Tražilica


2. Samuelova 4. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
2. Samuelova 4,1Kad sin Saulov doznade, da je Abner poginuo u Hebronu, klonu mu srčanost, i sav se Izrael smete.
2. Samuelova 4,2A imao je sin Saulov dvojicu vođa nad četama. Jedan se je zvao Baana, drugi Rekab. Bili su sinovi Benjaminovca Rimona iz Beerota - i Beerot se naime broji Benjaminu,
2. Samuelova 4,3Ipak su stanovnici Beerota pobjegli u Gitaim i stoje tamo kao došljaci do današnjega dana.
2. Samuelova 4,4Jonatan, sin Saulov, imao je sina, koji je na obje noge bio hrom. Bilo mu je pet godina, kad stiže glas o Saulu i Jonatanu iz Jezreela. Tada ga je bila uzela dadilja njegova i pobjegla. U brzini bijega pade on i postade tako hrom. Zvao se je Mefibošet.
2. Samuelova 4,5Sinovi Rimona iz Beerota dakle, Rekab i Baana, digoše se i pođoše za podnevne žege u kuću Išbošetovu, kad je otpočivao opodne.
2. Samuelova 4,6Prodriješe u nutrinu kuće, kao da htjedoše uzeti pšenice, i probodoše ga u slabine. Nato se udaljiše Rekab i njegov brat Baana.
2. Samuelova 4,7Kad su bili došli u kuću, ležao je on na postelji svojoj u spavaonici. Oni ga ubiše, odsjekoše mu glavu, uzeše glavu, pa su išli cijelu onu noć niz ravnicu jordansku.
2. Samuelova 4,8I donesoše glavu Išbošetovu k Davidu u Hebron i rekoše kralju: "Evo glave Išbošeta, sina Saulova, neprijatelja tvojega, koji ti je radio o glavi! Tako danas osveti Gospod mojega gospodara, kralja, od Saula i njegova potomka."
2. Samuelova 4,9David reče Rekabu i njegovu bratu Baani, sinovima Rimona iz Beerota, i reče im: "Tako živ bio Gospod, koji je izbavio život moj iz svake tjeskobe,
2. Samuelova 4,10Ja sam onoga, koji mi donese glas: Saul je mrtav, i koji je mislio da je sretan glasnik, dao uhvatiti i ubiti ga u Siklagu, a ipak sam mu bio morao platiti za njegovu vijest.
2. Samuelova 4,11I kad ljudi opaki ubiše čovjeka nedužna u kući njegovoj na postelji njegovoj, da ja onda ne tražim od vas krv njegovu i da vas ne istrijebim sa zemlje?"
2. Samuelova 4,12I David dade zapovijed vojnicima. Oni ih pogubiše, odsjekoše im ruke i noge i objesiše ih kod jezera u Hebronu. Glavu Išbošetovu uzeše i pokopaše je u grobu Abnerovu u Hebronu.
2. Samuelova 4,1 Kad je Šaulov sin Išbaal čuo da je poginuo Abner u Hebronu, klonuše mu ruke i sav se Izrael zaprepasti.
2. Samuelova 4,2A Šaulov sin Išbaal imaše dvojicu vođa svojih četa; jedan se zvao Baana, a drugi Rekab; bili su sinovi Rimona Beeroćanina iz Benjaminova plemena, jer se Beerot pribraja k Benjaminu.
2. Samuelova 4,3A Beeroćani bijahu pobjegli u Gitajim, gdje su ostali kao došljaci do današnjeg dana.
2. Samuelova 4,4Šaulov sin Jonatan imao je sina hroma na obje noge. Njemu je bilo pet godina kad je iz Jizreela došao glas o Šaulovoj i Jonatanovoj pogibiji. Njegova ga dadilja uze i pobježe, ali u brzini bijega dijete pade i osta hromo. Ime mu bijaše Meribaal.
2. Samuelova 4,5Sinovi Rimona Beeroćanina, Rekab i Baana, digoše se i dođoše za najveće dnevne vrućine Išbaalu do kuće, a on upravo spavaše podnevni počinak.
2. Samuelova 4,6A vratarica, čisteći pšenicu, bijaše zadrijemala te je spavala. Rekab i njegov brat Baana prošuljaše se kraj nje.
2. Samuelova 4,7Kad su ušli u kuću, on je ležao na postelji u svojoj spavaonici. Oni ga ubiše, odsjekoše mu glavu i uzeše je i cijelu su onu noć išli putem kroz Arabu.
2. Samuelova 4,8Glavu Išbaalovu donesoše Davidu u Hebron i rekoše kralju: "Evo glave Išbaala, sina Šaulova, tvoga neprijatelja koji ti je radio o glavi. Jahve je danas krvavo osvetio moga gospodara i kralja na Šaulu i njegovu rodu.
2. Samuelova 4,9Ali David odvrati Rekabu i njegovu bratu Baani, sinovima Rimona iz Beerota, i reče im: "Tako mi živog Jahve koje me izbavio iz svake nevolje!
2. Samuelova 4,10Onaj koji mi je javio da je poginuo Šaul mislio je da mi javlja radosnu vijest, a ja sam ga uhvatio i pogubio u Siklagu da mu platim za njegovu dobru vijest!
2. Samuelova 4,11Što ću tek učiniti sa zlikovcima koji su ubili poštena čovjeka u njegovoj kući, na njegovoj postelji! Zar da ne tražim od vas račun za njegovu krv i da vas ne istrijebim sa zemlje?
2. Samuelova 4,12Nato David zapovjedi vojnicima te ih pogubiše. Potom im odsjekoše ruke i noge i objesiše ih kod jezera u Hebronu. Išbaalovu glavu uzeše i pokopaše u Abnerovu grobu u Hebronu.

2. Samuelova 4,1Sin Saulov doznade da Abner bijaše umro u Hebronu. Ruke mu padoše i sav Izrael bi time potresen.
2. Samuelova 4,2Bijahu dva čovjeka, dvojica zapovjednika družina, kod sinova Saulovih. Jedan se zvaše Bana, a drugi Rekav. Oni bijahu sinovi Rimonovi, Berotiti, sinovi Benjaminovi jer Berot, on također, smatrao se Benjaminitom.
2. Samuelova 4,3Ljudi Berotovi pobjegoše u Gitam i oni su ostali kao stanovnici sve do naših dana.
2. Samuelova 4,4Ali Jonatan, sin Saulov, imaše jednog sina kljastog u obje noge. On imaše pet godina u vrijeme kad stiže iz Izreela novost koja se tiče Saula i Jonatana. Njegova dojilja ga uze za pobjeći, ona bijaše tako u žurbi za bježati da dijete pade i ostade hromo. Ono se zvalo Mefibošet .
2. Samuelova 4,5Dakle, sinovi Rimona iz Bereta, Rekav i Bana, pođoše i, po najvećeoj žezi dana, stigoše u kuću Išbošetovu. On bijaše legao za podnevnu sijestu .
2. Samuelova 4,6Oni prodriješe u unutrašnjost kuće, natovareni zitom, i udariše ga u trbuh. Potom Rekav i njegov brat bana pobjegoše.
2. Samuelova 4,7Budući ušli u kuću dok on bijaše ležao na svom krevetu u spavaćeoj sobi, oni ga smrtno udariše i obezglaviše. Potom oni odnesoše njegovu glavu i putovaše cijele noći kroz Arabu .
2. Samuelova 4,8Oni donesoše glavu Išbošetovu Davidu u Hebron i rekoše kralju: ” Evo glave Išbošetove, sina Saulova, tvog neprijatelja, koji te htijaše ubiti. GOSPOD je dao mom gospodaru kralju punu osvetu, u ovaj dan, nad Saulom i nad njegovim potomstvom. “
2. Samuelova 4,9David odgovori sinovima Rimonovim iz Bereta, Rekavu i Bani njegovom bratu: ” živ bio GOSPOD, koji me oslobodio svake propasti!
2. Samuelova 4,10Onaj koji mi najavi: Saul je mrtav, držao se također donositeljem dobre vijesti. Eh dobro, ja ga dadoh uhititi i ubiti u Siklagu . To je bilo za platiti tu dobru vijest!
2. Samuelova 4,11Još jači razlog kad zlikovci ubiju jednog pravednika u njegovoj kući, u njegovom krevetu! Ne trebam li vam ja sada zahtijevati njegovu krv, koja je na vašim rukama, i izbrisati vas sa zemlje? “
2. Samuelova 4,12David dade jednu zapovijed momcima; oni ih ubiše, odsjekoše im ruke i noge i objesiše u kotlini Hebrona. Uzeše glavu Išbošetovu i ukopaše u grob Abnerov, u Hebronu.
2. Samuilova 4,1A kad ču sin Saulov da je poginuo Avenir u Hevronu, klonuše mu ruke, i sav se Izrailj smete.
2. Samuilova 4,2A imaše sin Saulov dvije vojvode nad četama; jednom bješe ime Vana, drugom bješe ime Rihav, sinovi Rimona Viroćanina, od sinova Venijaminovijeh; jer se i Virot brojaše Venijaminu;
2. Samuilova 4,3A Viroćani bijahu pobjegli u Gitajim, gdje ostaše kao došljaci do današnjega dana.
2. Samuilova 4,4I imaše Jonatan sin Saulov sina hroma na nogu, kojemu bijaše pet godina kad dođe glas o smrti Saulovoj i Jonatanovoj iz Jezraela, te ga uze dadilja njegova i pobježe, i kad brzo bježaše, on pade i ohronu; a ime mu bijaše Mefivostej.
2. Samuilova 4,5I pođoše sinovi Rimona Viroćanina, Rihav i Vana, i dođoše u podne u kuću Isvostejevu; a on počivaše u podne.
2. Samuilova 4,6I uđoše u kuću kao da uzmu pšenice, i probodoše ga pod peto rebro Rihav i Vana, i pobjegoše.
2. Samuilova 4,7Kad uđoše u kuću, on ležaše na postelji svojoj u klijeti gdje spavaše, te ga probodoše i ubiše, i otsjekoše mu glavu i uzeše je, pa otidoše putem preko polja cijelu onu noć.
2. Samuilova 4,8I donesoše glavu Isvostejevu Davidu u Hevron, i rekoše caru: evo glave Isvosteja sina Saulova, neprijatelja tvojega, koji je tražio dušu tvoju; i Gospod osveti danas cara gospodara mojega od Saula i sjemena njegova.
2. Samuilova 4,9Ali David odgovarajući Rihavu i Vani bratu njegovu, sinovima Rimona Viroćanina, reče im: tako da je živ Gospod, koji je izbavio dušu moju iz svake nevolje.
2. Samuilova 4,10Kad onoga koji mi javi govoreći: gle, pogibe Saul, i mišljaše da će mi javiti dobre glase, uhvatih i ubih u Siklagu, i to mu bi od mene dar za glase njegove,
2. Samuilova 4,11Akamoli ljude bezbožne, koji ubiše čovjeka prava, u kući njegovoj, na postelji njegovoj! neću li iskati krvi njegove iz vaših ruku, i vas istrijebiti sa zemlje?
2. Samuilova 4,12I zapovjedi David momcima svojim, te ih pogubiše, i otsjekoše im ruke i noge, i objesiše kod jezera Hevronskoga; a glavu Isvostejevu uzeše i pogreboše u grobu Avenirovu u Hevronu.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje