Tražilica


Suci 3. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Suci 3,1Ovo su narodi, koje ostavi Gospod, da po njima kuša sinove Izraelove u svemu onom, što još nijesu znali upogled vođenja rata u Kanaanu.
Suci 3,2Tako su naraštaji sinova Izraelovih imali da nauče vojništvo, jedino, to nijesu znali otprije.
Suci 3,3Pet je knezova filistejskih, svi Kanaanci, Sidonci i Hiveji, koji su prebivali na Libanonu, od gore Baal-Hermona do onamo, gdje se ide u Hamat.
Suci 3,4Oni su služili za to, da se po njima Izrael stavi na kušnju i da se vidi, hoće li slijediti naputke Gospodnje, na koje je bio obvezao oce njihove preko Mojsija.
Suci 3,5Tako su prebivali sinovi Izraelovi među Kanaancima, Hitejima, Amorejima, Perizejima, Hivejima i Jebusejima.
Suci 3,6Oni su uzimali sebi kćeri njihove za žene, davali svoje vlastite sinovima njihovim i služili bogovima njihovim.
Suci 3,7Kad su sinovi Izraelovi opet činili, što se nije dopadalo Gospodu, i kad su zaboravili Gospoda, Boga svojega, pa su služili baalima i lugovima,
Suci 3,8Raspali se gnjev Gospodnji proti Izraelu i dade ih u ruke Kušan-Rišataimu, kralju sjeverne Mezopotamije. Osam godina morali su sinovi Izraelovi služiti Kušan Rišataimu.
Suci 3,9Kad sinovi Izraelovi zavapiše Gospodu, podiže Gospod sinovima Izraelovim izbavitelja, da ih izbavi, Otniela, sina Kenaza, mlađega brata Kalebova.
Suci 3,10Na njega dođe duh Gospodnji, i on postade sudac u Izraelu. Kad on izađe na vojsku, predade mu Gospod u ruke Kušan-Rišataima, kralja sjeverne Mezopotamije, i on uništi Kušan Rišataima.
Suci 3,11I bila je sad zemlja mirna četrdeset godina, dok ne umrije Otniel, sin Kenezov.
Suci 3,12Kad su sinovi Izraelovi opet činili, Što se nije dopadalo Gospodu, učini Gospod kralja moapskoga, Eglona, jačim od sinova Izraelovih, jer su činili, što se nije dopadalo Gospodu.
Suci 3,13On se ujedini s Amoncima i Amalečanima, izađe i pobijedi sinove Izraelove, Tada zauzeše grad palmov.
Suci 3,14Nato su sinovi Izraelovi služili Eglonu, kralju moapskomu, osamnaest godina.
Suci 3,15I Gospod, kad sinovi Izraelovi zavapiše Gospodu, podiže im izbavitelja, Ehuda, sina Gere iz plemena Benjaminova, čovjeka, koji je bio ljevak. Kad jedanput sinovi Izraelovi poslaše po njemu danak Eglonu, kralju moapskomu,
Suci 3,16Napravi sebi Ehud bodež dvorezac od lakta u dužini, pričvrsti ga pod haljinu svoju s desne strane svoje,
Suci 3,17I tako predade danak Eglonu, kralju moapskomu, Eglon je bio čovjek vrlo debeo.
Suci 3,18Kad je bio gotov s predajom danka, otpusti ljude, koji su bili nosili danak,
Suci 3,19Vrati se opet sam pokraj idolskih likova u blizini Gilgale i reče "Imam, kralju, neku tajnu da ti kažem." Ovaj naredi šutnju. Tada se udaljiše svi, koji su bili kod njega.
Suci 3,20Ehud pristupi k njemu, a on je sjedio sam u svojoj hladovitoj gornjoj sobi, i Ehud reče: "Riječ Božju imam da ti kažem!" Kad on usta sa svojega prijestolja,
Suci 3,21Poteže Ehud lijevom rukom svojom, trgnu bodež od desne bedrice svoje i zatjera mu ga u trbuh,
Suci 3,22Tako da je držak odmah prodro za oštricom, i salo se sklopilo oko oštrice, jer nije opet izvukao bodeža iz trbuha. Pritom je nečist izašla.
Suci 3,23Tada Ehud izađe van u trijem, zatvori za sobom vrata gornje sobe i zaključa.
Suci 3,24Kad se je bio udaljio, dođoše sluge da pogledaju. Kako nađoše vrata gornje sobe zaključana, pomisliše: Bit će da obavlja potrebu svoju u hladovitoj klijeti.
Suci 3,25I tako su čekali veoma dugo. Ali kad on vrata gornje sobe još jednako nije otvarao, uzeše ključ i otvoriše. A tu je ležao gospodar njihov na podu mrtav.
Suci 3,26A Ehud, dok su oni čekali, bio je umakao, do idolskih likova došao i u Seir utekao.
Suci 3,27Čim se je vratio, zatrubi u trubu na gori Efraimovoj, i sinovi Izraelovi siđoše s njim s gore. On im je stajao na čelu.
Suci 3,28Na njegov poziv: "Hajdete za mnom, jer Gospod predade vam u ruke neprijatelje vaše, Moapce", siđoše oni za njim, zatvoriše Moapcima gazove Jordana i ne dadoše nikome prijeko.
Suci 3,29Pobiše tada Moabaca oko deset tisuća ljudi, sve jakih i hrabrih ljudi. Nitko ne umače.
Suci 3,30Tako se onda morade Moab podvrći vlasti Izraelovoj, i zemlja je bila mirna osamdeset godina.
Suci 3,31Poslije njega ustade Šamgar, sin Anatov. On pobi šest stotina Filisteja ostanom volujskim. I on je bio sudac u Izraelu.
Suci 3,1 Ovo su narodi koje je Jahve pustio da ostanu kako bi njima iskušavao sinove Izraelove, sve one koji ne iskusiše ratova kanaanskih.
Suci 3,2Bijaše to samo na korist pokoljenjima sinova Izraelovih da nauče vještinu ratovanja - barem oni koji nisu iskusili prijašnjih ratova:
Suci 3,3ostade pet knezova filistejskih i svi Kanaanci, Sidonci i Hivijci koji su živjeli na gori Libanonu od gore Baal-Hermona do ulaza u Hamat.
Suci 3,4Oni su poslužili da se iskuša Izrael: da bi se vidjelo hoće li se držati zapovijedi što ih je Jahve preko Mojsija dao njihovim ocima.
Suci 3,5Tako su Izraelci prebivali usred Kanaanaca, Hetita, Amorejaca, Perižana, Hivijaca i Jebusejaca;
Suci 3,6ženili se njihovim kćerima i davali svoje kćeri njihovim sinovima i služili njihovim bogovima.
Suci 3,7I činili su Izraelci ono što Jahvi nije bilo po volji. Zaboravili su Jahvu, svoga Boga, da bi služili baalima i aštartama.
Suci 3,8Tada Jahve planu gnjevom na Izraela i dade ih u ruke Kušanu Rišatajimu, kralju edomskom; i služiše Kušanu Rišatajimu osam godina.
Suci 3,9Tad Izraelci zavapiše Jahvi i Jahve im podiže izbavitelja, Otniela, sina Kenaza, mlađega brata Kalebova, da ih oslobodi.
Suci 3,10Duh Jahvin siđe na nj i on posta sucem Izraelu. I povede Izraela u boj. Jahve mu preda u ruke Kušana Rišatajima, kralja edomskog, i on pobijedi Kušana Rišatajima.
Suci 3,11Zemlja je otad bila u miru četrdeset godina. Poslije smrti Otniela, sina Kenazova,
Suci 3,12Izraelci su počeli opet činiti što je zlo u očima Jahvinim. Zato Jahve dade Eglonu, kralju moapskom, moć nad Izraelom, jer su činili što je zlo pred Jahvom.
Suci 3,13Eglon se ujedini sa sinovima Amonovim i Amalekovim, pođe na Izraela, potuče ga i osvoji Palmov grad.
Suci 3,14Izraelci su služili moapskom kralju Eglonu osamnaest godina.
Suci 3,15Tada Izraelci zavapiše Jahvi i Jahve im podiže izbavitelja - Ehuda, sina Gere iz Benjaminova plemena, čovjeka koji bijaše ljevak. I poslaše ga Izraelci da im odnese danak Eglonu, kralju moapskom.
Suci 3,16A Ehud načini sebi bodež sa dvije oštrice, lakat dug, i pripasa ga pod haljine uz desno bedro.
Suci 3,17I odnese danak Eglonu, kralju moapskom. Eglon bijaše vrlo debeo.
Suci 3,18Predavši danak, Ehud ode s ljudima koji bijahu donijeli danak.
Suci 3,19Ali kada je došao do idola u blizini Gilgala, vrati se i reče: "Imam ti, kralju, reći jednu tajnu!" Kralj mu odvrati: "Tiho!" I svi koji su uza nj bili izađu.
Suci 3,20Ehud uđe. Kralj je sjedio u hladovitoj gornjoj sobi; bio je sam. Ehud mu reče: "Imam, kralju, za tebe riječ od Boga!" On odmah usta s prijestolja.
Suci 3,21Tad Ehud lijevom rukom trgnu bodež s desnog bedra i satjera mu ga u trbuh.
Suci 3,22Za oštricom uđe sav držak i salo se sklopi za oštricom, jer Ehud nije mogao izvući oštricu iz trbuha. Nečist je izlazila odande.
Suci 3,23Ehud je otišao kroz trijem; za sobom je zatvorio vrata gornje sobe i zaključao ih.
Suci 3,24Kada je on otišao, vrate se sluge da pogledaju. Kako vrata gornje sobe bijahu zaključana, rekoše: "Bit će da je otišao na stranu, u klijet do hladovite sobe.
Suci 3,25Čekali su ga dugo, u nedoumici, jer on nije otvarao vrata gornje sobe. Naposljetku uzeše ključ i otvoriše: gospodar im ležao na tlu, mrtav.
Suci 3,26Dok su oni čekali, Ehud je pobjegao, prošao već idole i sklonio se u Seiru.
Suci 3,27Čim dođe u zemlju Izraelovu, zasvira u rog na Efrajimovoj gori; i siđoše Izraelci s njim s gore, a on im stajaše na čelu.
Suci 3,28I reče im: "Pođite za mnom! Jahve vam je u ruke predao Moapce, vaše neprijatelje." Oni krenuše za njim, zatvoriše Moapcima put preko gazova Jordana i ne dadoše nikome prijeko.
Suci 3,29Pobili su u to vrijeme oko deset tisuća Moabaca, sve kršnih i hrabrih ljudi, i nijedan im nije umakao.
Suci 3,30Toga su dana Moapci potpali pod ruku Izraelovu i zemlja bijaše mirna osamdeset godina.
Suci 3,31Poslije njega bijaše Šamgar, sin Anatov. On je pobio šest stotina Filistejaca ostanom volujskim. Tako je i on spasio Izraela.
Sudci 3,1Evo naroda koje GOSPOD ostavi odolijevati za staviti na kušnju Izrael, sve oni koji ne upoznaše nikako sve ratove Kanaanove; -
Sudci 3,2to bi samo za podučiti naraštaje sinova Izraelovih, za naučiti ih ratu, samo zato jer ga ranije ne bijahu upoznali-:
Sudci 3,3pet silnika filistinskih, svi Kanaanci, Sidonijanci i Hiviti koji nastanjivahu planinu Liban, od planine Bal-Hermon sve do Lebo-Hamata .
Sudci 3,4To bi da bi se putem njih stavio Izrael na kušnju, da se sazna da li će oni poslušati zapovijedi koje GOSPOD bijaše propisao njihovim očevima po posredništvu Mojsijevom.
Sudci 3,5Sinovi Izraelovi stanovaše u sred Kanaanaca, Hitita, *Amorita, Perizita, Hivita i Jebuzita;
Sudci 3,6oni uzeše kćeri njihove za žene i davaše oni njihove kćeri sinovima svojim; oni služiše bogove tuđe.
Sudci 3,7Sinovi Izraelovi činiše ono što je zlo u očima GOSPODA, Boga njihovog, i služiše oni *Bale i Ašere .
Sudci 3,8Gnjev GOSPODOV se razjari protiv Izraela i on ih prodade Kušan-Rišetaimu, kralju Arama od Dviju Rijeka; sinovi Izraelovi služiše Kušan-Rišetaima tijekom osam godina.
Sudci 3,9Sinovi Izraelovi zavapiše prema GOSPODU i GOSPOD podize za njih spasitelja koji ih spasi: Otniela, sina Kenazova, mlađeg brata Kalebovog.
Sudci 3,10Duh GOSPODOV bi na njemu i on sudiše IZRAEL. On pođe u rat, a GOSPOD mu izruči Kušan-Rišetaima, kralja Arama, i njegova ruka bi moćena protiv Kušan-Rišetaima.
Sudci 3,11Zemlja bi u miru tijekom 40 godina, potom Otniel, sin Kenazov, umrije .
Sudci 3,12Sinovi Izraelovi ponovo počeše činiti što je zlo u očima GOSPODOVIM i GOSPOD osmjeli Eglona, kralja Moaba, protiv Izraela pošto oni činiše što je zlo u očima GOSPODOVIM.
Sudci 3,13Eglon si pridruži sinove Amonove i Amalekove, potom odoše i potukoše Izrael; oni uzeše u posjed grad Palmier .
Sudci 3,14Sinovi Izraelovi slučiše Eglonu, kralju Moaba, tijekom osamnaest godina.
Sudci 3,15Sinovi Izraelovi zavapiše prema GOSPODU i GOSPOD im podiže spasitelja, Ehuda, sina Gerinog, Benjaminita, koji bijaše ljevak. Po njegovom posredništvu sinovi Izraelovi poslaše jedan danak Egloni, kralju Moaba.
Sudci 3,16Ehud sina Gerain si načini jedan bodež sa dva sječiva, dug jedan gomed, i zakači ga ispod odjeće užsvoju desnu butinu.
Sudci 3,17On ponudi dakle danak Eglonu, kralju Moaba; no Eglon bijaše jedan veoma debeo čovjek.
Sudci 3,18čim bi završio predstavljati danak, Ehud isprati ljude koji bijahu donijeli danak,
Sudci 3,19ali on, stigovši do Idola koji su pokraj Gilgala, vrati se i reče: ” Ja imam za tebe jednu povjerljivu riječ, o kralju! “ Ovaj reče: ” Odstranite se! “ I, svi oni koji bijahu stajali pokraj njega povukoše se.
Sudci 3,20Ehud dođe prema Eglonu dok ovaj bijaše sjedio u dobro prozračenoj gornjoj sobi koja bijaše čuvana za njega Ehud reče: Ja imam jednu riječ Božju za tebe“, a kralj se dize sa svojeg sjedišta.
Sudci 3,21Ehud ispruži svoju lijevu ruku, uze bodež šdesnog bedra i zabode ga u kraljev trbuh.
Sudci 3,22I sama šaka uđe poslije sječiva i drob se zaklopi nad sječivom, jer Ehud ne bijaše povukao bodeža izkraljevog trbuha; tada Ehud iziđe kroz prozor
Sudci 3,23pošto je zatvorio vrata sobe za sobom i zakračunao ih.
Sudci 3,24On iziđe, sluga kraljeve dođoše i vidješe: kad evo, sva vrata gornje sobe bijahu zakračunana, i oni rekoše: ” Bez sumnje pokrio si je stopala u sobi za osvježenje. “
Sudci 3,25Oni čekaše sve dok se ne zabrinuše: jer još nikako se vrata ne otvarahu na gornjoj sobi. Tad oni uzeše ključ, otvoriše kad ono njihov gospodar ležaše na zemlji, mrtav .
Sudci 3,26Što se tiče Ehuda on bijaše pobjegao dok oni čekaše; u stvari on bijaše prešao Idole i izbavio se put Seira .
Sudci 3,27No, čim stiže, on zatrubi u rog u planini Efraimovoj; sinovi Izraelovi siđoše s njim s planine, on njima na čelu.
Sudci 3,28On im reče: ” Slijedite me, jer GOSPOD je izručio vaše neprijatelje, Moabite, u vaše ruke. “ Oni siđoše iza njega, zauzeše gažna Jordanu koji bijaše u Moabu i ne pustiše nikog prijeći.
Sudci 3,29U ono vrijeme oni potukoše Moab, otprilike deset tisuća ljudi, svi krupni i srčani, i nitko ne izmače.
Sudci 3,30U ono vrijeme Moab bi podvrgnut pod ruku Izraelovu i zemlja imade mir 80 godina.
Sudci 3,31Poslije Ehuda bi Šamgar, sin Anatov. On pobijedi Filistince, na broju 600 ljudi, Sjednom badljom za goveda; tako on spasi Izrael.
Sudije 3,1A ovo su narodi koje ostavi Gospod da njima kuša Izrailj, sve one koji ne znahu za ratove Hananske,
Sudije 3,2Da bi barem natražje sinova Izrailjevijeh znalo i razumijelo što je rat, barem oni koji od prije nijesu znali:
Sudije 3,3Pet kneževina Filistejskih, i svi Hananeji i Sidonci i Jeveji, koji življahu na gori Livanu od gore Val-Ermona do Emata.
Sudije 3,4Ti narodi ostaše da se Izrailj njima kuša, da se vidi hoće li slušati zapovijesti Gospodnje, koje je zapovjedio ocima njihovijem preko Mojsija.
Sudije 3,5I življahu sinovi Izrailjevi usred Hananeja i Heteja i Amoreja i Ferezeja i Jeveja i Jevuseja.
Sudije 3,6I ženjahu se kćerima njihovijem i udavahu kćeri svoje za sinove njihove, i služahu bogovima njihovijem.
Sudije 3,7I činjahu sinovi Izrailjevi što je zlo pred Gospodom, i zaboraviše Gospoda Boga svojega i služahu Valima i lugovima.
Sudije 3,8Zato se razgnjevi Gospod na Izrailja, i dade ih u ruke Husan-Risatajimu caru Mesopotamskom; i služaše sinovi Izrailjevi Husan-Risatajimu osam godina.
Sudije 3,9Potom vapiše sinovi Izrailjevi ka Gospodu, i podiže Gospod izbavitelja sinovima Izrailjevijem da ih izbavi, Gotonila sina Kenezova, mlađega brata Halevova,
Sudije 3,10I bijaše na njemu duh Gospodnji, i suđaše Izrailju; i izide na vojsku, i predade mu Gospod u ruke Husan-Risatajima cara Mesopotamskoga; i ruka njegova nadjača Husan-Risatajima.
Sudije 3,11I zemlja bi mirna četrdeset godina. Potom umre Gotonilo sin Kenezov.
Sudije 3,12A sinovi Izrailjevi stadoše opet činiti što je zlo pred Gospodom; a Gospod ukrijepi Eglona cara Moavskoga na Izrailja, jer činjahu što je zlo pred Gospodom.
Sudije 3,13Jer skupi k sebi sinove Amonove i Amalike, i izašavši pobi Izrailja, i osvojiše grad palmov.
Sudije 3,14I sinovi Izrailjevi služiše Eglonu caru Moavskom osamnaest godina.
Sudije 3,15Potom vapiše sinovi Izrailjevi ka Gospodu; i Gospod im podiže izbavitelja Aoda sina Gire sina Venijaminova, čovjeka koji bijaše ljevak. I poslaše sinovi Izrailjevi po njemu dar Eglonu caru Moavskom.
Sudije 3,16A Aod načini sebi mač sa obje strane oštar, od lakta u dužinu; i pripasa ga pod haljine svoje uz desnu bedricu.
Sudije 3,17I odnese dar Eglonu caru Moavskom; a Eglon bješe čovjek vrlo debeo.
Sudije 3,18I kad predade dar, otpusti ljude koji su nosili dar.
Sudije 3,19Pa sam vrativ se od likova kamenijeh, koji bijahu kod Galgala, reče: imam, care, neku tajnu da ti kažem. A on reče: muči! I otidoše od njega svi koji stajahu pred njim.
Sudije 3,20A Aod pristupi k njemu; a on sjeđaše sam u ljetnoj sobi; pa reče Aod: riječ Božiju imam da ti kažem. Tada on usta s prijestola.
Sudije 3,21A Aod poteže lijevom rukom svojom i uze mač od desne bedrice i satjera mu ga u trbuh,
Sudije 3,22I držak uđe za mačem, i salo se sklopi za mačem, te ne može izvući mača iz trbuha; i izide nečist.
Sudije 3,23Potom izide Aod iz sobe, i zatvori vrata za sobom i zaključa.
Sudije 3,24A kad on otide, dođoše sluge, i pogledaše, a to vrata od sobe zaključana, pa rekoše: valjda ide napolje u klijeti do ljetne sobe.
Sudije 3,25I već im se dosadi čekati a vrata se od sobe ne otvaraju, te uzeše ključ i otvoriše, a gle, gospodar im leži na zemlji mrtav.
Sudije 3,26A Aod dokle se oni zabaviše pobježe i prođe likove kamene, i uteče u Seirot.
Sudije 3,27A kad dođe, zatrubi u trubu u gori Jefremovoj; i sidoše s njim sinovi Izrailjevi s gore, a on naprijed.
Sudije 3,28Pa im reče: hajdete za mnom, jer Gospod predade vam u ruke neprijatelje vaše Moavce. I sidoše za njim, i uzeše Moavcima brodove Jordanske, i ne dadijahu nikome prijeći.
Sudije 3,29I tada pobiše Moavce, oko deset tisuća ljudi, sve bogate i hrabre, i nijedan ne uteče.
Sudije 3,30Tako u taj dan potpadoše Moavci pod ruku Izrailjevu; i zemlja bi mirna osamdeset godina.
Sudije 3,31A posle njega nasta Samegar sin Anatov, i pobi šest stotina Filisteja ostanom volujskim, i izbavi i on Izrailja.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje