Tražilica


1. Timoteju 2. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Timoteju 2,1Molim dakle prije svega, da se čine prošnje, molitve, zagovori, i zahvaljivanja za sve ljude,
1. Timoteju 2,2Za kraljeve i sve, koji su na: vlasti, da tihi i mirni život provodimo u svakoj pobožnosti i čestitosti,
1. Timoteju 2,3Jer ovo je dobro i ugodno pred Spasiteljem našim Bogom,
1. Timoteju 2,4Koji hoće, da se svi ljudi spase i dođu do spoznanja istine.
1. Timoteju 2,5Jer je jedan Bog, i jedan posrednik Boga i ljudi, čovjek Krist Isus,
1. Timoteju 2,6Koji sebe dade u otkup za sve, svjedočanstvo u svoje nijeme,
1. Timoteju 2,7Za koje sam postavljen ja kao propovjednik i apostol istinu govorim, ne lažem, kao učitelj neznabožaca u vjeri i istini.
1. Timoteju 2,8Hoću dakle, da se mole muževi na svakome mjestu, podižući čiste ruke bez gnjeva i svađe.
1. Timoteju 2,9Tako i žene u pristojnom odijelu sa stidljivošću i bistrošću da se kite, ne pletenicama, ni zlatom, ili biserom, ili haljinama skupocjenim,
1. Timoteju 2,10Nego dobrim djelima, kao što se pristoji ženama, koje se obećavaju pobožnosti,
1. Timoteju 2,11Žena u tišini neka se uči sa svom pokornošću!
1. Timoteju 2,12A ne dopuštam ženi, da ući, niti da vlada mužem, nego da bude u tišini,
1. Timoteju 2,13Jer je Adam najprije bio stvoren, onda Eva;
1. Timoteju 2,14I Adam nije bio zaveden, a žena zavedena počni prijestup.
1. Timoteju 2,15Ali će se spasiti rađanjem djece, ako ostane u vjeri, ljubavi, u svetosti i bistrosti.
1. Timoteju 2,1 Dakle, preporučujem prije svega da se obavljaju prošnje, molitve, molbenice i zahvalnice za sve ljude,
1. Timoteju 2,2za kraljeve i sve koji su na vlasti, da provodimo miran i spokojan život u svoj bogoljubnosti i ozbiljnosti.
1. Timoteju 2,3To je dobro i ugodno pred Spasiteljem našim Bogom,
1. Timoteju 2,4koji hoće da se svi ljudi spase i dođu do spoznanja istine.
1. Timoteju 2,5Jer jedan je Bog, jedan je i posrednik između Boga i ljudi, čovjek - Krist Isus,
1. Timoteju 2,6koji sebe samoga dade kao otkup za sve. To je u svoje vrijeme dano svjedočanstvo,
1. Timoteju 2,7za koje sam ja postavljen propovjednikom i apostolom - istinu govorim, ne lažem - učiteljem naroda u vjeri i istini.
1. Timoteju 2,8Hoću dakle da muškarci mole na svakome mjestu, podižući čiste ruke bez srdžbe i raspre;
1. Timoteju 2,9isto tako žene - u doličnu držanju: neka se rese stidljivošću i razborom, ne pletenicama i zlatom ili biserjem ili skupocjenim odijelom,
1. Timoteju 2,10nego - dobrim djelima, kako dolikuje ženama koje ispovijedaju bogoljubnost.
1. Timoteju 2,11Žena neka u miru prima pouku sa svom podložnošću.
1. Timoteju 2,12Poučavati pak ženi ne dopuštam, ni vladati nad mužem, nego - neka bude na miru.
1. Timoteju 2,13Jer prvi je oblikovan Adam, onda Eva;
1. Timoteju 2,14i Adam nije zaveden, a žena je, zavedena, učinila prekršaj.
1. Timoteju 2,15A spasit će se rađanjem djece ako ustraje u vjeri, ljubavi i posvećivanju, s razborom.
1. Timoteju 2,1Ja dakle preporučam, prije svega, da se vrše moljenja, molitve, preklinjanja, iskazi zahvalnosti, za sve ljude,
1. Timoteju 2,2za kraljeve i sve one koji drže vlast, da bi :mi vodili jedan spokojan i miran život u svoj pobožnosti i dostojanstvu.
1. Timoteju 2,3Evo to je lijepo i ugodno Bogu našem Spasitelju,
1. Timoteju 2,4koji hoće da svi ljudi budu spašeni i da pristupe spoznavanju : Istine.
1. Timoteju 2,5Jer, ima samo jedan Bog, također, samo jedan posrednik između Boga i ljudi, jedan čovjek: Krist Isus,
1. Timoteju 2,6koji je sebe dao u otkup za sve. Takvo je svjedočenje koje bi učinjeno u određeno vrijeme
1. Timoteju 2,7i za koje sam ja bio postavljen poklisarem i *apostolom, - istinu govorim, ne lažem ja, učitelj neznabožaca u vjeri i istini.
1. Timoteju 2,8Ja hoću da ljudi mole na svakom mjestu,dižući spram neba svoje svete ruke, bez gnjeva i svađe.
1. Timoteju 2,9Što se tiče žena, da imaju jedno pristojno ponašanje, da se urešavaju sramežljivo i skromno: ni pletenica ni zlatnog nakita, ili biserja ili raskošnih haljina,
1. Timoteju 2,10već da se urešavaju naprotiv, dobrim djelima, kako to pristoji ženama koje javno ispovijedaju pobožnost.
1. Timoteju 2,11Za vrijeme poučavanja žena treba šutjeti, u punoj pokornosti.
1. Timoteju 2,12Ja ne dopuštam ženi ni da poučava ni da gospoduje čovjeku. Nek se dakle drži u šutnji.
1. Timoteju 2,13Adam je, naime, bio stvoren prvi. Eva, po tom.
1. Timoteju 2,14I nije Adam taj koji bi zaveden, već je žena ta koja, zavedena, pade u prijestup.
1. Timoteju 2,15Međutim, ona će biti spašena svojim materinstvom, pod uvjetom da ustrajava u vjeri, ljubavi i *svetosti, s umjerenošću.
1. Timotiju 2,1Molim dakle prije svega da se čine iskanja, molitve, moljenja, zahvaljivanja za sve ljude,
1. Timotiju 2,2Za careve, i za sve koji su u vlasti, da tihi i mirni život poživimo u svakoj pobožnosti i poštenju.
1. Timotiju 2,3Jer je ovo dobro i prijatno pred spasiteljem našijem Bogom,
1. Timotiju 2,4Koji hoće da se svi ljudi spasu, i da dođu u poznanje istine.
1. Timotiju 2,5Jer je jedan Bog, i jedan posrednik Boga i ljudi, čovjek Hristos Isus,
1. Timotiju 2,6Koji sebe dade u otkup za sve, za svjedočanstvo u svoje vrijeme,
1. Timotiju 2,7Za koje sam postavljen propovjednik i apostol (istinu govorim u Hristu, ne lažem), učitelj neznabožaca, u vjeri i istini.
1. Timotiju 2,8Hoću dakle da molitve čine ljudi na svakome mjestu, podižući svete ruke bez gnjeva i premišljanja.
1. Timotiju 2,9Tako i žene u pristojnom odijelu, sa stidom i poštenjem da ukrašuju sebe, ne pletenicama, ni zlatom, ili biserom, ili haljinama skupocjenima,
1. Timotiju 2,10Nego dobrijem djelima kao što se pristoji ženama koje se obećavaju pobožnosti.
1. Timotiju 2,11Žena na miru da se uči sa svakom pokornošću.
1. Timotiju 2,12Ali ženi ne dopuštam da uči niti da vlada mužem, nego da bude mirna.
1. Timotiju 2,13Jer je Adam najprije sazdan pa onda Eva;
1. Timotiju 2,14I Adam se ne prevari, a žena prevarivši se postade prestupnica;
1. Timotiju 2,15Ali će se spasti rađanjem djece, ako ostane u vjeri i ljubavi i u svetinji s poštenjem.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje