Tražilica


Izaija 36. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izaija 36,1U četrnaestoj godini kralja Ezekije podiže se Senaherib, kralj asirski, na sve utvrđene gradove Judine i osvoji ih.
Izaija 36,2Posla kralj asirski vrhovnog peharnika s jakom vojskom iz Lakiša kralju Ezekiji u Jerusalem. On se namjesti kod vodovoda gornjeg jezera na cesti u polje valjara.
Izaija 36,3Predstojnik palače Elijakim, Sin Hilkijin, pođe van k njemu s državnim pisarom Šebnom i pečatnikom Joahom, sinom Asafovim,
Izaija 36,4I reče im vrhovni peharnik "Javite Ezekiji: Ovako kaže velik; kralj, kralj asirski: "Kakva je to uzdanica, u koju se uzdaš?
Izaija 36,5Misliš li, da su prazne riječi već savjet i snaga za rat? Na koga se oslanjaš, da si otpao od mene?
Izaija 36,6Ti se očito oslanjaš samo na štap od trske slomljene, koji svakome, ako se nasloni na njega, zabije se u ruku, pa je probije. Takav je faraon, kralj egipatski, svima, koji se uzdaju u njega.
Izaija 36,7Ako li mi odvraćate: "U Gospoda, Boga svojega, mi se uzdamo!" - nije li to onaj, čije je uzvisine i žrtvenike uklonio Ezekija, kad je zapovjedio Judi u Jerusalemu: "Samo pred ovim žrtvenikom imate se klanjati?"
Izaija 36,8Hajde okladi se s mojim gospodarom, kraljem asirskim! Dat ću ti dvije tisuće konja, ako mogneš dobaviti konjanike za njih.
Izaija 36,9Kako ćeš odoljeti jednom jedinom stotniku između najmanjih sluga gospodara mojega? Zato se ti uzdaš u Egipat zbog kola i konjanika.
Izaija 36,10Nadalje, tla li sam ja bez volje Gospoda došao proti ovoj zemlji, da je zatrem? Gospod mi je rekao: "Idi proti toj zemlji i zatri je!'"
Izaija 36,11Tada zamoliše Elijakim, Šebna i Joaha vrhovnoga peharnika: "Govori slugama svojim Sirijski, jer ne razumijemo, ne govori s nama judejski pred narodom, što se nalazi na zidu!"
Izaija 36,12A vrhovni peharnik odgovori: "Je li me gospodar moj poslao k tvojemu gospodaru i k tebi, da kažem ovo, a ne upravo k onim ljudima, koji tamo sjede na zidu, da napokon zajedno s vama jedu svoju vlastitu nečist i da piju svoju mokraću?"
Izaija 36,13Tada stade vrhovni peharnik i povika judejski u sav glas i reče: "Čujte vijest velikoga kralja, kralja asirskoga!
Izaija 36,14Ovako kaže kralj: 'Ne dajte se zaluditi od Ezekije, jer vas on ne može izbaviti.
Izaija 36,15I nemojte da vas nagovori Ezekija da se pouzdate u Gospoda govoreći: "Gospod će nas sigurno izbaviti; ovaj grad neće pasti u ruke kralju asirskomu.'
Izaija 36,16Ne slušajte Ezekije, jer ovako kaže kralj asirski: 'Učinite mir s menom i predajte mi se! Onda će svaki od vas jesti sa svoga čokota i sa svoje smokve, i svaki će piti vodu iz svojega studenca.
Izaija 36,17Dokle ne dođem i ne odvedem vas u zemlju, koja je kao vaša, u zemlju punu žita i vina, u zemlju punu kruha i vinograda.
Izaija 36,18Jest, da vas samo ne zaludi Ezekija govoreći: Gospod će nas izbaviti. Jesu li bogovi naroda izbavili svoju zemlju iz ruke kralja asirskoga?
Izaija 36,19Gdje su bogovi hamatski i arpadski? Gdje su bogovi sefarvajimski? Jesu li možda izbavili Samariju iz moje ruke?
Izaija 36,20Tko je između svih bogova ovih zemalja onaj, tko je bio izbavio zemlju svoju iz moje ruke, da bi sad Gospod izbavio Jerusalem iz moje ruke?'"
Izaija 36,21Ali su oni šutjeli i nijesu mu odgovorili ni riječi, jer je kralj bio izdao zapovijed: "Ne odgovarajte mu!"
Izaija 36,22Nato predstojnik palače Elijakim, sin Hilkijin, državni pisar Šebna i pečatnik Joaha, sin Asafov, dođoše k Ezekiji razdrvši haljine i javiše mu, što je bio rekao vrhovni peharnik.
Izaija 36,1 Četrnaeste godine Ezekijina kraljevanja asirski kralj Sanherib napade sve utvrđene judejske gradove i osvoji ih.
Izaija 36,2Tada pošalje asirski kralj iz Lakiša u Jeruzalem kralju Ezekiji velikoga peharnika s jakom vojskom. On stade kod vodovoda Gornjeg ribnjaka, na putu u Valjarevo polje.
Izaija 36,3K njemu iziđe upravitelj dvora Elijakim, sin Hilkijin, pisar Šebna i savjetnik Joah, sin Asafov.
Izaija 36,4Veliki im peharnik reče: "Kažite Ezekiji: Ovako govori veliki kralj, kralj asirski: `Kakvo je to uzdanje u koje se uzdaš?
Izaija 36,5Misliš li da su prazne riječi već i savjet i snaga za rat? U koga se uzdaš da si se pobunio protiv mene?
Izaija 36,6Eto, oslanjaš se na Egipat, na slomljenu trsku koja prodire i probada dlan onomu tko se na nju nasloni. Takav je faraon, kralj egipatski, svima koji se uzdaju u njega.`
Izaija 36,7Možda ćete mi odgovoriti: `Uzdamo se u Jahvu, Boga svojega.` Ali nije li njemu Ezekija uklonio uzvišice i žrtvenike i zapovjedio Judejcima i Jeruzalemu: `Samo se pred ovim žrtvenikom klanjajte!`
Izaija 36,8Hajde, okladi se s mojim gospodarom, kraljem asirskim: dat ću ti dvije tisuće konja ako mogneš naći jahače za njih.
Izaija 36,9Kako ćeš onda odoljeti jednome jedinom od najmanjih slugu moga gospodara? Ali ti se uzdaš u Egipat da će ti dati kola i konjanike!
Izaija 36,10Naposljetku, zar sam ja mimo volju Jahvinu krenuo protiv ove zemlje da je razorim? Sam mi je Jahve rekao: `Idi na tu zemlju i razori je!`
Izaija 36,11Elijakim, Šebna i Joah rekoše velikom peharniku: "Molimo te, govori svojim slugama aramejski, jer mi razumijemo; ne govori s nama judejski da čuje narod koji je na zidinama.
Izaija 36,12Ali im veliki peharnik odgovori: "Zar me moj gospodar poslao da ovo kažem tvojem gospodaru i tebi, a ne upravo onim ljudima koji sjede na zidinama, osuđeni da s vama jedu svoju nečist i piju svoju mokraću?
Izaija 36,13Tada se veliki peharnik uspravi i u sav glas povika na judejskom ove riječi: "Čujte riječ velikoga kralja, kralja asirskoga!
Izaija 36,14Ovako veli kralj: `Neka vas Ezekija ne zavarava, jer vas ne može izbaviti iz moje ruke.
Izaija 36,15Neka vas Ezekija ne hrabri pouzdanjem u Jahvu govoreći: Jahve će nas sigurno izbaviti: ovaj grad neće pasti u ruke kralju asirskom.
Izaija 36,16Ne slušajte Ezekije, jer ovako veli asirski kralj: Sklopite mir sa mnom, predajte mi se, pa neka svaki od vas jede plodove iz svoga vinograda i sa svoje smokve i neka pije vode iz svojega studenca
Izaija 36,17dok ne dođem i ne odvedem vas u zemlju kao što je vaša, u zemlju pšenice i mošta, u zemlju kruha i vinograda.
Izaija 36,18Ne dajte da vas Ezekija zaludi govoreći vam: Jahve će vas izbaviti. Jesu li bogovi drugih naroda izbavili svoje zemlje iz ruku asirskoga kralja?
Izaija 36,19Gdje su bogovi hamatski i arpadski, gdje su bogovi sefarvajimski, gdje su bogovi samarijski da izbave Samariju iz moje ruke?
Izaija 36,20Koji su među svim bogovima tih zemalja izbavili svoju zemlju iz moje ruke, da bi Jahve izbavio Jeruzalem iz ruke moje?`
Izaija 36,21Šutjeli su i ni riječi mu nisu odgovorili, jer kralj bijaše zapovjedio: "Ne odgovarajte mu!
Izaija 36,22Upravitelj dvora Elijakim, sin Hilkijin, pisar Šebna i savjetnik Joah, sin Asafov, dođoše k Ezekiji, razdrijevši haljine, i saopćiše mu riječi velikoga peharnika.
Izaija 36,1četrnaeste godine vladavine Ezekiasa, Senakerib, kralj Asirije, uspe se protiv s vih utvrđenih gradova Jude i domože ih se .
Izaija 36,2Kralj Asirije posla svojeg pobočnikaiz Lakiša u Jeruzalem kod kralja Ezekiasa, s jednom znatnom vojskom. On stade kod kanala gornjeg spremišta vode, na cesti iz polja Fulon .
Izaija 36,3Upravitelj palače, Eliakim, sin Hilkijahuvljev, tajnik Šebna i poklisar Joah sin Asafov iziđoše prema njemu.
Izaija 36,4Pobočnik im reče: ”Recite Ezekijasu: Ovako govori Veliki Kralj, kralj Asirije: Koje je to pouzdanje na kojem se ti oslanjaš?
Izaija 36,5Ti si odgovorio: Dostaje jedna riječ za pronaći savjet i snagu u ratu! U koga si ti dakle stavio svoje povjerenje da se pobuniš protiv mene?
Izaija 36,6Evo si ti stavio svoje povjerenje u tu slomljenu trstiku, u Egipat, koji prodire i probija ruku onome tko se osloni na njega: takav je *Faraon, kralj Egipta, za sve one koji se pouzdaju u njega.
Izaija 36,7Ti si meni rekao: U GOSPODA, našeg Boga mi smo se pouzdali. Ali, nije on taj čija *visoka mjesta i *oltare uništio Ezekijas govoreći u Judi i u Jeruzalemu: Pred ovim oltarom, u Jeruzalemu, vi se klanjate?
Izaija 36,8baci dakle jedan izazov mom gospodaru, kralju Asirije, i ja ću ti dati 2.000 konja ako si ti možeš priskrbiti jahače da ih pojašu!
Izaija 36,9Kako bi ti mogao obrnuti uzde jednom prostom upravitelju, najmanjem od slugu mojeg gospodara, ti koji si se pouzdao u Egipat za kola i konjanike?
Izaija 36,10Uostalom, da li se ja to bez pristanka GOSPODOVOG uspinjem protiv ove zemlje da bih ju uništio? GOSPOD je taj koji mi je rekao: Uspni se protiv te zemlje i uništi ju. “
Izaija 36,11Eliakim, šebna i Joah rekoše pobočniku: ” Govori molimo te svojim slugama aramejski, jer mi razumijemo taj jezik, ali ne govori nam judejski pred ušima puka koji je na bedemu.“
Izaija 36,12Pobočnik odgovori: ” je li to tebi i tvom gospodaru moj me gospodar poslao reći ove riječi? “ Nije li to ljudima koji sjede na zidu i koji su prinuđeni jesti kao i vi svoje izmetine i piti svoju mokraću? “
Izaija 36,13Pobočnik se uspravi i povika snažnim glasom judejskim jezikom; on reče: ” Slušajte riječi Velikog Kralja, kralja Asirije.
Izaija 36,14Ovako govori kralj: Nek vas Ezekias ne prevari, jer on vas ne može osloboditi.
Izaija 36,15Da vas Ezekias ne uvjeri da se pouzdate u GOSPODA govoreći: Sigurno će nas GOSPOD osloboditi, ovaj grad neće biti izručen u ruke kralju Asirije.
Izaija 36,16Ne slušajte Ezekijasa, jer ovako govori kralj Asirije: Vežite se prijateljstvom uz mene, predajte se meni, i svatko će od vas jesti plodove svoje loze i piti vodu iz svoje žusterne,
Izaija 36,17očekujući da ja dođem uzeti vas za odvesti u jednu zemlju kao vaša, jednu zemlju žita i novog vina, jednu zemlju kruha i vinograda.
Izaija 36,18Nek vas Ezekijas ne prevari govoreći: GOSPOD će nas osloboditi. Bogovi naroda da li su mogli osloboditi njihovu vlastitu zemlju iz ruku kralja Asirije?
Izaija 36,19Gdje su oni, bogovi Hamata i Arpada? Gdje su oni, bogovi Sefarvaima ? Jesu li oni oslobodili Samariju iz mojih ruku?
Izaija 36,20Koji od svih tih bogova ove zemlje je mogao osloboditi svoju zemlju iz mojih ruku, pa da GOSPOD može osloboditi Jeruzalem iz mojih ruku?“
Izaija 36,21Narod šutješe i ne odgovori mu ni jedne jedine riječi, jer zapovijed kraljeva bijaše: ”Ne odgovarajte mu. “
Izaija 36,22Upravitelj palače Eliakim, sin Hilkijahuvljev, tajnik šebna i poklisar Joah, sin Asafov, vratiše se k Ezekijasu, razderane odjeće, i priopćiše mu pobočnikove riječi. (usp. 2Krlj 19.1-9)
Isaija 36,1Četrnaeste godine carovanje Jezekijina podiže se Senahirim car Asirski na sve tvrde gradove Judine, i uze ih.
Isaija 36,2I posla car Asirski Ravsaka iz Lahisa u Jerusalim k caru Jezekiji s velikom vojskom; i on stade kod jaza gornjega jezera na putu kod polja bjeljareva.
Isaija 36,3Tada izide k njemu Elijakim sin Helkijin, koji bijaše nad dvorom, i Somna pisar i Joah sin Asafov pametar.
Isaija 36,4I reče im Ravsak: kažite Jezekiji: ovako kaže veliki car, car Asirski: kakva je to uzdanica u koju se uzdaš?
Isaija 36,5Da rečem, ali su prazne riječi, da imaš svjeta i sile za rat. U što se dakle uzdaš, te si se odmetnuo od mene?
Isaija 36,6Gle, uzdaš se u štap od trske slomljene, u Misir, na koji ako se ko nasloni, ući će mu u ruku i probošće je; taki je Faraon car Misirski svjema koji se uzdaju u nj.
Isaija 36,7Ako li mi rečeš: uzdamo se u Gospoda Boga svojega; nije li to onaj čije je visine i oltare oborio Jezekija i zapovjedio Judi i Jerusalimu: pred ovijem oltarom klanjajte se?
Isaija 36,8Hajde zateci se mojemu gospodaru caru Asirskom, i daću ti dvije tisuće konja, ako možeš dobaviti koji će jahati.
Isaija 36,9Kako ćeš dakle odbiti i jednoga vojvodu između najmanjih slugu gospodara mojega? Ali se ti uzdaš u Misir za kola i konjike.
Isaija 36,10Svrh toga, eda li sam ja bez Gospoda došao na ovo mjesto da ga zatrem? Gospod mi je rekao: idi na tu zemlju, i zatri je.
Isaija 36,11Tada Elijakim i Somna i Joah rekoše Ravsaku: govori slugama svojim Sirski, jer razumijemo, a nemoj nam govoriti Judejski da sluša narod na zidu.
Isaija 36,12A Ravsak reče: eda li me je gospodar moj poslao ka gospodaru tvojemu ili k tebi da kažem ove riječi? nije li k tijem ljudima, što sjede na zidu, da jedu svoju nečist i da piju svoju mokraću s vama?
Isaija 36,13Tada stade Ravsak i povika iza glasa Judejski i reče: čujte riječi velikoga cara Asirskoga.
Isaija 36,14Ovako kaže car: nemojte da vas vara Jezekija, jer vas ne može izbaviti.
Isaija 36,15Nemojte da vas nagovori Jezekija da se pouzdate u Gospoda, govoreći: Gospod će nas izbaviti, ovaj se grad neće dati u ruke caru Asirskom.
Isaija 36,16Ne slušajte Jezekije; jer ovako kaže car Asirski: učinite mir sa mnom i hodite k meni, pa jedite svaki sa svoga čokota i svaki sa svoje smokve, i pijte svaki iz svojega studenca,
Isaija 36,17Dokle ne dođem i odnesem vas u zemlju kao što je vaša, u zemlju obilnu žitom i vinom, u zemlju obilnu hljebom i vinogradima.
Isaija 36,18Nemojte da vas vara Jezekija govoreći: Gospod će nas izbaviti. Je li koji između bogova drugih naroda izbavio svoju zemlju iz ruke cara Asirskoga?
Isaija 36,19Gdje su bogovi Ematski i Arfadski? gdje su su bogovi Sefarvimski? jesu li izbavili Samariju iz mojih ruku?
Isaija 36,20Koji su između svijeh bogova ovijeh zemalja izbavili zemlju svoju iz moje ruke? a Gospod će izbaviti Jerusalim iz moje ruke?
Isaija 36,21Ali oni mučahu, i ne odgovoriše mu ni riječi, jer car bješe zapovjedio i rekao: ne odgovarajte mu.
Isaija 36,22Tada Elijakim sin Helkijin, koji bijaše nad dvorom, i Somna pisar i Joah sin Asafov, pametar, dođoše k Jezekiji razdrvši haljine, i kazaše mu riječi Ravsakove.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje