Tražilica


Ezra 10. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ezra 10,1Dok se je Ezra molio tako i plačući pred hramom Božjim prostrt priznavao krivnju svoju, skupi se oko njega veliko mnoštvo Izraelaca, ljudi, žena i djece, i narod je plakao gorko,
Ezra 10,2Tada progovori Šekanija, sin Jehielov, od sinova Elamovih i reče Ezri: "Mi smo se ogriješili o Boga svojega, što smo uzimali žene tuđinke iz naroda zemaljskih. Ali još ima ufanja Izraelu za to.
Ezra 10,3Mi ćemo se sada Bogu svojemu svečano obvezati, da ćemo otpustiti sve žene s djecom njihovom, ako ti, Gospode, i oni, koji se boje zakona Boga našega, držite to za korisno. Po zakonu neka se postupa!
Ezra 10,4Ustani, jer je ovo tvoj posao. Mi smo uza te. Budi hrabar u tom!"
Ezra 10,5Ezra ustade i zakle glavare svećenika, Levita i svega Izraela, da učine po tom prijedlogu; i zakleše se.
Ezra 10,6Potom ostavi Ezra mjesto pred hramom Božjim i otide u sobu Johanana, sina Elijašibova. On uđe tamo. Ali nije jeo ni pio ništa, jer je rastužen radi opačine onih, koji se vratiše iz ropstva.
Ezra 10,7Onda oglasiše po Judeji i Jerusalemu, da se svi, koji se vratiše iz ropstva, imaju skupiti u Jerusalemu.
Ezra 10,8Onome, koji ne bi došao za tri dana prema zaključku knezova i starješina, uništit će se sve što ima, a on sam bit će isključen i zajednice onih, koji se vratiše iz ropstva.
Ezra 10,9I skupiše se svi ljudi od Jude i Benjamina za tri dana u Jerusalem. Bilo je devetoga mjeseca, dvadesetog dana u mjesecu. Sav je narod sjedio na trgu pred hramom Božjim, dršćući radi te tvari i od dažda.
Ezra 10,10Svećenik Ezra diže se i reče im: "Svi se ogriješiste, kad se oženiste tuđinkama, te stim još umnožiste krivnju Izraelovu.
Ezra 10,11Zato sad priznajte krivnju pred Gospodom, Bogom otaca svojih, li činite po volji njegovoj! Odvojite se od naroda zemaljskih i od žena tuđinki!"
Ezra 10,12Sva skupština odgovori u sav glas: "Spremni smo da tako učinimo, kako si nam rekao.
Ezra 10,13Ali naroda ima mnogo, i vrijeme je dažda. Ne može se zato ostati Vani. I ta stvar ne da se svršiti u jedan ili u dva dana, jer nas ima veoma mnogo, koji sagriješismo u tom.
Ezra 10,14Nasi predstojnici neka bi jamčili za svu zajednicu, da svi, koji su u gradovima našim doveli kući žene tuđinke, dođu u određeno vrijeme i s njima starješine i suci pojedinih gradova, dokle se od nas ne odvrati žestoki gnjev Boga našega za tu stvar!"
Ezra 10,15Samo Jonatan, sin Asahelov, i Jahzija, sin Tikvin, nastupiše proti. Mešulam i Levit Šabetaj podupirali ga.
Ezra 10,16Ali oni, koji se vratiše iz ropstva, učiniše po gornjem prijedlogu. Svećenik Ezra izabra sebi po pojedinim obiteljima ljude, obiteljske poglavare, zabilježivši sve poimence. Ovi održaše prvoga dana desetoga mjeseca sjednicu, da izvide stvar.
Ezra 10,17Oni svršiše sa svima onima, koji su bili kući doveli žene tuđinke, do prvoga dana prvoga mjeseca.
Ezra 10,18Među svećenstvom nađoše se ovi, koji su se bili oženili ženama tuđinkama: Od potomaka Ješue, sina Josadakova, i od drugova njegovih; Maaseja, Eliezer, Jarib i Gedalija.
Ezra 10,19Oni dadoše ruku svoju na to, da će pustiti žene svoje. Njihova dužna žrtva bila je jedan ovan za krivnju njihovu.
Ezra 10,20Od potomaka Imerovih: Hanani i Zebadija.
Ezra 10,21Od potomaka Harimovih: Maaseja, Elija, Šemaja, Jehiel i Uzija.
Ezra 10,22Od potomaka Pašhurovih: Elioenaj, Maaseja, Išmael, Netanel, Jozabad i Elasa.
Ezra 10,23Od Levita: Jozabad, Šimej, Kelaja, i Kelita nazvan, Petahja, Juda i Eliezer,
Ezra 10,24Od pjevača: Elijašib, i od vratara: Šalum, Telem i Uri
Ezra 10,25Od ostalih sinova Izraelovih, od potomaka Paroševih: Ramja, Jizija, Malkia, Mijamin, Eleazar, Malkija i Benaja
Ezra 10,26Od potomaka Elamovih: Matanija, Zaharija, Jehiel, Abdi, Jerimot i Elija.
Ezra 10,27Od potomaka Zatuovih: Elioenaj, Elijašib, Matanija, Jeremot, Zabad i Aziza.
Ezra 10,28Od potomaka Bebajevih: Johanan, Hananija, Zabaj, Atlaj,
Ezra 10,29Od potomaka Banijevih: Mešulam, Maluk, Adaja, Jašub, Šeal i Ramot.
Ezra 10,30Od potomaka Pahat Moabovih: Adna, Kelal, Benaja, Maaseja, Matanija, Bezaleel, Binuj i Manaseh.
Ezra 10,31Od potomaka Harimovih: Eliezer, Išija, Malkija, Šemaja Simeon,
Ezra 10,32Benjamin, Maluk i Šemarja.
Ezra 10,33Od potomaka Hašumovih: Matnaj Matata, Zabad, Elifelet, Jeremaj, Manaseh i Šimej.
Ezra 10,34Od potomaka Banijevih: Maadaj, Amram, Uel,
Ezra 10,35Benaja, Bedija, Kelu,
Ezra 10,36Vanija, Meremot, Elijašib,
Ezra 10,37Matanija, Matnaj, Jaasaj,
Ezra 10,38Bani, Binuj, Šimej,
Ezra 10,39Šelemja, Natan, Adaja,
Ezra 10,40Maknadbaj, Šašaj, Šaraj,
Ezra 10,41Azarel, Šelemja, Šemarja,
Ezra 10,42Šalum, Amarija i Josip.
Ezra 10,43Od potomaka Nebovih Jeiel, Matitja, Zabad, Zebina, Jedu, Joel i Benaja,
Ezra 10,44Svi su se ovi bili oženili tuđinkama. Među njima bilo je žena, koje su bile djecu izrodile.
Ezra 10,1 Dok je Ezra molio i priznavao grijehe, plačući i ležeći pred Domom Božjim, skupilo se oko njega mnoštvo Izraelaca, ljudi, žena i djece: i taj je narod gorko plakao.
Ezra 10,2Tada Šekanija, sin Jehielov, jedan od sinova Elamovih, uzimajući riječ reče Ezri: "Mi smo izdali Boga svoga ženeći se tuđinkama iz naroda zemlje. Ali još ima nade Izraelu.
Ezra 10,3Obnovimo sada Savez s Bogom svojim: obećajmo da ćemo, prema savjetu moga gospodara i onih koji osjećaju strahopočitanje prema zapovijedi Boga našega, otpustiti svoje žene tuđinke i djecu koju su rodile. Učinimo dakle po Zakonu!
Ezra 10,4Ustani, jer to je tvoja dužnost, a mi ćemo biti uza te. Budi hrabar i na djelo!
Ezra 10,5Tada ustade Ezra i zakle glavare svećeničke, i levite, i sve Izraelce da će učiniti kako im bijaše rekao. I zakleše se.
Ezra 10,6Ezra se udalji ispred Doma Božjega i uđe u dvoranu Johanana, sina Elijašibova. Ondje provede noć i nije jeo ni kruha niti je pio vode jer tugovaše zbog nevjernosti povratnika.
Ezra 10,7Zatim je objavljeno u Judeji i Jeruzalemu svima povratnicima da se skupe u Jeruzalemu:
Ezra 10,8a tko ne bude došao u Jeruzalem za tri dana, toga će pozvati glavari i starješine, bit će mu zaplijenjeno imanje i isključit će ga iz zbora povratnika.
Ezra 10,9Svi su se ljudi od Jude i Benjamina sakupili tako za tri dana u Jeruzalemu. Bilo je to devetoga mjeseca, dvadesetoga dana u mjesecu. Sav se narod smjestio na trgu pred Domom Božjim, dršćući zbog svega toga i zbog jake kiše.
Ezra 10,10Tada, ustavši, svećenik Ezra reče im: "Vi ste se iznevjerili kad ste se oženili tuđinkama. Tako ste povećali grijeh Izraelov!
Ezra 10,11Ali podajte sada hvalu Jahvi, Bogu otaca svojih, i izvršite volju njegovu te se rastavite od naroda zemlje i od žena tuđinki.
Ezra 10,12Sav je zbor odgovorio snažnim glasom: "Jest, dužnost nam je učiniti po tvome savjetu!
Ezra 10,13Ali naroda ima mnogo i dažd nahodi: vani se ne može stajati. Osim toga, nije to posao od dan-dva, jer nas je mnogo koji smo u tome sagriješili.
Ezra 10,14Mogu nas na zajedničkom zboru zastupati naši glavari: svi koji su po našim gradovima oženjeni tuđinkama mogu doći u određeno vrijeme u pratnji starješina i sudaca svakoga grada, sve dok ne budemo odvratili gnjev Boga svojega zbog ovoga.
Ezra 10,15Samo Jonatan, sin Asahelov, i Jahzija, sin Tikvin, bijahu se usprotivili; a podupirahu ih Mešulam i levit Šabetaj.
Ezra 10,16Povratnici učiniše tako: rastaše se. Svećenik Ezra izabra za pomoćnike glavare obitelji, prema njihovim domovima, i svi su bili poimence određeni. Počeli su zasjedati prvoga dana desetoga mjeseca da bi sve ispitali.
Ezra 10,17I prvoga dana prvoga mjeseca završiše sa svima koji se bijahu oženili tuđinkama.
Ezra 10,18Među pripadnicima svećenstva evo koji bijahu oženjeni tuđinkama: između sinova Ješue, sina Josadakova, i među njegovom braćom: Maaseja, Eliezer, Jarib i Gedalija;
Ezra 10,19oni dadoše svoju ruku da će otpustiti svoje žene i da će za svoj grijeh prinijeti ovna kao naknadnicu.
Ezra 10,20Od sinova Imerovih: Hanani i Zebadja;
Ezra 10,21od Harimovih sinova: Maaseja, Ilija, Šemaja, Jehiel i Uzija;
Ezra 10,22od Pašhurovih sinova: Elijoenaj, Maaseja, Jišmael, Netanel, Jozabad i Elasa.
Ezra 10,23Od levita: Jozabad, Šimej, Kelaja - nazvan Kelita - Petahja, Juda i Eliezer.
Ezra 10,24Od pjevača: Elijašib i Zakur. Od vratara: Šalum, Telem i Uri.
Ezra 10,25A između Izraelaca: od sinova Paroševih: Ramja, Jizija, Malkija, Mijamin, Eleazar, Malkija i Benaja;
Ezra 10,26od sinova Elamovih: Matanija, Zaharija, Jehiel, Abdi, Jeremot i Ilija;
Ezra 10,27od sinova Zatuovih: Elijoenaj, Elijašib, Matanija, Jeremot, Zabad i Aziza;
Ezra 10,28od sinova Bebajevih: Johanan, Hananija, Zabaj i Atlaj;
Ezra 10,29od Banijevih sinova: Mešulam, Maluk, Adaja, Jašub, Šeal i Ramot;
Ezra 10,30od Pahat-Moabovih sinova: Adna, Kelal, Benaja, Maaseja, Matanija, Besalel, Binuj i Manaše;
Ezra 10,31od sinova Harimovih: Eliezer, Jišija, Malkija, Šemaja, Šimun,
Ezra 10,32Benjamin, Maluk, Semarja;
Ezra 10,33od sinova Hašumovih: Matnaj, Matata, Zabad, Elifelet, Jeremaj, Manaše, Šimej;
Ezra 10,34od sinova Banijevih: Maadaj, Amram, Joel,
Ezra 10,35Benaja, Bedja, Kelu,
Ezra 10,36Vanija, Meremot, Elijašib,
Ezra 10,37Matanija, Matnaj i Jaasaj;
Ezra 10,38od sinova Binujevih: Šimej,
Ezra 10,39Šelemja, Natan i Adaja;
Ezra 10,40od Zakajevih sinova: Šašaj, Šaraj,
Ezra 10,41Azareel, Šelemja, Šemarja,
Ezra 10,42Šalum, Amarja, Josip;
Ezra 10,43od Nebovih sinova: Jeiel, Matitja, Zabad, Zebina, Jadaj, Joel, Benaja.
Ezra 10,44Svi su ovi bili oženjeni tuđinkama, ali su ih otpustili, žene i djecu.

Ezdra 10,1Kako Ezdra moliše i ispovjedaše, u plaču i pokleknut pred Kućom Božjom, jedan veoma brojan skup Izraelita, ljudi, žena i djece, okupi se okolo njega, jer narod prolijevaše obilne suze.
Ezdra 10,2Tada Šekanija sin Jehielov, jedan od sinova Elamovih, izjavi Ezdri: ` Mi smo bili nevjerni spram našeg Boga ženeći žene strankinje, među domaćim ljudima . Ali, glede toga, ima sada jedna nada za Izrael:
Ezdra 10,3zaključimo, sada, jedan savez s našim Bogom glede otpusta svih žena i njihove djece, slijedeći savjet mog gospodara i onih koji se boje zapovijedi našeg Boga. Nek bude učinjeno prema Zakonu!
Ezdra 10,4Digni se, jer posao te čeka; mi smo s tobom; budi jak i na posao !
Ezdra 10,5Tada se Ezdra diže i zakle poglavare svećenika, *levite i sav Izrael, da učine kao što bi rečeno; oniu prisegnuše.
Ezdra 10,6Ezdra se diže s mjesta gdje bijaše, nasuprot Kući Božjoj; on ode prema odaji Jehonananovoj, sina Eliašiva; i došavši onamo ne jede kruha i ne pi vode, jer bijaše on u žalosti zbog nevjerstva izgnanika.
Ezdra 10,7Objavi se jedan proglas u Judi i u Jeruzalemu, na adresu sviha izgnanika da se sakupe u Jeruzalemu.
Ezdra 10,8Ako netko ne bi došao za tri dana, slijedeći oglas poglavara i *starješina, bila bi sva njegova dobra udarena zabranom a on sam bio bi isključen iz zajednice prognanika.
Ezdra 10,9Tada svi ljudi Jude i Benjamina skupiše se u Jeruzalemu, za tri dana; bijaše to dvadeseti dan devetog mjeseca. Sav puk ostade na trgu Kuće Božje, drhteći zbog te stvari i zbog kiše .
Ezdra 10,10Svećenik Ezedra se diže i reče im: ` Vi ste bili nevjerni, a uzeti ženu strankinju samo je uvećalo krivicu Izraelovu.
Ezdra 10,11Sada, povjerite se GOSPODU, Bogu vaših otaca, i činite volju njegovu: odvojite se od domaćih ljudi i žena strankinja. `
Ezdra 10,12Sav zbor odgovori jednim snažnim glasom: ` Istina je! Nama je postupiti slijedeći tvoju riječ!
Ezdra 10,13Ali, narod je brojan, i vrijeme je kiša; ne može se opstati napolju. Osim toga, to nije posao od jednog ili dva dana, jer mi smo brojni, grješnici u toj stvari.
Ezdra 10,14Nek dakle naši poglavari stanu tamo u ime sve zajednice i nek svi oni koji, u našim gradovima, uzeše žene strankinje dođu u zakazano vrijeme sa starješinama iz svakog grada i svojim sudcima sve dok se ovaj gnjev našeg Boga ne okrene od nas, glede ove stvari.`
Ezdra 10,15Međutim, Jonatan sin Azaelov i Jahzeja, sin Tikvajev usprotiviše se tome i Mešulam s levitom Šabtajem podržaše ih.
Ezdra 10,16Ali, izgnanici učiniše kao što je bilo rečeno. Sa svećenikom Ezdrom, izabrani su ljudi, poglavari obitelji, za svaku očinsku kuću, svi pimence označeni; oni sjedoše prvog dana desetog mjeseca za ispitati stvar .
Ezdra 10,17I prvog dana prvog mjeseca, završi se sa svim ljudima koji bijahu uzeli žene strankinje.
Ezdra 10,18Među sinovima svećenika koji bijahu uzeli žene strankinje, nađe se : među sinovima Jozue sina Jozadakova i njegove braće : Mazeja, Eliezer, Jariv i Gedalija;
Ezdra 10,19oni se obvezaše rukom otpustiti svoje žene i ponuditi jednog ovna za popravak od svoje grješke;
Ezdra 10,20među sinovima Immerovim: Hanani i Zebadija;
Ezdra 10,21među sinovima Harimovim: Mazeja, Elija, Šemaja, Jehiel i Uzija;
Ezdra 10,22među sinovima Pašehurovim: Elioenaj, Mazeja, Jišmael, Netanel, Jozabad i Eleaza.
Ezdra 10,23Među *levitima : Jozabad, Šimej, Kelaja ili Kelita, Petahija, Eliezer.
Ezdra 10,24Među pjevačima : Elijašib. Među nosačima: Šalum, Telem i Uri.
Ezdra 10,25Glede Izraelita: među sinovima Pareoševim: Jizija, Malkija, Mijamin, Eleazar, Malkija i Benaja, Ramija,;
Ezdra 10,26među sinovima Elamovim: Matanija, Zekarija, Jehiel, Abdi, Jeremot i Elija:
Ezdra 10,27među sinovima Zatuvljevim: Eljoenaj, Eliašib, Matanija, Jeremot, Zabad i Aziza;
Ezdra 10,28među sinovima Bevajevim: Jehohanan, Hananija, Zabaj, Atlaj;
Ezdra 10,29među sinovima Banijevim: Mešulam, Maluk, Adaja, Jašub, Šeal, Jeramot;
Ezdra 10,30među sinovima Pahat-Moabovim: Adna, Kelal, Benaja, Mazeja, Matanija, Besael, Binuj, Manase;
Ezdra 10,31među sinovima Harimovim: Eliezer, Jišija, Malkija, Šemaja, Simeon,
Ezdra 10,32Benjamin, Maluk, Šemarija;
Ezdra 10,33među sinovima Hašumovim: Matenaj, Matata, Zabad, Elifelet, Jeremaj, Manase, Šimej;
Ezdra 10,34među sinovima Banijevim Madaj, Amram, Uel,
Ezdra 10,35Bananija, Bedija, Keluhi,
Ezdra 10,36Vanija, Meremot, Eliašib,
Ezdra 10,37Matanija, Matenaj i Jazaj;
Ezdra 10,38Bani i Binuj, Šimej,
Ezdra 10,39Šelemija, Natan, Adaja,
Ezdra 10,40Maknadebaj, Šašaj, Šaraj,
Ezdra 10,41Azarel, Šelemijahu, Šemarija,
Ezdra 10,42Šalum, Amarija, Josip;
Ezdra 10,43među sinovima Neboa: Jeiel, Matitija, Zabad, Zebina, Jadaj, Joel, Benaja.
Ezdra 10,44Svi ovi bijahu uzeli žene strankinje; i čak, kod njih, bijaše onih od kojih oni imadoše sinove .
Jezdra 10,1A kad se moljaše Jezdra i ispovijedaše grijehe plačući i ležeći pred domom Božjim, skupi se k njemu iz Izrailja veliko mnoštva ljudi i žena i djece; i narod plakaše veoma.
Jezdra 10,2Tada progovori Sehanija sin Jehilov od sinova Elamovijeh i reče Jezdri: mi smo sagriješili Bogu svojemu što uzesmo žene tuđinke iz naroda zemaljskih; ali još ima nadanja Izrailju za to.
Jezdra 10,3Da učinimo zavjet Bogu svojemu, da otpustimo sve žene i porod njihov po volji Gospodnjoj i onijeh koji se boje zapovijesti Boga našega, i po zakonu neka bude.
Jezdra 10,4Ustani, jer je ovo tvoj posao; a mi ćemo biti uza te, budi slobodan i radi.
Jezdra 10,5Tada usta Jezdra, i zakle glavare svešteničke i Levite i svega Izrailja da učine tako. I zakleše se.
Jezdra 10,6Potom usta Jezdra ispred doma Božijega, i otide u klijet Joanana sina Eliasivova; i ušavši ne jede hljeba niti vode pi, jer tužaše radi prijestupa onijeh koji biše u ropstvu.
Jezdra 10,7Potom oglasiše po Judeji i Jerusalimu svijem koji se vratiše iz ropstva, da se skupe u Jerusalim,
Jezdra 10,8A ko ne bi došao za tri dana po dogovoru knezovskom i starješinskom, da se sve imanje njegovo razaspe a sam da se odluči od zbora onijeh koji se vratiše iz ropstva.
Jezdra 10,9Tako se skupiše svi ljudi od Jude i Venijamina u Jerusalim za tri dana, mjeseca devetoga. I sjeđaše sav narod na ulici pred domom Božjim dršćući radi te stvari i od dažda.
Jezdra 10,10Tada ustavši Jezdra sveštenik reče im: vi sagriješiste što se oženiste tuđinkama, te umnožiste krivicu Izrailjevu.
Jezdra 10,11Zato sada ispovjedite se Gospodu Bogu otaca svojih, i učinite volju njegovu, i odvojte se od naroda zemaljskih i žena tuđinaka.
Jezdra 10,12I sav zbor odgovori i reče iza glasa: kako nam kaza učinićemo.
Jezdra 10,13Ali naroda ima mnogo i ide dažd, ne može se stajati napolju, a taj posao nije za jedan dan ni za dva, jer nas ima mnogo koji sagriješismo u tom.
Jezdra 10,14Da se odrede knezovi naši iz svega zbora, pa koji su god u gradovima našim oženjeni tuđinkama neka dolaze u određeno vrijeme i s njima starješine svakoga grada i sudije dokle ne odvratimo žestoki gnjev Boga svojega za tu stvar.
Jezdra 10,15I određen bi na to Jonatan sin Asailov i Jazija sin Tekujev; a Mesulam i Savetaj Leviti pomagaše im.
Jezdra 10,16I učiniše tako koji se vratiše iz ropstva. I odvojiše se Jezdra sveštenik i glavari domova otačkih po domovima otaca svojih, svi poimence, i sjedoše prvoga dana desetoga mjeseca da izviđaju stvar.
Jezdra 10,17I do prvoga dana prvoga mjeseca svršiše sa svima onima koji se bijahu oženili tuđinkama.
Jezdra 10,18A nađoše se između sinova svešteničkih oženjeni tuđinkama između sinova Isusa sina Josedekova i braće njegove: Masija i Elijezer i Jariv i Gedalija;
Jezdra 10,19I dadoše ruke da će pustiti žene svoje; i koji bijahu zgriješili prinesoše po jednoga ovna za krivicu svoju;
Jezdra 10,20I od sinova Imirovijeh Ananije i Zevadija;
Jezdra 10,21I od sinova Harimovijeh Masija i Ilija i Semaja i Jehilo i Ozija,
Jezdra 10,22I od sinova Pashorovijeh Elioinaj, Masija, Ismailo, Natanailo, Jozavad i Elasa,
Jezdra 10,23I od Levita Jozavad i Simej i Kelaja, to je Kelita, i Petaja i Juda i Elijezer;
Jezdra 10,24I od pjevača Elijasiv; i od vratara Salum i Telem i Urija;
Jezdra 10,25A od Izrailja, od sinova Farosovijeh Ramija i Jezija i Malhije i Mijamin i Eleazar i Malhija i Venaja;
Jezdra 10,26I od sinova Elamovijeh: Matanija, Zaharija i Jehilo i Avdija i Jeremot i Ilija;
Jezdra 10,27I od sinova Zatovijeh Elioinaj, Elijasiv, Matanija i Jerimot i Zavad i Aziza;
Jezdra 10,28I od sinova Vivajevijeh Joanan, Ananija, Zavaj, Atlaj,
Jezdra 10,29I od sinova Vanijevih Mesulam, Maluh i Adaja, Jasuv i Seal i Ramot;
Jezdra 10,30I od sinova Fat-Moavovijeh Adna i Helal, Venaja, Masija, Matanija, Veseleilo i Vinuj i Manasija;
Jezdra 10,31I od sinova Harimovijeh Elijezer, Jesija, Malhija, Semaja, Simeun,
Jezdra 10,32Venijamin, Maluh, Semarija;
Jezdra 10,33Od sinova Asumovijeh Matenaj, Matata, Zavad, Elifelet, Jeremaj, Manasija, Simej;
Jezdra 10,34Od sinova Vanijevih Madaja, Amram i Uilo.
Jezdra 10,35Venaja, Vedeja, Heluj,
Jezdra 10,36Vanija, Merimot, Elijasiv,
Jezdra 10,37Matnija, Matenaj i Jasav,
Jezdra 10,38I Vanije, Vinuj, Simej,
Jezdra 10,39I Selemija i Natan i Adaja,
Jezdra 10,40Mahnadevaj, Sasaj, Saraj,
Jezdra 10,41Azareilo i Selemija, Semarija,
Jezdra 10,42Salum, Amarija, Josif;
Jezdra 10,43Od sinova Nevovijeh: Jesilo, Matanija, Zavad, Zevina, Jadav, Joilo i Venaja.
Jezdra 10,44Svi se ovi bijahu oženili tuđinkama i neke između njih bijahu i djecu izrodile.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje