Tražilica


Marko 16. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Marko 16,1Pošto prođe subota, kupiše Marija Magdalena, Marija, majka Jakovljeva, i Saloma mirisa, da pođu i da ga pomažu.
Marko 16,2Vrlo rano u prvi dan sedmice dođoše na grob, kad je sunce upravo izašlo.
Marko 16,3Govorile su među sobom: "Tko će nam odvaliti kamen s grobnoga ulaza?"
Marko 16,4Kad su pogledale, vidješe, da je kamen bio već odvaljen. Bio je naime vrlo velik.
Marko 16,5Uniđoše u grob i vidješe mladića u bijeloj haljini gdje sjedi s desne strane, i uplašiše se vrlo.
Marko 16,6A on im reče: "Ne bojte se! Tražite Isus Nazarećanina, Razapetoga, uskrsnuo je, nije ovdje. Evo, ovdje je mjesto, kamo su ga bili položili.
Marko 16,7Sad idite i javite učenicima njegovim, posebno Petru: "On ide pred vama u Galileju. Tamo ćete ga vidjeti, kao što van reče."
Marko 16,8One izađoše i otrčaše od groba; jer ih obuze strah i trepet. Nikome ništa ne rekoše o tom, jer su se bojale.
Marko 16,9Izakako je bio rano u prvi dan sedmice uskrsnuo, javi se najprije Mariji Magdaleni, iz koje je bio istjerao sedam zlih duhova.
Marko 16,10Ona otide i javi onima, što su bili s njim, a koji su tugovali i plakali.
Marko 16,11Kad su oni čuli, da je živ i da se je objavio njoj, nijesu vjerovali.
Marko 16,12Potom se javi u stranom obličju dvojici od njih na putu, kad su išli u selo.
Marko 16,13I oni odoše i javiše ostalima. Ali ni njima nijesu vjerovali.
Marko 16,14Najposlije se javi jedanaestorici, kad su bili za stolom. Prekori ih za njihovo nevjerje i tvrdoću njihova srca, što nijesu bili vjerovali onima, koji su ga bili vidjeli, da je uskrsnuo.
Marko 16,15Tada im reče: "Idite u sav svijet i propovijedajte evanđelje svima stvorenjima!
Marko 16,16Tko vjeruje i pokrsti se, spasit će se; a tko ne vjeruje, osudit će se.
Marko 16,17One, koji vjeruju, pratit će ova čudesa: "U moje ime izgonit će đavle, govorit će novim jezicima,
Marko 16,18Uzimat će zmije u ruke. I ako otrov smrtonosan popiju, neće im nauditi. Na bolesnike metat će ruke, i oni će ozdravljati.
Marko 16,19Pošto im je Gospodin Isus bio tako izgovorio, bi uzet u nebo, i sjede Bogu s desne strane.
Marko 16,20A oni otidoše i počeše propovijedati posvuda. Gospodin je djelovao s njima i potvrđivao riječ njihovu čudesima, što su slijedila.
Marko 16,1 Kad prođe subota, Marija Magdalena i Marija Jakovljeva i Saloma kupiše miomirisa da odu pomazati Isusa.
Marko 16,2I prvoga dana u tjednu, veoma rano, o izlasku sunčevu, dođu na grob.
Marko 16,3I razgovarahu među sobom: "Tko će nam otkotrljati kamen s vrata grobnih?
Marko 16,4Pogledaju, a ono kamen otkotrljan. Bijaše doista veoma velik.
Marko 16,5I ušavši u grob, ugledaju mladića zaogrnuta bijelom haljinom gdje sjedi zdesna. I preplaše se.
Marko 16,6A on će im: "Ne plašite se! Isusa tražite, Nazarećanina, Raspetoga? Uskrsnu! Nije ovdje! Evo mjesta kamo ga položiše.
Marko 16,7Nego idite, recite njegovim učenicima i Petru: Ide pred vama u Galileju! Ondje ćete ga vidjeti, kamo vam reče!
Marko 16,8One iziđu i stanu bježati od groba: spopade ih strah i trepet. I nikomu ništa ne rekoše jer se bojahu.
Marko 16,9Uskrsnuvši dakle rano prvog dana u tjednu, ukaza se najprije Mariji Magdaleni iz koje bijaše istjerao sedam zloduha.
Marko 16,10Ona ode i dojavi njegovima, tužnima i zaplakanima.
Marko 16,11Kad su oni čuli da je živ i da ga je ona vidjela, ne povjerovaše.
Marko 16,12Nakon toga ukazao se u drugome obličju dvojici od njih na putu dok su išli u selo.
Marko 16,13I oni odu i dojave drugima. Ni njima ne povjerovaše.
Marko 16,14Napokon se ukaza jedanaestorici dok bijahu za stolom. Prekori njihovu nevjeru i okorjelost srca što ne povjerovaše onima koji ga vidješe uskrsla od mrtvih.
Marko 16,15I reče im: "Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju.
Marko 16,16Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se, a tko ne uzvjeruje, osudit će se.
Marko 16,17A ovi će znakovi pratiti one koji uzvjeruju: u ime će moje izganjati zloduhe, novim će jezicima zboriti,
Marko 16,18zmije uzimati; i popiju li što smrtonosno, ne, neće im nauditi; na nemoćnike će ruke polagati, i bit će im dobro.
Marko 16,19I Gospodin Isus, pošto im to reče, bude uzet na nebo i sjede zdesna Bogu.
Marko 16,20Oni pak odoše i propovijedahu posvuda, a Gospodin surađivaše i utvrđivaše Riječ popratnim znakovima.
Marko 16,1Kad *šabat bi prošao, Marija iz Magdale, Marija, majka Jakova i Saloma kupiše aromata za balzamirati ga.
Marko 16,2I u rano jutro, prvog dana u tjednu, one odoše k grobu, kad sunce već bijaše izišlo.
Marko 16,3One govoraše međusobno: ` Tko će nam otkotrljati kamen s grobnice? `
Marko 16,4I podižući oči, one vidješe da kamen bijaše otkotrljan; a bijaše on veoma velik.
Marko 16,5Ušle u grobnicu, one vidješe sjedjeti zdesna jednog mladog čovjeka, i biše obuzete užasom.
Marko 16,6Ali, on im reče: ` Ne strahujte. Vi tražite Isusa iz Nazareta, raspetog: on je uskrsnuo, nije on ovdje; pogledajte mjesto gdje bijaše položen.
Marko 16,7Već idite reći njegovim učenicima i Petru: On ide pred vama u Galileju; ondje ćete ga vidjeti, kako vam je to i rekao. `
Marko 16,8One iziđoše i pobjegoše daleko od groba, jer bijahu posve zbunjene i uznemirene; i ne rekoše one nikom ništa, jer se bojaše .
Marko 16,9Uskrsnuo ujutro prvog dana u tjednu, Isus se najprije ukaza Mariji iz Magdale, kojoj bijaše istjerao sedam *zloduha.
Marko 16,10Ova ode objaviti onima koji bijahu s njim i koji bijahu u žalosti i plačevima.
Marko 16,11Ali, čuvši govoriti da on živi i da ga ona bijaše vidjela, ovi joj ne povjerovaše.
Marko 16,12Poslije toga, on se prikaza pod jednim drugim vidom dvojici između njih koji putovaše u selo.
Marko 16,13I ovi dođoše objaviti drugima; oni ništa više, ne povjerovaše.
Marko 16,14Potom, on se pokaza jedanaestorici, dok bijahu za stolom, i prigovori im njihovo nepovjerenje i okorjelost *srca njihovog, jer nisu povjerovali onima koji ga bijahu vidjeli uskrsnulog.
Marko 16,15I reče im on: ` Idite po cijelom svijetu, objavljujte *Evanđelje svim stvorenjima.
Marko 16,16Onaj koji bude vjerovao i bude kršten bit će i spašen, onaj koji ne vjeruje bit će osuđen.
Marko 16,17A evo *znakova koji će pratiti one koji budu vjerovali: u moje *ime, oni će izgoniti zloduhe, govorit će nove jezike,
Marko 16,18uzimat će u ruke svoje zmije, i popiju li kakav smrtonosni otrov, to im neće nanijeti nikakvog zla; oni će *polagati ruke bolesnima, a ovi će biti iscijeljeni.`
Marko 16,19Dakle Isus Gospod, nakon što im bijaše to izgovorio, bi uznesen u *nebo i sjede z desna Bogu.
Marko 16,20Što se tiče njih, oni odoše propovijedati posvuda: Gospodin sjeđaše s njima i potvrđivaše Riječ znakovima koji ga praćaše.
Marko 16,1I pošto prođe subota, Marija Magdalina i Marija Jakovljeva i Solomija kupiše mirisa da dođu i da pomažu Isusa.
Marko 16,2I vrlo rano u prvi dan nedjelje dođoše na grob oko sunčanoga rođaja.
Marko 16,3I govorahu među sobom: ko će nam odvaliti kamen od vrata grobnijeh?
Marko 16,4I pogledavši vidješe da kamen bješe odvaljen: jer bješe vrlo veliki.
Marko 16,5I ušavši u grob vidješe mladića obučena u bijelu haljinu gdje sjedi s desne strane; i uplašiše se.
Marko 16,6A on im reče: ne plašite se, Isusa tražite Nazarećanina raspetoga; usta, nije ovdje, evo mjesto gdje ga metnuše.
Marko 16,7Nego idite kažite učenicima njegovijem i Petru da pred vama otide u Galileju: tamo ćete ga vidjeti, kao što vam reče.
Marko 16,8I izišavši pobjegoše od groba; jer ih uhvati drhat i strah; i nikom ništa ne kazaše, jer se bojahu.
Marko 16,9A Isus ustavši rano u prvi dan nedjelje javi se najprije Mariji Magdalini, iz koje je istjerao sedam đavola.
Marko 16,10A ona otide te javi onima što su bili s njim, koji plakahu i ridahu.
Marko 16,11I oni čuvši da je živ i da ga je ona vidjela ne vjerovaše.
Marko 16,12A potom javi se na putu dvojici od njih u drugome obličju, kad su išli u selo.
Marko 16,13I oni otišavši javiše ostalima; i ni njima ne vjerovaše.
Marko 16,14A najposlije javi se kad njih jedanaestorica bijahu za trpezom, i prekori ih za njihovo nevjerje i tvrđu srca što ne vjerovaše onima koji su ga vidjeli da je ustao;
Marko 16,15I reče im: idite po svemu svijetu i propovjedite jevanđelje svakome stvorenju.
Marko 16,16Koji uzvjeruje i pokrsti se, spašće se; a ko ne vjeruje osudiće se.
Marko 16,17A znaci onima koji vjeruju biće ovi: imenom mojijem izgoniće đavole; govoriće novijem jezicima;
Marko 16,18Uzimaće zmije u ruke, ako i smrtno što popiju, neće im nauditi; na bolesnike metaće ruke, i ozdravljaće.
Marko 16,19A Gospod pošto im izgovori uze se na nebo, i sjede Bogu s desne strane.
Marko 16,20A oni iziđoše i propovjedaše svuda, i Gospod ih potpomaga, i riječ potvrđiva znacima koji su se potom pokazivali. Amin.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje