Tražilica


Ponovljeni zakon 14. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ponovljeni zakon 14,1Vi ste djeca Gospoda, Boga svojega. Ne smijete zbog mrtvaca zareze sebi praviti i brijati se na čelu.
Ponovljeni zakon 14,2Jer ti si narod, koji je svet Gospodu, Bogu svojemu. Tebe izabra Gospod između svih naroda na zemlji, da mu pripadaš kao njegov vlastiti narod.
Ponovljeni zakon 14,3Ne smiješ jesti ništa gnusno.
Ponovljeni zakon 14,4Ovo su životinje, koje smijete jesti: goveče, ovca, koza,
Ponovljeni zakon 14,5Jelen, gazela, damjak, kozorog, sajga, bivo i divokoza.
Ponovljeni zakon 14,6Sve životinje, što imaju papke razdvojene, i to oboje papke posve razdvojene, i što ujedno preživaju, smijete jesti.
Ponovljeni zakon 14,7Ali ne smijete jesti od preživača i od onih, što imaju papke razdvojene, a to su: devu, zeca i kunelića. Oni doduše preživaju, ali nemaju papaka razdvojenih. Oni vam moraju biti nečisti.
Ponovljeni zakon 14,8Nadalje svinju. Ona ima doduše papke razdvojene, ali ne preživa. Ona vam mora biti nečista. Mesa njihova ne smijete jesti i strvine njihove ne smijete se dodijevati.
Ponovljeni zakon 14,9Od svih životinja, to živu u vodi, smijete jesti ove: Sve, što imaju peraje i ljuske, smijete jesti.
Ponovljeni zakon 14,10A sve, što nemaju peraja i ljusaka, ne smijete jesti. One vam moraju biti nečiste.
Ponovljeni zakon 14,11Sve ptice čiste smijete jesti.
Ponovljeni zakon 14,12Ovih ne smijete jesti: orla, strvinara, jastrijeba,
Ponovljeni zakon 14,13Piljuga, kobaca, raznih vrsta sokola,
Ponovljeni zakon 14,14Svih vrsta gavranova,
Ponovljeni zakon 14,15Nadalje noja, lastavice, galeba i raznih vrsta kobaca,
Ponovljeni zakon 14,16Lovnog ćuvika, ušare, labuda,
Ponovljeni zakon 14,17Pelikana, plamenca, gnjurca,
Ponovljeni zakon 14,18Rode, svih vrsta čapalja, pupavca i šišmiša.
Ponovljeni zakon 14,19I sve male krilate životinje neka su vam nečiste i ne smiju se jesti.
Ponovljeni zakon 14,20Sve ptice čiste smijete jesti.
Ponovljeni zakon 14,21Nikakve uginule životinje ne smijete jesti. Strancu, koji boravi u tvojim mjestima, smiješ je dati da jede ili je prodati strancu. Ali ti si narod, koji je svet Gospodu, Bogu svojemu. Jareta ne smiješ kuhati u mlijeku matere njegove.
Ponovljeni zakon 14,22Odbroj svake godine desetinu od svega roda usjeva svojega, što izraste na njivi!
Ponovljeni zakon 14,23Jedi pred Gospodom, Bogom svojim, na mjestu, koje izabere sebi, da tamo prebiva ime njegovo, desetinu svojega žita, vina i ulja i prvine svojih goveda i ovaca, da se naučiš vazda bojati se Gospoda, Boga svojega!
Ponovljeni zakon 14,24Ako li je put za te predug, tako da ne možeš odnijeti, jer je od tebe predaleko udaljeno mjesto, koje izabra Gospod za prebivalište imenu svojemu, kad te blagoslovi Gospod, Bog tvoj,
Ponovljeni zakon 14,25Onda učini u novac! Uzmi novac sa sobom i otidi u mjesto, koje izabra sebi Gospod, Bog tvoj!
Ponovljeni zakon 14,26Kupi za novac svega, što želiš, goveda, ovaca, vina, jakih pića i svega, što ti zaište srce! I jedi ondje pred Gospodom, Bogom svojim, te se veseli s porodicom svojom!
Ponovljeni zakon 14,27Pri tom ne zaboravi na Levita, koji boravi u mjestima tvojim, jer on nema kod tebe dijela ni baštine.
Ponovljeni zakon 14,28Svake treće godine odvoji svu desetinu od dohodaka svojih one godine i ostavi je u svojemu mjestu!
Ponovljeni zakon 14,29Onda mogu doći Levit, koji kod tebe nema dijela ni baštine, stranac, sirota i udova, koji živu u tvojim mjestima, i najesti se do sitosti, da te blagoslovi Gospod, Bog tvoj, u svim poslovima, što ih obavlja.
Ponovljeni zakon 14,1 Vi ste sinovi Jahve, Boga svoga. Nemojte na sebi praviti ureza ni podstriga na čelu za pokojnikom.
Ponovljeni zakon 14,2Ta ti si narod posvećen Jahvi, Bogu svome; Jahve je odabrao tebe između svih naroda na zemlji da budeš njegov narod, njegova predraga svojina.
Ponovljeni zakon 14,3Ništa odvratno nemojte jesti.
Ponovljeni zakon 14,4Ovo su životinje koje možete jesti: vol, ovca, koza,
Ponovljeni zakon 14,5jelen, srna, srndać, kozorog, antilopa, bivol i divokoza;
Ponovljeni zakon 14,6možete jesti svaku životinju koja ima razdvojene papke - nadvoje posve razdvojene - i koja preživa.
Ponovljeni zakon 14,7Samo od preživača ili od životinja s razdvojenim čaporcima ne možete jesti ove : devu, arnebeta i svisca. Te, naime, iako preživaju, nemaju razdvojenih papaka; neka su za vas nečiste.
Ponovljeni zakon 14,8A svinja, premda ima papke razdvojene, ne preživa: neka je za vas nečista. Njezina mesa nemojte jesti niti se njezina strva doticati.
Ponovljeni zakon 14,9A od svega što u vodi živi ovo možete jesti: što god ima ljuske i peraje, možete jesti.
Ponovljeni zakon 14,10A što nema ljusaka i peraja, ne smijete jesti. To neka je za vas nečisto.
Ponovljeni zakon 14,11Svaku čistu pticu možete jesti.
Ponovljeni zakon 14,12Ali ovih ne smijete jesti: orla strvinara i jastreba,
Ponovljeni zakon 14,13tetrijeba, sokola bilo koje vrste;
Ponovljeni zakon 14,14gavrana bilo koje vrste;
Ponovljeni zakon 14,15noja, kopca, galeba ni kraguja bilo koje vrste;
Ponovljeni zakon 14,16sove, jejine i labuda;
Ponovljeni zakon 14,17pelikana, bijelog strvinara i gnjurca;
Ponovljeni zakon 14,18rode, čaplje bilo koje vrste; pupavca i šišmiša.
Ponovljeni zakon 14,19Svi krilati kukci neka su za vas nečisti - ne smijete ih jesti.
Ponovljeni zakon 14,20Sve krilato čisto možete jesti.
Ponovljeni zakon 14,21Ne smijete jesti ništa što crkne. Daj to pridošlici koji boravi u tvojim gradovima neka jede ili pak prodaj tuđincu. Jer ti si narod posvećen Jahvi, Bogu svome. Ne kuhaj kozleta u mlijeku njegove majke!
Ponovljeni zakon 14,22Odvajaj desetinu dohotka svake godine od svega što tvoj usjev u polju donese.
Ponovljeni zakon 14,23A onda blaguj desetine svoga žita, svoga vina, svoga ulja i prvine svoje krupne i sitne stoke u nazočnosti Jahve, Boga svoga, na mjestu koje on odabere da svoje ime ondje nastani; da se tako naučiš zauvijek bojati se Jahve, Boga svoga.
Ponovljeni zakon 14,24Bude li ti put predug te ne mogneš donijeti desetine - jer je mjesto što ga Jahve odabere da u njemu nastani svoje ime previše daleko od tebe - tada, kad te Jahve, Bog tvoj, blagoslovi,
Ponovljeni zakon 14,25prodaj to za novac, uzmi novac u ruku pa idi u mjesto što ga odabere Jahve, Bog tvoj.
Ponovljeni zakon 14,26Ondje za novac kupi što želiš: goveče, sitno živinče, vino ili opojno piće - što god ti duša zaželi. Ondje u nazočnosti Jahve, Boga svoga, blaguj i veseli se ti i tvoji ukućani.
Ponovljeni zakon 14,27Ne zanemaruj levita koji bude u tvojim gradovima, jer on nema udjela ni baštine s tobom.
Ponovljeni zakon 14,28Na kraju svake treće godine iznesi svu desetinu svoga prihoda od te godine i položi je na svoja vrata.
Ponovljeni zakon 14,29Pa neka dođe levit - jer nema udjela ni baštine s tobom - došljak, sirota i udovica koji budu živjeli u tvom gradu i neka jedu i neka se nasite. Tako će te blagoslivljati Jahve, Bog tvoj, u svim poslovima što ih tvoja ruka poduzme.
Deuteronom 14,1Vi ste sinovi za GOSPODA, Boga svog. Vi nećete sebi zarezivati tijela i nećete nositi postriga na čelu za jednim mrtvim.
Deuteronom 14,2Jer ti si jedan narod posvećen GOSPODU, Bogu svojem; ti si taj kojeg je GOSPOD, Bog tvoj izabrao za postati narodom koji je njegov osobni dio među svim narodima koji su na površini zemlje.
Deuteronom 14,3Ti nećeš jesti ništa gnusno.
Deuteronom 14,4Evo životinja koje vi možete jesti: govedo, janje ili kozu,
Deuteronom 14,5jelena, gazelu, daima, kozoroga, antilopu, srndaća, divlju kozu .
Deuteronom 14,6Svaka životinja koja ima rascijepljena stopala u dva papka i koja preživa, vi ju možete jesti.
Deuteronom 14,7Tako, između preživača i među životinjama koje imaju rascijepljena kopita, vi nećete jesti ove: devu, divljeg zeca, damana, jer preživaju, ali nemaju kopita; za vas, one su *nečiste.
Deuteronom 14,8A svinja, jer ima papke, ali ne preživa, za vas je nečista: vi ne smijete jesti ni njihovog mesa ni dodirivati njihovu lješinu.
Deuteronom 14,9Između svih vodenih životinja, evo koje vi možete jesti: svaka životinja koja ima peraje i ljusku, vi ju možete jesti;
Deuteronom 14,10ali ništa što nema peraje i ljusku, vi to ne možete jesti; za vas je *nečisto.
Deuteronom 14,11Svaka čista ptica, vi ju možete jesti.
Deuteronom 14,12Ali, evo ptica koje vi nećete jesti : orao, orao bradan, morski orao,
Deuteronom 14,13škanjac, sup, različite vrste jastrebova,
Deuteronom 14,14sve vrste gavranova,
Deuteronom 14,15noj, sova, galeb, različite vrste kobaca,
Deuteronom 14,16sovuljaga, jejina, sova ušara,
Deuteronom 14,17vrana, strvinar, kormoran,
Deuteronom 14,18roda, različite vrste čaplje, pupavac i slijepi miš.
Deuteronom 14,19Svaka krilata životinja je *nečista za vas, neće se jesti.
Deuteronom 14,20Svaka životinja koja ima krila i koja je čista, vi ju možete jesti.
Deuteronom 14,21Vi nećete jesti nikakvu crknutu životinju: dat ćeš ju useljeniku koji je u tvojem gradu, i on će ju moći jesti; ili je prodaj strancu. Jer ti si jedan narod posvećen GOSPODU, svojem Bogu. Ti nećeš staviti kuhati jare u mlijeku svoje majke .
Deuteronom 14,22Ti ćeš uzimati svake godine dîm na sve proizvode od onog što budeš sijao i što bude izniklo u tvojim poljima.
Deuteronom 14,23Pred GOSPODOM svojim Bogom, na mjestu koje bude izabrao za boraviti *imenu svojem, ti ćeš jesti dîm od svojeg žita, svojeg novog vina i ulja svog, i prvijence od svoje krupne i svoje sitne stoke; tako, ti ćeš naučiti bojati se GOSPODA Boga svojeg svakog dana.
Deuteronom 14,24A kad cesta bude suviše duga da možeš donijeti svoj dîm, ako je mjesto što ga bude GOSPOD Bog tvoj izabrao za postaviti *ime svoje daleko od tebe, i ako GOSPOD Bog tvoj te napunio blagoslovima,
Deuteronom 14,25tad ćeš ti zamijeniti dîm za novac, stisnut ćeš novac u svojoj ruci, i ići k mjestu koje što ga GOSPOD, Bog tvoj bude izabrao.
Deuteronom 14,26Ondje, zamijenit ćeš novac za sve što želiš: od krupne i od sitne stoke, vina, prevrelih pića, i sveg što želiš: i jest ćeš ti ondje pred GOSPODOM, Bogom svojim, i bit ćeš radostan sa svojim ukućanima.
Deuteronom 14,27Glede *levita koji je u tvjim gradovima tvojim, njega koji nema ni dijela ni baštine s tobom, ti ga nećeš zanemariti.
Deuteronom 14,28Na izmaku tri godine, ti ćeš dati sav dîm od svojih proizvoda od te godine, ali ćeš ih odložiti u svojem gradu;
Deuteronom 14,29tad će doći *levit - on koji nema ni dijela ni baštine s tobom - izbjeglica, siroče i udovica koji su u tvojim gradovima, i oni će jesti do sitosti, da bi te GOSPOD Bog tvoj blagoslovio u svim tvojim radnjama.Otpuštanje dugova svakih sedam godina
5. Mojsijeva 14,1Vi ste sinovi Gospoda Boga svojega; nemojte se rezati niti brijati među očima za mrtvacem.
5. Mojsijeva 14,2Jer si narod svet Gospodu Bogu svojemu, i tebe izabra Gospod da si mu narod osobit između svijeh naroda na zemlji.
5. Mojsijeva 14,3Ne jedi ništa gadno.
5. Mojsijeva 14,4Ovo su životinje koje ćete jesti: goveče, ovcu, kozu,
5. Mojsijeva 14,5Jelena, srnu, bivola, divokozu, jednoroga i kozu kamenjaču;
5. Mojsijeva 14,6I sve životinje koje imaju papke rascijepljene na dvoje, i koje preživaju između životinja, njih jedite.
5. Mojsijeva 14,7Ali ne jedite onijeh koje samo preživaju ili koje samo imaju papke rascijepljene na dvoje, kao: kamile, zeca, pitomoga zeca, jer preživaju, a nemaju papaka razdvojenijeh; da vam je nečisto;
5. Mojsijeva 14,8Ni svinjčeta, jer ima razdvojene papke, ali ne preživa; da vam je nečisto; mesa od njega ne jedite, i strva se njegova ne dohvatajte.
5. Mojsijeva 14,9A između onijeh što su u vodi, jedite ove: što god ima pera i ljuske, jedite;
5. Mojsijeva 14,10A što nema pera i ljusaka, ne jedite; da vam je nečisto.
5. Mojsijeva 14,11Sve ptice čiste jedite;
5. Mojsijeva 14,12A ovijeh ne jedite: orla, ni jastrijeba, ni morskoga orla,
5. Mojsijeva 14,13Ni sokola, ni eje, ni kraguja po vrstama njihovijem,
5. Mojsijeva 14,14Ni gavrana po vrstama njegovijem,
5. Mojsijeva 14,15Ni ćuka, ni sovuljage, ni liske, ni kopca po vrstama njegovijem, ni buljine, ni ražnja, ni labuda,
5. Mojsijeva 14,16NI buljine, ni ražnja, ni labuda,
5. Mojsijeva 14,17Ni gema, ni svrake, ni gnjurca,
5. Mojsijeva 14,18Ni rode, ni čaplje po vrstama njezinijem, ni pupavca, ni ljiljka.
5. Mojsijeva 14,19I sve bubine krilate da su vam nečiste; ne jedite ih.
5. Mojsijeva 14,20I sve ptice čiste jedite.
5. Mojsijeva 14,21Ništa mrcino ne jedite; došljaku koji je kod tebe podaj neka jede ili prodaj tuđinu; jer si narod svet Gospodu Bogu svojemu. Ne kuhaj jareta u mlijeku matere njegove.
5. Mojsijeva 14,22Desetak daji od svega roda usjeva svojega, što dođe s njive tvoje, svake godine.
5. Mojsijeva 14,23I jedi pred Gospodom Bogom svojim na mjestu koje izbere da ondje nastani ime svoje, desetak od žita svojega, od vina svojega i ulja svojega, i prvine stoke svoje krupne i sitne, da se učiš bojati se Gospoda Boga svojega svagda.
5. Mojsijeva 14,24Ako bi ti put bio dalek, te ne bi mogao odnijeti zato što je daleko od tebe mjesto, koje izabere Gospod Bog tvoj da ondje namjesti ime svoje, kad te Gospod Bog tvoj blagoslovi,
5. Mojsijeva 14,25Onda učini u novac, i uzev u ruku svoju otidi u mjesto koje izabere Gospod Bog tvoj,
5. Mojsijeva 14,26I za te novce uzmi što zaželi duša tvoja, goveda, ovaca, vina ili drugog jakog pića, i što god bi zaželela duša tvoja, pa jedi ondje pred Gospodom Bogom svojim, i veseli se ti i dom tvoj.
5. Mojsijeva 14,27Ali Levita koji bi bio u mjestu tvom, nemoj ostaviti, jer nema dijela ni našljedstva s tobom.
5. Mojsijeva 14,28Svake treće godine odvoj sav desetak od dohodaka svojih one godine, i ostavi ga u svom mjestu.
5. Mojsijeva 14,29Pa neka dođu Leviti (jer nemaju dijela ni našljedstva s tobom) i došljaci i sirote i udovice što su u mjestu tvojem, i neka jedu i nasite se, da bi te blagoslovio Gospod Bog tvoj u svakom poslu ruku tvojih, koji bi radio.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje