazivali zahvalnosti kući Jerubaala Gideona za sva dobročinstva, što ih je on bio učinio Izraelu.
Suci 8,1 Tada Efrajimovi ljudi rekoše Gideonu: "Kako si postupio prema nama: nisi nas pozvao kada si pošao u boj protiv Midjanaca?" I žestoko mu prigovoriše.
Suci 8,2On im odgovori: "Pa što sam ja učinio kad se usporedim s vama? Nije li Efrajimovo pabirčenje bolje od Abiezerove berbe?
Suci 8,3U vaše je ruke Jahve predao knezove midjanske, Oreba i Zeeba. Može li se usporediti moje djelo s onim što ste vi učinili?" Na te riječi utiša se njihova srdžba prema njemu.

Suci 8,4Kad je Gideon došao do Jordana, prijeđe ga, ali i on i tri stotine ljudi s njim bijahu iznemogli i gladni.
Suci 8,5Stoga reče ljudima iz Sukota: "Dajte kruha ljudima koji idu za mnom, iznemogli su. Ja gonim Zebaha i Salmunu, kraljeve midjanske.
Suci 8,6Ali mu sukotski glavari odgovoriše: "Zar je Zebahova i Salmunina šaka već u tvojoj ruci da dademo kruha tvojoj vojsci?
Suci 8,7Gideon im reče: "Dobro! Kad mi Jahve preda u ruke Zebaha i Salmunu, iskidat ću vam meso trnjem i dračem pustinjskim.
Suci 8,8Odatle ode u Penuel i zatraži isto od Penuelaca, a oni mu odgovore kao što su mu odgovorili i Sukoćani.
Suci 8,9On zaprijeti i Penuelcima: "Kad se vratim kao pobjednik, porušit ću ovu kulu.
Suci 8,10Zebah i Salmuna bijahu u Karkoru i vojska njihova s njima, oko petnaest tisuća ljudi, što ih god osta od vojske sinova Istoka; sto dvadeset tisuća ratnika bijaše palo.
Suci 8,11Gideon pođe putem kojim prolaze oni što žive pod šatorima, istočno od Nobaha i Jogbohe, te potuče vojsku kad stajaše bezbrižna.
Suci 8,12Zebah i Salmuna pobjegoše. On ih pogna i uhvati dva kralja midjanska, Zebaha i Salmunu. A vojsku im svu uništi.
Suci 8,13Poslije bitke Gideon, sin Joašev, vrati se preko Hareške uzvisine.
Suci 8,14I uhvati nekog momka iz Sukota te ga uze ispitivati; a on mu popisa imena sukotskih knezova i starješina, sedamdeset i sedam ljudi.
Suci 8,15Potom Gideon ode Sukoćanima i reče: "Evo Zebaha i Salmune zbog kojih ste mi se rugali govoreći: `Je li Zebahova i Salmunina šaka već u tvojoj ruci pa da dademo kruha tvojim iznemoglim ljudima?`
Suci 8,16I uhvati starješine gradske, nabra pustinjskog trnja i drača da ih oćute leđa Sukoćana.
Suci 8,17Poruši Penuelsku kulu i pobi građane.
Suci 8,18Onda reče Zebahu i Salmuni: "Kakvi bijahu ljudi koje pobiste na Taboru?" "Bili su nalik na te", odgovoriše. "Svaki bijaše kao kraljev sin.
Suci 8,19"To su bila moja braća, sinovi moje matere", reče Gideon. "Tako mi Jahve, da ste ih ostavili na životu, ne bih vas ubio.
Suci 8,20Potom zapovjedi svom prvencu Jeteru: "Ustani, pogubi ih!" Ali dječak ne izvuče mača: bojao se, bijaše još mlad.
Suci 8,21Tada rekoše Zebah i Salmuna: "Ustani ti i navali na nas, jer kakav je čovjek, onakva mu i snaga." I ustavši, Gideon pogubi Zebaha i Salmunu i uze mjesečiće što su visjeli o vratu njihovih deva.
Suci 8,22Izraelci rekoše Gideonu: "Vladaj nad nama, ti, sin tvoj i unuk tvoj, jer si nas ti izbavio iz ruku Midjanaca.
Suci 8,23Ali im Gideon odgovori: "Ne, neću ja vladati nad vama, a ni moj sin; Jahve će biti vaš vladar.
Suci 8,24Još im reče Gideon: "Jedno samo od vas tražim: da mi svaki dade prsten od svog plijena." Pobijeđeni su nosili zlatne prstenove jer bijahu Jišmaelci.
Suci 8,25"Vrlo rado", odgovore oni. On nato razastrije svoj plašt, a svaki od njih baci od svog plijena po prsten.
Suci 8,26Težina zlatnih prestenova što ih je zaiskao iznosila je tisuću i sedam stotina zlatnih šekela, osim mjesečića, naušnica i skrletnih haljina koje su nosili midjanski kraljevi i osim lančića što bijahu oko vrata njihovih deva.
Suci 8,27Gideon načini od toga efod i postavi ga u svome gradu Ofri. I sav Izrael udari za njim u nevjeru i bijaše to zamka Gideonu i njegovu domu.
Suci 8,28Tako su Midjanci bili poniženi pred Izraelcima. Više ne dizahu glave i zemlja bi mirna četrdeset godina, koliko još potraja vijek Gideonov.
Suci 8,29Jerubaal, sin Joašev, otišao je i živio u svojoj kući.
Suci 8,30Gideon je imao sedamdeset sinova koji su potekli od njega jer je imao mnogo žena.
Suci 8,31Njegova inoča koja je živjela u Šekemu rodi mu sina komu nadjenu ime Abimelek.
Suci 8,32Gideon, sin Joašev, umrije u dubokoj starosti; sahraniše ga u grobu njegova oca Joaša u Abiezerovoj Ofri.
Suci 8,33Po Gideonovoj smrti Izraelci okrenuše u preljub s baalima te postaviše sebi za boga Baal-Berita.
Suci 8,34Izraelci se nisu više sjećali Jahve, svoga Boga, koji ih je izbavio iz ruku svih njihovih neprijatelja unaokolo.
Suci 8,35I nisu iskazivali zahvalnost domu Jerubaala Gideona za dobro što ga je učinio Izraelu.
Sudci 8,1Ljudi Efraimovi rekoše Gedeonu: ” Što znači taj način postupanja prema nama ne pozivajući nas kad ti pođe u boj protiv Madijana?“ I oni ga žestoko okriviše.
Sudci 8,2Gedeon im reče: ”Što sam ja to učinio usporedivo vama? Paljetkovanje Efraimovo nije li vrijednije nego berba Abiezerova?
Sudci 8,3U vaše ruke je GOSPOD izručio poglavare Madijanove, Oreva i Zeva. Što sam ja dakle mogao učiniti usporedivo vama? Čim on bi izgovorio tu riječ, njihova ljutnja se stiša.
Sudci 8,4Gedeon stiže k Jordanu i prijeđe ga, on i 3000 ljudi koji bijahu Snjim. Dobrano iscrpljeni, oni nastaviše svoj progon.
Sudci 8,5On reče Sukotovim ljudima: ” Dajte, ja vas molim, pogačice kruha postrojbi koja me slijedi, jer oni su iscrpljeni, a ja progonim Zevaha i Salmuna, kraljeve Madijana. “
Sudci 8,6Ali, poglavari Sukota odgovoriše: ” Držiš li ti veće u svojoj vlasti Zevaha i Salmuna da bismo mi dali kruha tvojoj vojsci? “
Sudci 8,7- ” Eh dobro! Odvrati Gedeon, kad GOSPOD bude izručio u moje ruke Zevaha i Salmuna, ja ću vas izmlatiti trnjem izpustinje čkaljem. “
Sudci 8,8Odatle on se uspe u Penuel i govoriše stanovnicima njegovim na isti način, a ljudi Penuelovi njemu odgovoriše kao što bijahu odgovorili ljudi Sukotovi.
Sudci 8,9On također reče ljudima Penuelovim: ” Vratim li se živ i zdrav, oborit ću ovu kulu!“
Sudci 8,10Zevah i Salmuna se nađoše u Karkoru sa svojom vojskom, otprilike 15.000 ljudi, svi oni koji ostadoše od sve vojske sinova Orijenta . U stvari, bijaše palo 120 tisuća ljudi iskusnih baratanju mačem.
Sudci 8,11Gedeon se uspe nomadskom cestom k istoku Novaha i Jogboha, i potuče vojsku, dok se ova smatrala u sigurnosti.
Sudci 8,12Zevah i Salmuna pobjegoše, ali Gedeon ih progna, dočepa se dvaju kraljeva Madijanovih, Zevaha i Salmune, i posija paniku u svoj vojsci.
Sudci 8,13Gedeon, sin Joašev, vrati se iz boja usponom Heresovim .
Sudci 8,14On uhvati jednog mladog čovjeka iz Sukota, kojeg ispita i koji mu označi pismeno poglavare Sukotove i njegove starješine, 77 ljudi.
Sudci 8,15On se tad nađe kod ljudi iz Sukota i reče im: ”Evo Zevaha i Samunu radi kojih ste me izazvali, govoreći: Držiš li ti već u svojoj vlasti Zevaha i Salmunu da bismo mi dali kruha tvojim iscrpljenim ljuljudima? “
Sudci 8,16On uze starješine gradske, kao i pustinjsko trnje i čkalj, i dade ih upoznati ljudima iz Sukota .
Sudci 8,17On također obori kulu u Penuelu i pobi ljude gradske.
Sudci 8,18Potom on reče Zevahu i Salmuni: ” Gdje su ljudi koje ste vi pobili u Taboru? Oni odgovoriše: ” Oni bijahu kao ti. Svaki je od njih imao držanje kraljevskog sina . “
Sudci 8,19On im reče: ” To bijahu moja braća, sinovi moje majke! Radi života GOSPODOVOG, ako ste ih ostavili živima, ja vas neću ubiti. “
Sudci 8,20Potom on reče Jeteru, svojem sinu prvorođenom: Digni se i pobij ih ! “ Ali, mladić ne izvuče mača svojega, jer se bojao budući još uvijek samo dječakom.
Sudci 8,21Zevah i Salmun tad rekoše: ” Digni se ti sam i ubij nas, jer svaki ima svoje junaštvo. “ Tad se Gedeon dize i ubi Zevaha i Salmuna, potom on uze kroasane koji bijahu o vratu njihovim devama.
Sudci 8,22Ljudi Izraelovi rekoše Gedeonu: ” Budi naš vladar, ti sam, potom tvoj sin, potom sin tvojeg sina, jer ti si nas spasio iz ruke Madijanove. “
Sudci 8,23Gedeon im reče: ” Nisam ja taj koji će biti vaš vladar, ni moj sin. Nek GOSPOD bude vaš vladar! “
Sudci 8,24Potom im Gedeon reče: ” Ja bih želio načiniti jednu molbu: dajte mi svaki jedan kolut izvašeg plijena! “ U stvari, pobijeđeni imahu kolutove, jer bijahu Ismaeliti .
Sudci 8,25Oni odgovoriše: ” Da, mi ćemo ti ih dati! “ Oni prostrše jedan ogrtač i baciše svaki jedan kolut izsvojeg plijena.
Sudci 8,26Težina kolutova od zlata bijaše 1.700 sikala zlata, ne računajući kroasane, ušne privjeske i purpurnu odjeću koju nose madijanski kraljevi, ne računajući također ni ogrlice koje bijahu o vratovima njihovih deva.
Sudci 8,27Gedeon načini jedan efod koji postavi u svojem gradu, Ofrai. Sav se Izrael dođe onamo prostituirati, pred tim efodom, koji posta jedna zamka za Gedeona i njegovu kuću.
Sudci 8,28Tako Madian bi oboren pred sinovima Izraelovim i ne podize više glave. Zemlja bi u miru tijekom 40 godina Gedeonovog života.
Sudci 8,29Jerubal, sin Joašov, ode i proživje u svojoj kući.
Sudci 8,30Gedeon imade 70 sinova, poteklih od njegove krvi, jer imade mnogo žena.
Sudci 8,31Što se tiče njegove suložnice, koja se nalaziše u Sišemu, ona mu rodi, ona također, jednog sina, kojem dadoše ima Abimelek.
Sudci 8,32Gedeon, sin Joašev, umrije nakon jedne sretne starosti i bi sahranjen u grobnicu Joaševu, u Ofri Abiezerovoj.
Sudci 8,33Ali, poslije smrti Gedeonove, sinovi Izraelovi ponovo počeše prostituirati se s *Balima, i usvojiše oni Bal-Berita za boga .
Sudci 8,34Sinovi Izraelovi ne sjećaše se više GOSPODA, svojeg Boga, koji ih oslobodi izruke svih njihovih okolnih neprijatelja,
Sudci 8,35i oni ne činiše nikakvog dokaza odanosti prema kući Jerubal-Gedeonovoj, poslije svega što je bio učinio u Izraelu.
Sudije 8,1A ljudi od plemena Jefremova rekoše mu: šta nam to učini te nas ne pozva kad pođe u boj na Madijane? i vikahu na nj žestoko.
Sudije 8,2A on im reče: pa šta sam učinio tako kao vi? Nije li pabirčenje Jefremovo bolje nego berba Avijezerova?
Sudije 8,3Vama je u ruke dao Gospod knezove Madijanske, Oriva i Ziva; pa što ja mogoh učiniti tako kao vi? Tada se utiša duh njihov prema njemu kad tako govori.
Sudije 8,4A kad Gedeon dođe na Jordan, prijeđe preko njega s trista ljudi koji bjehu s njim, a bjehu umorni goneći.
Sudije 8,5Pa reče ljudima Sokoćanima: dajte nekoliko hljebova narodu koji ide za mnom, jer su umorni, a ja gonim Zeveja i Salmana careve Madijanske.
Sudije 8,6A glavari Sokotski rekoše mu: je li pesnica Zevejeva i Salmanova već u tvojoj ruci da damo hljeba tvojoj vojsci?
Sudije 8,7A Gedeon im reče: kad mi Bog preda Zeveja i Salmana u ruku, tada ću pomlatiti tjelesa vaša trnjem iz ove pustinje i dračom.
Sudije 8,8I otide odande u Fanuil, i reče Fanuiljanima isto onako, a oni mu odgovoriše kao što odgovoriše ljudi u Sokotu.
Sudije 8,9Zato i ljudima Fanuiljanima reče: kad se vratim zdravo, razvaliću tu kulu.
Sudije 8,10A Zevej i Salman bijahu u Karkoru, i vojska njihova s njima, oko petnaest tisuća, što ih god osta od sve vojske istočne; a pobijenijeh bijaše sto i dvadeset tisuća ljudi koji mahahu mačem.
Sudije 8,11I otide Gedeon preko onijeh što žive pod šatorima, s istoka Novi i Jogveji, i udari na vojsku kad vojska stajaše bezbrižna.
Sudije 8,12A Zevej i Salman pobjegoše, a on ih potjera, i uhvati dva cara Madijanska, Zeveja i Salmana, i raspudi svu vojsku.
Sudije 8,13I vrati se Gedeon sin Joasov iz boja prije sunčanoga rođaja.
Sudije 8,14I uhvati momka iz Sokota, i ispitiva ga; a on mu popisa knezove Sokotske i starješine, sedamdeset i sedam ljudi.
Sudije 8,15Pa kad dođe k Sokoćanima, reče: evo Zeveja i Salmana, za koje mi se rugaste govoreći: je li pesnica Zevejeva i Salmanova već u tvojoj ruci, da damo hljeba umornijem ljudima tvojim?
Sudije 8,16I uzevši starješine onoga mjesta i trnja iz pustinje i drače dade na njima ugled Sokoćanima.
Sudije 8,17I kulu Fanuilsku razvali i pobi ljude tamošnje.
Sudije 8,18Potom reče Zeveju i Salmanu: kaki bjehu ljudi koje pobiste na Tavoru? A oni rekoše: taki kao ti; svaki bješe kao na očima kao carski sin.
Sudije 8,19A on reče: to bjehu moja braća, sinovi moje matere. Tako Gospod bio živ! da ste ih ostavili u životu, ne bih vas pogubio.
Sudije 8,20Tada reče Jeteru prvencu svojemu: ustani, pogubi ih. Ali dijete ne izvuče mača svojega, jer se bojaše, jer bješe još dijete.
Sudije 8,21Tada reče Zevej i Salman: ustani ti, uloži na nas; jer kakav je čovjek onaka mu je i snaga. I ustavši Gedeon pogubi Zeveja i Salmana, i uze mjesečiće koji bijahu o vratovima kamila njihovijeh.
Sudije 8,22Potom rekoše Izrailjci Gedeonu: budi nam gospodar ti i sin tvoj i sin sina tvojega, jer si nas izbavio iz ruke Madijanske.
Sudije 8,23A Gedeon im reče: neću vam ja biti gospodar, niti će vam sin moj biti gospodar; Gospod će vam biti Gospodar.
Sudije 8,24Još im reče Gedeon: jedno ću iskati od vas: da mi date svaki grivnu od plijena svojega. A grivne imahu zlatne, jer bjehu Ismailjci.
Sudije 8,25I odgovoriše: daćemo drage volje. I razastrvši haljinu baciše na nju grivne, svaki od plijena svojega.
Sudije 8,26I bješe na meru zlatnijeh grivana što iziska tisuća i sedam stotina sikala zlata, osim mjesečića i lančića i haljina skerletnijeh, što nošahu carevi Madijanski, i osim litarova, što bijahu oko vrata kamila njihovijeh.
Sudije 8,27I Gedeon načini od toga oplećak, i ostavi ga u svojem gradu Ofri; i ondje sav Izrailj stade činiti preljubu za njim, i bi Gedeonu i domu njegovu zamka.
Sudije 8,28Tako biše pokoreni Madijani pred sinovima Izrailjevijem, i više ne digoše glave. I zemlja bi mirna četrdeset godina za vijeka Gedeonova.
Sudije 8,29I otišav Jeroval sin Joasov osta u svojoj kući.
Sudije 8,30I imaše Gedeon sedamdeset sinova, koji izidoše od bedara njegovijeh, jer imaše mnogo žena.
Sudije 8,31I inoča njegova, koja bijaše u Sihemu, i ona mu rodi sina, i nadje mu ime Avimeleh.
Sudije 8,32Potom umrije Gedeon sin Joasov u dobroj starosti, i bi pogreben u grobu Joasa oca svojega Avijezerita u Ofri.
Sudije 8,33I kad umrije Gedeon, opet sinovi Izrailjevi činiše preljubu za Valima, i postaviše sebi Val-Verita za boga.
Sudije 8,34I ne sjećaše se sinovi Izrailjevi Gospoda Boga svojega, koji ih je izbavio iz ruku svijeh neprijatelja njihovijeh unaokolo.
Sudije 8,35I ne učiniše milosti domu Jerovala Gedeona prema svemu dobru što je on učinio Izrailju.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje