Tražilica


1. Kraljevima 9. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Kraljevima 9,1Kad je bio Salomon dovršio gradnju hrama Gospodnjega i kraljevske palače i sve druge osnove, što ih je Salomon želio da izvede,
1. Kraljevima 9,2Javi se Gospod Salomonu po drugi put, kao što mu se bio javio u Gibeonu.
1. Kraljevima 9,3I reče mu Gospod: "Uslišio sam molitvu tvoju i vapaj tvoj, što si mi ga upravio. Posvetio sam taj hram, što si mi ga sagradio. Zato će ime moje tamo vazda stanovati, i oči moje i srce moje tamo će uvijek boraviti.
1. Kraljevima 9,4Ako ti uzideš preda mnom onako, kako je išao tvoj otac David, u iskrenosti srca i u pravičnosti, tako da činiš sve, što sam ti zapovjedio, i držiš moj zakon i odredbe.
1. Kraljevima 9,5Tada ću zauvijek utvrditi prijestolje kraljevstva tvojega nad Izraelom, kao što sam obećao tvojemu ocu Davidu, kad sam rekao: Nikada ti neće nestati čovjeka na prijestolju Izraelovu.
1. Kraljevima 9,6Ali ako se vi, vi i sinovi vaši, odvratite od mene i ne uzdržite mojih zapovijedi i uredaba, na koje sam vas obvezao, nego otiđete i služite drugim bogovima i klanjate im se,
1. Kraljevima 9,7Tada ću istrijebiti Izraela iz zemlje, koju sam im dao, i hram, što sam ga posvetio imenu svojemu, odbacit ću od lica svojega, i Izrael će postati poslovica i podsmijeh kod svih naroda.
1. Kraljevima 9,8I ovaj će hram postati jedna ruševina. I kad zapitaju: Zašto je tako što učinio Gospod ovoj zemlji i ovome hramu?
1. Kraljevima 9,9Odgovorit će se: Oni su ostavili Gospoda, Boga svojega, koji je oce njihove izveo iz Egipta, i okrenuli se k tuđim bogovima, njima se klanjali i služili im. Zato je pustio na njih Gospod svu tu nesreću."
1. Kraljevima 9,10Kad prođe dvadeset godina, u koje sagradi Salomon obadvije zgrade, hram Gospodnji i palaču kraljevsku
1. Kraljevima 9,11- Hiram, kralj Tira, podupirao je Salomona prema potrebi drvetom cedrovim i čempresovim i zlatom - , tada odstupi kralj Salomon Hiramu dvadeset gradova u zemlji Galileji.
1. Kraljevima 9,12Ali kad dođe Hiram iz Tira, da vidi gradove, što mu ih bio ustupio Salomon, ne dopadoše mu se,
1. Kraljevima 9,13I reče: "Kakvi su to gradovi, što si mi ih dao, brate?" Zato se zove ta zemlja sve do današnjega dana Kabul.
1. Kraljevima 9,14Hiram je bio poslao kralju sto i dvadeset talenata zlata.
1. Kraljevima 9,15Ovako se ima s rabotom, što ju je bio naložio kralj Salomon, da sagradi hram Gospodnji i svoju vlastitu palaču, Milo i zidove Jerusalema i Hasor, Megido i Gezer.
1. Kraljevima 9,16Faraon naime, kralj egipatski, bio je izašao, osvojio Gezer i spalio ga ognjem, Kanaance, što su stanovali u gradu, pobio i dao ga kao miraz kćeri svojoj, ženi Salomonovoj.
1. Kraljevima 9,17I Salomon sagradi opet Gezer i donji Bet-Horon,
1. Kraljevima 9,18Baalat, Tadmor u pustinji u zemlji,
1. Kraljevima 9,19Nadalje sve gradove za spremišta, što ih je imao Salomon, i gradove za kola i gradove za jahalište, nadalje sve gradnje, što ih je Salomon htio da podigne u Jerusalemu, na Libanonu i u svemu području svoje vlasti.
1. Kraljevima 9,20Sve, što je još bilo ostalo od Amoreja, Hiteja, Perizeja, Hiveja i Jebuseja, koji nijesu pripadali sinovima Izraelovim.
1. Kraljevima 9,21Potomke njihove, koji su iza njih još bili ostali u zemlji, jer ih ne mogoše sinovi Izraelovi istrijebiti, njih Salomon nagna da plaćaju danak i da robuju do današnjega dana.
1. Kraljevima 9,22Od sinova Izraelovih ne učini Salomon nijednoga robom, nego oni postadoše njegovi ratnici i činovnici, njegove više i niže vođe, njegovi zapovjednici nad kolima i nad konjanicima.
1. Kraljevima 9,23Glavnih nastojnika nad gradnjama Salomonovim bilo je pet stotina i pedeset. Oni su nadzirali ljude, koji su bili radovima zaposleni.
1. Kraljevima 9,24Čim je kći faraonova Iz grada Davidova bila ušla u svoju palaču, koju je bio sagradio za nju, dade podignuti Milo.
1. Kraljevima 9,25Tri puta u godini prinosio bi Salomon žrtve paljenice i žrtve mirotvorne na žrtveniku, što ga je podigao Gospodu, i palio je kad na žrtveniku, što je stajao pred Gospodom. I popravljao je štete na hramu.
1. Kraljevima 9,26I lađe načini kralj Salomon u Esion-Geberu, koji je kod Elata na obali Crvenoga mora u Edomu.
1. Kraljevima 9,27Hiram posla na tim lađama svoje ljude, mornare, što su vješti moru. Zajedno s ljudima Salomonovim
1. Kraljevima 9,28Odvezoše se u Ofir, uzeše odanle zlata četiri stotine i dvadeset talenata i donesoše kralju Salomonu.
1. Kraljevima 9,1 Kad je Salomon dovršio gradnju Doma Jahvina, kraljevskog dvora i svega što je namislio graditi,
1. Kraljevima 9,2javi se Jahve i drugi put Salomonu, kao što mu se bio javio u Gibeonu.
1. Kraljevima 9,3Jahve mu reče: "Uslišio sam molitvu i prošnju koju si mi uputio. Posvetio sam ovaj Dom, koji si sagradio da u njemu prebiva Ime moje dovijeka; moje će oči i srce biti ovdje svagda.
1. Kraljevima 9,4A ti, ako budeš hodio preda mnom kako je hodio tvoj otac David, u nevinosti srca i pravednosti, postupao u svemu kako sam ti zapovjedio i ako budeš držao moje zakone i moje naredbe,
1. Kraljevima 9,5ja ću učvrstiti zauvijek tvoje kraljevsko prijestolje nad Izraelom, kako sam obećao tvome ocu Davidu kad sam rekao: `Nikada ti neće nestati nasljednika na prijestolju Izraelovu.`
1. Kraljevima 9,6Ali ako me ostavite, vi i vaši sinovi, ako ne budete držali mojih zapovijedi i zakona koje sam vam dao, ako se okrenete bogovima i budete im služili i klanjali im se,
1. Kraljevima 9,7tada ću istrijebiti Izraela iz zemlje koju sam mu dao; ovaj ću Dom, koji sam posvetio svome Imenu, odbaciti od sebe, i Izrael će biti poruga i podsmijeh svim narodima.
1. Kraljevima 9,8Ovaj je Dom uzvišen, ali svi koji budu uza nj prolazili bit će zaprepašteni; zviždat će i govoriti: `Zašto je Jahve tako učinio s ovom zemljom i s ovim Domom?`
1. Kraljevima 9,9A reći će im se: `Jer su ostavili Jahvu, Boga svoga, koji je izveo oce njihove iz Egipta, a priklonili se drugim bogovima, častili ih i služili im, zato je Jahve pustio na njih sva ova zla.`
1. Kraljevima 9,10Poslije dvadeset godina, za kojih je Salomon sagradio obje zgrade, Dom Jahvin i kraljevski dvor,
1. Kraljevima 9,11a Hiram, kralj Tira, dobavljao mu drvo cedrovo i čempresovo i zlata koliko je god želio, dade tada kralj Salomon Hiramu dvadeset gradova u zemlji galilejskoj.
1. Kraljevima 9,12Hiram izađe iz Tira da vidi gradove koje mu je Salomon darovao, ali mu se nisu svidjeli.
1. Kraljevima 9,13I reče: "Kakvi su to gradovi što si mi ih dao, brate?" I od tada ih zovu "zemlja Kabul" do današnjega dana.
1. Kraljevima 9,14A Hiram bijaše poslao kralju stotinu i dvadeset zlatnih talenata.
1. Kraljevima 9,15Ovako je bilo s rabotom koju je kralj Salomon digao da sagradi Dom Jahvin, svoj dvor, Milo i zidove Jeruzalema, Hasor, Megido i Gezer.
1. Kraljevima 9,16Faraon, kralj Egipta, krenu u vojni pohod, osvoji Gezer, popali i poubija Kanaance koji su ondje živjeli, zatim dade grad u miraz svojoj kćeri, ženi Salomonovoj,
1. Kraljevima 9,17a Salomon obnovi Gezer, Bet Horon Donji,
1. Kraljevima 9,18Baalat, Tamar u pustinji u zemlji,
1. Kraljevima 9,19sve gradove-skladišta koje je Salomon imao, gradove za bojna kola i gradove za konjicu, i sve što je Salomon želio sagraditi u Jeruzalemu, na Libanonu i u svim zemljama koje su mu bile podložne.
1. Kraljevima 9,20Svim preostalim Amorejcima, Hetitima, Perižanima, Hivijcima i Jebusejcima, koji nisu bili Izraelci,
1. Kraljevima 9,21sinovima njihovim koji ostadoše iza njih u zemlji i koje Izraelci nisu zatrli, Salomon nametnu tešku tlaku do današnjega dana.
1. Kraljevima 9,22Sinove Izraelove nije Salomon pretvarao u robove, nego su mu oni bili vojnici, dvorani, vojskovođe, tridesetnici, zapovjednici njegovih bojnih kola i konjice.
1. Kraljevima 9,23A evo nadzornika koji su upravljali Salomonovim radovima: njih pet stotina i pedeset koji su zapovijedali puku zaposlenu na radovima.
1. Kraljevima 9,24Čim je faraonova kći ušla iz Davidova grada u kuću koju joj Salomon bijaše sagradio, tada on podiže Milo.
1. Kraljevima 9,25Salomon je tri puta u godini prinosio paljenice i pričesnice na žrtveniku koji je podigao Jahvi i palio je kad pred Jahvom. Tako je dovršio Hram.
1. Kraljevima 9,26Kralj Salomon je sagradio brodovlje u Esjon-Geberu, koji je kralj Elata, na obali Crvenoga mora, u zemlji edomskoj.
1. Kraljevima 9,27Hiram je poslao na tim lađama svoje sluge, mornare koji su poznavali more, sa slugama Salomonovim.
1. Kraljevima 9,28Oni otploviše u Ofir, uzeše odande četiri stotine i dvadeset talenata zlata i donesoše ih kralju Salomonu.
1. Kraljevima 9,1Kad Solomon bi završio graditi Kuću GOSPODOVU i kuću kraljevu, i kad bi načinio sve što mu je godilo,
1. Kraljevima 9,2GOSPOD mu se pokaza po drugi put, kao što mu se bijaše pokazao u Gabaonu .
1. Kraljevima 9,3GOSPOD mu reče: ” Ja sam čuo molitvu u preklinjanje koje si mi ti uputio: ova kuća koju si ti sagradio, ja sam ju posvetio da bi tu stavio svoje *ime zauvijek; moje srce i moje oči bit će tu uvijek.
1. Kraljevima 9,4Glede tebe, ako ti ideš preda mnom kao David, tvoj otac, neporočnog srca i s pravicom, postupajući prema svemu što sam ti ja zapovjedio, ako čuvaš moje zakone i moje običaje,
1. Kraljevima 9,5ja ću održati zauvijek tvoj kraljevski prijestol nad Izraelom, kao što sam to rekao tvojem ocu Davidu: Bit će uvijek netko od tvojih za sjesti na prijestol Izraelov.
1. Kraljevima 9,6Ali ako vi, vi i vaši sinovi, okrenete se od mene, ako vi ne čuvate moje zapovijedi i moje zakone koje sam stavio pred vas, ako vi odete služiti drugim bogovima i klanjati se pred njima,
1. Kraljevima 9,7tada ću ja odstraniti Izrael s površine zemlje koju sam mu dao; ova Kuća koju sam ja posvetio svom imenu, ja ću ju odbaciti daleko od svog lica, a Izrael će postati slab i ruglo svim narodima;
1. Kraljevima 9,8Ova je Kuća tako uzdignuta, da tko god bude prošao pokraj nje bit će zapanjen i uskliknut će : S kojeg li je razloga GOSPOD postupio tako prema toj zemlji i prema toj Kući?
1. Kraljevima 9,9Odgovorit će mu se: Jer, oni su napustili GOSPODA, svojeg Boga, koji je njihove očeve izveo iz Egipta, jer su se oni povezali s drugim bogovima, klanjali se pred njima i služili im: zato je GOSPOD učinio da na njih dođe sva ta nesreća. “
1. Kraljevima 9,10Na izmaku dvadeset godina tijekom kojih Solomon gradiše obje kuće, Kuću GOSPODOVU i kraljevsku kuću,
1. Kraljevima 9,11Hiram, kralj Tira, koji bijaše pribavio Solomonu cedrovinu i čempresovinu i zlatom koliko ovaj htjede primi od kralja Solomona dvadeset gradova u Galileji.
1. Kraljevima 9,12Hiram iziđe iz Tira za pogledati gradove koje Solomon bijaše dao, ali oni mu se ne dopadoše.
1. Kraljevima 9,13On reče: ” Koje si mi ti ono gradove dao, brate moj! “ I nazva se to Zemljom Kabul ime koje ostade sve do danas.
1. Kraljevima 9,14Hiram posla kralju 120 talenata zlata.
1. Kraljevima 9,15Evo što bi od kuluka koji kralj Solomon nametnu za sagraditi Kuću GOSPODOVU, svoju vlastitu kuću, Millo Jeruzalemski zid, Hasor, Megido i Gezer.
1. Kraljevima 9,16*Faraon, kralj Egipta, bijaše se stavio u vojni pohod i dočepao se Gezera; on ga bijaše zapalio pošto je sasjekao Kanaance koji su tu živjeli, i bijaše ga dao kao poklon svojoj kćeri, ženi Solomonovoj,
1. Kraljevima 9,17a Solomon ponovno sagradi Gezer Bet-Horon donji,
1. Kraljevima 9,18Balat i Tamar Pustinjski, u Zemlji
1. Kraljevima 9,19kao i sve gradove skladišta zaliha koji mu pripadaše, posadne gradove, za kola i one za konjanike. Solomon također izgradi sve što zaželje u Jeruzalemu, Libanu i po svoj zemlji podvrgnutoj njegovoj vlasti.
1. Kraljevima 9,20Ostalo je čitavo pučanstvo *Amorita, Hitita, Perizita, Hivita, Jebuzita, koji ne pripadahu sinovima Izraelovim.
1. Kraljevima 9,21Njihovi sinovi koji bijahu ostali nakon njih u zemlji i koje sinovi Izraelovi ne bijahu mogli posvetiti istrjebljenju, Solomon ih pokupi za robsku tlaku, sve do danas.
1. Kraljevima 9,22Solomon ne stavi u ropstvo ni jednog sina Izraelovog jer ovi bijahu ratnici, njegove sluge, njegovi zapovjednici, njegovi konjušari, zapovjednici bojnih kola i njegovi konjanici.
1. Kraljevima 9,23Evo broja poglavara upravitelja zaduženih za radove Solomonove: 550 koji zapovjedahu narodu koji obavljaše radove.
1. Kraljevima 9,24To bi samo onda kad kćer Faraonova uziđe iz Grada Davidova u kuću koju joj je sagradio Solomon, da on napravi Millo.
1. Kraljevima 9,25Tri puta godišnje, Solomon nuđaše holokauste i žrtve mira na oltaru koji bijaše izgradio za GOSPODA i spaljivaše tamjan na oltaru koji bijaše pred GOSPODOM. Tako on dade Kući razlog njenog postojanja.
1. Kraljevima 9,26Kralj Solomon izgradi jednu flotilu u EsionGeveru koji je pokraj Eliata na rubu *mora Trstika u zemlji Edom.
1. Kraljevima 9,27Hiram posla na lađama svoje sluge, mornare dobro poznavajuće more; oni bijahu sa slugama Solomonovim.
1. Kraljevima 9,28Oni stigoše u Ofir i donesoše zlata, 420 talenata koje donesoše kralju Solomonu.
1. Carevima 9,1A kad Solomun svrši dom Gospodnji i dom carski i sve što željaše Solomun i rad bijaše načiniti,
1. Carevima 9,2Javi se Gospod Solomunu drugi put, kao što mu se bješe javio u Gavaonu;
1. Carevima 9,3I reče mu Gospod: uslišio sam molbu tvoju i molitvu tvoju, kojom si mi se molio; posvetio sam taj dom koji si sazidao da tu namjestim ime svoje dovijeka; i oči će moje i srce moje biti ondje vazda.
1. Carevima 9,4A ti ako uzideš preda mnom kako je išao David otac tvoj s cijelijem i pravijem srcem tvoreći sve što sam ti zapovjedio i držeći uredbe moje i zakone moje,
1. Carevima 9,5Utvrdiću prijesto carstva tvojega nad Izrailjem navijek, kao što sam kazao Davidu ocu tvojemu govoreći: neće ti nestati čovjeka na prijestolu Izrailjevu.
1. Carevima 9,6Ali ako se vi i sinovi vaši odvratite od mene i ne uzdržite zapovijesti mojih i uredaba mojih koje sam vam dao, i otidete i stanete služiti drugim bogovima i klanjati im se,
1. Carevima 9,7Tada ću istrijebiti Izrailja sa zemlje, koju sam vam dao, i ovaj dom, koji sam posvetio imenu svojemu, odbaciću od sebe, i Izrailj će postati priča i potsmijeh među svijem narodima;
1. Carevima 9,8A dom ovaj koliko je slavan, ko god prođe mimo nj, začudiće se i zapištaće, i reći će: zašto učini Gospod ovo od ove zemlje i od ovoga doma?
1. Carevima 9,9I odgovaraće se: jer odustaše Gospoda Boga svojega, koji izvede oce njihove iz zemlje Misirske, i uzeše druge bogove, i klanjaše im se i služiše im; zato pusti na njih Gospod sve ovo zlo.
1. Carevima 9,10A kad prođe dvadeset godina, u koje sazida Solomun ova dva doma, dom Gospodnji i dom carski,
1. Carevima 9,11A Hiram car Tirski dade Solomunu drva kedrovijeh i drva jelovijeh i zlata koliko mu god volja bješe, tada car Solomun dade Hiramu dvadeset gradova u zemlji Galilejskoj.
1. Carevima 9,12I dođe Hiram iz Tira da vidi gradove koje mu dade Solomun, ali ne biše mu po volji.
1. Carevima 9,13Pa reče: kakvi su to gradovi što si mi ih dao, brate? I nazva ih: zemlja Kavul; i osta im to ime do danas.
1. Carevima 9,14A Hiram bješe poslao caru sto i dvadeset talanata zlata.
1. Carevima 9,15I tako car Solomun odredi ljude, te sazida dom Gospodnji i dom svoj i Milon, i zidove oko Jerusalima, i Asor i Megidon i Gezer.
1. Carevima 9,16Jer Faraon car Misirski izide i uze Gezer, i spali ga ognjem i pobi Hananeje koji življahu u gradu, i dade ga u prćiju kćeri svojoj, ženi Solomunovoj.
1. Carevima 9,17A Solomun sazida Gezer i Vet-Oron donji.
1. Carevima 9,18I Valat i Tadmor u pustinji u zemlji,
1. Carevima 9,19I sve gradove u kojima Solomun imaše žitnice, i gradove u kojima mu bijahu kola, i gradove u kojima mu bijahu konjici, i što god Solomunu bi volja zidati u Jerusalimu i na Livanu i u svoj zemlji carstva svojega.
1. Carevima 9,20I sav narod koji bješe ostao od Amoreja, Heteja, Ferezeja, Jeveja i Jevuseja, koji ne bijahu od sinova Izrailjevijeh,
1. Carevima 9,21Sinove njihove, koji bjehu ostali iza njih u zemlji, kojih ne mogaše sinovi Izrailjevi istrijebiti, njih Solomun nagna da plaćaju danak i robuju do današnjega dana.
1. Carevima 9,22A od sinova Izrailjevijeh ne učini ni jednoga robom, nego bijahu vojnici i sluge njegove i knezovi, vojvode njegove, i zapovjednici nad kolima njegovijem i nad konjicima njegovijem.
1. Carevima 9,23I bješe glavnijeh nastojnika nad poslom Solomunovijem pet stotina i pedeset, koji upravljahu narodom koji rađaše posao.
1. Carevima 9,24A kći Faraonova preseli se iz grada Davidova u dom svoj, koji joj sazida. Tada sazida i Milon.
1. Carevima 9,25I Solomun prinošaše tri puta na godinu žrtve paljenice i žrtve zahvalne na oltaru koji načini Gospodu, i kađaše na oltaru koji bješe pred Gospodom, kad svrši dom.
1. Carevima 9,26I lađe načini car Solomun u Esion-Gaveru, koji je kod Elota na brijegu Crvenoga Mora u zemlji Edomskoj.
1. Carevima 9,27I posla Hiram na tijem lađama sluge svoje, lađare vješte moru, sa slugama Solomunovijem;
1. Carevima 9,28I dođoše u Ofir, i uzeše odande zlata četiri stotine i dvadeset talanata, i donesoše caru Solomunu.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje