Tražilica


Ezekiel 25. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ezekiel 25,1Riječ Gospodnja dođe mi ovako govoreći:
Ezekiel 25,2"Sine čovječji, upravi lice svoje prema Amoncima i proroku; proti njima!
Ezekiel 25,3Reci Amoncima: "Čujte riječ svemogućega Gospoda! Ovako veli svemogući Gospod: 'D Jer si "Ha, ha!" klicao nad svetištem mojim: "Ono je oskvrnjeno", i nad zemljom Izraelovom: "Ona je opustošena", i nad kućom Judinom: "Oni idu u progonstvo",
Ezekiel 25,4Evo, zato ću te ja dati u posjed sinovima Istoka Oni će u tebi razapeti šatore svoje i podignut će u tebi stanove svoje. Oni će jesti plodove tvoje i piti mlijeko tvoje.
Ezekiel 25,5Ja ću od Rabe načiniti pašnjak za deve i od zemlje Amona tor za ovce. Tako ćete spoznati, da sam ja Gospod.
Ezekiel 25,6Jer ovako veli svemogući Gospod: 'Jer si pljeskao rukama i lupao nogama i veselio se pun zloradosti nad zemljom Izraelovom,
Ezekiel 25,7Evo, zato ću ja dignuti ruku svoju na te i dat ću te narodima da te oplijene. Istrijebit ću te između naroda i zatrt ću te između zemalja i uništit ću te. Tada ćeš spoznati, da sam ja Gospod.
Ezekiel 25,8Ovako veli svemogući Gospod: 'Jer Moab i Seir govore: "Eto, kući je Judinoj kao svima narodima",
Ezekiel 25,9Evo, zato ću ja otvoriti stranu Moabovu, tako da se izgube gradovi njegovi, gradovi njegovi sve do posljednjega, ures zemlje, Bet-Ješimot, Baal-Meon, Kirjatajim.
Ezekiel 25,10Sinovima Istoka uz Amonce dat ću ga u posjed, da njemu i Amoncima ne bude više spomena među narodima.
Ezekiel 25,11Na Moabu izvršit ću sud, i spoznat će oni, da sam ja Gospod.
Ezekiel 25,12Ovako veli svemogući Gospod: 'Jer je Edom radio iz osvete na kući Judinoj i teško se ogriješio osvetom svojom,
Ezekiel 25,13Zato ovako veli svemogući Gospod: "Dignut ću ruku svoju na Edom, stoku i čovjeka istrijebit ću iz njega i učinit ću ga pustinjom. Od Temana do Dedana past će oni od mača.
Ezekiel 25,14Predat ću osvetu svoju na Edomu ruci svojega naroda Izraela. Ovaj će učiniti s Edomom po gnjevu mojemu i po jarosti mojoj. Oni će upoznati osvetu moju, govori svemogući Gospod.
Ezekiel 25,15Ovako veli svemogući Gospod: 'Jer su Filistejci radili iz osvete i ljuto se osvetili puni zloradosti u srcu i iz preostaloga neprijateljstva bili pomišljali na uništenje,
Ezekiel 25,16Zato ovako veli svemogući Gospod: Evo, dignut ću ruku svoju na Filistejce i uništit ću Krećane i potrt ću ostatak na obali morskoj.
Ezekiel 25,17Učinit ću na njima ljutu osvetu kaznom u revnosti gnjevnoj. Tada će spoznati, da sam ja Gospod, kad izvršim osvetu svoju na njima."
Ezekiel 25,1 I dođe mi riječ Jahvina:
Ezekiel 25,2"Sine čovječji, okreni lice k sinovima Amonovim te prorokuj protiv njih!
Ezekiel 25,3Reci sinovima Amonovim: `Poslušajte riječ Jahve Gospoda! Ovako govori Jahve Gospod: Zato što vi klicaste `ha, ha!` nad mojim Svetištem kad ono bijaše oskvrnuto, i nad zemljom Izraelovom kad ona bijaše opustošena, i nad domom Judinim kad odlažaše u izgnanstvo,
Ezekiel 25,4predat ću vas, evo, u posjed sinovima Istoka da usred vas razapnu svoje šatore, udare svoja prebivališta. Oni neka jedu tvoje plodove i piju mlijeko tvoje!
Ezekiel 25,5Od Rabe ću pašnjake za deve načiniti, a u zemlji Amonovih sinova torove ću za ovce podići. I znat ćete da sam ja Jahve!`
Ezekiel 25,6Jer ovako govori Jahve Gospod: `Zato što si pljeskao rukama i udarao nogama i svom se dušom radovao nad zemljom Izraelovom,
Ezekiel 25,7ja ću, evo, ruku na te podići i kao plijen te predati narodima! Istrijebit ću te iz narodÄa, iskorijeniti iz zemalja! Zatrijet ću te! I znat ćeš da sam ja Jahve!
Ezekiel 25,8Ovako govori Jahve Gospod: `Zato što Moab i Seir govorahu: `Gle, dom je Judin poput svih naroda`,
Ezekiel 25,9otkrit ću, evo, obronke moapske, da s kraja na kraj ostane bez gradova što bijahu ukras zemlje: Bet Haješimot, Baal Meon i Kirjatajim.
Ezekiel 25,10Dat ću ih u posjed sinovima Istoka, neprijateljima Amonaca, da se sinovi Amonovi među narodima više ne spominju!
Ezekiel 25,11Tako ću izvršiti sud nad Moabom. I znat će da sam ja Jahve!`
Ezekiel 25,12Ovako govori Jahve Gospod: `Zato što se Edom osveti domu Judinu i tom se osvetom teško ogriješi,
Ezekiel 25,13ovako govori Jahve Gospod: Podići ću ruku na Edom, istrijebit ću iz njega ljude i životinje! Pretvorit ću ga u pustinju: od Temana do Dedana svi će od mača izginuti.
Ezekiel 25,14Tako ću se osvetiti Edomu rukom svojega naroda izraelskog. Oni će postupiti s Edomom prema mojem gnjevu i mojoj srdžbi. I spoznat će moju osvetu!` - riječ je Jahve Gospoda.
Ezekiel 25,15Ovako govori Jahve Gospod: `Zato što Filistejci izvršiše odmazdu, krvavo se osvećujući s mržnjom u srcu, razarajući sve zbog svojeg neprijateljstva,
Ezekiel 25,16ovako govori Jahve Gospod: Evo, podižem ruku na Filistejce, istrijebit ću Kerećane, uništit ću sve što preostane na morskoj obali!
Ezekiel 25,17Tako ću im se strašno osvetiti kaznama jarosnim. I kad im se osvetim, znat će da sam ja Jahve.`
Ezekiel 25,1Bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
Ezekiel 25,2Sine čovjekov, usmjeri svoj pogled prema sinovima Amonovim, i izgovori jedno proročanstvo protiv njih.
Ezekiel 25,3Ti ćeš reći sinovima Amonovim: Slušajte riječ Gospodina BOGA. Ovako govori Gospodin BOG: Budući da si ti izrugao moje *svetište koje je bilo oskvrnjeno, zemlju Izrael koja je bila opustošena i Judu koja je otišla u izgnanstvo,
Ezekiel 25,4ja ću te dati u posjed sinovima Orijenta; oni će kod tebe postaviti utvrđena tabore, oni će kod tebe uspostaviti svoja boravišta. Oni su ti koji će jesti tvoje plodove, oni će piti tvoje mliječne proizvode.
Ezekiel 25,5Ja ću načiniti od Rabe jednu ispašu za deve, a od zemlje sinova Amonovih jednu kolijevku za njihova stada; tada ćete vi spoznati da sam ja GOSPOD.
Ezekiel 25,6Ovako govori Gospodin BOG: Zbog tvojih pljeskanja rukama i tvojih lupkanja nogama, zato što si imao jednu duboku radost, jedan sveukupni prijezir za sve što se događaše Izraelu,
Ezekiel 25,7eh dobro, ja ću ispružiti ruku protiv tebe, ja ću te izručiti narodima za biti opljačkanim, ja ću te odstraniti između naroda, ja ću dati da nestaneš kao zemlja i ja ću te ukloniti: tada ćete vi spoznati da sam ja GOSPOD.
Ezekiel 25,8Ovako govori Gospodin BOG: Zato što su Moab i Seir rekli: Kuća Judina je postala kao svi narodi,
Ezekiel 25,9ja ću ukloniti iz gradova kosine Moaba, ukloniti ih iz tih veličanstvenih gradova zemlje: BetJešimot, BaalMeon i Kirijatim .
Ezekiel 25,10Oni će sinovima Orijenta pripadati, osim od sinova Amonovih; ja ću dati u posjed zemlju, tako da se nitko više ne će sjećati sinova Amonovih među narodima.
Ezekiel 25,11Ja ću izvršiti pravdu nad Moabom, tada će oni znati da sam ja GOSPOD.
Ezekiel 25,12” Ovako govori Gospodin BOG: zbog postupanja Edomovih, kad su ostvarili osvetu nad kućom Judinom, i jer su se učinili krivcima osvećujući joj se,
Ezekiel 25,13eh dobro, ovako govori Gospodin BOG: Ja ispružam ruku nad Edom; ja ću otud odstraniti ljude i zvijeri; ja ću tu ruinirati počev od Temana; a, padat će se od mača sve do Dedana .
Ezekiel 25,14Ja ću ostvariti svoju vlastitu osvetu u Edomu, rukom Izraela, mojeg naroda; oni će postupiti spram Edona prema mojem gnjevu i mojoj jarosti; tada će oni upoznati moju osvetu proročanstvo Gospodina BOGA.
Ezekiel 25,15” Ovako govori Gospodin BOG: Zato što su Filistinci postupali osvetnički, jer su ostvarili osvetu s jednim dubokim prijezirom, za zadovoljstvo uništavanja, zbog njihove vječite mržnje,
Ezekiel 25,16eh dobro, ovako govori Gospodin BOG: ja ću ispružiti ruku svoju protiv Filistinaca, ja ću ukloniti Keretince i uništit ću ostatak primorja.
Ezekiel 25,17Ja ću sasuti veliku osvetu na njih, ja ću im dati podnijeti jedno žestoko kažnjavanje; tada oni će spoznati da sam ja GOSPOD, kad se osvetim njima.“
Jezekilj 25,1Opet mi dođe riječ Gospodnja govoreći:
Jezekilj 25,2Sine čovječji, okreni lice svoje prema sinovima Amonovijem i prorokuj na njih.
Jezekilj 25,3I reci sinovima Amonovijem: čujte riječ Gospoda Gospoda; ovako veli Gospod Gospod: što si govorio: aha! za svetinju moju, što se oskvrni, i za zemlju Izrailjevu, što opustje, i za dom Judin, što otide u ropstvo;
Jezekilj 25,4Zato, evo, ja ću te dati u našljedstvo istočnijem narodima, i pogradiće u tebi dvorove sebi, i načiniće sebi kolibe u tebi; oni će jesti plodove tvoje i piti mlijeko tvoje.
Jezekilj 25,5I od Rave ću načiniti obor kamilama i od zemlje sinova Amonovijeh tor ovčji, i poznaćete da sam ja Gospod.
Jezekilj 25,6Jer ovako veli Gospod Gospod: što si pljeskao rukama i lupao nogom i veselio se iz srca što si opustošio svu zemlju Izrailjevu,
Jezekilj 25,7Zato, evo, ja ću dignuti ruku svoju na te, i daću te narodima da te plijene, i istrijebiću te između naroda i zatrću te između zemalja, i iskorijeniću te, i poznaćeš da sam ja Gospod.
Jezekilj 25,8Ovako veli Gospod Gospod: što govori Moav i Sir: eto, dom je Judin kao svi narodi;
Jezekilj 25,9Zato, evo, ja ću otvoriti stranu Moavovu od gradova, od gradova na međi, krasnu zemlju Vet-jesimotsku, Valmeonsku i Kirijatajimsku,
Jezekilj 25,10Narodima istočnijem iza zemlje sinova Amonovijeh, i daću im je u našljedstvo da nema spomena sinovima Amonovijem među narodima.
Jezekilj 25,11I na Moavcima ću izvršiti svoje sudove, i poznaće da sam ja Gospod.
Jezekilj 25,12Ovako veli Gospod Gospod: što se Edom osveti domu Judinu i teško skrivi osvetivši im se,
Jezekilj 25,13Zato ovako veli Gospod Gospod: dignuću ruku svoju na Edomsku i istrijebiću iz nje i ljude i stoku, i obratiću je u pustoš, od Temana do Dedana pašće od mača.
Jezekilj 25,14I osvetiću se Edomcima rukom naroda svojega Izrailja, i učiniće s Edomcima po gnjevu mojemu i po jarosti mojoj, i poznaće moju osvetu, govori Gospod Gospod.
Jezekilj 25,15Ovako veli Gospod Gospod: što Filisteji radiše iz osvete, i osvetiše se radujući se iz srca i potirući iz stare mržnje,
Jezekilj 25,16Zato ovako veli Gospod Gospod: evo ja ću dignuti ruku svoju na Filisteje, i istrijebiću Hereteje, i potrću ostatak od primorja.
Jezekilj 25,17I učiniću na njima veliku osvetu karanjem gnjevnijem, i poznaće da sam ja Gospod kad izvršim osvetu svoju na njima.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje