Tražilica


Zaharija 14. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Zaharija 14,1Evo za Gospoda dolazi dan, kad će se razdijeliti plijen tvoj u sredini tvojoj.
Zaharija 14,2Sve ću narode neznabožačke skupiti u boj proti Jerusalemu. Grad će se osvojiti, kuće se oplijeniti, ženama će se sramota nanijeti. Polovina će grada morati otići u ropstvo; a ostatak naroda neće se istrijebiti iz grada.
Zaharija 14,3Ne, Gospod će se pojaviti i vojevat će na narode neznabožačke kao nekoć, kad se je borio na dan bitke.
Zaharija 14,4Noge će njegove stati u onaj dan na Maslinskoj gori, koja leži istočno od Jerusalema, i Maslinska će se gora raspasti po sredini na istok i zapad u dolinu silnu. Polovina će gore uzmaći na sjever, druga na jug.
Zaharija 14,5Tada ćete bježati u dolinu mojih gora; jer će dolina između gora dopirati do Azala, Bježat ćete, kao što ste nekoć bježali od potresa u dane kralja Uzije Judina. Tada će se pojaviti Gospod, Bog moj, i svi sveti s njim,
Zaharija 14,6U onaj dan neće više biti svijetla, samo studen i mraz.
Zaharija 14,7Bit će jedan jedini dan, koji je poznat samo Gospodu, bez izmjene dana i noći; i uveče bit će svjetlo,
Zaharija 14,8U onaj će dan proteći iz Jerusalema voda živa jedna polovina u istočno, druga polovina u zapadno more. Tako će biti ljeti i zimi.
Zaharija 14,9I Gospod će biti kralj nad svom zemljom. U onaj će dan biti Gospod jedini Bog. Njegovo će ime jedino ime biti.
Zaharija 14,10U nizinu pretvorit će se sva zemlja od Gebe do Rimona s juga Jerusalemu. A ovaj će nadvisivati i naseliti se na svojemu mjestu od vrata Benjaminovih do mjesta prijašnjih vrata, do vrata na uglu, i od kule Hananelove do tijeska kraljeva.
Zaharija 14,11U njemu će se stanovati sigurno. Tada neće više biti prokletstva, nego će siguran biti Jerusalem.
Zaharija 14,12I ovo će biti kazna, kojom će Gospod udariti sve narode, koji su vojevali na Jerusalem: On će učiniti da posahne tijelo njihovo, dok još stoje na nogama svojim. Oči njihove posahnut će u rupama svojim. Jezik njihov posahnut će u ustima svojim.
Zaharija 14,13Silan strah, od Boga poslan, bit će među njima u onaj dan. Hvatat će jedan ruku drugoga, ali će se ruka jednoga poginuti proti ruci drugoga.
Zaharija 14,14I Juda će vojevati proti Jerusalemu, Bogatstvo svih naroda unaokolo skupit će se: zlato, srebro i odijelo u vrlo velikoj množini.
Zaharija 14,15Isti kazneni sud pogodit će i konje, mazge, deve, magarce i sve životinje, što budu u onim taborima, upravo onako kao onaj kazneni sud.
Zaharija 14,16Tada će svi, preostali od svih kolikih naroda neznabožačkih, koji su išli proti Jerusalemu, dolaziti od godine do godine da se poklone kralju, Gospodu nad vojskama, i da svetkuju blagdan sjenica.
Zaharija 14,17A tko od plemena zemaljskih ne htjedne dolaziti u Jerusalem da se pokloni kralju, Gospodu nad vojskama, na njegovu zemlju neće dažd padati.
Zaharija 14,18I ako narod Egipćana ne bi dolazio i ne bi se našao, snaći će ga kazna, kojom će Gospod udariti narode, koji ne bi dolazili da svetkuju blagdan sjenica.
Zaharija 14,19To će biti kazna Egiptu i kazna svim narodima, koji ne bi dolazili da svetkuju blagdan sjenica.
Zaharija 14,20U onaj će dan na zvončićima konja stajati natpis: 'Sveto Gospodu!' Kuhinjski lonci u kući Gospodnjoj bit će tako sveti kao škropionice pred žrtvenikom.
Zaharija 14,21Svaki kuhinjski lonac u Jerusalemu i u Judi bit će svet Gospodu nad vojskama. Svi, koji dođu da žrtvuju, uzimat će ih i kuhat će u njima. I u onaj dan neće više biti trgovaca u hramu Gospoda nad vojskama.
Zaharija 14,1 Gle, dolazi dan Jahvin kada će se podijeliti plijen usred tebe.
Zaharija 14,2I sabrat ću sve narode u Jeruzalem u borbu. I zaposjest će grad, opljačkati kuće i silovati žene. Polovina će grada otići u izgnanstvo, ali Ostatak neće biti istrijebljen iz grada.
Zaharija 14,3Tada će Jahve izaći i boriti se protiv tih naroda kako on zna ratovati u dan ratni.
Zaharija 14,4Noge će mu, u dan onaj, stajati na Gori maslinskoj koja je nasuprot Jeruzalemu na istoku. I raskolit će se Gora maslinska po srijedi, između istoka i zapada, u golemu dolinu: jedna će se polovina pomaknuti na sjever, druga na jug.
Zaharija 14,5Dolina Gore moje bit će ispunjena od Goe pa do Jasola i bit će zakrčena kao što je bila zakrčena poslije potresa u dane Uzije, kralja judejskog. Tada će doći Jahve, Bog tvoj, i svi sveci s njim.
Zaharija 14,6U dan onaj neće više biti ni studeni ni leda.
Zaharija 14,7Bit će to dan čudesan - znade ga Jahve - ni dan ni noć; i u vrijeme večeribit će svjetlo.
Zaharija 14,8U onaj dan žive će vode poteći iz Jeruzalema, pola k moru istočnom, pola kmoru zapadnom. Bit će tako ljeti i zimi.
Zaharija 14,9I Jahve će biti kralj nad svom zemljom.
Zaharija 14,10Sva će se zemlja pretvoriti u ravnicu, od Gebe do Rimona negepskog. A Jeruzalem će se uzvisiti na svom mjestu; i bit će nastanjen - od Vrata Benjaminovih do Prvih vrata, to jest do Vrata ugaonih, i od Kule Hananeelove do Kraljeva tijeska.
Zaharija 14,11Opet će se stanovati u njemu, i više neće biti prokletstva; Jeruzalem će živjeti u miru.
Zaharija 14,12A evo kojom će ranom Jahve udariti sve narode koji budu zavojštili na Jeruzalem: meso će im se raspadati dok budu na nogama; oči će im trunuti u dupljama, jezik gnjiti u ustima.
Zaharija 14,13U dan onaj nastat će među njima silan metež od Jahve: jedan će drugoga za ruku hvatati, i ruka će se jednoga dizati na drugoga.
Zaharija 14,14I Juda će se boriti u Jeruzalemu. Tu će se sakupiti bogatstva svih okolnih naroda: zlato, srebro, odjeća u velikoj množini.
Zaharija 14,15A slična će rana pasti na konje, mazge, deve i magarce, i na svu stoku koja se nađe u tome taboru.
Zaharija 14,16Tko preživi od svih naroda koji dođu na Jeruzalem, uzlazit će godimice da se pokloni pred Kraljem, Jahvom nad Vojskama, i da slave Blagdan sjenica.
Zaharija 14,17Ako koje pleme zemlje ne uzađe u Jeruzalem da se pokloni pred Kraljem, Jahvom nad Vojskama, neće biti kiše za njega.
Zaharija 14,18Ako li pleme egipatsko ne uzađe i ne dođe, stići će ga isti udarac kojim će Jahve udariti narode koji ne bi uzašli svetkovati Blagdan sjenica.
Zaharija 14,19Takva će biti kazna Egiptu i svim narodima koji ne budu uzašli da svetkuju Blagdan sjenica.
Zaharija 14,20U onaj dan stajat će na konjskim praporcima `Jahvi posvećen`; a u Domu Jahvinu bit će lonci kao žrtvene čaše pred žrtvenikom; ( 21) i svaki će lonac u Jeruzalemu i u Judeji biti posvećen Jahvi nad Vojskama - svi koji budu htjeli žrtvovati uzimat će ih i kuhati u njima. I u dan onaj neće više biti trgovaca u Domu Jahve nad Vojskama.
Zaharija 14,1Evo dolaziti za GOSPODA jednog dana kad će se dijeliti plijen u sred tebe, Jeruzaleme.
Zaharija 14,2Ja ću prikupiti sve narode blizu Jeruzalema za zpočeti boj. Grad će biti zauzet, kuće opljačkane, žene silovane. Polovica pučanstva otići će u izgnanstvo, ali ona koje će ostati neće biti uklonjena iz grada.
Zaharija 14,3Tada će GOSPOD ući u pohod protiv tih naroda, dan kad će se on boriti, dan boja.
Zaharija 14,4U onaj dan, njegove će se noge postaviti na brdo Maslina, koje je nasuprot Jeruzalemu, na istoku. Brdo Maslina će se rascijepiti po sredini, od istoka na zapad, promijenjeno u jednu ogromnu dolinu. Pola će planine uzmaknuti prema sjeveru, a druga polovica prema jugu.
Zaharija 14,5Tada ćete vi bježati kroz dolinu od mojih planina, jer dolina od planina dosegnut će Asal . Vi ćete bježati sve kao što biste bježali od potresa zemlje u vrijeme Oziasa, kralja Jude. Potom će doći GOSPOD moj Bog, praćen od svih svojih *svetih.
Zaharija 14,6U onaj dan, neće više biti ni svjetlila, ni hladnoće, ni leda .
Zaharija 14,7To će biti jedan jedinstven dan - GOSPOD ga poznaje. Neće više biti dana ni noći, ali u večernji će sat sijati svjetlo.
Zaharija 14,8U taj dan, žive će vode izići iz Jeruzalema, pola prema moru istočnom, pola prema moru zapadnom . Bit će ljeto poput zime.
Zaharija 14,9Tad će se GOSPOD pokazati kraljem cijele zemlje. U onaj dan, GOSPOD bit će jedini i njegovo *ime jedino .
Zaharija 14,10Sva će se zemlja promijeniti u ravan, od Gevae do Rimona, na jug od Jeruzalema. Ovaj će biti izdignut, na mjestu, od Benjaminovih vrata sve do mjesta starih vrata, sve do Ugaonih vrata, i od kule Hananel sve do preše kraljeve .
Zaharija 14,11Tu ću se smjestiti; neće više biti prokletstva; Jeruzalem će boraviti u sigurnosti.
Zaharija 14,12A, evo nevolje kojom će GOSPOD udariti sve narode koji se budu borili protiv Jeruzalema: on će ih istrunuti dok će svaki od njih još biti uspravljen pred njegovim nogama; njihove će oči istrunuti u duplji očnoj, a njihov će jezik istrunuti u ustima njinim.
Zaharija 14,13U onaj dan, GOSPOD će izazvati među njima jednu ogromnu stravu, svaki će ščepati svojeg druga; oni će se tući prsa u prsa.
Zaharija 14,14Juda će se u bitci spojiti s Jeruzalemom. Tada će sve zalihe naroda iz okolja biti prikupljene: zlato, srebro, odjeća u ogromnim količinama.
Zaharija 14,15Jedna nevolja slična zahvatiti će konje, mule, deve, magarce i sve životinje koje će biti u njihovom polju: to će biti ista nevolja.
Zaharija 14,16Tada će svi preživjeli od naroda koji budu išli protiv Jeruzalema uspinjati se iz godine u godinu da se poklone pred kraljem, GOSPODOM, svemogućim, i da slave blagdan Šatora .
Zaharija 14,17Ali, za obitelji zemaljske koje se neće uspinjati u Jeruzalem pokloniti se pred kraljem, GOSPODOM, svemogućim, neće pasti kiša.
Zaharija 14,18A ako obitelj egipatska ne dođe, tada nevolja kojom će GOSPOD udariti narode koji ne uspnu se za slaviti blagdan Šatora neće li se oboriti na nju?
Zaharija 14,19Takva će biti kazna Egiptova i takva bit će kazna svim narodima koji se ne uspnu slaviti blagdan Šatora.
Zaharija 14,20U onaj dan, praporci konjski nosit će natpis: ” Posvećen GOSPODU “; lonci, u Kući GOSPODOVOJ, bit će kao kupe za škropljenje pred *oltarom:
Zaharija 14,21Svaki lonac u Jeruzalemu i u Judi bit će posvećen GOSPODU, svemogućem. Svi oni koji dođu ponuditi jednu *žrtvu služit će se njima za skuhati svoj milodar. Neće više biti trgovca u Kući GOSPODA svemogućeg, u onaj dan.
Zaharija 14,1Evo ide dan Gospodnji, i plijen će se tvoj razdijeliti usred tebe.
Zaharija 14,2Jer ću skupiti sve narode na Jerusalim u boj, i grad će se uzeti, i kuće oplijeniti i žene osramotiti, i polovina će grada otići u ropstvo, a ostali narod neće se istrijebiti iz grada.
Zaharija 14,3Jer će Gospod izaći, i vojevaće na narode kao što vojuje na dan kad je boj.
Zaharija 14,4I noge će njegove stati u taj dan na gori Maslinskoj koja je prema Jerusalimu s istoka, i gora će se Maslinska raspasti po srijedi na istok i na zapad da će biti prodol vrlo velika, i polovina će gore ustupiti na sjever a polovina na jug.
Zaharija 14,5I bježaćete u prodol gorsku, jer će prodol gorska dopirati do Asala, i bježaćete kao što bježaste od trusa u vrijeme Ozije cara Judina; i doći će Gospod Bog moj, i svi će sveti biti s tobom.
Zaharija 14,6I u taj dan neće biti vidjelo svijetlo i mračno;
Zaharija 14,7Nego će biti jedan dan, koji je poznat Gospodu, neće biti dan i noć, jer će i uveče biti svjetlost.
Zaharija 14,8I u taj će dan proteći iz Jerusalima voda živa, pola k istočnom moru a pola k zapadnom moru, i biće i ljeti i zimi.
Zaharija 14,9I Gospod će biti car nad svom zemljom, u onaj dan biće Gospod jedan i ime njegovo jedno.
Zaharija 14,10I sva će se zemlja pretvoriti u ravnicu od Gavaje do Rimona s juga Jerusalimu, koji će se podignuti i naseliti na svom mjestu od vrata Venijaminovijeh do mjesta gdje su prva vrata, do vrata na uglu, i od kule Ananeilove do tijeska careva.
Zaharija 14,11I oni će nastavati u njemu, i neće više biti prokletstva, i Jerusalim će stajati bez straha.
Zaharija 14,12A ovo će biti zlo kojim će Gospod udariti sve narode koji bi vojevali na Jerusalim: tijelo će svakom posahnuti dok još stoji na nogu, i oči će svakom posahnuti u rupama svojim, i jezik će svakom posahnuti u ustima.
Zaharija 14,13I u to će vrijeme biti velika smetnja među njima od Gospoda, i hvataće jedan drugoga za ruku, i ruka će se jednoga podignuti na ruku drugoga.
Zaharija 14,14A i Juda će vojevati na Jerusalim, i blago svijeh naroda unaokolo sabraće se, zlato i srebro i odijelo vrlo mnogo.
Zaharija 14,15I zlo kao to zlo snaći će konje, mazge, kamile i magarce i svu stoku koja bude u tom okolu.
Zaharija 14,16I ko god ostane od svijeh naroda koji dođu na Jerusalim, svak će dolaziti od godine do godine da se pokloni caru Gospodu nad vojskama i da praznuje praznik sjenica.
Zaharija 14,17I ako koji od plemena zemaljskih ne bi došli u Jerusalim da se poklone caru Gospodu nad vojskama, na njih neće biti dažda;
Zaharija 14,18I ako se pleme Misirsko ne bi podiglo i došlo, na koje ne daždi, biće isto zlo kojim će Gospod udariti narode koji ne bi dolazili da praznuju praznik sjenica.
Zaharija 14,19Taki će biti grijeh Misircima i grijeh svijem narodima koji ne bi dolazili da praznuju praznik sjenica.
Zaharija 14,20U taj će dan biti na zvoncima konjskim: svetinja Gospodu; i lonci će u domu Gospodnjem biti kao zdjele pred oltarom;
Zaharija 14,21I svi će lonci u Jerusalimu i u Judi biti svetinja Gospodu nad vojskama, i svi koji hoće da prinesu žrtvu dolazeći uzimaće ih i kuhati u njima; i u taj dan neće više biti Hananejca u domu Gospoda nad vojskama.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje