Tražilica


Matej 14. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Matej 14,1U ono vrijeme začu četverovlasnik Herod glas o Isusu.
Matej 14,2On reče dvoranima svojim: "To je Ivan Krstitelj. On je uskrsnuo od mrtvih; zato djeluju čudesne sile u njemu."
Matej 14,3Herod je bio naime dao Ivana uhvatiti, svezati i u tamnicu baciti zbog Herodijade, žene svojega brata Filipa.
Matej 14,4Jer ga je Ivan bio prekorio: "Nije ti dopušteno da nju imaš."
Matej 14,5Rado bi ga bio dao ubiti; ali se je bojao naroda, jer su ga držali za proroka.
Matej 14,6Na dan rođenja Herodova igrala je kći Herodijadina među Gostima. To se je dopalo Herodu tako,
Matej 14,7Da joj je zakletvom obećao dati štogod zaište.
Matej 14,8Ona potaknuta od matere svoje reče: "Daj mi ovdje na zdjeli glavu Ivana Krstitelja!"
Matej 14,9To zabrinu kralja. Ali zbog zakletve i zbog gostiju zapovjedi da joj se dadne.
Matej 14,10I tako dade odsječi glavu Ivanu u tamnici.
Matej 14,11Donesoše glavu njegovu na zdjeli i dadoše je djevojci; ona je odnese materi svojoj.
Matej 14,12Tada uzeše učenici njegovi mrtvo tijelo i pokopaše ga. Potom odoše i javiše to Isusu.
Matej 14,13Na ovu vijest otide Isus odanle u lađici na samotno mjesto, da bude sam. Ali to saznade mnoštvo naroda i pođe za njim pješke iz gradova.
Matej 14,14Kad on izađe na kopno i vidje veliko mnoštvo, smilova im se i iscijeli bolesnike njihove.
Matej 14,15Predveče pristupiše k njemu učenici njegovi i rekoše: "Mjesto je pusto, a doba je već poodmaklo. Otpusti narod, neka ide u sela da kupi sebi hrane!"
Matej 14,16Isus im reče: "Ne treba da idu, Podajte im vi da jedu!"
Matej 14,17Oni mu odgovoriše: "Imamo ovdje samo pet kruhova i dvije ribe."
Matej 14,18On reče: "Donesite mi ih ovamo!"
Matej 14,19I dade da narod posjeda po travi; tada uze pet kruhova i dvije ribe, pogleda na nebo i blagoslovi ih. Nato prelomi kruhove i dade ih učenicima svojim, a učenici ih dadoše narodu.
Matej 14,20Svi su jeli i nasitili se, dapače su digli od preostalih komada još dvanaest punih košarica.
Matej 14,21A broj svih, koji su bili jeli, iznosio je oko pet tisuća muževa, bez žena i djece.
Matej 14,22Odmah on natjera učenike svoje da uđu u lađicu i da naprijed idu na drugu obalu, dok on otpusti narod.
Matej 14,23Kad je bio otpustio narod, popne se na goru sam, da se moli. Već je bila nastala večer, a on je još bio ondje sam.
Matej 14,24Lađica je već bila nasred mora i bila je od valova bacana tamo i vamo; jer je bio protivan vjetar.
Matej 14,25U četvrtu stražu noći dođe on k njima idući po moru.
Matej 14,26Kad ga tako učenici vidješe, gdje ide po moru, povikaše uplašeni: "Sablast!" i vapili su od straha.
Matej 14,27A Isus im progovori odmah: "Utješite se! Ja sam. Ne bojte se!"
Matej 14,28Petar mu odgovori: "Gospodine, ako si ti, reci mi, da dođem k tebi po vodi.
Matej 14,29On reče: "Dođi!" Petar izađe iz lađice i išao je po vodi, da dođe k Isusu.
Matej 14,30A kad je vidio jaki vjetar, uplaši se, počne se topiti i povika: "Gospodine, spasi me!"
Matej 14,31Odmah pruži Isus ruku svoju, uhvati ga i reče mu: "Malovjerni, zašto si posumnjao?"
Matej 14,32Tada uđoše u lađicu, i presta vjetar.
Matej 14,33Koji su bili u lađici, baciše se pred njega ničice i rekoše: "Ti si zaista Sin Božji!"
Matej 14,34Tada prijeđoše i dođoše u pokrajinu Genezareta.
Matej 14,35Čim ga stanovnici onoga kraja prepoznaše, poslaše glasnike Po svoj onoj okolini i dadoše donijeti k njemu sve bolesnike.
Matej 14,36Ovi ga zamoliše, da se samo smiju dotaknuti skuta njegove haljine. I svi, koji se dotakoše, ozdraviše.
Matej 14,1 U ono vrijeme doču Herod tetrarh za Isusa
Matej 14,2pa reče svojim slugama: "To je Ivan Krstitelj! On uskrsnu od mrtvih i zato čudesne sile djeluju u njemu.
Matej 14,3Herod doista bijaše uhitio Ivana te ga svezana bacio u tamnicu zbog Herodijade, žene brata svoga Filipa.
Matej 14,4Jer Ivan mu govoraše: "Ne smiješ je imati!
Matej 14,5Htjede ga ubiti, ali se bojao naroda jer su ga smatrali prorokom.
Matej 14,6Na Herodov rođendan zaplesa kći Herodijadina pred svima i svidje se Herodu.
Matej 14,7Zato se zakle dati joj što god zaište.
Matej 14,8A ona nagovorena od matere: "Daj mi, reče, ovdje na pladnju glavu Ivana Krstitelja.
Matej 14,9Ražalosti se kralj, ali zbog zakletve i sustolnika zapovjedi da se dade.
Matej 14,10Posla odrubiti glavu Ivanu u tamnici.
Matej 14,11I doniješe glavu njegovu na pladnju, dadoše djevojci, a ona je odnije materi.
Matej 14,12A učenici njegovi dođu, uzmu njegovo tijelo i pokopaju ga pa odu i jave Isusu.
Matej 14,13Kad je Isus to čuo, povuče se odande lađom na samotno mjesto, u osamu. Dočuo to narod pa pohrli pješice za njim iz gradova.
Matej 14,14Kad on iziđe, vidje silan svijet, sažali mu se nad njim te izliječi njegove bolesnike.
Matej 14,15Uvečer mu pristupe učenici pa mu reknu: "Pust je ovo kraj i već je kasno. Otpusti dakle svijet: neka odu po selima kupiti hrane.
Matej 14,16A Isus im reče: "Ne treba da idu, dajte im vi jesti.
Matej 14,17Oni mu kažu: "Nemamo ovdje ništa osim pet kruhova i dvije ribe.
Matej 14,18A on će im: "Donesite mi ih ovamo.
Matej 14,19I zapovjedi da mnoštvo posjeda po travi. On uze pet kruhova i dvije ribe, pogleda na nebo, izreče blagoslov pa razlomi i dade kruhove učenicima, a učenici mnoštvu.
Matej 14,20I jeli su svi i nasitili se. Od preteklih ulomaka nakupiše dvanaest punih košara.
Matej 14,21A blagovalo je oko pet tisuća muškaraca, osim žena i djece.
Matej 14,22I odmah prisili učenike da uđu u lađu i da se prebace prijeko dok on otpusti mnoštvo.
Matej 14,23A pošto otpusti mnoštvo, uziđe na goru, nasamo, da se pomoli. Uvečer bijaše ondje sam.
Matej 14,24Lađa se već mnogo stadija bila ostisla od kraja, šibana valovima. Bijaše protivan vjetar.
Matej 14,25O četvrtoj noćnoj straži dođe on k njima hodeći po moru.
Matej 14,26A učenici ugledavši ga kako hodi po moru, prestrašeni rekoše: "Utvara!" I od straha kriknuše.
Matej 14,27Isus im odmah progovori: "Hrabro samo! Ja sam! Ne bojte se!
Matej 14,28Petar prihvati i reče: "Gospodine, ako si ti, zapovjedi mi da dođem k tebi po vodi!
Matej 14,29A on mu reče: "Dođi!" I Petar siđe s lađe te, hodeći po vodi, pođe k Isusu.
Matej 14,30Ali kad spazi vjetar, poplaši se, počne tonuti te krikne: "Gospodine, spasi me!
Matej 14,31Isus odmah pruži ruku, dohvati ga i kaže mu: "Malovjerni, zašto si posumnjao?
Matej 14,32Kad uđoše u lađu, utihnu vjetar.
Matej 14,33A oni na lađi poklone mu se ničice govoreći: "Uistinu, ti si Sin Božji!
Matej 14,34Pošto preploviše, dođu na kraj, u Genezaret.
Matej 14,35I ljudi ga onoga kraja prepoznaju pa razglase po svoj onoj okolici. I donošahu mu sve bolesnike
Matej 14,36te ga moljahu da se samo dotaknu skuta njegove haljine. I koji bi se dotakli, ozdravili bi.
Matej 14,1U ono vrijeme, Herod, tetrarh doznade za ugled Isusov
Matej 14,2i reče svojim pobočnicima: ` Taj je čovjek Ivan Krstitelj! To je on, uskrsnuo od mrtvih; evo zašto moći da čini čuda djeluje u njemu.`
Matej 14,3Naime Herod bijaše dao uhititi i okovati u lance Ivana i on bijaše zatvoren, zbog Herodijade, žene svog brata Filipa;
Matej 14,4jer, Ivan mu govoriše: ` Nije ti dopušteno zadržati ju za ženu. `
Matej 14,5Premda ga je htio pogubiti, Herod se plašio mnoštva koje držaše Ivana za *proroka.
Matej 14,6A, na rođendan Herodov, kćerka Herodijadina izvede jedan ples pred uzvanicima i ugodi Herodu.
Matej 14,7Tada se on prisegom obveza njoj dati sve što ona bude zaiskala.
Matej 14,8Nagovorena od svoje majke, ona mu reče: ` Daj mi sada, na jednom pladnju, glavu Ivana Krstitelja. `
Matej 14,9Kralj time bi rastužen; ali, zbog svoje prisege i gostiju,
Matej 14,10on zapovijedi da joj ju daju i on posla odrubiti glavu Ivanovu u svom zatvoru.
Matej 14,11Njegova glava bi donesena na pladnju i dana mladoj djevojci koja ju odnese svojoj majci.
Matej 14,12*Učenici Ivanovi dođoše uzeti lješ i ukopaše ga; potom oni odoše izvijestiti Isusa. (Mk 6.30 - 44; Lk 9.10 -17; Iv 6.1-15)
Matej 14,13Na tu vijest, Isus sepovuče odatle u barci prema jednom pustom mjestu, po strani. Budući to doznalo, mnoštvo ga slijediše pješice, iz raznih svojih mjesta.
Matej 14,14Iskrcavši se, on vidje jedno veliko mnoštvo; smilova mu se i izliječi njegove nemoć.
Matej 14,15Kad je pala večer, učenici mu se približiše i rekoše: ` Mjesto je pusto i već je kasni sat; otpusti dakle mnoštvo, nek idu u svoja seli kupiti sebi namirnica. `
Matej 14,16Ali Isus im reče: ` Oni nemaju potrebu otići: dajte im vi sami jesti. `
Matej 14,17Tad oni njemu kazaše: ` Mi ovdje imamo samo pet kruhova i dvije ribe. `
Matej 14,18` Donesite mi ih ovamo`, reče on.
Matej 14,19I, budući zapovjedio mnoštvu da se smjesti na travu, on uzme pet kruhova i dvije ribe i, dižući svoj pogled prema nebu, on izgovori blagoslov; potom, kidajući kruhove, on ih davaše učenicima, a učenici mnoštvu.
Matej 14,20Oni jedoše svi i biše nasićeni; i pokupi se ono što preostade u komadima: dvanaest punih korpi!
Matej 14,21A onih koji bijahu jeli bijaše otprilike 5.000 ljudi, ne računajući žene i djecu. (Mk 6.45-52; Iv 6.16-21)
Matej 14,22Isus obveza učenike uspeti se u lađu i otići prije njega na drugu obalu, dok on otpuštaše mnoštvo.
Matej 14,23Nakon što je otpusti mnoštvo, on se uspe u planinu za moliti se podalje. Večer je pala, on bijaše ondje, sam.
Matej 14,24Lađa se već nalaziše više stotina metara udaljena od obale; ona bijaše zapljuskivana valovima, budući da je puhao suprotan vjetar.
Matej 14,25Pod konac noć, on dođe k njima hodaj ući iznad mora.
Matej 14,26Videći ga hodati iznad mora, učenici biše izluđeni: ` To je jedno priviđenje`, govoriše oni, i od straha, su zavikali.
Matej 14,27Ali, on im smjesta progovori: ` Pouzdanja, to sam ja, ne bojte se! `
Matej 14,28Obraćaj ući mu se, Petar mu reče: ` Gospodaru, ako si to zbilja ti, zapovjedi mi da dođem k tebi ponad vode. `
Matej 14,29` Dođi `, reče on, I Petar, sišavši iz lađe, hodaše iznad vode i ode k Isusu.
Matej 14,30Ali, opažaj ući vjetar, on se preplaši, i prodera se: ` Gospodaru, spasi me!
Matej 14,31Isus smjesta pružajući ruku zgrabi ga govoreći mu: ` Čovječe malovjerni, zašto si posumnjao? `
Matej 14,32I kad su ušli u lađu vjetar se stiša.
Matej 14,33Oni koji bijahu u lađi pokloniše se pred njim i rekoše mu: ` Uistinu, ti si Sin Božji! ` (Mk 6..53-56)
Matej 14,34Nakon prelaska, oni dotakoše zemlju u Genezaretu.
Matej 14,35Ljudi iz tog mjesta prepoznaše ih, dadoše upozoriti svu oblast, i dovedoše mu sve bolesne.
Matej 14,36Preklinjali su ga da im dopusti dotaknuti samo resu na njegovoj odjeći; i oni koji ju dotakoše biše svi ozdravljeni . (Mk 7.1-13 )
Matej 14,1U to vrijeme dođe glas do Iroda četvorovlasnika o Isusu;
Matej 14,2I reče slugama svojijem: to je Jovan krstitelj; on ustade iz mrtvijeh, i zato čini čudesa.
Matej 14,3Jer Irod uhvati Jovana, sveza ga i baci u tamnicu Irodijade radi žene Filipa brata svojega.
Matej 14,4Jer mu govoraše Jovan: ne možeš ti nje imati.
Matej 14,5I šćaše da ga ubije, ali se poboja naroda; jer ga držahu za proroka.
Matej 14,6A kad bijaše dan rođenja Irodova, igra kći Irodijadina pred njima i ugodi Irodu.
Matej 14,7Zato i s kletvom obreče joj dati što god zaište.
Matej 14,8A ona naučena od matere svoje: daj mi, reče, ovdje na krugu glavu Jovana krstitelja.
Matej 14,9I zabrinu se car; ali kletve radi i onijeh koji se gošćahu s njim, zapovjedi joj dati.
Matej 14,10I posla te posjekoše Jovana u tamnici.
Matej 14,11I donesoše glavu njegovu na krugu, i dadoše djevojci, i odnese je materi svojoj.
Matej 14,12I došavši učenici njegovi, uzeše tijelo njegovo i ukopaše ga; i dođoše Isusu te javiše.
Matej 14,13I čuvši Isus, otide odande u lađi u pusto mjesto nasamo. A kad to čuše ljudi, idoše za njim pješice iz gradova.
Matej 14,14I izašavši Isus vidje mnogi narod, i sažali mu se za njih, i iscijeli bolesnike njihove.
Matej 14,15A pred veče pristupiše k njemu učenici njegovi govoreći: ovdje je pusto mjesto, a dockan je već; otpusti narod neka ide u sela da kupi sebi hrane.
Matej 14,16A Isus reče im: ne treba da idu; podajte im vi neka jedu.
Matej 14,17A oni rekoše mu: nemamo ovdje do samo pet hljebova i dvije ribe.
Matej 14,18A on reče: donesite mi ih ovamo.
Matej 14,19I zapovjedi narodu da posjedaju po travi; pa uze onijeh pet hljebova i dvije ribe, i pogledavši na nebo blagoslovi, i prelomivši dade učenicima svojijem, a učenici narodu.
Matej 14,20I jedoše svi, i nasitiše se, i nakupiše komada što preteče dvanaest kotarica punijeh.
Matej 14,21A onijeh što su jeli bješe ljudi oko pet hiljada, osim žena i djece.
Matej 14,22I odmah natjera Isus učenike svoje da uđu u lađu i naprijed da idu na onu stranu dok on otpusti narod.
Matej 14,23I otpustivši narod pope se na goru sam da se moli Bogu. I uveče bijaše ondje sam.
Matej 14,24A lađa bješe nasred mora u nevolji od valova, jer bijaše protivan vjetar.
Matej 14,25A u četvrtu stražu noći otide k njima Isus idući po moru.
Matej 14,26I vidjevši ga učenici po moru gdje ide, poplašiše se govoreći: to je utvara; i od straha povikaše.
Matej 14,27A Isus odmah reče im govoreći: ne bojte se; ja sam, ne plašite se.
Matej 14,28A Petar odgovarajući reče: Gospode! ako si ti, reci mi da dođem k tebi po vodi.
Matej 14,29A on reče: hodi. I izišavši iz lađe Petar iđaše po vodi da dođe k Isusu.
Matej 14,30No vidjeći vjetar veliki uplaši se, i počevši se topiti, povika govoreći: Gospode, pomagaj!
Matej 14,31I odmah Isus pruživši ruku uhvati Petra, i reče mu: malovjerni! zašto se posumnja?
Matej 14,32I kad uđoše u lađu, presta vjetar.
Matej 14,33A koji bijahu u lađi pristupiše i pokloniše mu se govoreći: vaistinu ti si sin Božij.
Matej 14,34I prešavši dođoše u zemlju Genisaretsku.
Matej 14,35I poznavši ga ljudi iz onoga mjesta, poslaše po svoj onoj okolini, i donesoše k njemu sve bolesnike.
Matej 14,36I moljahu ga da se samo dotaknu skuta od njegove haljine; i koji se dotakoše ozdraviše.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje