Tražilica


2. Samuelova 24. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
2. Samuelova 24,1Gnjev Gospodnji raspali se još jedanput proti Izraelcima, tako da on Davida nadraži proti njima, pa zapovjedi: "Hajde, izbroj Izraela i Judu!"
2. Samuelova 24,2Tada zapovjedi kralj svojemu vojskovođi Joabu: "Prođi po svim plemenima Izraelovim od Dana do Beer-Šebe i izbrojte narod, da znam broj naroda!"
2. Samuelova 24,3A Joab odgovori kralju: "Gospod, Bog tvoj, dodat će k narodu, koliko ga je sad, još sto puta toliko, i moj gospodar i kralj to će još sam doživjeti. Zašto moj gospodar i kralj tako što hoće?"
2. Samuelova 24,4Ali zapovijed kraljeva primora Joaba i vojskovođe, i tako Joab i vojskovođe otidoše od kralja, da prebroje narod Izraelov.
2. Samuelova 24,5Prijeđoše Jordan i počeše kod Aroera, desno od grada, koji leži u dolini potoka, u pravcu prema Gadu i Jazeru.
2. Samuelova 24,6Tada otidoše u Gilead i do u zemlju Hiteja prema Kadešu. Potom dođoše u Dan i okrenuše u Sidon.
2. Samuelova 24,7Onda stigoše u tvrdi grad Tir i u sve gradove Hiveja i Kanaanaca. Potom otidoše u južnu zemlju Judinu, u Beer-Šebu,
2. Samuelova 24,8Tako obiđoše svu zemlju i vratiše se u Jerusalem poslije devet mjeseci i dvadeset dana.
2. Samuelova 24,9Joab dade kralju broj popisanoga naroda, i bilo je od Izraela osam stotina tisuća ljudi sposobnih za oružje i opasanih mačem, a ljudi od Jude pet stotina tisuća.
2. Samuelova 24,10A pošto David prebroji narod, taknu ga savjest. I David se pomoli Gospodu: "Teško sam se ogriješio, što to učinih. Ali, Gospode, oduzmi slugi svojemu krivnju zlodjela njegovih; jer sam bio posve zaslijepljen!"
2. Samuelova 24,11Kad David ustade ujutro, dođe riječ Gospodnja proroku Gadu, vidiocu Davidovu, i reče:
2. Samuelova 24,12"Idi i kaži Davidu: Ovako veli Gospod: Troje ti predlažem; izaberi jedno od toga, da ti učinim!"
2. Samuelova 24,13Gad pođe k Davidu i navijesti mu ovo: "Hoćeš li da dođe na zemlju tvoju sedam godina gladi, ili da bježiš tri mjeseca pred svojim neprijateljima i oni da te gone, ili da bude tri dana kuga u tvojoj zemlji? Sad promisli i gledaj, što ću odgovoriti onome, koji me je poslao!"
2. Samuelova 24,14David odgovori Gadu: "U muci sam velikoj. Mi ćemo radije pasti u ruke Gospodnje, jer je milosrđe njegovo veliko. A u ruke ljudima ne bih htio pasti."
2. Samuelova 24,15Tako pusti Gospod kugu na Izraela od jutra do određenoga vremena. Pomrije naroda od Dana do Beer-Šebe sedamdeset tisuća ljudi.
2. Samuelova 24,16Već pruži anđeo ruku svoju na Jerusalem, da ga uništi, tada se sažali Gospodu sa zla, i zapovjedi anđelu, koji je ubijao narod: "Dosta! Povuci natrag ruku svoju!" Anđeo Gospodnji bio je upravo došao do gumna Jebusejina Araune.
2. Samuelova 24,17Kad vidje David, kakvo zlo učini anđeo u narodu, pomoli se Gospodu ovako: "Ah, sagriješio sam, zlo sam učinio. A ove, ovce, što su učinile? Pa okreni ruku svoju na mene i na obitelj moju!"
2. Samuelova 24,18Još istoga dana javi se Gad kod Davida i reče mu: "Idi i podigni Gospodu žrtvenik na gumnu Jebusejina Araune!"
2. Samuelova 24,19David otide na riječ Gadovu, kako mu je bio Gospod zapovjedio.
2. Samuelova 24,20Kad je Arauna pogledao i kralja vidio gdje mu dolazi sa svojom pratnjom, izađe Arauna i pokloni se kralju licem do zemlje.
2. Samuelova 24,21Arauna upita: "Zašto dolazi moj gospodar, kralj, k slugi svojemu" David reče: "Da kupim od tebe to gumno. Hoću da načinim Gospodu žrtvenik, da se kuga ukloni od naroda."
2. Samuelova 24,22Arauna odgovori Davidu: "Moj gospodar, kralj, neka je uzme i neka žrtvuje što mu je volja! Evo, ovdje su volovi za žrtvu i kola i jarmovi volujski za drva!
2. Samuelova 24,23Sve to, o kralju, daruje Arauna kralju." Tada reče Arauna kralju: "Gospod, Bog tvoj, neka ti bude milostiv!"
2. Samuelova 24,24A kralj reče Arauni: "Ne! Ja ću je samo kupiti od tebe. Neću da prinesem Gospodu, Bogu svojemu, žrtve paljenice, što sam dobio badava." I tako kupi David gumno i volove za pedeset šekela srebrnih.
2. Samuelova 24,25David načini tamo Gospodu žrtvenik i prinese žrtve paljenice i mirotvorne. Tada se Gospod smilova zemlji, i prestade kuga u Izraelu.
2. Samuelova 24,1 Još je jednom srdžba Jahvina planula na Izraelce te potakla Davida protiv njih govoreći: "Idi, izbroj Izraelce i Judejce!
2. Samuelova 24,2I kralj zapovjedi Joabu i vojvodama koji bijahu s njim: "Obiđite sva Izraelova plemena od Dana do Beer Šebe i popišite narod da znam koliko ima naroda.
2. Samuelova 24,3Joab odgovori kralju: "Neka Jahve, tvoj Bog, dade svome narodu još sto puta ovoliko koliko ga je sada i neka to još vidi svojim očima moj gospodar kralj, ali zašto moj gospodar kralj ima takvu želju?
2. Samuelova 24,4Ali kraljeva riječ bijaše jača od Joabove i od riječi vojvoda njegove vojske. Tako Joab i vojvode odoše ispred kralja da popišu izraelski narod.
2. Samuelova 24,5Prijeđoše oni preko Jordana i počeše kod Aroera i kod grada što leži usred doline i krenuše odande prema Gaditima i prema Jazeru.
2. Samuelova 24,6Potom dođoše u Gilead i u zemlju Hetita, u Kadeš; zatim stigoše u Dan, a iz Dana skrenuše prema Sidonu.
2. Samuelova 24,7Zatim dođoše do tvrđave Tira i u sve gradove Hivijaca i Kanaanaca i završiše svoj put u Negebu Judinu, u Beer Šebi.
2. Samuelova 24,8Prošavši svu zemlju, vratiše se poslije devet mjeseci i dvadeset dana u Jeruzalem.
2. Samuelova 24,9Joab dade kralju popis naroda: Izraelaca bijaše osam stotina tisuća ratnika vičnih maču, a Judejaca pet stotina tisuća ljudi.
2. Samuelova 24,10Poslije toga Davida zapeče savjest što je dao brojiti narod pa reče Jahvi: "Veoma sam sagriješio što sam to učinio! Ali, Jahve, oprosti tu krivicu sluzi svome, jer sam vrlo ludo radio.
2. Samuelova 24,11Kad je David ujutro ustao, već je Jahvina riječ bila došla proroku Gadu, Davidovu vidiocu:
2. Samuelova 24,12"Idi i kaži Davidu: Ovako govori Jahve: `Troje stavljam preda te, izaberi jedno od toga da ti učinim!`
2. Samuelova 24,13Gad tako dođe Davidu i javi mu ovo: "Hoćeš li da dođu tri gladne godine na tvoju zemlju, ili da tri mjeseca bježiš pred svojim neprijateljem koji će te goniti, ili da bude tri dana kuga u tvojoj zemlji? Sada promisli i gledaj što da odgovorim onome koji me poslao!
2. Samuelova 24,14David odgovori Gadu: "Na velikoj sam muci! Ali neka padnemo u ruke Jahvine, jer je veliko njegovo milosrđe, a u ljudske ruke neka ne zapadnem!
2. Samuelova 24,15David, dakle, izabra kugu. Bilo je upravo vrijeme pšenične žetve. Jahve pusti kugu na Izraela od jutra pa do određenoga vremena; i pomor udari na narod i pomrije sedamdeset tisuća ljudi od Dana do Beer Šebe.
2. Samuelova 24,16Kad je anđeo pružio svoju ruku na Jeruzalem da ga uništi, sažali se Jahvi zbog toga zla, pa reče anđelu koji je ubijao narod: "Dosta je sada! Povuci svoju ruku!" A Jahvin je anđeo bio upravo kod gumna Araune Jebusejca.
2. Samuelova 24,17Kad David vidje anđela koji je ubijao narod, zavapi Jahvi: "Evo, ja sam sagriješio, ja sam učinio zlo! A oni, ovce, što su skrivili? Neka tvoja ruka padne na mene i na moju obitelj!
2. Samuelova 24,18Istoga dana dođe Gad k Davidu i reče mu: "Idi i podigni Jahvi žrtvenik na gumnu Araune Jebusejca!
2. Samuelova 24,19I ode David po Gadovoj riječi, kako mu je zapovjedio Jahve.
2. Samuelova 24,20Kad Arauna pogleda, opazi kralja i njegove dvorane gdje idu prema njemu. Arauna iziđe i pokloni se kralju licem do zemlje.
2. Samuelova 24,21Arauna upita: "Zašto je moj gospodar kralj došao svome sluzi?" A David odgovori: "Da kupi od tebe ovo gumno, da sagradi žrtvenik Jahvi, kako bi prestao pomor u narodu.
2. Samuelova 24,22Arauna reče Davidu: "Neka ga uzme moj gospodar kralj i neka žrtvuje ono što je u njegovim očima dobro! Evo goveda za paljenicu, mlatilice, i volujske opreme za drvo!
2. Samuelova 24,23Sve to sluga moga gospodara kralja poklanja kralju!" Još reče Arauna kralju: "Jahve, Bog tvoj, neka ti bude milostiv!
2. Samuelova 24,24Ali kralj odgovori Arauni: "Ne, nego hoću da kupim od tebe i da platim; neću prinositi Jahvi, svome Bogu, paljenica koje su mi poklonjene." I tako David kupi ono gumno i goveda za pedeset srebrnih šekela.
2. Samuelova 24,25Ondje David sagradi žrtvenik Jahvi i prinese paljenice i pričesnice. Tada se Jahve smilova zemlji i presta pomor u Izraelu.
2. Samuelova 24,1Gnjev GOSPODOV usplamtje opet protiv Izraelita i on pobudi Davida protiv njih govoreći: ” Idi, izbroj Izrael i Judu. “
2. Samuelova 24,2Kralj reče Joabu, zapovjedniku vojske, koji bijaše s njim: ” Prođi sva plemena od Izraelova od Dana do Ber-Ševe i popiši pučanstvo, da mu znadem broj. “
2. Samuelova 24,3Joab reče kralju: ” Nek GOSPOD, tvoj Bog, poveća narod stostruko i nek moj gospodin kralj to vidi svojim vlastitim očima! Ali, zašto moj gospodin hoće nešto takvo ? “
2. Samuelova 24,4Zapovijed kraljeva se ipak nametnu Joabu i zapovjednicima vojske i Joab se stavi na put sa zapovjednicima kraljeve vojske za popisati puk Izraelov
2. Samuelova 24,5Oni prijeđoše Jordan i utaboriše se u Aroeru, na jugu od grada koji je u usjeklini potoka Gadovog, potom prema Jazeru.
2. Samuelova 24,6Oni stigoše u Galad i u niziju Hodsi. Oni stigoše u Dan-Jan, i, nastavljajući kruženje, u Sidon. Oni uđoše u Fort-de-Tir i u sve gradove Hivita i Kanaanaca . Potom oni pođoše za Negev Judin, u Ber-Ševu. 8 Oni tako
2. Samuelova 24,7prođoše svu zemlju i stigoše, na izmaku devet mjeseci i dvadeset dana, u Jeruzalem.
2. Samuelova 24,9Joab dade kralju brojke popisa naroda: Izrael brojaše 800.000 bojovnika, sposobnih za povući mač, a Juda 500.000 ljudi.
2. Samuelova 24,10David osjeti kako mu srce lupa pošto je tako bio prebrojao narod. David reče GOSPODU: ” To je jedan ozbiljan grijeh što sam počinio. A sada, GOSPODE, udostoji se prijeći preko grješke sluge svoga, jer sam ja postupio stvarno kao jedna luda. “
2. Samuelova 24,11Kad se David sutradan u jutro dignu, riječ GOSPODOVA bi upućena *proroku Gadu, vidovnjaku Davidovom, ovim riječima: ” Idi reći Davidu: Ovako govori GOSPOD: Dat ću da te pritisnu tri prijetnje. Izaberi jednu od njih i ja ću ju izvršiti. “
2. Samuelova 24,12Gad dakle ode naći Davida i obavijesti ga o time. On mu reče: ” Hoćeš li trpjeti sedam godina glad u svojoj zemlji, ili tri mjeseca poraz - pred neprojateljem svojim, bačen u progon, ili tri mjeseca kuge u svojoj zemlji? Sada dakle, razmisli i vidi što trebam ja odgovoriti onome koji me poslao. “
2. Samuelova 24,13David reče Gadu: ” Ja sam u velikom strahu® Padnimo dakle radije u ruke GOSPODU, jer njegova milost je velika, nego da padnem u ruke ljudima! “ GOSPOD dakle posla kugu u Izrael, počev od tog jutra sve do određenog vremena, i umrije u narodu, od Dana do Ber-Šev, 70.000 ljudi.
2. Samuelova 24,16*Anđeo pruži ruku prema Jeruzalemu za uništiti ga, ali GOSPOD prestade pustošiti i reče anđelu koji istrjebljivaše narod: ” Dosta. Sada, spusti ruku svoju. “ A anđeo bijaše pokraj područja Arauna Jebuzitskog .
2. Samuelova 24,17 David govoriše GOSPODU, kad vidje anđela koji ubijaše puk. On reče: ” Ja sam taj koji je zgriješio i onaj koji je počinio grješku, a te ovčice, što su one učinile? Nek tvoja ruka bude nada mnom i mojom obitelji! “
2. Samuelova 24,18Gad ode pronaći Davida, onog dana, i reče mu: ” Uspni se podići jedan *oltar GOSPODU na području Arauna Jebuzita. “
2. Samuelova 24,19David se uspe kako bijaše rekao Gad, prema zapovjedi GOSPODOVOJ.
2. Samuelova 24,20Arauna pogleda i vidje kralja i njegove sluge koji se približavahu prema njemu. Arauna iziđe i pokloni se pred kraljem, licem prema zemlji.
2. Samuelova 24,21Arauna reče: ” Zašto moj gospodin kralj dolazi kod sluge svoga ? “ David odgovori: ” Za kupiti od tebe zemljiste, da bih na njemu izgradio oltar GOSPODU. Tako će nevolja biti zadržana daleko od naroda. “
2. Samuelova 24,22Arauna reče Davidu: ” Nek moj gospodin kralj uzme ono što mu se sviđa za ponuditi holokaust . Ti vidiš, goveda će priskrbiti holokaust, saonice i zaprega volovska pribavit će drva. “
2. Samuelova 24,23Sve to, kralja Arauna daje kralju . Arauna reče kralju: ” Nek GOSPOD, tvoj Bog te usliša! “
2. Samuelova 24,24Ali kralj reče Arauni: ” Ne, ja hoću to kupiti po cijeni, i neću ponuditi GOSPODU, svojem Bogu, holokauste koji ne stoje ništa. David dakle kupi gumno i goveda za 50 sikala srebra.
2. Samuelova 24,25Ondje, David izgradi jedan oltar GOSPODU i on ponudi holokauste i žrtve mira. GOSPOD se pokaza milostiv prema zemlji i nevolja bi zadržana daleko od Izraela.
2. Samuilova 24,1A Gospod se opet razgnjevi na Izrailja, i nadraži Davida na njih govoreći: hajde izbroj Izrailja i Judu.
2. Samuilova 24,2I reče car Joavu, vojvodi svom: prođi po svijem plemenima Izrailjevijem od Dana do Virsaveje, i izbrojte narod, da znam koliko ima naroda.
2. Samuilova 24,3A Joav reče caru: neka doda Gospod Bog tvoj k narodu koliko ga je sad još sto puta toliko, i da car gospodar moj vidi svojim očima; ali zašto car gospodar moj hoće to?
2. Samuilova 24,4Ali riječ careva bi jača od Joava i vojvoda; i otide Joav i vojvode od cara da prebroje narod Izrailjev.
2. Samuilova 24,5I prešavši preko Jordana stadoše u oko u Aroiru, s desne strane grada, koji je na sredini potoka Gadova, i kod Jazira.
2. Samuilova 24,6Potom dođoše u Galad, i u donju zemlju Odsiju, a odatle otidoše u Dan-Jan i u okolinu Sidonsku.
2. Samuilova 24,7Potom dođoše do grada Tira i u sve gradove Jevejske i Hananejske; i otidoše na južnu stranu Judinu u Virsaveju.
2. Samuilova 24,8I obišavši svu zemlju vratiše se u Jerusalim poslije devet mjeseci i dvadeset dana.
2. Samuilova 24,9I Joav dade caru broj prepisanoga naroda; i bješe od Izrailja osam stotina tisuća ljudi za vojsku koji mahahu mačem, a ljudi od Jude pet stotina tisuća.
2. Samuilova 24,10Tada Davida taknu u srce, pošto prebroji narod, i reče David Gospodu: sagriješih veoma što to uradih. Ali, Gospode, uzmi bezakonje sluge svojega, jer veoma ludo radih.
2. Samuilova 24,11A kad David usta ujutru, dođe riječ Gospodnja Gadu proroku, koji bijaše Davidu vidjelac, i reče:
2. Samuilova 24,12Idi i kaži Davidu: ovako veli Gospod: troje ti dajem, izberi jedno da ti učinim.
2. Samuilova 24,13I dođe Gad k Davidu, i kaza mu govoreći: hoćeš li ti da bude sedam gladnijeh godina u zemlji tvojoj, ili da bježiš tri mjeseca od neprijatelja svojih i oni da te gone, ili da bude tri dana pomor u tvojoj zemlji? Sad promisli i gledaj šta ću odgovoriti onome koji me je poslao.
2. Samuilova 24,14A David reče Gadu: u tjeskobi sam ljutoj; ali neka zapadnemo Gospodu u ruke, jer je milost njegova velika; a ljudima da ne zapadnem u ruke.
2. Samuilova 24,15I tako pusti Gospod pomor na Izrailja od jutra do određenoga vremena, i pomrije naroda od Dana do Virsaveje sedamdeset tisuća ljudi.
2. Samuilova 24,16A kad anđeo pruži ruku svoju na Jerusalim da ga ubija, sažali se Gospodu sa zla, i reče anđelu koji ubijaše narod: dosta, spusti ruku. A anđeo Gospodnji bijaše kod gumna Orne Jevusejina.
2. Samuilova 24,17A David kad vidje anđela gdje bije narod, progovori i reče Gospodu: evo, ja sam zgriješio, ja sam zlo učinio, a te ovce što su učinile? neka se ruka tvoja obrati na mene i na dom oca mojega.
2. Samuilova 24,18Potom opet dođe Gad k Davidu isti dan, i reče mu: idi, načini Gospodu oltar na gumnu Orne Jevusejina.
2. Samuilova 24,19I otide David po riječi Gadovoj, kako Gospod zapovjedi.
2. Samuilova 24,20Tada Orna obazrevši se ugleda cara i sluge njegove gdje idu k njemu; i otide Orna i pokloni se caru licem do zemlje,
2. Samuilova 24,21I reče: što je došao car gospodar moj sluzi svojemu? A David reče: da kupim od tebe to gumno, da načinim na njemu oltar Gospodu da bi prestao pomor u narodu.
2. Samuilova 24,22A Orna reče Davidu: neka uzme car gospodar moj i prinese na žrtvu što mu je volja; evo volova za žrtvu paljenicu, i kola i jarmova volujskih za drva.
2. Samuilova 24,23Sve to davaše caru Orna kao car, i reče Orna caru: Gospod Bog tvoj neka te milostivo primi.
2. Samuilova 24,24A car reče Orni: ne; nego ću kupiti od tebe po cijeni, niti ću prinijeti Gospodu Bogu svojemu žrtve paljenice poklonjene. I tako kupi David gumno i volove za pedeset sikala srebra:
2. Samuilova 24,25I ondje načini David oltar Gospodu, i prinese žrtve paljenice i žrtve zahvalne. I Gospod se umilostivi zemlji, i presta pomor u Izrailju.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje