Tražilica


Ezekiel 4. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ezekiel 4,1Sine čovječji, uzmi opeku, metni je preda se, izreži na njoj grad, naime Jerusalem!
Ezekiel 4,2Onda otvori proti njemu opsadu, sagradi kule opsadne proti njemu i iskopaj opkop proti njemu! Onda postavi tabor proti njemu i namjesti unaokolo zidodere proti njemu!
Ezekiel 4,3Potom uzmi tavicu gvozdenu i metni je kao gvozden zid između sebe i grada! Tada baci na njega poglede prijetnje, kao da bi on bio opsjednut, i kao da si ti opsjedatelj njegov! To je kob kući Izraelovoj.
Ezekiel 4,4Onda leži na lijevu stranu svoju i metni na nju krivnju kuće Izraelove; koliko dana odležiš na njoj, toliko ćeš nositi krivnju njihovu.
Ezekiel 4,5Ja ću ti godine grijeha njihovih računati kao isto toliko dana, naime trista i devedeset dana, za kojih ćeš nositi krivnju kuće Izraelove.
Ezekiel 4,6Kad ih navršiš, leži opet na desnu stranu i uzmi na sebe krivnju kuće Judine za četrdeset dana; za svaku godinu računam ti jedan dan.
Ezekiel 4,7Pritom ćeš upraviti lice svoje na opsadu Jerusalema. Mišica tvoja neka je ispružena! Tako ćeš prorokovati proti njemu.
Ezekiel 4,8Evo, ja mećem konopce na te, da se ne možeš okrenuti s jedne strane na drugu, dok ne navršiš dane tjeskobe svoje.
Ezekiel 4,9Uzmi pšenice, ječma, boba, leće, prohe i grahorice, saspi to u jedan sud i načini sebi od toga kruh! Dokle odležiš na svojoj strani, trista i devedeset dana, to ćeš jesti.
Ezekiel 4,10Jelo tvoje, kojim ćeš se hraniti, neka iznosi izmjereno dvadeset šekela na dan; jedi ga na rokove!
Ezekiel 4,11I vodu ćeš piti na mjeru, naime jednu šestinu ina; pij je na rokove!
Ezekiel 4,12Kruh ćeš jesti pripravljen kao ječmen kolač; na njihove oči peći ćeš ga na nečisti čovječjoj.
Ezekiel 4,13I reče Gospod: "Isto će tako sinovi Izraelovi jesti nečista jela među neznabošcima, kamo ću ih odagnati."
Ezekiel 4,14Tada rekoh: "Ah, svemogući Bože, nikada se nijesam okaljao nečistim; mesa od palih ili razdrtih životinja od mladosti do sada nijesam još nikada jeo; meso pokvareno nije još nikada ušlo u usta moja."
Ezekiel 4,15On mi odgovori: "Dobro, dopustit ću ti goveđu balegu mjesto čovječje nečisti; stim možeš ispeći kruh svoj."
Ezekiel 4,16Dalje mi reče: "Sine čovječji, evo, ja ću u Jerusalemu slomiti štap kruha. Oni će morati jesti kruh na mjeru i u tjeskobi. I vodu će morati piti na mjeru i grozi.
Ezekiel 4,17Oni će imati oskudicu na kruhu i vodi, i jedan kao drugi ginut će i iščeznut će zbog krivnje svoje.
Ezekiel 4,1 A ti, sine čovječji, uzmi opeku, postavi je preda se i nacrtaj na njoj grad Jeruzalem.
Ezekiel 4,2Oko njega postavi opsadu, sagradi prema njemu utvrdu, podigni nasip, iskopaj oko njega opkop, razvrstaj vojsku i porazmjesti zidodere uokolo.
Ezekiel 4,3Zatim uzmi gvozdenu ploču i postavi je kao gvozden bedem između sebe i grada te k njemu okreni lice, i bit će opsjednut. Pritisni ga! To je znak domu Izraelovu!
Ezekiel 4,4Zatim lezi na svoju lijevu stranu i stavi na se grijeh doma Izraelova: koliko dana budeš tako ležao, toliko ćeš dana nositi njihov grijeh.
Ezekiel 4,5Dajem ti po dan za godine grijeha njihovih: sto i devedeset dana nosit ćeš grijeh doma Izraelova.
Ezekiel 4,6A kad to završiš, četrdeset ćeš dana ležati na desnoj strani da nosiš grijeh doma Judina; dajem ti po dan za svaku godinu.
Ezekiel 4,7Tad okreni lice prema opsjedanom Jeruzalemu, pruži golu desnicu i prorokuj protiv njega.
Ezekiel 4,8A ja ću te užetima vezati da se ne možeš okretati s jedne strane na drugu dok ne navršiš dane svoje opsade.
Ezekiel 4,9Uzmi pšenice, ječma, boba, leće, prosa i raži, stavi to u jednu posudu i pripravi od toga sebi kruh. Jest ćeš ga onoliko dana koliko budeš ležao na svojoj strani: sto i devedeset dana.
Ezekiel 4,10Jelo što ćeš ga jesti bit će izmjereno; dvadeset šekela na dan; a jest ćeš ga u određeno vrijeme.
Ezekiel 4,11I vodu ćeš piti na mjeru: šestinu hina. Pit ćeš je u određeno vrijeme.
Ezekiel 4,12A jest ćeš pogaču od ječma što ćeš je pred njima ispeći na ljudskim izmetinama.
Ezekiel 4,13I reče: "Tako će sinovi Izraelovi jesti svoj nečisti kruh među narodima među koje ću ih izagnati.
Ezekiel 4,14Ja mu odgovorih: "Jao, Jahve Gospode, gle, moja duša nije okaljana, jer se od djetinjstva još ne okusih ničega uginulog ni rastrganog niti u moja usta ikad uđe meso nečisto.
Ezekiel 4,15A on će: "Gle, dajem ti kravlju balegu umjesto ljudskih izmetina da na njoj ispečeš kruh!
Ezekiel 4,16Još mi reče: "Sine čovječji, uništit ću u Jeruzalemu posljednju pričuvu kruha, i jest će kruh na mjeru i s tjeskobom, i pit će vodu na mjeru i sa zebnjom.
Ezekiel 4,17Neka im nestane kruha i vode, neka usahnu zbog bezakonja svojega i jedan za drugim neka poginu!
Ezekiel 4,1Slušaj, sine čovjekov; uzmi jednu ciglu i stavi ju pred sebe; iznad, nacrtaj jedan grad, ”Jeruzalem.
Ezekiel 4,2Stavi opsadu ispred grada, napravi nasipe protiv njega, podigni jedan bedem, postavi tabor i postavi ovnove svuda uokolo.
Ezekiel 4,3Uzmi jednu metalnu ploču i stavi ju, kao kakav željezni zid, između sebe i grada; uporno ga promatraj; on će biti u opsadnom položaju, jer ti ćeš staviti opsadu pred njega: to je jedan znak *visokih mjesta kuće Izraelove.
Ezekiel 4,4Lezi na lijevu stranu, gdje ćeš postaviti grijehe kuće Izraelove. Ti ćeš nositi grijehove njihove toliko dana koliko budeš ležao na toj strani.
Ezekiel 4,5Ja ti nalažem jedan broj dana jednakovrijedan godinama njihovog griješenja: 390; ti ćeš nositi grijehe doma Izraelova.
Ezekiel 4,6Ti ćeš ispuniti te dane; potom ćeš leći, po drugi puta, na desnu stranu i nosit ćeš grijehe kuće Judine: 40 dana; ja ti utvrđujem jedan dan po godini.
Ezekiel 4,7Ti ćeš uprijeti svoj pogled na opsjednuti Jeruzalem, i gole ruke, izgovorit ćeš jedno proročanstvo protiv njega.
Ezekiel 4,8I evo te ja tovarim konopima; ti se ne ćeš okretati s jedne strane na drugu, sve dok ne budeš ispunio dane kojih ćeš činiti opsadu.
Ezekiel 4,9Uzmi pšenice, ječma, boba, sočiva, prosa i ozimog krupnika; stavi ih u jednu posudu; napravi sebi kruha. Tijekom tih dana kad budeš ležao porebarke: 390, ti ćeš ga jesti.
Ezekiel 4,10To će biti hrana koju ćeš ti jesti: jedna porcija od dvadeset sikala dnevno; jest ćeš ju dan za danom.
Ezekiel 4,11Pijaća voda bit će ti osigurana: šesti dio hina; pit ćeš ju dan za danom.
Ezekiel 4,12Jest ćeš svoj kruh u obliku ječmene pogače; ispeći ćeš ga pred njihovim očima na izmetinama ljudskim .“
Ezekiel 4,13GOSPOD reče: ” To je onako kako će sinovi Izraelovi jesti nečisti kruh među narodima kamo ću ih ja raspršiti.“
Ezekiel 4,14Ja odgovorih: ” Gospodine BOŽE! Ja se nikad nisam uprljao; od svojeg djetinjstva sve do danas, ja nikad nisam jeo crknute ili rastrgane životinje i nikad nije ušlo u moja usta nečisto meso.“
Ezekiel 4,15On mi reče: ” Eh dobro, ja ti odobravam kravlju balegu, umjesto ljudskih izmetina: ti ćeš peći svoj kruh iznad.“
Ezekiel 4,16On mi reče: ” Sine čovjekov, ja ću uništiti u Jeruzalemu opskrbu kruhom; oni će jesti kruh izmjeren u strahu, pit će vodu mjerenu u strahu.
Ezekiel 4,17Pošto kruh i voda nedostajat će, jedni i drugi bit će zastrašeni i istrunut će oni zbog svojeg grijeha.
Jezekilj 4,1A ti, sine čovječji, uzmi opeku i metni je preda se, i izreži na njoj grad Jerusalim.
Jezekilj 4,2I postavi oko njega opsadu, i načini kule prema njemu, i iskopaj oko njega opkop, i postavi vojsku oko njega, i namjesti ubojne sprave oko njega.
Jezekilj 4,3Potom uzmi tavicu gvozdenu, i metni je kao gvozden zid između sebe i grada, i okreni lice svoje suprot njemu, i on će se opsjesti, i ti ćeš ga opsjesti. To će biti znak domu Izrailjevu.
Jezekilj 4,4Potom lezi na lijevu stranu svoju, i metni na nju bezakonje doma Izrailjeva; koliko dana uzležiš na njoj, toliko ćeš nositi njihovo bezakonje.
Jezekilj 4,5A ja ti dajem godine bezakonja njihova brojem dana, trista i devedeset dana, i toliko ćeš nositi bezakonje doma Izrailjeva.
Jezekilj 4,6A kad ih navršiš, onda lezi na desnu stranu svoju, i nosi bezakonje doma Judina četrdeset dana; po jedan dan dajem ti za godinu.
Jezekilj 4,7I okreni lice svoje prema opkoljenom Jerusalimu zagalivši mišicu svoju, i prorokuj protiv njega.
Jezekilj 4,8I evo vezaću te uzicama da se ne prevrneš s jedne strane na drugu dokle ne navršiš dane opsade svoje.
Jezekilj 4,9I uzmi pšenice i ječma i boba i leća i prosa i krupnika, i saspi sve u jedan sud, i načini od toga sebi hljeba prema broju dana u koje ćeš ležati na svojoj strani, tri stotine i devedeset dana ješćeš ga.
Jezekilj 4,10I jela tvojega što ćeš jesti neka bude mjerom dvadeset sikala na dan; na rokove jedi ga.
Jezekilj 4,11I vodu pij mjerom, po šestinu ina, pij na rokove.
Jezekilj 4,12A hljeb prijesan ječmen jedi, ispekav ga na kalu čovječijem na njihove oči.
Jezekilj 4,13I reče Gospod: tako će jesti sinovi Izrailjevi hljeb svoj nečist među narodima u koje ću ih razagnati.
Jezekilj 4,14Tada rekoh: ah Gospode Gospode, gle, duša se moja nije oskvrnila, jer od djetinjstva svojega dosada nijesam jeo mrcinoga ni što bi zvijerka razdrla, niti je ušlo u usta moja meso nečisto.
Jezekilj 4,15A on mi reče: vidi, dajem ti goveđu balegu mjesto čovječijega kala, da na njoj ispečeš sebi hljeb.
Jezekilj 4,16Zatijem reče mi: sine čovječji, evo ja ću slomiti potporu u hljebu u Jerusalimu, te će jesti hljeb na mjeru i u brizi, i vodu će piti na mjeru i u čudu.
Jezekilj 4,17Jer će im nestati hljeba i vode da će se čuditi među sobom i sasušiće se od bezakonja svojega.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje