Tražilica


Psalam 62. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 62,1Samo u Bogu počiva tiho duša moja; od njega mi dolazi spasenje;
Psalam 62,2On je jedini hridina moja i spasenje moje, branik moj, da se ne poljuljam nikada.
Psalam 62,3Dokle ćete napadati na čovjeka, vi svi, da ga ubijete? Kao nagnuti zid i trošnu ogradu
Psalam 62,4Zaista, to im je na umu, da ga sruše s visine njegove; oni ljube laž, ustima svojim blagoslivljaju, a u srcu svojem kunu.
Psalam 62,5Samo u Bogu počiva tiho duša moja; jer mi od njega dolazi nada
Psalam 62,6On je jedini hridina moja i spasenje moje, branik moj, da ne posrnem nikada.
Psalam 62,7U Boga je spasenje moje i slava moja; tvrdu hridinu svoju, utočište svoje nalazim u Bogu.
Psalam 62,8Ti narode, uzdaj se uvijek u njega! Izlijevajte pred njim srca svoja; utočište je naše Bog!
Psalam 62,9Djeca su čovječja samo dah, sinovi su gospodski samo varka; oni stanu na vagu gore, a svi skupa lakši su od daha.
Psalam 62,10Ne oslanjajte se na nasilje! Ne stavljajte praznu nadu na otimačinu! Kad raste imetak, neka za njega ne prione srce!
Psalam 62,11Jedanput reče Bog o tom, dvaput sam to čuo: "da je moć u tebe, Bože,
Psalam 62,12I da je dobrota u tebe, Svemogući; jer ti svakome plaćaš po djelima njegovim.
Psalam 62,1 Zborovođi. Po Jedutunu. Psalam. Davidov.
Psalam 62,2Samo je u Bogu mir, dušo moja, samo je u njemu spasenje.
Psalam 62,3Samo on je moja hrid i spasenje, utvrda moja: neću se pokolebati.
Psalam 62,4Dokle ćete na bijednika nasrtati, obarat` ga svi zajedno, k`o zid ruševan il` ogradu nagnutu?
Psalam 62,5Urotiše se da me s visa mog obore, u laži uživaju; ustima blagoslivlju, a u srcu proklinju.
Psalam 62,6Samo je u Bogu mir, dušo moja, samo je u njemu nada moja.
Psalam 62,7Samo on je moja hrid i spasenje, utvrda moja: neću se pokolebati.
Psalam 62,8U Boga je spasenje moje i slava; Bog mi je hridina silna, utočište.
Psalam 62,9U nj se, narode, uzdaj u svako doba; pred njim srca izlijevajte: Bog je naše utočište!
Psalam 62,10Sinovi su ljudski samo dašak, laž su djeca čovječja: svi da stanu na tezulju, od daha bi lakši bili.
Psalam 62,11U grabež se ne uzdajte nit` se otetim tašto hvalite; umnoži l` se blago, nek` vam srce za nj ne prione.
Psalam 62,12Bog rekao jedno, a ja dvoje čuo:
Psalam 62,13"U Boga je snaga! U tebe je, Gospode, dobrota! Ti uzvraćaš svakom po djelima.
Psalam 62,1Ravnatelju zbora, prema Jedutunu, psalam od Davida.
Psalam 62,2Da, moja je duša spokojna pred Bogom; moj spas dolazi od njega.
Psalam 62,3Da, on je moja stijena, moj spas, moja tvrđava; ja sam gotovo neoboriv.
Psalam 62,4Hoćete li vi za dugo vrijeme nasrtati zajedno protiv jednog čovjeka, za oboriti ga kao jedan nagnuti zid ili jednu ogradu klimavu?
Psalam 62,5Da, zbog njegovog mjesta, oni snuju prognati ga; oni uživaju u laži: ustima ga blagosiljaju, ali u dnu samih sebe, oni proklinju.
Psalam 62,6Da, budi spokojna blizu Boga, dušo moja; jer moj duh dolazi od njega.
Psalam 62,7Da, on je moja stijena i moj spas, moja tvrđava; ja sam neoboriv.
Psalam 62,8Moj spas i moja slava su sasvim blizu Bogu; moja stijena tvrda, moje utočište su u Bogu.
Psalam 62,9Računajte na njega u svako vrijeme, vi, narod ! Otvorite pred njim svoje srce; Bog je za nas jedno utočište.
Psalam 62,10Da, ljudi iz naroda su samo jedan dah, ljudi glasoviti, jedna laž. Kad se podignu na vagu, oni svi, teže manje no jedan dah.
Psalam 62,11Ne računajte na nasilje; ne umarajte se u pljačkanjima. Ako se vaše imanje uveća, ne stavljajte u nj srca svog.
Psalam 62,12Bog je rekao jednu stvar, dvije stvari koje sam ja čuo, ovo: da je snaga u Boga,
Psalam 62,13i ovo: da ti vraćaš svakom prema njegovim djelima.
Psalam 62,1Ta, u Boga je mir duši mojoj, od njega je spasenje moje!
Psalam 62,2Ta, on je grad moj i spasenje moje, utočište moje, neću posrnuti nimalo.
Psalam 62,3Dokle ćete napadati na čovjeka? Svi hoćete da ga oborite kao zid navaljen, kao ogradu isprovaljivanu.
Psalam 62,4Baš naumiše da ga svrgnu s visine, omilje im laž, ustima blagosiljaju a u srcu kunu.
Psalam 62,5Da, u Bogu se smiri, dušo moja; jer je u njemu nad moj.
Psalam 62,6On je grad moj i spasenje moje, utočište moje, neću posrnuti.
Psalam 62,7U Bogu je spasenje moje i slava moja, tvrdi grad i pristanište meni je u Bogu.
Psalam 62,8Narode! uzdaj se u njega u svako doba; izlivajte pred njim srce svoje; Bog je naše utočište.
Psalam 62,9Ta, sinovi su prostački ništa, sinovi su gospodski laž, da se metnu na mjerila, bili bi lakši nego ništa.
Psalam 62,10Ne uzdajte se u vlast ni u otimanje, nemojte biti ništavi; kad raste bogatstvo, ne dajte da vam srce prione za nj.
Psalam 62,11Jednom reče Bog i više puta čuh, da je krjepost u Boga.
Psalam 62,12I u tebe je, Gospode, milost; jer ti plaćaš svakome po djelima njegovijem.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje