Tražilica


Izaija 53. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izaija 53,1"Tko je povjerovao vijesti našoj, kome se je otkrila mišica Gospodnja?
Izaija 53,2Tako je izrastao pred njim kao mladica, kao korijen iz suhe zemlje. Nema obličja na njemu, nema ljepote, da bismo ga gledali, i nema izgleda, da bismo našli ugodnosti na njemu.
Izaija 53,3Prezren je bio, posljednji od ljudi, čovjek bolova, vičan patnjama, kao jedan, od koga čovjek zaklanja lice svoje, tako je bio prezren, i nijesmo ga cijenili.
Izaija 53,4A on je nosio patnje naše, žalosti je naše uzeo na se, mi smo ga držali udarenim, pogođenim od Boga i mučenim,
Izaija 53,5Ali je on bio ranjen za naše grijehe, izbijen za naša zlodjela. Za spasenje naše ležala je kazna na njemu, modricama njegovim mi smo se iscijeljeni.
Izaija 53,6Svi smo mi kao ovce lutali naokolo. Svaki je išao svojim vlastitim putem. A Gospod je stavio na njega grijehe zlodjela sviju nas.
Izaija 53,7Bio je zlostavljen, a on se je predao dragovoljno, nije otvorio usta svojih kao janje, što se vodi na klanje. Kao ovca, nijema pred onima, koji je strižu, nije otvorio usta svojih.
Izaija 53,8Iz tjeskobe i suda bio je uzet, i tko da iskaže sudbinu njegovu. Bio je istrgnut iz zemlje živih i za opačine naroda mojega bio je na smrt pogođen.
Izaija 53,9Odredili su mu grob uz zločince, a uz bogatoga bio iza smrti, jer nije počinio nepravde, i nije se našla prijevara u ustima njegovim.
Izaija 53,10Ali je Gospodu bila volja, da ga udari na muke. Kad se sam žrtvuje kao žrtva za grijeh, vidjet će potomke, dugo će živjeti, i volja će se Gospodnja ispuniti po njemu.
Izaija 53,11"Za muku duše svoje on će se nasititi obilno. Svojim spoznanjem moj će sluga kao pravednik donijeti mnogima pravednost, i zlodjela njihova uzima on na se.
Izaija 53,12Zato ću mu dati mnoge kao dio, mnogobrojne će on prisvojiti zato, jer je dao život svoj na smrt, i bio ubrojen među zločince, i nosio grijehe mnogih, i molio se za zločince."
Izaija 53,1 "Tko da povjeruje u ono što nam je objavljeno, kome se otkri ruka Jahvina?
Izaija 53,2Izrastao je pred njim poput izdanka, poput korijena iz zemlje sasušene. Ne bijaše na njem ljepote ni sjaja da bismo se u nj zagledali, ni ljupkosti da bi nam se svidio.
Izaija 53,3Prezren bješe, odbačen od ljudi, čovjek boli, vičan patnjama, od kog svatko lice otklanja, prezren bješe, odvrgnut.
Izaija 53,4A on je naše bolesti ponio, naše je boli na se uzeo, dok smo mi držali da ga Bog bije i ponižava.
Izaija 53,5Za naše grijehe probodoše njega, za opačine naše njega satriješe. Na njega pade kazna - radi našeg mira, njegove nas rane iscijeliše.
Izaija 53,6Poput ovaca svi smo lutali i svaki svojim putem je hodio. A Jahve je svalio na nj bezakonje nas sviju.
Izaija 53,7Zlostavljahu ga, a on puštaše, i nije otvorio usta svojih. K`o jagnje na klanje odvedoše ga; k`o ovca, nijema pred onima što je strižu, nije otvorio usta svojih.
Izaija 53,8Silom ga se i sudom riješiše; tko se brine za njegovu sudbinu? Da, iz zemlje živih ukloniše njega, za grijehe naroda njegova nasmrt ga izbiše.
Izaija 53,9Ukop mu odrediše među zločincima, a grob njegov bi s bogatima, premda nije počinio nepravde nit` su mu usta laži izustila.
Izaija 53,10Al` se Jahvi svidje da ga pritisne bolima. Žrtvuje li život svoj za naknadnicu, vidjet će potomstvo, produžit` sebi dane i Jahvina će se volja po njemu ispuniti.
Izaija 53,11Zbog patnje duše svoje vidjet će svjetlost i nasititi se spoznajom njezinom. Sluga moj pravedni opravdat će mnoge i krivicu njihovu na sebe uzeti.
Izaija 53,12Zato ću mu mnoštvo dati u baštinu i s mogućnicima plijen će dijeliti, jer sam se ponudio na smrt i među zlikovce bio ubrojen, da grijehe mnogih ponese na sebi i da se zauzme za zločince.
Izaija 53,1Tko je dakle povjerovao u ono što smo čuli govoriti? Ruka . GOSPODOVA, u milost kome bijaše otkrivena?
Izaija 53,2Pred Njim, onaj je životario kao kakav izdanak, kao jedan korijen potekao iz jedne bezvodne zemlje; ne imaše ni izgleda, ni pojave kakvu smo mi zapažali, ni pojave kakvu smo mi tražili.
Izaija 53,3On bijaše prezren, ostavljen po strani od ljudi, čovjek boli, srodnik patnje, kao onaj pred kojim se skriva lice svoje; da, prezeren, mi ga ne cijenismo nikako.
Izaija 53,4U stvari, to su naše opatnje koje je on podnosio, a mi, mi ga ocijenismo ganutim, udarenim od boga i poniženim.
Izaija 53,5Ali on, on bijaše obeščašćen . zbog naših pobuna, zgažen zabog naših nastranosti: kazna, zalog mira za nas, bijaše na njemu i u njegovim ranama se nalaziše naše ozdravljenje.
Izaija 53,6Mi svi, kao sitna stoka, mi bijasmo lutalice, mi se upravljasmo svaki k svojem putu, a GOSPOD dade na njega pasti nastranost nas svih.
Izaija 53,7Zlostavljan, on se ponizi; on ne otvara svojih usta, kao jedno janje odvučeno na klaonicu, kao ovčica pred onima koji ju strižu: ona je nijema; on ne otvara usta.
Izaija 53,8Pod prinudom, pod sudom, on bijaše otet, ljudi njegovog pokoljenja, tko se njima bavi? Da, on bijaše skinut sa zemlje živućih, zbog pobune svojeg naroda, na njega pade udarac.
Izaija 53,9Kod zlih grobnica je njegova stavljena, kod bogatih njegov grob, iako nije nasilja počinio i ne imade u ustima svojim prijevare.
Izaija 53,10Ali, GOSPOD, da, smrvljen patnjom, tebi da; udostoji učiniti od svoje osobe jednu žrtvu pokore, da vidi jedno potomstvo, da produži svoje dane i da dobra volja GOSPODA njegovom rukom postigne cilj .
Izaija 53,11Plativši svojom osobom, on će vidjeti jedno potomstvo, on će navršiti svoje dane; tek što je saznao, on će podijeliti pravdu, on, moj Sluga, u korist mnoštva, iz razloga da on sam njihove nastranosti podnese.
Izaija 53,12Od tada ja ću njemu baštinu njegovu skrojiti u mnoštvima, a s mirijadama on će sastaviti svoju baštinu u plijenu, jer je na smrt ogulio sebe samog i što se grješnicima pustio popisati, pošto je nosio, on, grijehe mnoštva i što, za grješnike, on je sebe umiješao.
Isaija 53,1Ko vjerova propovijedanju našemu, i mišica Gospodnja kome se otkri?
Isaija 53,2Jer izniče pred njim kao šibljika, i kao korijen iz suhe zemlje; ne bi obličja ni ljepote u njega; i vidjesmo ga, i ne bješe ništa na očima, čega radi bismo ga poželjeli.
Isaija 53,3Prezre bješe i odbačen između ljudi, bolnik i vičan bolestima, i kao jedan od koga svak zaklanja lice, prezren da ga ni za što ne uzimasmo.
Isaija 53,4A on bolesti naše nosi i nemoći naše uze na se, a mi mišljasmo da je ranjen, da ga Bog bije i muči.
Isaija 53,5Ali on bi ranjen za naše prijestupe, izbijen za naša bezakonja; kar bješe na njemu našega mira radi, i ranom njegovom mi se iscijelismo.
Isaija 53,6Svi mi kao ovce zađosmo, svaki nas se okrenu svojim putem, i Gospod pusti na nj bezakonje svijeh nas.
Isaija 53,7Mučen bi i zlostavljen, ali ne otvori usta svojih; kao jagnje na zaklanje vođen bi i kao ovca nijema pred onijem koji je striže ne otvori usta svojih.
Isaija 53,8Od tjeskobe i od suda uze se, a rod njegov ko će iskazati? jer se istrže iz zemlje živijeh i za prijestupe naroda mojega bi ranjen.
Isaija 53,9Odrediše mu grob sa zločincima, ali na smrti bi s bogatijem, jer ne učini nepravde, niti se nađe prijevara u ustima njegovijem.
Isaija 53,10Ali Gospodu bi volja da ga bije, i dade ga na muke; kad položi dušu svoju u prinos za grijeh, vidjeće natražje, produljiće dane, i što je Gospodu ugodno napredovaće njegovom rukom.
Isaija 53,11Vidjeće trud duše svoje i nasitiće se; pravedni sluga moj opravdaće mnoge svojim poznanjem, i sam će nositi bezakonja njihova.
Isaija 53,12Zato ću mu dati dio za mnoge, i sa silnima će dijeliti plijen, jer je dao dušu svoju na smrt, i bi metnut među zločince, i sam nosi grijehe mnogih, i za zločince se moli.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje