Tražilica


Hošea 1. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Hošea 1,1Riječ Gospodnja, koja dođe Hosei, sinu Beerijevu, u dane kraljeva Judinih Uzije, Jotama, Ahaza i Ezekije i u dane Jeroboama, sina Joašova, kralja Izraelova.
Hošea 1,2Prvi govor Gospodnji Hosei. Gospod reče Hošea: "Idi, uzmi ženu, koja je bludnica, i izrodi djecu bludničku, jer je i zemlja nevjerna Gospodu!"
Hošea 1,3Tada on otide i oženi se Gomerom, kćerju Diblaimovom. Ona zatrudnje i rodi mu sina.
Hošea 1,4Tada mu reče Gospod: "Nadjeni mu ime Jezreel, jer samo još malo, i kaznit ću krvno djelo Jezreela na kući Jehuovoj, i dokinut ću kraljevstvo kuće Izraelove.
Hošea 1,5U onaj ću dan satrti moć Izraelovu u dolini jezreelskoj
Hošea 1,6Ona opet zatrudnje i rodi kćer. Tada mu reče Gospod: "Nadjeni joj ime Lo-Ruhama (što znači Nepomilovna), jer od sada neću više iskazivati milosti kući Izraelovoj. Zauvijek ću je zaboraviti.
Hošea 1,7A kući Judinoj iskazivat ću milost i izbavit ću ih Gospodom, Bogom njihovim. A neću ih izbaviti lukom, mačem i ratnom spravom, niti konjima i konjanicima."
Hošea 1,8Kad je Nepomilovnu bila odbila od prsiju, zatrudnje opet i rodi sina.
Hošea 1,9Tada reče Gospod: "Nadjeni mu ime, Lo-Ami, što znači (Nemojnarod), jer vi nijeste više moj narod, i ja više nijesam vaš.
Hošea 1,10Ipak će jedanput biti broj djece Izraelove poput pijeska na moru, što se ne može izmjeriti ni izbrojiti. I mjesto da im se kaže: "Vi ste 'Lo-Ami', zvat će me 'djeca Boga živoga'.
Hošea 1,11Tada će se skupiti djeca Judina i djeca Izraelova i sebi će izabrati jednoga poglavara i otići će iz zemlje; jer će biti velik dan jezreelski.
Hošea 1,1 Riječ Jahvina koja dođe Hošei, sinu Beerijevu, u dane Uzije, Jotama, Ahaza i Ezekije, kraljeva judejskih, u dane Jeroboama, sina Joaševa, kralja izraelskog.
Hošea 1,2Početak riječi Jahvinih Hošei. Jahve reče Hošei: "Idi, oženi se bludnicom i izrodi djecu bludničku, jer se zemlja bludu odala, odmetnuvši se od Jahve!
Hošea 1,3I on ode, uze Gomeru, kćer Diblajimovu, koja zače i rodi mu sina.
Hošea 1,4Jahve mu reče: "Nadjeni mu ime Jizreel, jer još samo malo i kaznit ću pokolje jizreelske na domu Jehuovu i dokončat ću kraljevstvo doma Izraelova.
Hošea 1,5I u taj dan slomit ću luk Izraelov u Dolini jizreelskoj.
Hošea 1,6I ona opet zače i rodi kćer. I reče mu Jahve: "Nadjeni joj ime Nemila, jer mi odsad neće biti mila kuća Izraelova, od nje ću se povući;
Hošea 1,7a omiljet će mi kuća Judina, spasit ću je Jahvom, Bogom njihovim, a neću je spasiti lukom, mačem ni kopljem, ni konjima ni konjanicima.
Hošea 1,8Kad odoji Nemilu, zače opet i rodi sina.
Hošea 1,9I reče Jahve: "Nadjeni mu ime Ne-narod-moj, jer više niste narod moj i ja vama nisam više Onaj koji jest.
Ozej 1,1Riječ GOSPODOVA koja bi upućena Ozeju, sinu Berijevu, u dane Oziasa, Jotama, Akhaza, Ezekiasa, kraljeva Judinih, i u dane Jeroboama, sina Joasova, kralja Izraelova .
Ozej 1,2Početak riječi GOSPODOVIH po Ozeju. GOSPOD reče Ozeju: ” Idi, uzmi sebi jednu ženu koja se prostituira i djecu iz prostitucije, jer zemlja ne radi drugo no se prostituira okrećući se od GOSPODA.“
Ozej 1,3On ode uzeti Gomer, kćer Divlaimovu: ona zače i rodi mu jednog sina.
Ozej 1,4A GOSPOD reče Ozeju: ”Daj mu ime Izreel, jer još malo vremena i ja ću ispostaviti račun kući Jehuvljevoj za krv Izreelovu i stavit ću kraj kraljevanju kuće Izraelove.
Ozej 1,5Dogodit će se u taj dan da ću ja slomiti luk Izraelov u dolini Izreelovoj.“
Ozej 1,6Ona zače opet i rodi jednu kćerku, a GOSPOD reče Ozeju: ” Daj joj ime Lo-Rohama što će reći: Neljubljena, jer ja neću više nastaviti pokazivati ljubav kući Izraelovoj: ja ću joj je u cijelosti uskratiti .
Ozej 1,7Ali, kuću Judinu, ja ću nju voljeti i ja ću ih spašavati putem Gospodina njihovog BOGA; ja ih neću spašavati ni lukom, ni mačem, ni ratom, ni konjima, ni konjanicima. “
Ozej 1,8Ona odbi od sise Lo-Ruhamu, potom ona zače i rodi jednog sina.
Ozej 1,9A GOSPOD reče: ” Daj mu ime Lo-Ammi što će reći: Onaj koji nije moj narod, jer vi niste moj narod i ja ne postojim za vas.“
Osija 1,1Riječ Gospodnja koja dođe Osiji sinu Veirijevu za vremena Ozije, Joatama, Ahaza i Jezekije careva Judinijeh i za vremena Jerovoama sina Joasova cara Izrailjeva.
Osija 1,2Kad Gospod poče govoriti Osiji, reče Gospod Osiji: idi, oženi se kurvom, i rodi kopilad, jer se zemlja prokurva otstupivši od Gospoda.
Osija 1,3I otide, i uze Gomeru kćer Divlaimsku, koja zatrudnje i rodi mu sina.
Osija 1,4Tada mu reče Gospod: nadjeni mu ime Jezrael; jer još malo, pa ću pohoditi krv Jezraelsku na domu Jujevu i ukinuću carstvo doma Izrailjeva.
Osija 1,5I u to ću vrijeme slomiti luk Izrailjev u dolini Jezraelskoj.
Osija 1,6I ona opet zatrudnje i rodi kćer; i Gospod mu reče: nadjeni joj ime Loruhama; jer se više neću smilovati na dom Izrailjev, nego ću ih ukinuti sasvijem.
Osija 1,7A na dom Judin smilovaću se, i izbaviću ih Gospodom Bogom njihovijem, a neću ih izbaviti lukom ni mačem ni ratom ni konjma ni konjicima.
Osija 1,8Potom odbivši od sise Loruhamu opet zatrudnje i rodi sina.
Osija 1,9I reče Gospod: nadjeni mu ime Loamija; jer vi nijeste moj narod, niti ću ja biti vaš.
Osija 1,10Ali će ipak broj sinova Izrailjevijeh biti kao pijesak morski, koji se ne može izmjeriti ni izbrojiti; i mjesto da im se reče: nijeste moj narod, reći će im se: sinovi Boga živoga.
Osija 1,11I sabraće se sinovi Judini i sinovi Izrailjevi ujedno, i postaviće sebi jednoga poglavara i otići će iz zemlje, jer će biti velik dan Jezraelski.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje