Tražilica


Suci 2. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Suci 2,1Tada dođe Anđeo Gospodnji od Gilgale u Bokim i reče: "Ja sam vas izveo iz Egipta i doveo vas u zemlju, za koju sam se zakleo ocima vašim. Obećao sam: Neću prekinuti zavjeta svojega s vama dovijeka.
Suci 2,2A vi ne smijete sklapati savez sa stanovnicima te zemlje, nego morate porušiti žrtvenike njihove. Ali ne poslušaste zapovijedi moje. Zašto učiniste to?
Suci 2,3Zato i ja kažem: Neću ih odagnati ispred vas. Oni će vam biti protivnici, i idoli njihovi bit će vam zamka."
Suci 2,4Kad tako izgovori Anđeo Gospodnji svima sinovima Izraelovim, stade narod glasno plakati.
Suci 2,5Zato prozvaše ono mjesto Bokim. Oni prinesoše tamo žrtvu Gospodu.
Suci 2,6Kad je bio Jošua otpustio narod, raziđoše se sinovi Izraelovi, svaki u svoju baštinu, da zaposjednu zemlju.
Suci 2,7I narod je služio Gospodu za života Jošue i svih starješina, koje preživješe Jošuu i vidješe još sva velika djela Gospodnja, što ih učini Izraelu.
Suci 2,8Jošua, sin Nunov, sluga Gospodnji, umrije u dobi od sto i deset godina.
Suci 2,9Pokopaše ga u području baštine njegove u Timnat-Heresu u gori Efraimovoj, sjeverno od gore Gaaš.
Suci 2,10Kad se je onda i sav ovaj naraštaj pribrao k ocima svojim, i nastao drugi naraštaj iza njih, koji nije poznavao Gospoda ni djela, što ih je bio učinio Izraelu,
Suci 2,11Tada su sinovi Izraelovi činili, što se nije dopadalo Gospodu, i služili su baalima.
Suci 2,12A ostavili su Gospoda, Boga otaca svojih, koji ih je bio izveo iz Egipta. Potrčali su za drugim bogovima, bogovima pogana unaokolo, poklonili se njima i tako razgnjevili Gospoda.
Suci 2,13Kad su tako otpali od Gospoda i stali služiti baalu i aštartama,
Suci 2,14Raspali se gnjev Gospodnji proti sinovima Izraelovim, i on ih predade u ruke razbojnicima, koji ih oplijeniše. On pusti da padnu u ruke svojih neprijatelja unaokolo, tako da se više nijesu mogli održati pred svojim neprijateljima.
Suci 2,15Svaki put, kad bi pošli na vojsku, bila je ruka Gospodnja proti njima na nesreću njihovu, kao što je bio unaprijed rekao Gospod i kao što im se bio zakleo Gospod. I nevolja njihova bila je velika.
Suci 2,16Tada im je Gospod podizao suce, koji su ih izbavljali iz ruku neprijatelja njihovih.
Suci 2,17Ali ni sudaca svojih nijesu slušali, nego su tjerali s bogovima tuđim idolopoklonstvo i klanjali im se Brzo su zašli s puta, kojim su išli oci njihovi, koji su slijedili zapovijedi Gospodnje. Ali oni nijesu činili tako.
Suci 2,18Kad im je Gospod podizao suce, onda je Gospod bio sa sucem i izbavljao ih iz ruku neprijatelja njihovih, dok je živio sudac, jer bi Gospoda dirnule njihove tužbe na mučitelje i tlačitelje njihove.
Suci 2,19Ali čim bi umro sudac, potjerali bi oni ponovno još gore nego oci njihovi, trčali bi za drugim bogovima, služili im i klanjali im se. Nijesu se ostavljali djela svojih ni putova svojih opakih.
Suci 2,20Tada se raspali gnjev Gospodnji proti Izraelu, i reče: "Jer je taj narod prestupio moj zavjet, na koji sam obvezao oce njihove, i jer ne slijedi mojih zapovijedi,
Suci 2,21To ja neću više nijednoga goniti ispred njih između naroda, koje ostavi Jošua kad umrije.
Suci 2,22Po njima stavit ću na kušnju sinove Izraelove, hoće li se držati puta Gospodnjega i hoditi po njemu, kao što su činili oci njihovi, ili neće.
Suci 2,23Mjesto da odmah progna one narode, Gospod ih ostavi i ne predade ih u ruke Jošui.
Suci 2,1 Anđeo Jahvin dođe iz Gilgala u Bokim i reče: "Izveo sam vas iz Egipta i doveo vas u zemlju koju sam vam obećao zaklevši se ocima vašim. Rekao sam: `Neću raskinuti Saveza svog s vama dovijeka.
Suci 2,2A vi ne sklapajte saveza sa stanovnicima ove zemlje; nego rušite njihove žrtvenike!` Ali vi niste poslušali moga glasa. Što ste učinili?
Suci 2,3Zato vam kažem: neću ih odagnati pred vama. Nego, oni će vas tlačiti i bogovi njihovi bit će vam zamkom.
Suci 2,4Kad Anđeo Jahvin izreče te riječi svim Izraelcima, narod zakuka i zaplaka.
Suci 2,5I tako prozvaše ono mjesto Bokim i ondje prinesoše žrtve Jahvi.
Suci 2,6Tada Jošua otpusti narod i raziđoše se Izraelci svaki na svoju baštinu da zaposjednu zemlju.
Suci 2,7Narod je služio Jahvi svega vijeka Jošuina i svega vijeka starješina koje su nadživjele Jošuu i vidjele sva velika djela što ih je Jahve učinio Izraelu.
Suci 2,8Jošua, sin Nunov, sluga Jahvin, umrije u dobi od sto deset godina.
Suci 2,9Sahraniše ga u kraju što ga je baštinio u Timnat Heresu, u Efrajimovoj gori, sjeverno od planine Gaaša.
Suci 2,10A kada se sav onaj naraštaj pridružio svojim ocima, naslijedi ga drugi naraštaj koji nije mario za Jahvu ni za djela što ih je učinio Izraelu.

Suci 2,11Tada su sinovi Izraelovi počeli činiti ono što Jahvi nije po volji i služili su baalima.
Suci 2,12Ostaviše Jahvu, Boga otaca svojih, koji ih je izveo iz zemlje egipatske, i pođoše za drugim bogovima između bogova okolnih naroda. Klanjahu im se, razgnjeviše Jahvu.
Suci 2,13Otpali su od Jahve da bi služili Baalu i Aštarti.
Suci 2,14Zato Jahve izli gnjev svoj na Izraela: prepusti ih pljačkašima da ih plijene, izruči ih neprijateljima uokolo, tako te se ne mogoše oduprijeti.
Suci 2,15Što bi god počeli, ruka se Jahvina okretala protiv njih na njihovu nesreću, kao što im je Jahve rekao i kao što im se zakleo. I tako zapadoše u veliku nevolju.
Suci 2,16Tada im Jahve stade podizati suce da ih izbavljaju iz ruku onih koji su ih pljačkali.
Suci 2,17Ali oni ni svojih sudaca nisu slušali, nego se iznevjeriše s drugim bogovima te im se klanjahu. Brzo su zašli s puta kojim su išli oci njihovi slušajući Jahvine zapovijedi; oni nisu činili tako.
Suci 2,18Kada im je podizao suce, Jahve bijaše sa svakim sucem te ih izbavljaše iz ruku njihovih neprijatelja za svega vijeka sučeva, jer se sažalilo Jahvi koliko su uzdisali pod jarmom onih koji su ih ugnjetavali.
Suci 2,19A kada bi sudac umro, oni bi opet zapadali u veću pokvarenost nego njihovi oci. Išli su za drugim bogovima, služili im i klanjali im se, ne odustajući od svojih opakih djela i postupaka.
Suci 2,20Tada Jahve planu gnjevom na Izraela i reče: "Kad je taj narod pogazio Savez kojim sam obvezao njihove očeve i nije poslušao glasa moga,
Suci 2,21ni ja odsad neću pred njim potjerati ni jednoga između naroda što ih je Jošua po svojoj smrti ostavio",
Suci 2,22da bi njima stavio na kušnju Izraela: hoće li se ili neće držati Jahvinih putova kao što ih se držahu oci njihovi.
Suci 2,23Zato Jahve bijaše ostavio te narode i nije ih odmah izagnao ni predao Jošui u ruke.
Sudci 2,1Anđeo GOSPODOV uspe se iz Gilgala u Bokim i reče: ”Ja sam vas doveo iz Egipta i uveo u zemlju koju bijah po prisezi obećao vašim očevima. Ja bijah rekao: Nikad ja neću raskinuti *savez s vama,
Sudci 2,2a vi, vi ne sklapajte saveza sa stanovnicima ove zemlje; poobarajte njihove *oltare .Ali vi niste poslušali glasa mojega. Što ste to ondje učinili!
Sudci 2,3Tada ja rekoh: Ja ih neću protjerati pred vama; oni će za vas biti klopka, a bogovi njihovi bit će za vas zamka.
Sudci 2,4No, čim anđeo GOSPODOV bi uputio ove riječi svim sinovima Izraelovim, puk zavapi i oni počeše plakati.
Sudci 2,5Oni imenovaše to mjesto Bokim i ondje ponudiše *žrtve GOSPODU.
Sudci 2,6Jozua otpusti puk i sinovi Izraelovi odoše svatko k svojoj baštini za uzeti u posjed zemlju.
Sudci 2,7Puk služiše GOSPODA tijekom sveg Jozuinog života i sveg života *starješina koji produžiše svoje dane poslije Jozue koji bijahu vidjeli sva velika djela koja GOSPOD bijaše učinio za Izrael.
Sudci 2,8Jozua, sin Nunov, sluga GOSPODOV, umrije u dobi od 110 godina.
Sudci 2,9Sahraniše ga na području njegove baštine u Timnat-Herezu, u planini Efraim, na sjeveru brda Gaš
Sudci 2,10A potom sav taj naraštaj bi sjedinjen k svojim očevima; poslije njega bi jedan drugi naraštaj koji se podize, ali on nije upoznao ni GOSPODA, ni djelo koje on bijaše učinio za Izrael.
Sudci 2,11Sinovi Izraelovi činiše ono što je zlo u očima GOSPODOVIM, a služiše oni *Balima.
Sudci 2,12Oni napustiše GOSPODA, Boga svojih otaca koji ih bijaše izveo iz Egipta, i oni slijediše druge bogove među onim narodima koji ih okruživahu; oni se klanjahu pred njima i uvrijediše oni GOSPODA.
Sudci 2,13Oni napustiše GOSPODA i srušiše oni Bala i Astarte .
Sudci 2,14Gnjev GOSPODOV se raspali protiv Izraela: on ih izruči u ruke pljačkašima koji ih popljačkaše i prodaše uokolo neprijateljima njihovim. Oni ne biše više sposobni oduprijeti se neprijateljima svojim.
Sudci 2,15U svim njihovim istupiuma ruka GOSPODOVA bijaše nad njima za nanijeti im nesreću, kako to GOSPOD njima bijaše prisegao; njihova nevolja dostize krajnost.
Sudci 2,16Tad GOSPOD podize sudce koji ih izbaviše od onih koji ih pljačkahu.
Sudci 2,17Ali, čak i sudce svoje, oni ne slušaše, jer se prostituiraše Sdrugim bogovima i klanjahu se pred njima; oni Svrlo brzo odvojiše od puta kojim bijahu išli očevi njihovi koji bijahu slušali zapovi-jedi GOSPODOVE; oni ne postupiše tako;
Sudci 2,18Kad im GOSPOD podize sudce, GOSPOD bijaše sa sudcem i on ih oslobađaše neprijatelja njihovih tijekom čitavog sudčevog života, jer GOSPOD se dopustio uzbuditi njihovim tužbama pred onima koji ih tlačiše i koji ih zlostavljaše.
Sudci 2,19Ali, po smrti sudca, oni ponovo počeše prevjeravati, još više no očevi njihovi, slijedeći druge bogove, služeći ih i klanjajući se pred njima; oni u ničem ne zanijekaše svoju navadu i okorjelo ponašanje.
Sudci 2,20Gnjev GOSPODOV se razjari protiv Izraela. On reče: ”Pošto je ovaj narod prekršio moj *savez, onaj koji ja bijah propisao očevima njihovim, i pošto nije slušao moj glas,
Sudci 2,21ni ja, također, neću nastaviti izvlašćivati pred njim ni jedan od ovih naroda koje je Jozua ostavio na mjestu prije no što će umrijeti.“
Sudci 2,22Bilo je to da se Izrael kroznjih stavi na kušnju i sazna da li će čuvati ili ne put GOSPODOV idući njime kao što bijahu činili očevi njegovi .
Sudci 2,23Tako GOSPOD pusti odolijevati te narode ne izvlastivši ih prebrzo i ne izručivši ih Jozui.
Sudije 2,1I dođe anđeo Gospodnji od Galgala u Vokim i reče: izveo sam vas iz Misira i doveo vas u zemlju za koju sam se zakleo ocima vašim; i rekoh: neću pokvariti zavjeta svojega s vama dovijeka.
Sudije 2,2A vi ne hvatajte vjere sa stanovnicima te zemlje, oltare njihove raskopajte. Ali ne poslušaste glasa mojega. Šta ste to učinili?
Sudije 2,3Zato i ja rekoh: neću ih odagnati ispred vas, nego će vam biti kao trnje, i bogovi njihovi biće vam zamka.
Sudije 2,4A kad izgovori anđeo Gospodnji ove riječi svijem sinovima Izrailjevijem, narod podiže glas svoj i plaka.
Sudije 2,5Zato prozvaše ono mjesto Vokim; i ondje prinesoše žrtve Gospodu.
Sudije 2,6A Isus raspusti narod, i razidoše se sinovi Izrailjevi svaki na svoje našljedstvo, da naslijede zemlju.
Sudije 2,7I služi narod Gospodu svega vijeka Isusova i svega vijeka starješina koji živješe dugo iza Isusa koje bijahu vidjele sva velika djela Gospodnja što učini Izrailju.
Sudije 2,8Ali umrije Isus sin Navin sluga Gospodnji, kad mu bješe sto i deset godina.
Sudije 2,9I pogreboše ga u međama našljedstva njegova u Tamnat-Aresu u gori Jefremovoj sa sjevera gori Gasu.
Sudije 2,10I sav onaj naraštaj pribra se k ocima svojim, i nasta drugi naraštaj iza njih, koji ne poznavaše Gospoda ni djela koja je učinio Izrailju.
Sudije 2,11I sinovi Izrailjevi, činiše što je zlo pred Gospodom, i služiše Valima.
Sudije 2,12I ostaviše Gospoda Boga otaca svojih, koji ih je izveo iz zemlje Misirske, i pođoše za drugim bogovima između bogova onijeh naroda koji bijahu oko njih, i klanjaše im se, i razgnjeviše Gospoda.
Sudije 2,13I ostaviše Gospoda, i služiše Valu i Astarotama.
Sudije 2,14I razgnjevi se Gospod na Izrailja, i dade ih u ruke ljudima koji ih plijenjahu, i prodade ih u ruke neprijateljima njihovijem unaokolo, i ne mogaše se više držati pred neprijateljima svojim.
Sudije 2,15Kud god polažahu, ruka Gospodnja bješe protiv njih na zlo, kao što bješe rekao Gospod i kao što im se bješe zakleo Gospod; i bijahu u velikoj nevolji.
Sudije 2,16Tada im Gospod podizaše sudije, koji ih izbavljahu iz ruku onijeh što ih plijenjahu.
Sudije 2,17Ali ni sudija svojih ne slušaše, nego činiše preljubu za drugim bogovima, i klanjaše im se; brzo zađoše s puta kojim idoše oci njihovi slušajući zapovijesti Gospodnje; oni ne činiše tako.
Sudije 2,18I kad im Gospod podizaše sudije, bijaše Gospod sa svakim sudijom, i izbavljaše ih iz ruku neprijatelja njihovijeh svega vijeka sudijina; jer se sažali Gospodu radi njihova uzdisanja na one koji im krivo činjahu i koji ih cvijeljahu.
Sudije 2,19A kad sudija umrije, oni se vraćahu opet i bivahu gori od otaca svojih idući za bogovima drugim i služeći im i klanjajući im se; ne ostavljahu se djela svojih niti putova svojih opakih.
Sudije 2,20Zato se raspali gnjev Gospodnji na Izrailja, i reče: kad je taj narod prestupio moj zavjet koji sam zapovjedio ocima njihovijem, i ne poslušaše glasa mojega,
Sudije 2,21Ni ja neću više nijednoga goniti ispred njih između naroda koje ostavi Isus kad umrije,
Sudije 2,22Da njima kušam Izrailja hoće li se držati puta Gospodnjega hodeći po njemu, kao što su se držali oci njihovi, ili neće.
Sudije 2,23I Gospod ostavi te narode i ne izagna ih odmah ne predavši ih u ruke Isusu.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje