Tražilica


Suci 1. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Suci 1,1Po smrti Jošuinoj upitaše sinovi Izraelovi Gospoda: "Tko će od nas ići prvi u boj proti Kanaanaca?"
Suci 1,2Gospod odgovori: "Juda neka ide! Eto, dajem zemlju u njegove ruke."
Suci 1,3Tada potaknu Juda svoje bratsko pleme Simeona: "Hajde s menom na moj dio! Borit ćemo se proti Kanaanaca. I ja ću onda ići s tobom na tvoj dio." I pođe Simeon s njim.
Suci 1,4I digoše se sinovi Judini na put, i Gospod dade Kanaance i Perizeje u njihove ruke. Pobiše ih kod Bezeka, deset tisuća ljudi.
Suci 1,5U Bezeku naime nađoše Adoni-Bezeka, udariše na njega i pobiše Kanaance i Perizeje,
Suci 1,6Kad je Adoni-Bezek bježao, nagnuše oni za njim, uhvatiše ga i odsjekoše mu palce na rukama i na nogama.
Suci 1,7Tada reče Adoni-Bezek: "Sedamdeset kraljeva, kojima su bili odsječeni palci na rukama i na nogama, kupilo je mrvice pod mojim stolom. Kako sam činio, tako mi je platio Bog." Odvedoše ga tada u Jerusalem, gdje je umro.
Suci 1,8Nato sinovi Judini udariše na Jerusalem, uzeše ga, pobiše ga oštricom mača i zapališe grad ognjem.
Suci 1,9Potom izađoše sinovi Judini da se bore s Kanaancima, koji su prebivali u gori, u južnoj zemlji i u nizini.
Suci 1,10Onda pođoše sinovi Judini proti Kanaanaca u Hebronu - Hebron se prije zvao Kirjat-Arba - i pobiše Šešaja, Ahimana i Talmaja.
Suci 1,11Odatle otidoše na Debirane. Debir se je prije zvao Kirjat-Sefer.
Suci 1,12Tada reče Kaleb: "Tko svlada Kirjat-Sefer i zauzme ga, dat ću mu kćer svoju Aksu za ženu."
Suci 1,13I osvoji ga Otniel, sin Kenaza, mlađega brata Kalebova. I dade mu kćer svoju Aksu za ženu.
Suci 1,14Kad je ona polazila, nagovori oca svojega i izmoli od njega zemlju. Ona se spusti s magarca, i kad je upita Kaleb: "Što ti je?",
Suci 1,15Odgovori mu: "Daj mi svadbeni dar! Udao si me u južnu zemlju, pa daj mi i izvore vodene!" I dade joj Kaleb studence u visini i studence u nizini.
Suci 1,16Sinovi Keneja, tasta Mojsijeva, izađoše iz palmova grada sa sinovima Judinim u pustinju, koja je na jugu od Arada, i nastaniše se tamo među narodom.
Suci 1,17Tada izađe Juda sa svojim bratskim plemenom Simeonom u rat. Pobiše Kanaance, koji su prebivali u Sefatu, i izvršiše prokletstvo na gradu. Odatle se prozva grad Hormah.
Suci 1,18Tada Juda osvoji Gazu s područjem njezinim, Aškelon s područjem njegovim i Ekron s područjem njegovim.
Suci 1,19Gospod je bio s Judom, tako da je mogao zaposjesti goru. Stanovnike u ravnici nije mogao protjerati, jer su imali gvozdena kola.
Suci 1,20Hebron dadoše, kao što je bio zapovjedio Mojsije, Kalebu, i on protjera odatle tri sina Anakova.
Suci 1,21Ali Jebuseja, koji su stanovali u Jerusalemu, ne mogoše protjerati sinovi Benjaminovi. Tako ostaše Jebuseji u Jerusalemu pod sinovima Benjaminovim do danas.
Suci 1,22I kuća Josipova izađe, i to na Betel, i Gospod je bio s njima.
Suci 1,23Kuća Josipova dade uhoditi Betel, a grad se je prije zvao Luza.
Suci 1,24Kad straže vidješe čovjeka gdje izlazi iz grada, rekoše mu: "Hajde pokaži nam, gdje se može unići u grad! Mi ćemo ti za to učiniti milost."
Suci 1,25Kad im je on bio pokazao, kako se je moglo provaliti u grad, pobiše oni grad oštricom mača. A onoga čovjeka i svu obitelj njegovu pustiše da otidu.
Suci 1,26Čovjek otide u zemlju Hiteja, sagradi tamo grad i prozva ga Luz. Tako se zove još danas.
Suci 1,27Manaseh nije mogao protjerati stanovnika iz Bet-Šeana, Taanaka, Dora, Ibleama, Megida i njihovih sela. Tako ostaše Kanaanci mirno u onoj zemlji.
Suci 1,28Ali čim ojačaše Izraelci, učiniše Kanaance dužnima davati robotu, ali ih ne mogoše sve protjerati iz njihova posjeda.
Suci 1,29Ni Efraim ne protjera Kanaanaca, koji su prebivali u Gezeru. Tako ostaše Kanaanci među njima u Gezeru,
Suci 1,30Zebulun nije mogao protjerati stanovnika iz Kitrona i Nahalola. Tako ostaše Kanaanci među njima, ali postaše dužni davati robotu.
Suci 1,31Ašer nije mogao protjerati stanovnika iz Aka, Sidona, Ahlaba, Akziba, Helbe, Afeka i Rehoba.
Suci 1,32Tako su Ašerovci prebivali među Kanaancima, koji ostaše u okolici, jer ih se nije izagnalo.
Suci 1,33Naftali nije mogao protjerati stanovnika iz Bet-Šemeša i Bet-Anata. Tako je prebivao među Kanaancima, koji ostaše u okolici. Ali stanovnici iz Bet-Šemeša i Bet-Anata postaše dužni davati im robotu.
Suci 1,34Amoreji potisnuše Danovce u goru i ne dadoše im saći u ravnicu.
Suci 1,35Tako ostaše Amoreji u Har-Heresu, u Ajalonu i Šaalbim. Ali kad se je povećala moć kuće Josipove, postaše dužni davati robotu.
Suci 1,36Područje Amoreja protezalo se je od gore akrabimske, od Selaha i dalje gore.
Suci 1,1 Poslije smrti Jošuine upitaše Izraelci Jahvu: "Tko će od nas prvi poći na Kanaance da se protiv njih bori?
Suci 1,2A Jahve odgovori: "Neka Juda prvi pođe; u njegove ruke stavljam zemlju.
Suci 1,3Tada Juda reče svome bratu Šimunu: "Pođi sa mnom u zemlju koja mi je dosuđena u baštinu; borit ćemo se protiv Kanaanaca, a potom ću se ja uza te boriti na tvojoj zemlji." I Šimun ode s njim.
Suci 1,4Ode Juda i Jahve im predade u ruke Kanaance i Perižane te pobiše u Bezeku deset tisuća ljudi.
Suci 1,5U Bezeku zatekoše Adoni-Sedeka, udariše na nj i poraziše Kanaance i Perižane.
Suci 1,6Kad je Adoni-Sedek nagnuo u bijeg, gonili su ga, uhvatili ga i odsjekli mu palce na rukama i nogama.
Suci 1,7Tada reče Adoni-Sedek: "Sedamdeset kraljeva odsječenih palaca na rukama i na nogama kupilo je mrvice pod mojim stolom. Kako sam činio, tako mi Bog vraća." Odveli su ga u Jeruzalem i ondje je umro.
Suci 1,8Zatim Judini sinovi udariše na Jeruzalem, osvojiše ga, posjekoše mačem žitelje i spališe grad.
Suci 1,9Poslije toga krenuše Judini sinovi da se bore protiv Kanaanaca koji su živjeli u Gorju, Negebu i u Šefeli.
Suci 1,10Onda Juda ode na Kanaance koji su živjeli u Hebronu - Hebronu bijaše nekoć ime Kirjat Arba - i ondje potuče Šešaja, Ahimana i Talmaja.
Suci 1,11Odatle krenu na stanovnike Debira, koji se nekoć zvao Kirjat Sefer.
Suci 1,12Tada reče Kaleb: "Tko pokori i zauzme Kirjat Sefer, dat ću mu svoju kćer Aksu za ženu.
Suci 1,13Zauze ga Otniel, sin Kenaza, mlađeg brata Kalebova, i Kaleb mu dade svoju kćer Aksu za ženu.
Suci 1,14Kad je prišla mužu, on je nagovori da u svoga oca ište polje. Siđe ona s magarca, a Kaleb je upita: "Što hoćeš?
Suci 1,15Ona mu odgovori: "Daj mi blagoslov! Kad si mi dao kraj u Negebu, daj mi onda i koji izvor vode." I Kaleb joj dade Gornje i Donje izvore.
Suci 1,16Sinovi Hobaba Kenijca, tasta Mojsijeva, odoše iz Palmova grada s Judinim sinovima u Judinu pustinju, koja je u Negebu, na jugu od Arada. Tu se nastaniše među Amalečanima.
Suci 1,17Potom ode Juda s bratom Šimunom i pobiše Kanaance koji su živjeli u Sefatu i grad izručiše "heremu", prokletstvu. Zbog toga se grad prozva Horma.
Suci 1,18Ali Juda nije uspio zauzeti Gaze s njenim područjem, ni Aškelona s njegovim područjem, ni Ekrona s njegovim područjem.
Suci 1,19Jahve bijaše s njim te on osvoji gorje, ali ne mogaše potjerati onih u nizini jer imahu željezna kola.
Suci 1,20Kao što bijaše odredio Mojsije, dadoše Hebron Kalebu, koji iz njega otjera tri sina Anakova.
Suci 1,21A Benjaminovi sinovi ne uspješe otjerati Jebusejaca koji su živjeli u Jeruzalemu i tako Jebusejci ostadoše u Jeruzalemu s Benjaminovim sinovima do dana današnjega.
Suci 1,22Krenu i pleme Josipovo na Betel i Jahve bijaše s njima.
Suci 1,23I pleme Josipovo uze izviđati Betel. Grad se nekoć zvao Luz.
Suci 1,24Uhode opaziše čovjeka gdje izlazi iz grada i rekoše mu: "Pokaži nam kuda se može u grad, pa ćemo ti biti milostivi.
Suci 1,25On im pokaza kuda mogu u grad. I sve u gradu isjekoše mačem, a onoga čovjeka sa svom njegovom obitelji pustiše da ode.
Suci 1,26Čovjek je otišao u zemlju Hetita i ondje sagradio grad i prozvao ga Luz. Tako se zove još i danas.

Suci 1,27Manaše nije osvojio Bet-Šeana i njegovih sela ni Tanaka i njegovih sela. Nije potjerao ni stanovnika iz Dora i njegovih sela, ni stanovnika Jibleama i njegovih sela, ni stanovnika Megida i njegovih sela. Tako su Kanaanci ostali i živjeli u toj zemlji.
Suci 1,28Kad je Izrael ojačao, nametnuo je Kanaancima tlaku, ali ih nije mogao otjerati.
Suci 1,29Ni Efrajim nije otjerao Kanaanaca koji su živjeli u Gezeru, tako te su Kanaanci tu živjeli među njima.
Suci 1,30Zebulun nije otjerao stanovnika Kitrona ni stanovnika Nahalola. Tako su Kanaanci ostali usred Zebulunovih sinova, ali im bijaše nametnuta tlaka.
Suci 1,31Ni Ašer nije otjerao stanovnika Akona, ni stanovnika Sidona, ni onih iz Mahalaba, Akziba, Helbe, Afika i Rehoba.
Suci 1,32Ašerovci su ostali tako među Kanaancima, stanovnicima te zemlje, jer ih nisu otjerali.
Suci 1,33Naftali nije otjerao stanovnika Bet-Šemeša i Bet-Anata, nego je živio među Kanaancima koji su nastavali tu zemlju, ali je stanovnicima Bet-Šemeša i Bet-Anata nametnuta tlaka.
Suci 1,34Amorejci su potisnuli Danove sinove u goru i nisu ih puštali da siđu u ravnicu.
Suci 1,35Amorejci su se zadržali u Har-Heresu, Ajalonu i Šaalbimu, ali kad je ruka Josipova doma ojačala, bila im je nametnuta tlaka.
Suci 1,36Područje Edomaca pruža se od Akrabimskog uspona do Stijene pa naviše.
Sudci 1,1Dogodi se poslije smrti Jozuine da sinovi Izraelovi pitaše GOSPODA za savjet govoreći: ` Tko će se od nas uspeti kao prvi protiv Kanaanaca za potući ih? `
Sudci 1,2GOSPOD reče: ` To je Juda koji će se uspeti. Evo ja sam izručio zemlju u ruke njegove.`
Sudci 1,3Juda reče Šimunu svojem bratu: `Pođi sa mnom u moj dio i potucimo Kanaance. Potom, ja također krenut ću s tobom u tvoj dio. ` I Šimun ode s njim.
Sudci 1,4Juda se pope i GOSPOD mu izruči u ruke njegove Kanaance i Perizite. U Bezeku oni pobiše deset tisuća između njih.
Sudci 1,5Nađoše Adoni-Bezeka u Bezeku i sukobiše se s njim; oni potukoše Kanaance i Perizite.
Sudci 1,6Adoni-Bezek pobježe, ali oni ga proganjaše, domogoše ga se i odsjekoše palčeve na rukama i nogama .
Sudci 1,7Adoni-Bezek reče: ` Sedamdeset kraljeva kojima bijahu odsječeni palčevi na rukama i nogama skupljaše otpatke ispod stola mojega. Ono što sam činio Bog mi je vratio. ` Odvedoše ga u Jeruzalem i on ondje umrije. `
Sudci 1,8Sinovi Judini napadoše Jeruzalem i domogoše ga se; posjekoše ga mačem i spališe u vatri.
Sudci 1,9Poslije toga sinovi Judini siđoše za tući Kanaance koji nastanjivahu Planinu, Negev i *Niziju .
Sudci 1,10Potom Juda otiđe protiv protiv Kanaanaca koji nastanjivahu Hebron - ime Hebronu ranije bijaše Kirijat-Arba - i oni udariše Šesai, Ahiman i Talmai.
Sudci 1,11Odatle Juda ode protiv stanovnika Devira - ime Deviri ranije bijaše Kirijat-Sefer -.
Sudci 1,12Kaleb reče: ` Onome koji udari Kirijat-Sefer i domogne ga se, ja ću dati svoju kćer Aksu za ženu.`
Sudci 1,13Otnijel, sin Kenazov, mlađi brat Kalebov, domože se grada, i Kaleb mu dade za ženu svoju kćer Aksu.
Sudci 1,14No, od svojeg dolaska, ona ga nagovaraše tražiti u njenog oca jedno polje. Ona siđe s magarca svojega, a Kaleb joj reče: ` Što hoćeš ti? `
Sudci 1,15Ona mu reče: ` Učini mi jedno dobročinstvo. Pošto si mi dao zemlju kod Negeva, daj mi također zdenac vode`, i Kaleb joj dade gornje zdence i donje zdence.
Sudci 1,16Sinovi Kenitovi, punca Mojsijeva, uspeše se iz grada, Palmiera sa sinovima Judinim u pustinju Judinu koja je na jugu od Arade . Oni dođoše stanovati s pukom.
Sudci 1,17Juda pođe sa Šimunom, svojim bratom. Oni potukoše Kanaance koji nastanjivahu Sefat i posvetiše ga, rečenog, zabrani. Nazva se taj grad imenom Horm .
Sudci 1,18Juda se domože Gaze i njene teritorije, Aškelona i njegove teritorije, Ekrona i njegove teritorije.
Sudci 1,19GOSPOD bi s Judom koji uze posjed nad Planinom, ali ne bi moguće izvlastiti stanovnike ravnice, jer imadoše željezna kola .
Sudci 1,20Prema riječi Mojsijevoj, dade se Hebron Kalebu koji izvlasti ondje tri sina Anakova.
Sudci 1,21Glede Jebuzita koji nastanjivahu Jeruzalem, sinovi Benjaminovi ne izvlastiše ih i Jebuziti su stanovali u Jeruzalemu sa sinovima Benjaminovim sve do ovog dana.
Sudci 1,22Kuća Josipova, ona također, uspe se, ali u Betel, i GOSPOD bi s njom.
Sudci 1,23Kuća Josipova načini jedno istraživanje Betela; ranije ime grada bijaše Luz.
Sudci 1,24Uhode vidješe jednog čovjeka izlaziti iz grada i rekoše mu one: ` Pokaži nam dakle kako se može ući u grad i mi ćemo pružiti dokaz našeg poštenja prema tebi.`
Sudci 1,25On im pokaza gdje se može ući u grad i oni posjekoše grad oštricom mača, ali pustiše otići onoga čovjeka i sav njegov klan.
Sudci 1,26Taj čovjek ode u zemlju Hitita i sagradi jedan grad kojem dade ime Luz to je još i danas njegovo ime.
Sudci 1,27Manase ne steče ni Bet-Šean s njegovim posjedima; ni Tanak s njegovim posjedima, ni stanovnike Dora s njihovim posjedima, ni stanovnike Megidoa s njegovim posjedima, i Kanaanci nastaviše stanovati u toj zemlji.
Sudci 1,28Ali, kad Izrael bi postao jak on nametnu Kanaancima robovsku tlaku, ali u stvari on ih ne izvlasti.
Sudci 1,29Efraim ne izvlasti Kanaance koji nastanjivahu Gezer, i Kanaanci stanovaše u Gezeru u sred Efraima.
Sudci 1,30Zabulon ne izvlasti stanovnika Kitrona ni onih iz Nahalola; Kanaanci stanovaše u sred Zabulova, ali biše prisiljeni na robovsku tlaku.
Sudci 1,31Ašer ne izvlasti stanovnike Akoa, ni one iz Sidona, Ahlava, Akziva, Helbe, Afika i Rehova.
Sudci 1,32Ašeriti stanovaše u sred Kanaaca koji nastanjivahu zemlju pošto ne bijahu izvlašteni.
Sudci 1,33Neftali ne izvlasti žitelje Bet-Šemeša, ni one iz Bet-Anata, i on stanovaše u sred Kanaanaca koji nastanjivahu zemlju, ali stanovnici Bet-Šemeša i Bet-Anata, biše prinuđeni na tlaku.
Sudci 1,34*Amoriti satjeraše sinove Danove u planinu, jer ih ne pustiše sići u ravnicu.
Sudci 1,35*Amoriti nastaviše stanovati u Har-Herezu, Ajalonu i Šalvimu, ali kad ruka kuće Josipove oteža, oni biše prisiljeni na tlaku.
Sudci 1,36teritorija amoritska ide od uzvisine Akrabim, od Stijene uspinjuća.
Sudije 1,1A po smrti Isusovoj upitaše sinovi Izrailjevi Gospoda govoreći: ko će između nas ići prvi na Hananeje da se bije s njima?
Sudije 1,2I Gospod reče: Juda neka ide; eto dao sam mu zemlju u ruke.
Sudije 1,3A Juda reče Simeunu bratu svojemu: hajde sa mnom na moj deo da se bijemo s Hananejima; pak ću i ja ići s tobom na tvoj dio. I pođe Simeun s njim.
Sudije 1,4I izide Juda; i dade im Gospod Hananeje i Ferezeje u ruke, i pobiše ih u Vezeku deset tisuća ljudi.
Sudije 1,5Jer nađoše Adoni-Vezeka u Vezeku, i udariše na nj, i pobiše Hananeje i Ferezeje.
Sudije 1,6I pobježe Adoni-Vezek, a oni ga potjeraše i uhvatiše ga otsjekoše mu palce u ruku i u nogu.
Sudije 1,7Tada reče Adoni-Vezek: sedamdeset careva otsječenijeh palaca u ruku i u nogu kupiše što bješe pod mojim stolom; kako sam činio, tako mi plati Bog. I odvedoše ga u Jerusalim, i ondje umrije.
Sudije 1,8Jer sinovi Judini udariše na Jerusalim i uzeše ga, i isjekoše građane oštrijem mačem, a grad sažegoše ognjem.
Sudije 1,9Potom izidoše sinovi Judini da vojuju na Hananeje, koji življahu u gori i na jugu i u ravni.
Sudije 1,10I Juda izide na Hananeje koji življahu u Hevronu, a Hevronu bijaše pređe ime Kirijat-Arva; i pobiše Sesaja i Ahimana i Talmaja.
Sudije 1,11A odatle otidoše na Davirane, a Daviru prije bješe ime Kirijat-Sefer.
Sudije 1,12I reče Halev: ko savlada Kirijat-Sefer i uzme ga, daću mu Ahsu kćer svoju za ženu.
Sudije 1,13I uze ga Gotonilo, sin Kenezov, mlađi brat Halevov; i dade mu Ahsu kćer svoju za ženu.
Sudije 1,14I kad polažaše, nagovaraše ga da ište u oca njezina polje; pa skoči s magarca. A Halev joj reče: što ti je?
Sudije 1,15A ona mu reče: daj mi dar; kad si mi dao suhe zemlje, daj mi i izvora vodenijeh. I dade joj Halev izvore gornje i izvore donje.
Sudije 1,16A i sinovi Keneja tasta Mojsijeva izidoše iz grada palmova sa sinovima Judinijem u pustinju Judinu, koja je na jugu od Arada. I došavši življahu s narodom.
Sudije 1,17Potom izide Juda sa Simeunom bratom svojim, i pobiše Hananeje koji življahu u Sefatu, i raskopaše ga, i prozva se grad Orma.
Sudije 1,18I Gazu uze Juda s međama njezinijem, i Askalon s međama njegovijem, i Akaron s međama njegovijem.
Sudije 1,19Jer Gospod bješe s Judom, te osvoji goru; ali ne izagna onijeh koji življahu u dolini, jer imahu gvozdena kola.
Sudije 1,20I dadoše Halevu Hevron, kao što bješe zapovjedio Mojsije, a on izagna odande tri sina Enakova.
Sudije 1,21A sinovi Venijaminovi ne izagnaše Jevuseja koji življahu u Jerusalimu; nego Jevuseji ostaše u Jerusalimu sa sinovima Venijaminovijem do ovoga dana.
Sudije 1,22Izidoše i sinovi Josifovi na Vetilj, i Gospod bijaše s njima.
Sudije 1,23I uhodiše Vetilj sinovi Josifovi, a ime gradu bješe prije Luz.
Sudije 1,24I uhode vidješe čovjeka koji iđaše iz grada i rekoše mu: hajde pokaži nam kuda ćemo ući u grad, pa ćemo ti učiniti milost.
Sudije 1,25A on im pokaza kuda će ući u grad; i isjekoše u gradu sve oštrijem mačem, a onoga čovjeka pustiše sa svom porodicom njegovom.
Sudije 1,26I otide onaj čovjek u zemlju Hetejsku, i ondje sazida grad, i prozva ga Luz; to mu je ime do danas.
Sudije 1,27A Manasija ne izagna stanovnika iz Vet-Sana i sela njegovijeh, ni iz Tanaha i sela njegovijeh, ni stanovnika iz Dora i sela njegovijeh, ni stanovnika iz Ivleama i sela njegovijeh, ni stanovnika iz Megida i sela njegovijeh; i Hananeji stadoše živjeti u toj zemlji.
Sudije 1,28A kad ojača Izrailj, udari na Hananeje danak, ali ih ne izagna.
Sudije 1,29Ni Jefrem ne izagna Hananeje koji življahu u Gezeru; nego ostaše Hananeji s njim u Gezeru.
Sudije 1,30Zavulon ne izagna stanovnika iz Kitrona, ni stanovnika iz Nalola; nego ostaše Hananeji s njim, i plaćahu danak.
Sudije 1,31Asir ne izagna stanovnika iz Akona, ni stanovnika iz Sidona ni iz Alava, ni iz Ahaziva, ni iz Helve, ni iz Afika, ni iz Reova;
Sudije 1,32Nego Asir življaše među Hananejima, stanovnicima one zemlje, jer ih ne izagna.
Sudije 1,33Neftalim ne izagna stanovnika iz Vet-Semesa, ni stanovnika iz Vet-Anata; nego življaše među Hananejima stanovnicima one zemlje; i stanovnici u Vet-Semesu i u Vet-Anatu plaćahu im danak.
Sudije 1,34A Amoreji pritješnjavahu sinove Danove u gori, i ne dadijahu im slaziti u dolinu.
Sudije 1,35I Amoreji stadoše živjeti u gori Eresu, u Ajalonu i u Salvimu; a kad osili ruka doma Josifova, plaćaše danak.
Sudije 1,36A međa Amorejima bješe od gore Akravimske, od stijene pa na više.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje