Tražilica


Matej 2. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Matej 2,1Kad se je Isus u dane kralja Heroda bio rodio u Betlehemu u Judeji, dođoše mudraci od istoka u Jerusalem i upitaše:
Matej 2,2"Gdje je novorođeni kralj židovski? Vidjesmo njegovu zvijezdu na istoku i dođosmo da mu se poklonimo."
Matej 2,3Kad je to čuo kralj Herod, uplaši se on i s njim sav Jerusalem.
Matej 2,4On skupi sve glavare svećeničke i književnike narodne i upita ih, gdje bi se imao roditi Krist.
Matej 2,5Oni mu odgovoriše: "U Betlehemu u Judeji; jer ovako stoji pisano kod proroka:
Matej 2,6Ti, Betleheme, u zemlji Judinoj, nipošto nijesi najmanji među kneževskim gradovima Judinim, jer iz tebe ima izaći knez, koji će vladati narodom mojim Izraelom."
Matej 2,7Tada Herod tajno dozva k sebi mudrace i točno ih ispita za vrijeme, kad im se je pojavila zvijezda.
Matej 2,8Onda ih uputi u Betlehem i reče: "Idite tamo i raspitajte brižno za dijete. Čim ga nađete, javite mi; tada ću i ja doći i pokloniti mu se."
Matej 2,9Oni poslušaše kralja i onda zaputiše. I gle, zvijezda, koju su bili vidjeli na istoku, išla je pred njima, dok nije napokon stala nad mjestom, gdje je bilo djetešce.
Matej 2,10Kad vidješe zvijezdu, obradovaše se veoma.
Matej 2,11Oni stupiše u kuću i vidješe dijete s Marijom, materom njegovom. Oni padoše ničice i pokloniše mu se. Tada otvoriše blago svoje i prinesoše mu darove svoje: zlato, tamjan i smirnu.
Matej 2,12U snu primiše naputak, da se ne vraćaju k Herodu. Zato se vratiše drugim putom u svoju zemlju.
Matej 2,13Kad su bili otišli, javi se Josipu u snu anđeo Gospodnji i reče: "Ustani, uzmi dijete i mater njegovu i bježi u Egipat! Ostani ondje, dok ti ne reknem, jer će Herod tražiti dijete, da ga pogubi."
Matej 2,14Tada on ustade, uze još u noći dijete i mater njegovu i ode u Egipat.
Matej 2,15Ondje ostade do smrti Herodove. Tako se je imalo ispuniti, što je bio rekao Gospodin preko proroka: "Iz Egipta dozvah sina svojega."
Matej 2,16Kad je Herod vidio, da je prevaren od mudraca, razgnjevi se vrlo. On dade u Betlehemu i u svoj okolini njegovoj poubijati sve dječake od dvije godine i niže - prema vremenu, što ga je bio istražio od mudraca.
Matej 2,17Tada se ispuni riječ proroka Jeremije, koji govori:
Matej 2,18"U Rami se čuje tužba, mnogi plač i jauk: Rahela plače za djecom svojom i neće da se utješi, jer ih više nema."
Matej 2,19Kad je bio umro Herod, javi se anđeo Gospodnji u snu Josipu u Egiptu
Matej 2,20I reče: "Ustani, uzmi dijete i mater njegovu i idi u zemlju Izraelovu, jer su pomrli, koji su tražili život djeteta."
Matej 2,21Tada on ustade, uze dijete i mater njegovu i ode u zemlju Izraelovu.
Matej 2,22Ali kad je čuo, da Arhelaj vlada u Judeji mjesto svojega oca Heroda, Poboja se onamo ići. Po naputku, što ga primi u snu, ode u pokrajinu Galileju
Matej 2,23I nastani se u gradu, koji se zove Nazaret. Tako se je imala ispuniti riječ proroka: "Zvat će se Nazarećanin."
Matej 2,1 Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s Istoka pojaviše u Jeruzalemu
Matej 2,2raspitujući se: "Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti.
Matej 2,3Kada to doču kralj Herod, uznemiri se on i sav Jeruzalem s njime.
Matej 2,4Sazva sve glavare svećeničke i pismoznance narodne pa ih ispitivaše gdje se Krist ima roditi.
Matej 2,5Oni mu odgovoriše: "U Betlehemu judejskome jer ovako piše prorok:
Matej 2,6A ti, Betleheme, zemljo Judina! Nipošto nisi najmanji među kneževstvima Judinim jer iz tebe će izaći vladalac koji će pasti narod moj - Izraela!
Matej 2,7Tada Herod potajno dozva mudrace i razazna od njih vrijeme kad se pojavila zvijezda.
Matej 2,8Zatim ih posla u Betlehem: "Pođite, reče, i pomno se raspitajte za dijete. Kad ga nađete, javite mi da i ja pođem te mu se poklonim.
Matej 2,9Oni saslušavši kralja, pođoše. I gle, zvijezda kojoj vidješe izlazak iđaše pred njima sve dok ne stiže i zaustavi se povrh mjesta gdje bijaše dijete.
Matej 2,10Kad ugledaše zvijezdu, obradovaše se radošću veoma velikom.
Matej 2,11Uđu u kuću, ugledaju dijete s Marijom, majkom njegovom, padnu ničice i poklone mu se. Otvore zatim svoje blago i prinesu mu darove: zlato, tamjan i smirnu.
Matej 2,12Upućeni zatim u snu da se ne vraćaju Herodu, otiđoše drugim putem u svoju zemlju.
Matej 2,13A pošto oni otiđoše, gle, anđeo se Gospodnji u snu javi Josipu: "Ustani, reče, uzmi dijete i majku njegovu te bježi u Egipat i ostani ondje dok ti ne reknem jer će Herod tražiti dijete da ga pogubi.
Matej 2,14On ustane, uzme noću dijete i majku njegovu te krene u Egipat.
Matej 2,15I osta ondje do Herodova skončanja - da se ispuni što Gospodin reče po proroku: Iz Egipta dozvah Sina svoga.
Matej 2,16Vidjevši da su ga mudraci izigrali, Herod se silno rasrdi i posla poubijati sve dječake u Betlehemu i po svoj okolici, od dvije godine naniže - prema vremenu što ga razazna od mudraca.
Matej 2,17Tada se ispuni što je rečeno po proroku Jeremiji:
Matej 2,18U Rami se glas čuje, kuknjava i plač gorak: Rahela oplakuje sinove svoje i neće da se utješi jer više ih nema.
Matej 2,19Nakon Herodova skončanja, gle, anđeo se Gospodnji javi u snu Josipu u Egiptu:
Matej 2,20"Ustani, reče, uzmi dijete i njegovu majku te pođi u zemlju izraelsku jer su umrli oni koji su djetetu o glavi radili.
Matej 2,21On ustane, uzme dijete i njegovu majku te uđe u zemlju izraelsku.
Matej 2,22Ali saznavši da Arhelaj vlada Judejom namjesto svoga oca Heroda, bojao se poći onamo pa, upućen u snu, ode u kraj galilejski.
Matej 2,23Dođe i nastani se u gradu zvanu Nazaret - da se ispuni što je rečeno po prorocima: Zvat će se Nazarećanin.
Matej 2,1Kako Isus bi rođen u Betlehemu . u Judeji, u vrijeme kralja Heroda ., kad evo, mudraci . stigavši s Istoka dođoše u Jeruzalem
Matej 2,2i upitaše: `Gdje je kralj Židova koji se upravo rodio? Mi smo vidjeli njegovu zvijezdu na Istoku . i došli smo mu izraziti štovanje.`
Matej 2,3Na tu novost, kralj Herod bi uznemiren, i sav Jeruzalem s njim.
Matej 2,4On okupi sve *velike svećenike i pismoznance naroda, i raspita se u njih o mjestu gdje bi se*Spasitelj trebao roditi.
Matej 2,5`U Betlehemu u Judeji, rekše mu oni, jer to je ono što je pisano po proroku:
Matej 2,6A ti, Betleheme, zemljo Judina: ti zasigurno nisi najmanja prijestolnica Jude: jer iz tebe će izići poglavar koji će napasati Izrael, puk Moj.`
Matej 2,7Tad Herod dade potajno pozvati mudrace i točno utvrditi, putem njih, vrijeme u kojem se zvijezda pojavila,
Matej 2,8i posla ih on u Betlehem govoreći: `Idite raspitati se o djetetu s pouzdanošću; i, kad ga budete pronašli, upozorite me da bih i ja također, osobno, išao izraziti mu štovanje.`
Matej 2,9Na te kraljeve riječi, oni se staviše na put; kad evo zvijezda, koju bijahu opazili na Istoku, iđaše pred njima sve dok se na zaustavi iznad mjesta gdje dijete bijaše rođeno.
Matej 2,10Pri pogledu na zvijezdu, oni osjetiše jednu veliku radost.
Matej 2,11Ulazeći u kuću, oni vidješe dijete s Marijom, njegovom majkom, i, poklonivši se, oni mu izraziše štovanje; otvarajući svoje kovčege, oni mu ponudiše na dar zlata, tamjana i mirhe .
Matej 2,12Po tome, božanski upozoreni u snu da se ne vrate k Herodu, oni se vratiše u svoju zemlju jednim drugim putom.
Matej 2,13Nakon njihovog odlaska, evo Anđela Gospodinovog kako se u snu prikaza Josipu i reče mu: ` Digni se, uzmi sa sobom dijete, i bježi u Egipat; ostani ondje sve do nove zapovijedi, jer Herod će tražiti dijete da bi ga ubio. `
Matej 2,14Josip se diže, uze sa sobom dijete i njegovu majku, noću, i skloni se u Egipat.
Matej 2,15On ondje ostade sve do Herodove smrti, da bi se ispunilo ono što Gospodin putem proroka bijaše rekao: Iz Egipta ja sam pozvao svog sina.
Matej 2,16Tada Herod, videći da je izigran od mudraca, pade u veliki gnjev i posla pobiti, u Betlehemu i po svem njegovom području, svu djecu do dvije godine, prema razdoblju koje bijaše utvrđeno od mudraca.
Matej 2,17Tad se ispuni ono što bijaše rečeno putem proroka Jeremije:
Matej 2,18Jedan se glas u Rami čuo, plačevi i beskrajna tužaljka: to je Rahela što oplakuje djecu svoju i ne da se utješiti, jer njih nema više.
Matej 2,19Nakon Herodove smrti, Anđeo Gospodov prikaza se u snu Josipu, u Egiptu,
Matej 2,20i reče mu: `Ustani, uzmi sa sobom dijete i njegovu majku, i kreni na put u zemlju Izraelovu; naime, oni su umrli, oni koji su htjeli život djetetov.`
Matej 2,21Josip se diže, uze sa sobom dijete i njegovu majku, i uđe u zemlju Izraelovu.
Matej 2,22Ali, doznavši da nad zemljom Judejom vlada Arhelaj na mjestu svog oca Heroda, on se uplaši otići onamo; i božanskim putem upozoren u snu, on se skloni u Galileju
Matej 2,23i nastani se u jednom gradu zvanom Nazaret, da bi se ispunilo ono što bijaše rečeno po *prorocima: On će biti nazvan Nazoričanin. ( Mc 1.2-6; Lk 3.1; Iv 1.19-23)
Matej 2,1A kad se rodi Isus u Vitlejemu Judejskome, za vremena cara Iroda, a to dođu mudraci s istoka u Jerusalim, i kažu:
Matej 2,2Gdje je car Judejski što se rodio? Jer smo vidjeli njegovu zvijezdu na istoku i došli smo da mu se poklonimo.
Matej 2,3Kad to čuje car Irod, uplaši se, i sav Jerusalim s njim.
Matej 2,4I sabravši sve glavare svešteničke i književnike narodne, pitaše ih: gdje će se roditi Hristos?
Matej 2,5A oni mu rekoše: u Vitlejemu Judejskome; jer je tako prorok napisao:
Matej 2,6I ti Vitlejeme, zemljo Judina! ni po čem nisi najmanji u državi Judinoj; jer će iz tebe izići čelovođa koji će pasti narod moj Izrailja.
Matej 2,7Onda Irod tajno dozva mudrace, i ispitivaše ih kad se pojavila zvijezda.
Matej 2,8I poslavši ih u Vitlejem, reče: idite i raspitajte dobro za dijete, pa kad ga nađete, javite mi, da i ja idem da mu se poklonim.
Matej 2,9I oni saslušavši cara, pođoše: a to i zvijezda koju su vidjeli na istoku, iđaše pred njima dok ne dođe i stade odozgo gdje bješe dijete.
Matej 2,10A kad vidješe zvijezdu gdje je stala, obradovaše se veoma velikom radosti.
Matej 2,11I ušavši u kuću, vidješe dijete s Marijom materom njegovom, i padoše i pokloniše mu se; pa otvoriše dare svoje i darivaše ga: zlatom, i tamjanom, i smirnom.
Matej 2,12I primivši u snu zapovijest da se ne vraćaju k Irodu, drugijem putem otidoše u svoju zemlju.
Matej 2,13A pošto oni otidu, a to anđeo Gospodnji javi se Josifu u snu i kaza mu: ustani, uzmi dijete i mater njegovu pa bježi u Misir, i budi onamo dok ti ne kažem; jer će Irod tražiti dijete da ga pogubi.
Matej 2,14I on ustavši uze dijete i mater njegovu noću i otide u Misir.
Matej 2,15I bi tamo do smrti Irodove: da se izvrši što je Gospod rekao preko proroka koji govori: iz Misira dozvah sina svojega.
Matej 2,16Tada Irod kad vidje da su ga mudraci prevarili, razgnjevi se vrlo i posla te pobiše svu djecu po Vitlejemu i po svoj okolini njegovoj od dvije godine i niže, po vremenu koje je dobro doznao od mudraca.
Matej 2,17Tada se zbi što je kazao prorok Jeremija govoreći:
Matej 2,18Glas u Rami ču se, plač, i ridanje, i jaukanje mnogo: Rahilja plače za svojom djecom, i neće da se utješi, jer ih nema.
Matej 2,19A po smrti Irodovoj, gle, anđeo Gospodnji u snu javi se Josifu u Misiru.
Matej 2,20I reče: ustani, i uzmi dijete i mater njegovu i idi u zemlju Izrailjevu; jer su izumrli koji su tražili dušu djetinju.
Matej 2,21I on ustavši, uze dijete i mater njegovu, i dođe u zemlju Izrailjevu.
Matej 2,22Ali čuvši da Arhelaj caruje u Judeji mjesto Iroda oca svojega, poboja se onamo ići; nego primivši u snu zapovijest, otide u krajeve Galilejske.
Matej 2,23I došavši onamo, namjesti se u gradu koji se zove Nazaret, da se zbude kao što su kazali proroci da će se Nazarećanin nazvati.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje