Tražilica


Ponovljeni zakon 22. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ponovljeni zakon 22,1Ako vidiš, da je zalutalo goveče zemljaka tvojega ili ovca nje ova, nemoj im uskratiti svoju pomoć! Odvedi ih natrag zemljaku svojemu!
Ponovljeni zakon 22,2Ako li zemljak tvoj ne stoji u blizini tvojoj, ili ti je nepoznat, odvedi ih kući svojoj! Neka ostanu kod tebe dok ih ne potraži zemljak tvoj! Tada mu ih vrati.
Ponovljeni zakon 22,3Isto tako učini s magarcem njegovim, tako učini s haljinom njegovom i sa svakom izgubljenom stvari, što je izgubi zemljak tvoj, a ti je nađeš! Nemoj pustiti da leži!
Ponovljeni zakon 22,4Ako vidiš, da su magarac zemljaka tvojega ili goveče njegovo pali na putu, nemoj im uskratiti pomoći svoje! Pomozi mu ih podignuti!
Ponovljeni zakon 22,5Žena ne smije nositi muško ga odijela, i muški neka re ne oblači u ženske haljine, jer tko tako što čini, gnusoba je Gospodu, Bogu tvojemu.
Ponovljeni zakon 22,6Nađeš li vani na drvetu ili na tlu gnijezdo ptičje s mladima ili s jajima, dok majka leži na ml" dima ili na jajima, tada ne hvataj majke s mladima!
Ponovljeni zakon 22,7Pusti majku neka leti, ako uzme mlade, da ti bude dobro i da živiš dugo!
Ponovljeni zakon 22,8Ako gradiš novu kuću, napravi na svojemu krovu ogradu, da ne navučeš na kuću svoju krivnje krvi, kad bi tko pao s nje!
Ponovljeni zakon 22,9Ne sadi u svoj vinograd dvojaka sjemena! Inače sav urod bude nečist sad što ga posadiš, i rod vinogradski.
Ponovljeni zakon 22,10Ne ori s volom i magarcem zajedno!
Ponovljeni zakon 22,11Ne oblači haljine tkane od vune i lana zajedno!
Ponovljeni zakon 22,12Napravi sebi rese na četiri kraja plašta, kojim se ogrćeš!
Ponovljeni zakon 22,13Ako netko uzme ženu i s njom živi, ali mu onda omrzne,
Ponovljeni zakon 22,14I optuži je zbog ružnih stvari i prospe loš glas o njoj, kad govori: Kad uzeh tu ženu i njoj se približih, ne nađoh u nje djevojaštva,
Ponovljeni zakon 22,15Tada otac i mati mlade žene neka uzmu znake djevojaštva mlade žene i donesu ih pred starješine grada na vrata!
Ponovljeni zakon 22,16Otac mlade žene neka rekne starješinama: Svoju kćer dadoh ovomu čovjeku za ženu, jer on zamrzi nju,
Ponovljeni zakon 22,17Sad je optužuje zbog ružnih stvari, kad tvrdi: Ne nađoh u tvoje kćeri djevojaštva. Ali evo znaka djevojaštva kćeri moje! Onda neka razastru plahtu pred starješinama gradskim!
Ponovljeni zakon 22,18Tada starješine toga grada neka uzmu muža i kazne ga!
Ponovljeni zakon 22,19Osim toga neka ga oglobe globom od sto srebrnih šekela i neka ih dadnu ocu mlade žene, jer je iznio loš glas na djevojku Izraelku. Mora je zadržati kao ženu i ne smije pustiti je dok je živ.
Ponovljeni zakon 22,20Ali ako bude istinita optužba: Nije se našao znak djevojaštva kod mlade žene,
Ponovljeni zakon 22,21Tada neka se izvede mlada žena pred vrata kuće njezina oca, i ljudi njezina grada zavičajnoga neka je na smrt kamenuju, jer je počinila sramotu u Izraelu: blud je tjerala u kući oca svojega. Tako istrijebi zlo iz svoje sredine!
Ponovljeni zakon 22,22Ako se tko uhvati, gdje opći sa ženom udatom, neka umru oboje, čovjek koji je općio sa ženom i žena! Tako iskorijeni zlo u Izraelu!
Ponovljeni zakon 22,23Ako se netko sastane u gradu s djevojkom, koja je s jednim zaručena, i opći s njom,
Ponovljeni zakon 22,24Izvedite ih oboje pred gradska vrata i kamenujte ih na smrt: Djevojku, jer nije u gradu vikala za pomoć, i čovjeka, jer oskvrni zaručnicu bližnjega svojega. Tako istrijebi zlo iz svoje sredine!
Ponovljeni zakon 22,25Ako netko nađe zaručenu djevojku vani u polju, pa je siluje i opći s njom, neka umre samo čovjek, koji je općio s njom!
Ponovljeni zakon 22,26Djevojci neka se ne učini ništa! Djevojka nije učinila grijeh, što zaslužuje smrt. Slučaj je sličan, kao kad netko skoči na drugoga i ubije ga.
Ponovljeni zakon 22,27Jer ju je našao vani na polju, mogla je vikati zaručena djevojka, a nikoga nije tu bilo, da bi joj pomogao.
Ponovljeni zakon 22,28Ako netko nađe nezaručenu djevojku, uhvati je, opći s njom, i zateku ih,
Ponovljeni zakon 22,29Onda čovjek, koji je općio s njom, ima ocu djevojčinu platiti pedeset srebrnih šekela. Mora je uzeti za ženu, jer ju je oskvrnio. Pustiti je ne smije dok je živ.
Ponovljeni zakon 22,30Nitko ne smije oženiti se ženom oca svojega i podignuti pokrivalo postelje oca svojega.
Ponovljeni zakon 22,1 Kad vidiš kako luta vol ili ovca tvoga brata, nemoj proći mimo njih nego ih otjeraj svome bratu.
Ponovljeni zakon 22,2Ako ti brat nije blizu ili ga ne znaš, kući ih svojoj dotjeraj pa neka ostanu kod tebe dokle brat tvoj ne dođe po njih. Tada mu ih vrati.
Ponovljeni zakon 22,3Tako čini s njegovim magarcem, s njegovim ogrtačem i sa svime što brat tvoj izgubi, a ti nađeš. Nije ti dopušteno prolaziti mimo njegovo.
Ponovljeni zakon 22,4Kad opaziš kako se magarac tvoga brata ili njegov vol svalio na putu, ne kloni se nego mu pomozi da ih podigne.
Ponovljeni zakon 22,5Žena ne smije na se stavljati muške odjeće, a muškarac se ne smije oblačiti u ženske haljine. Tko bi to činio bio bi odvratan Jahvi, Bogu svome.
Ponovljeni zakon 22,6Ako putem naiđeš na ptičje gnijezdo sa ptićima ili s jajima, na stablu ili na zemlji, a majka bude ležala sa ptićima ili na jajima, nemoj uzimati majke sa ptićima:
Ponovljeni zakon 22,7pusti majku na slobodu, a ptiće uzmi. Tako ćeš imati sreću i dug život.
Ponovljeni zakon 22,8Kad gradiš novu kuću, na krovu načini ogradu da svoju kuću, kad bi tko s nje pao, ne okaljaš krvlju.
Ponovljeni zakon 22,9Po svome vinogradu nemoj sijati drugog usjeva da ne bi bila posvećena čitava ljetina: i plod sjemena i rod vinograda.
Ponovljeni zakon 22,10Ne upreži u plug vola i magarca zajedno.
Ponovljeni zakon 22,11Ne oblači se u tkaninu otkanu od vune i lana zajedno.
Ponovljeni zakon 22,12Na četiri roglja ogrtača kojim se zaogrćeš napravi rese.
Ponovljeni zakon 22,13Ako koji čovjek uzme ženu i uđe k njoj, ali je potom zamrzi,
Ponovljeni zakon 22,14pripiše joj ružnoće i ozloglasi je govoreći: `Oženih se njome, ali kad joj priđoh, ne nađoh u nje znakova djevičanstva` -
Ponovljeni zakon 22,15neka tada djevojčin otac i majka uzmu dokaz djevojčina djevičanstva te ga iznesu pred gradske starješine na vrata.
Ponovljeni zakon 22,16Potom neka progovori starješinama djevojčin otac: `Ovome sam čovjeku dao svoju kćer za ženu, ali mu je omrzla.
Ponovljeni zakon 22,17Stoga joj pripisuje svašta ružno i tvrdi: nisam u tvoje kćeri našao znakove djevičanstva. Ali evo djevičanskih znakova moje kćeri!` I neka razastru plahtu pred gradskim starješinama.
Ponovljeni zakon 22,18Neka tada starješine onoga grada uzmu muža pa ga kazne;
Ponovljeni zakon 22,19neka ga, zato što je pronio ružan glas o jednoj izraelskoj djevici, udare globom od stotinu srebrnika pa ih dadnu ocu mlade žene. I neka mu ona i dalje bude ženom da je ne može pustiti dok je živ.
Ponovljeni zakon 22,20Ali ako optužba - da se na mladoj ženi nije našlo djevičanstvo - bude istinita,
Ponovljeni zakon 22,21neka djevojku izvedu na kućna vrata njezina oca pa neka je ljudi njezina grada kamenjem zasiplju dok ne umre, jer je počinila besramnost u Izraelu odajući se bludu u očevu domu. Tako ćeš iskorijeniti zlo iz svoje sredine.
Ponovljeni zakon 22,22Ako se koji čovjek zateče gdje leži sa ženom udatom za drugoga, neka oboje - i čovjek koji je ležao sa ženom i sama žena - budu smaknuti. Tako ćeš iskorijeniti zlo iz Izraela.
Ponovljeni zakon 22,23Ako mladu djevicu zaručenu za nekoga u gradu sretne drugi čovjek i s njom legne,
Ponovljeni zakon 22,24oboje ih dovedite vratima toga grada pa ih kamenjem zasipljite dok ne umru: djevojku što nije zvala u pomoć u gradu, a čovjeka što je oskvrnuo ženu bližnjega svoga. Tako ćeš iskorijeniti zlo iz svoje sredine.
Ponovljeni zakon 22,25Ako čovjek u polju naiđe na zaručenu djevojku i silom legne s njom, onda neka se pogubi samo taj što je s njom legao;
Ponovljeni zakon 22,26a djevojci nemoj ništa: nema na njoj krivnje kojom bi zasluživala smrt. Jer to je kao da navali tko na bližnjega svoga i ubije ga.
Ponovljeni zakon 22,27On ju je zatekao u polju; i premda je zaručena djevojka zapomagala, nije bilo nikoga da joj priskoči u pomoć.
Ponovljeni zakon 22,28Ako čovjek naiđe na mladu djevicu koja nije zaručena te je pograbi i s njom legne, pa budu uhvaćeni na djelu,
Ponovljeni zakon 22,29tada čovjek koji je s njom ležao neka djevojčinu ocu dade pedeset srebrnika. A budući da ju je oskvrnuo, neka je uzme za ženu da je ne može pustiti dok je živ.
Deuteronom 22,1Ti se nećeš ukloniti, ako vidiš lutati govedo ili ovcu brata svoga : ti nećeš propustiti dovesti ju bratu svojem.
Deuteronom 22,2Ako taj brat nije blizu tebe, ili ako ga ti ne poznaješ, ti ćeš pribrati životinju u unutrašnjost svoje kuće, i ona će ostati kod tebe sve dok tvoj brat ne dođe ju iskati; tada, ti ćeš mu ju vratiti.
Deuteronom 22,3Ti ćeš jednako postupiti i s magaretom njegovim; jednako ćeš uraditi i za njegov ogrtač, postupit ćeš isto za svki predmet koji tvoj brat bude izgubio, a ti ga budeš našao: nećeš moći izbjeći to.
Deuteronom 22,4Nećeš se ti ukloniti, ako li vidiš magarca ili govedo svojeg brata pasti na putu: nećeš propustiti pomoći bratu svojem podići ga.
Deuteronom 22,5Jedna žena neće nositi odjeće muškarčeve; jedan čovjek neće se ogrtati ogrtačem ženskim, jer tko radi tako gnusoba je za GOSPODA Boga tvojega.
Deuteronom 22,6Ako se nađe pred tobom na tvom putu, bilo gdje na drvetu ili na zemlji, jedno gnijezdo s ptićima ili jajima, a majka leži na ptićima ili jajima, ti nećeš uzeti majke s ptičima njenim:
Deuteronom 22,7moraš pustiti otići majku, a ptići su ono što ćeš ti sebi uzeti. Tako, bit ćeš ti sretan i dani će se tvoji produljiti .
Deuteronom 22,8Ako ti izgradiš jednu novu kuću, ti nećeš načiniti naslon na rubu krova: ti nećeš učiniti svoju kuću odgovornom za prolijevanje krvi, ako bi tko pao s krova.
Deuteronom 22,9Ti nećeš u svoj vinograd zasijati jednu drugu vrstu biljke; inače sve bi ti postalo prokleto odjednom, ono što bi ti zasijao i plod tvojeg vinograda.
Deuteronom 22,10Ti nećeš orati s jednim govedom i magaretom zajedno.
Deuteronom 22,11Ti se nećeš odijevati jednom mješovitom tkaninom od lana i svile .
Deuteronom 22,12Načinit ćeš si ti rojte na četiri ruba prekrivača kojim se prekrivaš.
Deuteronom 22,13Kad je jedan čovjek uzeo jednu ženu, i išao prema njoj, potom ju prestao voljeti,
Deuteronom 22,14ako joj predbaci njeno držanje i stvori joj loš ugled govoreći: ` Ova žena, ja sam je uzeo, ja sam joj prišao i nisam je našao djevicom `,
Deuteronom 22,15tad otac i majka mlade žene uzet će dokaz njenog djevičanstva i predstaviti ga *poglavarima gradskim na vratima grada .
Deuteronom 22,16Otac mlade žene reći će poglavarima: ` To je moja kćer, ja sam je dao ovom čovjeku da bude njegova žena, a on ju je prestao voljeti.
Deuteronom 22,17I evo kako joj on predbacuje njeno držanje govoreći mi: Tvoja kćer, ja je nisam našao djevicom. Eh dobro, evo dokaza djevičanstva moje kćerke! ` I oni će raširiti ogrtač pred poglavarima grada.
Deuteronom 22,18Poglavari grada uhitit će tog čovjeka za kazniti ga:
Deuteronom 22,19oni će mu odmjeriti jednu kaznu od stotinu sikala srebra, koju će dati ocu mlade žene jer je taj čovjek iznio na zao glas jednu djevicu Izraelovu. Ona će biti njegova žena, i on ju neće moći otpustiti dokle god bude živa.
Deuteronom 22,20Ako li se stvar pokaže točno, i ako mlada žena ne bude nađena djevicom,
Deuteronom 22,21dovest će se na vrata kuće oca svojeg; ljudi njenog grada kamenovat će ju, i ona će umrijeti, jer ona je počinila jednu besramnost u Izraelu prostituirajući se u kući oca svojeg. Ti ćeš ukloniti zlo iz sredine svoje.
Deuteronom 22,22Ako li se uhvati na djelu jedan čovjek kad legne s jednom udanom ženom, oni će oboje umrijeti, čovjek koji je legao sa ženom, i žena sama. Ti ćeš ukloniti zlo iz Izraela.
Deuteronom 22,23Ako je jedna mlada djevica vjerena za jednog čovjeka, a jedan ju drugi čovjek sretne u gradu i legne s njom,
Deuteronom 22,24oboje ćete ih dovesti na vrata tog grada, vi ćete ih kamenovati i oni će umrijeti: djevojka, zato što budući u gradu, nije zazvala u pomoć; a čovjek zbog toga što je posjedovao ženu bližnjega svoga. Ti ćeš ukloniti zlo iz sred sebe.
Deuteronom 22,25Ako je to u polju da jedan čovjek sretne mladu zaručnicu, zgrabi ju i legne s njom, čovjek koji je legao s njom bit će sam za pogubiti;
Deuteronom 22,26djevojka, njoj nećeš učiniti ništa, ona nije počinila grijeha koji zaslužuje smrt. Isti je slučaj ako jedan se čovjek baci na bližnjeg svog i ubije ga:
Deuteronom 22,27bilo je to u polju da ju je susreo; mlada zaručnica je zajaukala, a nitko joj nije pritekao u pomoć.
Deuteronom 22,28Ako jedan čovjek susretne mladu djevicu koja nije vjerena, dočepa je se i legne s njom, i uhvati ih se na djelu,
Deuteronom 22,29tad čovjek koji je legao s djevojkom dat će njenom ocu 50 sikala srebra; jer ju je posjedovao, ona će biti njegova žena, a on ju neće moći otpustiti dok je god živa.
5. Mojsijeva 22,1Kad vidiš vola ili ovcu brata svojega gdje luta, nemoj proći mimo njih, nego ih odvedi bratu svojemu.
5. Mojsijeva 22,2Ako li ti brat tvoj nije blizu ili ga ne znaš, odvedi ih svojoj kući neka budu kod tebe dokle ih ne potraži brat tvoj, i tada mu ih vrati.
5. Mojsijeva 22,3Tako učini i s magarcem njegovijem i s haljinom njegovom; i tako učini sa svakom stvarju brata svojega izgubljenom, kad je izgubi a ti je nađeš, nemoj proći mimo nju.
5. Mojsijeva 22,4Kad vidiš magarca ili vola brata svojega gdje je pao na putu, nemoj ih proći, nego ih podigni s njim.
5. Mojsijeva 22,5Žena da ne nosi muškoga odijela niti čovjek da se oblači u ženske haljine, jer je gad pred Gospodom Bogom tvojim ko god tako čini.
5. Mojsijeva 22,6Kad naiđeš putem na gnijezdo ptičije, na drvetu ili na zemlji, sa ptićima ili sa jajcima, a majka leži na ptićima ili na jajcima, nemoj uzeti majke s ptićima.
5. Mojsijeva 22,7Nego pusti majku a ptiće uzmi, da bi ti dobro bilo i da bi ti se produljili dani.
5. Mojsijeva 22,8Kad gradiš novu kuću, načini ogradu oko strehe svoje, da ne bi navukao krvi na dom svoj, kad bi ko pao s njega.
5. Mojsijeva 22,9Ne sij u vinogradu svojem drugoga sjemena da ne bi oskvrnio i rod od sjemena koje posiješ i rod vinogradski.
5. Mojsijeva 22,10Ne ori na volu i na magarcu zajedno.
5. Mojsijeva 22,11Ne oblači haljine tkane od vune i od lana zajedno.
5. Mojsijeva 22,12Načini sebi rese na četiri kraja od haljine koju oblačiš.
5. Mojsijeva 22,13Ko se oženi, pa mu žena omrzne pošto legne s njom,
5. Mojsijeva 22,14Pa da priliku da se govori o njoj i prospe rđav glas o njoj govoreći: oženih se ovom, ali legavši s njom ne nađoh u nje djevojaštva;
5. Mojsijeva 22,15Tada otac djevojčin i mati neka uzmu i donesu znake djevojaštva njezina pred starješine grada svojega na vrata,
5. Mojsijeva 22,16I neka reče otac djevojčin starješinama: ovu kćer svoju dadoh ovomu čovjeku za ženu, a on mrzi na nju,
5. Mojsijeva 22,17I dade priliku da se govori o njoj rekav: ne nađoh u tvoje kćeri djevojaštva; a evo znaka djevojaštva kćeri moje. I neka razastru haljinu pred starješinama gradskim.
5. Mojsijeva 22,18Tada starješina grada onoga neka uzmu muža njezina i nakaraju ga,
5. Mojsijeva 22,19I neka ga oglobe sto sikala srebra, koje neka dadu ocu djevojčinu zato što je iznio rđav glas na djevojku Izrailjku, i neka mu bude žena; da je ne može pustiti dok je živ.
5. Mojsijeva 22,20Ali ako bude istina, da se nije našlo djevojaštvo u djevojke,
5. Mojsijeva 22,21Tada neka izvedu djevojku na vrat oca njezina, i neka je zaspu kamenjem ljudi onoga mjesta da pogine, zato što učini sramotu u Izrailju kurvavši se u domu oca svojega. Tako izvadi zlo iz sebe.
5. Mojsijeva 22,22Ako se ko uhvati gdje leži sa ženom udatom, neka se pogube oboje, čovjek koji je ležao sa ženom i žena. Tako izvadi zlo iz Izrailja.
5. Mojsijeva 22,23Kad djevojka bude isprošena za koga, pa je nađe kogod u mjestu i obleži je,
5. Mojsijeva 22,24Izvedite ih oboje na vrata onoga mjesta, i zaspite ih kamenjem da poginu, djevojku što nije vikala u mjestu, a čovjeka što je osramotio ženu bližnjega svojega. Tako izvadi zlo iz sebe.
5. Mojsijeva 22,25Ako li u polju nađe čovjek djevojku isprošenu, i silom je obleži, tada da se pogubi samo čovjek koji je obleža;
5. Mojsijeva 22,26A djevojci ne čini ništa, nije učinila grijeha koji zaslužuje smrt, jer kao kad ko skoči na bližnjega svojega i ubije ga, takva je i ta stvar;
5. Mojsijeva 22,27Jer nađe je u polju, i djevojka isprošena vika, ali ne bi nikoga da je odbrani.
5. Mojsijeva 22,28Ako ko nađe djevojku koja nije isprošena i uhvati je i legne s njom, i zateku se,
5. Mojsijeva 22,29Tada čovjek onaj koji je legao s njom da da ocu djevojčinu pedeset sikala srebra, i neka mu ona bude žena zato što je osramoti; da je ne može pustiti dok je živ.
5. Mojsijeva 22,30Niko da se ne ženi ženom oca svojega, ni da otkrije skuta oca svojega.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje