Tražilica


Postanak 50. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Postanak 50,1Josip se baci na oca svojega, i plakao je nagnut nad njim i cjelivao ga.
Postanak 50,2Tada zapovjedi Josip liječnicima, što su bili u službi njegovoj, neka balzamiraju oca njegova. I tako su liječnici balzamirali Izraela.
Postanak 50,3Utom prođe četrdeset dana jer je toliko vremena trebalo za balzamiranje. Oplakivali su ga Egipćani sedamdeset dana.
Postanak 50,4Kad prođoše dani žalosti za njim, reče Josip dvoranima faraonovim: "Ako sam našao milost kod vas, progovorite, molim, za mene faraonu, govoreći!
Postanak 50,5Otac me je moj zakleo, govoreći mi: 'Evo, umrijet ću, i u grobu mojem što ga iskopah sebi u zemlji kanaanskoj, pokopaj me!' Zato bih sad pošao da pokopam oca svojega; onda ću se opet natrag vratiti."
Postanak 50,6Faraon odgovori: "Otidi i pokopaj oca svojega, kako te je zakleo!"
Postanak 50,7Tako otide Josip da pokopa oca svojega, a s njim pođoše sve sluge faraonove, prvi službenici njegovi i svi dostojanstvenici zemlje egipatske;
Postanak 50,8Nadalje sva družina Josipova, braća njegova i kućna družina oca njegova. Samo žene svoje i djecu svoju, ovce svoje i goveda svoja ostaviše u zemlji gošenskoj.
Postanak 50,9A pođoše s njim i kola i konjanici, tako da je bila povorka veoma velika.
Postanak 50,10I kad dođoše do gumna Atad s onu stranu Jordana, održaše ondje veliko i veoma svečano jadikovanje za pokojnim. On priredi ocu svojemu žalost od sedam dana.
Postanak 50,11Kad stanovnici one zemlje, Kanaanci, vidješe kod gumna Atad žalosnu svečanost, rekoše: "Tu se drži velika žalosna svečanost Egipćana." Zato se prozva ono mjesto Abel-Mizraim; leži s onu stranu Jordana.
Postanak 50,12Učiniše mu sinovi njegovi onako, kako im je bio zapovjedio.
Postanak 50,13Odnesoše ga naime sinovi njegovi u zemlju kanaansku i pokopaše ga u pećini na zemljištu Makpeli, na zemljištu, što ga je bio otkupio Abraham za grob od Hiteja Efrona, istočno od Mamre.
Postanak 50,14Kad Josip pokopa oca svojega, vrati se opet u Egipat natrag, on i braća njegova i svi, koji su bili s njim pošli na pokop oca njegova.
Postanak 50,15A braća se Josipova pobojaše, kad im umrije otac, i rekoše: "Što, ako bi se Josip pokazao protivan nama, pa nam uzvratio sve zlo, što mu učinismo?"
Postanak 50,16Zato poručiše Josipu, govoreći: "Otac tvoj pred smrt svoju odredio je ovo:
Postanak 50,17'Ovako kažite Josipu: Ah, oprosti ipak braći svojoj zločin njihov i grijeh njihov, što ti zlo učiniše.' A sad oprosti nam, molimo, zločin naš, jer mi štujemo Boga oca tvojega!" Kad mu oni to poručiše, zaplaka Josip.
Postanak 50,18Tada mu dođoše sama braća njegova, padoše pred njega i rekoše: "Evo, robovi smo tvoji!"
Postanak 50,19A Josip im reče: "Ne bojte se! Zar sam ja mjesto Boga?
Postanak 50,20Vi dakako misliste zlo proti meni, ali Bog okrenu to na dobro, da izvrši ono, što se danas zbiva, da uzdrži na životu mnoge ljude.
Postanak 50,21Ne bojte se sada! Ja ću se brinuti za vas, za žene vaše i za djecu vašu!" Tako ih je tješio i prijateljski im govorio.
Postanak 50,22I Josip je prebivao u Egiptu, on i porodica oca njegova. Josip poživje sto i deset godina.
Postanak 50,23Od Efraima vidje djecu do trećeg koljena; i sinovi Makira, sina Manasehova, rodiše se još za života Josipova.
Postanak 50,24Jednoga dana reče Josip braći svojoj: "Ja ću skoro umrijeti; ali će se Bog sigurno zauzeti za vas i odvesti vas iz ove zemlje u zemlju, koju je pod zakletvom obećao Abrahamu, Izaku i Jakovu."
Postanak 50,25Tada zakle Josip sinove Izraelove i reče: "Kad se Bog jedanput milostivo zauzme za vas, tada uzmite sa sobom kosti moje odavde!"
Postanak 50,26I umrije Josip, a bilo mu je sto i deset godina. Balzamiraše ga i metnuše u kovčeg u Egiptu.
Postanak 50,1 Josip se baci na oca, suzama mu oblije lice, izljubi ga.
Postanak 50,2Poslije toga Josip naredi liječnicima koji su se nalazili u njegovoj službi da mu oca balzamiraju, i oni balzamiraše Izraela.
Postanak 50,3Trebalo je četrdeset dana: toliko, naime, traje balzamiranje. Sedamdeset su ga dana Egipćani oplakivali.
Postanak 50,4A kad je prošlo vrijeme oplakivanja, Josip reče onima u dvoru faraonovu: "Učinite mi milost i prenesite faraonu ovo:
Postanak 50,5Moj me otac zakleo govoreći: `Kad umrem, sahrani me u grob koji sam sebi pripravio u zemlji kanaanskoj!` Dopusti mi da odem gore i sahranim oca, a onda ću se vratiti.
Postanak 50,6Faraon odgovori: "Otiđi gore i sahrani svoga oca kako si mu se zakleo.
Postanak 50,7Tako Josip ode da sahrani oca. S njim su pošli i svi faraonovi službenici - odličnici njegova dvora i svi dostojanstvenici egipatske zemlje;
Postanak 50,8sva Josipova obitelj, njegova braća i očeva porodica. Jedino su u gošenskom kraju ostala njihova djeca, njihove ovce i goveda.
Postanak 50,9S njim su išla i kola i konjanici: bila je to vrlo duga povorka.
Postanak 50,10Stigavši u Goren Haatad, s onu stranu Jordana, održaše ondje veliko i svečano naricanje. Josip održa sedmodnevnu žalost za ocem.
Postanak 50,11Kad su stanovnici te zemlje, Kanaanci, vidjeli tugovanje u Goren Haatadu, rekoše: "To ti je svečano naricanje Egipćana!" Zato nazovu to mjesto Abel-Misrajim. Nalazi se s onu stranu Jordana.
Postanak 50,12Jakovljevi sinovi učine kako im je naredio otac:
Postanak 50,13odnesu ga u zemlju kanaansku te ga sahrane u spilji na polju Makpeli kod Mamre, polju što ga je Abraham kupio od Hetita Efrona za sahranjivanje.
Postanak 50,14Pošto je sahranio svoga oca, Josip se vrati u Egipat - on, njegova braća i svi koji su s njim išli da mu oca pokopaju.
Postanak 50,15Kad su Josipova braća vidjela da im je otac umro, rekoše: "Što ako je Josip na nas ljut i pokuša uzvratiti nam za sve zlo koje smo mi njemu nanijeli?
Postanak 50,16Stoga poruče Josipu ovako: "Pred svoju smrt tvoj je otac naredio:
Postanak 50,17`Ovako recite Josipu: Oprosti braći svojoj zlo i grijeh što su onako okrutno prema tebi postupili.` Oprosti, dakle, uvredu slugama Boga svoga oca!" Na te riječi Josip brizne u plač.
Postanak 50,18Tada sama njegova braća dođu k njemu, bace se preda nj te mu reknu: "Evo nas k tebi da budemo tvoji robovi!
Postanak 50,19Josip im odvrati: "Ne bojte se! Ta zar sam ja namjesto Boga!
Postanak 50,20Osim toga, iako ste vi namjeravali da meni naudite, Bog je bio ono okrenuo na dobro: da učini što se danas zbiva - da spasi život velikom narodu.
Postanak 50,21Zato se ne bojte! Ja ću se brinuti za vas i za vašu djecu." Tako ih je smirio ljubeznim riječima.
Postanak 50,22Josip ostane u Egiptu zajedno s rodom svojim i očevim. Poživje Josip stotinu i deset godina.
Postanak 50,23Tako je Josip gledao Efrajimovu djecu do trećeg koljena; a rađala se djeca i Makiru, Manašeovu sinu, na Josipovim koljenima.
Postanak 50,24Napokon reče Josip svojoj braći: "Ja ću, evo, naskoro umrijeti. Ali će se Bog, zacijelo, sjetiti vas i odvesti vas iz ove zemlje u zemlju što ju je pod zakletvom obećao Abrahamu, Izaku i Jakovu.
Postanak 50,25Tada Josip zakune Izraelove sinove: "Bog će se vas doista sjetiti, i tada ponesite moje kosti odavde!
Postanak 50,26Josip umrije kad mu bijaše sto i deset godina; balzamiraše ga i u Egiptu položiše u lijes.
Stvaranje 50,1Josip se baci na lice oca svoga, obli ga suzama i zagrli.
Stvaranje 50,2 Potom naredi liječnicima u svojoj službi da balzamiraju njegovog oca. Liječnici balzamiraše Izraela,
Stvaranje 50,3to je trajalo 40 punih dana, vrijeme potrebno za balzamiranje. Egipćani ga oplakaše, 70 dana.
Stvaranje 50,4Kad bi prošlo vrijeme plača, Josip reče kući *Faraonovoj : ` Ako sam ja našao milosti u očima vašim, recite ovako Faraonu:
Stvaranje 50,5Moj me otac zakleo ovako govoreći: Evo ja ću umrijeti. U grob koji sam iskopao u zemlji Kanaan to je ondje gdje ćeš me zakopati.
Stvaranje 50,6Ja bih želio sada otići pokopati svojeg oca i poslije vratit ću se.` Faraon dade svoj odgovor: ` Idi pokopati svojeg oca kako te je zakleo. `
Stvaranje 50,7I Josip ode pokopati svojeg oca. Sve sluge Faraonove, starješine njegove kuće i sve starješine Egipta odoše s njim,
Stvaranje 50,8kao i sva kuća Josipova, njegova braća i kuća njegovog oca. U zemlji Gošen oni ostaviše samo svoju djecu, sitnu i krupnu stoku svoju.
Stvaranje 50,9Čak i kola i zaprege odoše s njim. Tabor je bio vrlo upečatljiv.
Stvaranje 50,10Oni stigoše u Krajinu Ostruž nica preko Jordana. Ondje, oni sve čano i vrlo dojmljivo obaviše pogreb. Josip ispuni za svog oca korotu od sedam dana.
Stvaranje 50,11Kanaanci koji tu stanovahu vidješe to oplakivanje u Kraju Ostružnica i rekoše: ` To je grdna žalost za Egipat! ` Tako se nazva to mjesto preko Jordana ` Žalost Egipta. `
Stvaranje 50,12Sinovi Jakovljevi postupiše spram njega prema njegovim zapovijedima.
Stvaranje 50,13Odnesoše ga u zemlju Kanaan i ukopaše gau pećini u polju Makpela, polju stečenom po Abrahamu od Efrona Hitita, s naslovom vlasnika grobišta, naspram Mambre.
Stvaranje 50,14Poslije ukopa svojeg oca, Josip se vrati u Egipat, on njegova braća i svi oni koji bijahu došli s njim radi ukopa.
Stvaranje 50,15Vidjevši da njihov otac bijaše mrtav, braća si Josipova rekoše: ` Mogao bi Josip s nama postupiti kao s neprijateljima i nanijeti nam zlo koje smo mu načinili! `
Stvaranje 50,16Oni zaprosiše u Josipa: ` Tvoj je otac dao ovu zapovijed prije smrti svoje:
Stvaranje 50,17Ovako ćete reći Josipu: Milost, oprosti nedjelo i grijeh svojoj braći. Sigurno, oni su ti prouzročili zlo, ali po milosti, oprosti sada nedjelo slugama Boga oca tvojeg. ` Kad mu oni tako rekoše Josip zaplaka.
Stvaranje 50,18Njegova se braća baciše pred njega i rekoše: ` Evo nas tvojih robva!`
Stvaranje 50,19Josip im odgovori: ` Ništa se ne bojte. Jesam li ja u stvari na Božjem mjestu?
Stvaranje 50,20Vi ste mi htjeli nanijeti zlo, Bog mi je htio učiniti dobro: sačuvati život jednom brojnom puku kao što se to ostvaruje danas.
Stvaranje 50,21Od sada, ne bojte se, ja ću pribavljati hranu vama i vašoj djeci.
Stvaranje 50,22Josip obitavaše u Egiptu, on i kuća oca njegovog. Josip poživje 110 godina
Stvaranje 50,23i vidje treće pokoljenje sinova Efraimovih. I k tomu sinovi Makirovi, sinovi Manaseovi, rodiše se na Josipovim koljenima.
Stvaranje 50,24Josip reče svojoj braći: ` Ja ću umrijeti. Bog će postupiti u vašu korist i vratiti vas iz ove zemlje prema zemlji koju je prisegom obećao Abrahamu, Izaku i Jakovu . `
Stvaranje 50,25Potom Josip dade prisegnuti sinovima Izraelovim: ` Kad Bog bude postupio u vašu korist, vi ćete odnijeti moje kosti odavde . `
Stvaranje 50,26Josip umrije u dobi od 110 godina. Balzamiraše ga i staviše u jedan lijes u Egiptu.
1. Mojsijeva 50,1Tada Josif pade na lice ocu svojemu, i plaka nad njim cjelujući ga.
1. Mojsijeva 50,2I zapovjedi Josif slugama svojim ljekarima da mirisima pomažu oca njegova; i ljekari pomazaše mirisima Izrailja.
1. Mojsijeva 50,3I navrši mu se četrdeset dana, jer toliko dana treba onijem koje pomažu mirisima; i plakaše za njim Misirci sedamdeset dana.
1. Mojsijeva 50,4A kad prođoše žalosni dani, reče Josif domašnjima Faraonovijem govoreći: ako sam našao milost pred vama, govorite Faraonu i recite:
1. Mojsijeva 50,5Otac me je moj zakleo govoreći: evo, ja ću skoro umrijeti; u grobu mojem, koji iskopah u zemlji Hananskoj, ondje me pogrebi. Pa sada da idem da pogrebem oca svojega, a poslije ću opet doći.
1. Mojsijeva 50,6A Faraon mu reče: idi, pogrebi oca svojega kako te je zakleo.
1. Mojsijeva 50,7I otide Josif da pogrebe oca svojega; i s njim pođoše sve sluge Faraonove, starješine od doma njegova i sve starješine od zemlje Misirske,
1. Mojsijeva 50,8I sav dom Josifov i braća njegova i dom oca njegova; samo djecu svoju i ovce svoje i goveda svoja ostaviše u zemlji Gesemskoj.
1. Mojsijeva 50,9A pođe s njim kola i konjanika toliko da bješe vojska vrlo velika.
1. Mojsijeva 50,10A kad dođoše na gumno Atadovo, koje je s onu stranu Jordana, plakaše ondje mnogo i vrlo tužno; i Josif učini žalost za ocem svojim za sedam dana.
1. Mojsijeva 50,11A ljudi iz one zemlje, Hananejci, kad vidješe plač na gumnu Atadovu, rekoše: u velikoj su žalosti Misirci. Zato prozvaše ono mjesto s onu stranu Jordana žalost Misirska.
1. Mojsijeva 50,12I učiniše mu sinovi njegovi kako im bješe zapovjedio.
1. Mojsijeva 50,13Odnesoše ga sinovi njegovi u zemlju Hanansku, i pogreboše ga u pećini na njivi Makpelskoj, koju kupi Avram da ima svoj grob u Efrona Hetejina prema Mamriji.
1. Mojsijeva 50,14I pogrebavši oca svojega vrati se Josif u Misir i braća njegova i svi koji bijahu izašli s njim da pogrebu oca njegova.
1. Mojsijeva 50,15A braća Josifova videći gdje im otac umrije, rekoše: može biti da se Josif srdi na nas, pa će nam se osvetiti za sve zlo što mu učinismo.
1. Mojsijeva 50,16Zato poručiše Josifu: otac tvoj zapovjedi na smrti i reče:
1. Mojsijeva 50,17Ovako kažite Josifu: molim te, oprosti braći svojoj bezakonje i grijeh, što ti pakostiše; sada oprosti bezakonje slugama Boga oca tvojega. A Josif zaplaka se kad mu to rekoše.
1. Mojsijeva 50,18Poslije dođoše i braća njegova i padoše pred njim i rekoše: evo smo sluge tvoje.
1. Mojsijeva 50,19A Josif im reče: ne bojte se, zar sam ja mjesto Boga?
1. Mojsijeva 50,20Vi ste mislili zlo po me, ali je Bog mislio dobro, da učini što se danas zbiva, da se sačuva u životu mnogi narod.
1. Mojsijeva 50,21Ne bojte se dakle; ja ću hraniti vas i vašu djecu. Tako ih utješi i oslobodi.
1. Mojsijeva 50,22Tako življaše Josif u Misiru s domom oca svojega, i poživje sto i deset godina.
1. Mojsijeva 50,23I vidje Josif sinove Jefremove do trećega koljena; i sinovi Mahira sina Manasijina rodiše se i odrastoše na koljenima Josifovijem.
1. Mojsijeva 50,24I reče Josif braći svojoj: ja ću skoro umrijeti; ali će vas zacijelo Bog pohoditi, i izvešće vas iz ove zemlje u zemlju za koju se zakleo Avramu, Isaku i Jakovu.
1. Mojsijeva 50,25I zakle Josif sinove Izrailjeve i reče: zaista će vas pohoditi Bog; a vi onda odnesite kosti moje odavde.
1. Mojsijeva 50,26Potom umrije Josif, a bješe mu sto i deset godina; i pomazavši ga mirisima metnuše ga u kovčeg u Misiru.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje